Aktualizowano:


Czas czytania:
5 minuty

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje  wiele zmian z przepisach podatkowych. Głównym celem nowych regulacji jest uszczelnienie systemu podatkowego, zwłaszcza podatku od osób prawnych oraz powiązanie tego podatku z miejscem wytworzenia dochodu, przez duże, międzynarodowe firmy. Ponadto, niektóre zmiany w CIT wynikają z obowiązku wprowadzenia w Polsce dyrektywy unijnej z 2016 r. (ATAD) dotyczącej przenoszenia opodatkowania poza rynek wewnętrzny UE.

Najważniejsze zmiany w PIT

 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 3 500 zł do 10 000 zł. Informacje o amortyzacji środków trwałych znajdziesz w artykule Amortyzacja, zapoznaj się również z interaktywnym poradnikiem Amortyzuję środki trwałe w firmie.
 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który powstaje dopiero  po przekroczeniu 1 000 zł należnych zaliczek (łącznie). Zmiana dotyczy jedynie sposobu wpłacania zaliczek tj. inne terminy i częstotliwość. Natomiast obowiązek podatkowy pozostaje bez zmian. Jako przedsiębiorca nadal sam obliczasz swoje dochody oraz pilnujesz przekroczenia łącznej wartości należnego podatku w kwocie 1 000 zł. Dowiedź się więcej jak obliczyć podatek dochodowy.
 • Zniesienie obowiązku zgłaszania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe lub opodatkowany był w formach zryczałtowanych. Obecnie jeśli rozpoczniesz prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, to musisz zgłosić to w ciągu 20 dni do urzędu skarbowego. Dowiedz się więcej na temat podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapoznaj się też z materiałem Jak prowadzić ewidencję przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych. Zlikwidowano również obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie tej księgi.
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 6 600 zł do 8 000 zł. Powyżej tego progu dochodu, aż do 13 000 zł obniża się, by osiągnąć 3091 zł. Wartość kwoty wolnej od podatku powyżej 13 000 zł do 85 528 zł wynosi 3091 zł. Od 127.000 zł dochodu jest równa 0 zł. Więcej na temat opodatkowania.
 • Programy motywacyjne wyłączone są ze źródła kapitałów pieniężnych i zaliczone do źródeł przychodów, w ramach których zostały one uzyskane (np. ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście). Otrzymanie od pracodawcy instrumentu finansowego np. akcji, jest połączone z dochodem otrzymywanym w ramach umowy o pracę (a nie jak do tej pory traktowane jako dochód ze źródła kapitałów pieniężnych). Jeżeli Twoja firma realizuje programy motywacyjne dla pracowników czyli dodatkowo wynagradza pracowników przekazując akcje, udziały lub inne podobne instrumenty finansowe, pamiętaj, że podlega to opodatkowaniu w momencie ich sprzedaży. Przychód powstaje nie w momencie otrzymania instrumentu finansowego od pracodawcy a dopiero w momencie odpłatnego jego zbycia. Podatek jest obliczany według skali 18% lub 32%.
 • Podwyższenie do kwoty 85 528 zł rocznie możliwości zaliczania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców. Limit ten obowiązuje jeżeli Twoja działalność jest związana z zawodami wykonywanych w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej, artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów.
 • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc od środka trwałego – nieruchomości komercyjnej. Dotyczy to m.in. takich nieruchomości, jak: centrum handlowe, dom towarowy czy budynek biurowy, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Podatnicy będą mieli obowiązek obliczać podatek za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. Przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) można odliczyć ten podatek od podatku należnego.

Podatnik może więc: zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.

 • Wprowadzenie limitu do 3 mln zł zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym na wydatki stanowiące usługi niematerialne (m.in. umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, znaki towarowe). Limit dotyczy tylko usług, które nabywasz od podmiotów powiązanych.
 • Darowizny – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem mogą być również darowizny podlegające opodatkowaniu, które mieszczą się w ramach kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn.
 • Podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – z 380 zł do 1 000 zł, dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia nie finansowanych przez ZFŚS – z 760 zł do 2 000 zł oraz zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych z 2 280 zł do 6 000 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Więcej informacji o zmianach w PIT od 2018 roku znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

 • Stawka 8,5% ryczałtu dla najmu prywatnego ograniczona jest do 100 000 zł rocznie przychodu, liczonego łącznie dla małżonków. Wprowadzono stawkę 12,5% od nadwyżki powyżej 100 000 zł. Jeżeli wynajmujesz nieruchomości i jest to Twoje dodatkowe źródło dochodu to stawka nadal obowiązuje 8,5%. Jeśli wynajem jest głównym źródłem dochodu to powyżej 100 000 zł obowiązuje podwyższona stawka 12,5%.

Najważniejsze zmiany w CIT

 • Wyodrębnienie dochodu uzyskanego ze źródeł kapitałowych od innego dochodu. Dochód jest traktowany jako suma dochodów otrzymanych z tego samego źródła tj. osobno z zysków kapitałowych i osobno z innych niż kapitałowe źródeł. Opodatkowanie 19 % stawką dotyczy każdego z tych dochodów. Jeżeli Twoja firma  uzyska dochód tylko z jednego źródła, a w drugim poniesie stratę np. w dochodach z zysków kapitałowych, to opodatkowaniu podlega każdy dochód osobno, bez możliwości pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Stratę można jednak odliczać w kolejnych 5 latach podatkowych. Więcej informacji znajduję się w materiale Jak rozliczyć stratę.
 • Zmiany w przepisach dotyczących grup kapitałowych (PGK) m.in. obniżenie do 500 000 zł przeciętnego kapitału spółek w ramach grupy kapitałowej, w 2017 r. był to kapitał o wysokości 1 mln zł, obniżenie wysokości udziału spółki dominującej w kapitale zakładowym spółek zależnych do poziomu 75% (zmiana z 95%), skrócenie terminu zgłoszenia umowy o utworzeniu grupy kapitałowej do 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego, do rejestracji i odmowy rejestracji stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, po rejestracji przez urząd skarbowy umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki, ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, wydłużenie okresu do 3 lat, w niektórych przypadkach, kiedy spółka nie może ponownie przystąpić do nowej grupy kapitałowej, w przypadku naruszenia warunków funkcjonowania spółki tworzące grupę podatkową po jej rozwiązaniu będą musiały rozliczyć wstecznie (nawet do 3 lat) podatek CIT, tak jakby PGK w tym czasie nie istniała, wyłączenie z kosztów darowizn.
 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który powstaje dopiero  po przekroczeniu 1 000 zł należnych zaliczek (łącznie).
 • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc od środka trwałego – nieruchomości komercyjnej. Jeśli Twoja firma jest właścicielem centrum handlowego, domu towarowego czy budynku biurowego, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł., to zapłacisz ten podatek. Zapoznaj się z artykułem Podatek od nieruchomości.
 • Wprowadzenie limitu do 3 mln zł zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym na wydatki stanowiące usługi niematerialne (m.in. umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, znaki towarowe). Uwaga! Limit dotyczy tylko usług, które są nabywane od podmiotów powiązanych.
 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 3 500 zł do 10 000 zł. Informacje o amortyzacji środków trwałych znajdziesz w artykule Amortyzacja, zapoznaj się również z interaktywnym poradnikiem Amortyzuję środki trwałe w firmie.
 • CFC (kontrolowana spółka zagraniczna)- zmiana zasad opodatkowania CFC oraz ograniczenie wysokości odliczanych odsetek (tzw. koszt finansowania dłużnego), zmiana definicji spółki zagranicznej jako spółki nieposiadającej siedziby lub zarządu w Polsce, podniesienie limitu posiadanych udziałów z 25% do 50%, nawet jeżeli rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej.
 • Podział majątku spółki jako koszt uzyskania przychodu liczony jest od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

żródło: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów

Twoja Ocena