Wpis na listę adwokatów prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu

Celem procedury jest uzyskanie przez prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu, przy użyciu jednego z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej wpisu na listę adwokatów.

Procedura uzyskania wpisu na listę adwokatów prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączniku wskazano następujące tytuły:

 • w Republice Austrii – Rechtsanwalt,
 • w Królestwie Belgii – Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
 • w Bułgarii – Aдвокат,
 • w Republice Chorwacji – Odvjetnik/Odvjetnica,
 • w Republice Cypryjskiej – ∆ικηγóρoς,
 • w Republice Czeskiej – Advokát,
 • w Królestwie Danii – Advokat,
 • w Republice Estońskiej – Vandeadvokaat,
 • w Republice Finlandii – Asianajaja/Advocat,
 • w Republice Francuskiej – Avocat,
 • w Republice Greckiej – ∆ικηγóρoς,
 • w Królestwie Hiszpanii – Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,
 • w Królestwie Niderlandów – Advocaat,
 • w Republice Irlandii – Barrister/Solicitor,
 • w Republice Litewskiej – Advokatas,
 • w Republice Łotewskiej – Zvērināts advokāts,
 • w Wielkim Księstwie Luksemburga – Avocat,
 • w Republice Federalnej Niemiec – Rechtsanwalt,
 • w Republice Malty – Avukat/Prokuratur Legali,
 • w Republice Portugalii – Advogado,
 • w Rumunii – Avocat,
 • w Republice Słowackiej – Advokát/Komerčný právnik,
 • w Republice Słowenii – Odvetnik/Odvetnica,
 • w Królestwie Szwecji – Advokat,
 • w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Advocate/Barrister/Solicitor,
 • w Republice Węgierskiej – Ügyvéd,
 • w Republice Włoskiej – Avvocato.

Prawnik z Unii Europejskiej lub obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego ze wskazanych właściwych tytułów, może być wpisany na listę adwokatów, jeżeli:

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) włada językiem polskim w mowie i w piśmie,

4) zda test umiejętności.

Jeżeli kwalifikacje zawodowe prawnika z Unii Europejskiej lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej zostały uzyskane w wyniku kształcenia, które w całości lub w przeważającej części miało miejsce poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, do wpisu na listę adwokatów wymagane jest ponadto co najmniej trzyletnie wykonywanie zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa wcześniej, potwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które uznało te kwalifikacje.

Okręgowa rada adwokacka, właściwa do podjęcia uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów, może zwrócić się do właściwej organizacji zawodowej lub innego właściwego organu w państwie, z którego pochodzi kandydat, w celu sprawdzenia, czy kandydat:

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI

Test umiejętności ogranicza się do sprawdzenia poziomu wiedzy zawodowej kandydata w celu oceny jego zdolności do wykonywania zawodu adwokata, w porównaniu do wymagań stawianych adwokatom wykonującym zawody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Test umiejętności dla kandydatów, którzy ubiegają się o wpis na listę adwokatów, przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości.

W celu przeprowadzenia testu umiejętności, komisje egzaminacyjne sporządzają listę zagadnień ustaloną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata, których nie obejmuje posiadany przez niego dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych. Test umiejętności obejmuje zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodów adwokata w Rzeczypospolitej Polskiej, których znajomości kandydat nie wykazał. Wyboru zagadnień dokonuje się z uwzględnieniem posiadanych przez kandydata kwalifikacji zawodowych wymaganych w państwie członkowskim Unii Europejskiej do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów wskazanych w ustawie.

Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna obejmuje opracowanie tematów, których nie obejmuje posiadany przez wnioskodawcę dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, ustalonych w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata. Część ustna obejmuje zagadnienia dotyczące zasad organizacji i działania samorządu zawodowego, warunków wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z co najmniej jednego przedmiotu w części pisemnej. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z obu przedmiotów w części pisemnej, cały test uważa się za niezdany. Komisja uznaje test umiejętności za zdany albo niezdany, biorąc pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i w części ustnej. Komisja uznaje test za niezdany, jeżeli kandydat uzyskał oceny negatywne z co najmniej dwóch przedmiotów. Uzyskanie przez kandydata oceny negatywnej z jednego przedmiotu nie stoi na przeszkodzie uznaniu testu umiejętności za zdany, jeżeli według komisji oceny uzyskane przez kandydata z pozostałych przedmiotów uzasadniają przekonanie, że jest on zdolny do wykonywania zawodu. Wynik testu umiejętności nie podlega zaskarżeniu. W razie niepomyślnego wyniku testu umiejętności, na wniosek kandydata złożony przed upływem dwóch tygodni od ogłoszenia wyników testu, test powtarza się tylko jeden raz, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego testu.

Okręgowa rada adwokacka, właściwa do podjęcia uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów zwalnia prawnika z Unii Europejskiej, na jego wniosek, od wymogu zdania testu umiejętności, jeżeli wykaże on, że przez okres co najmniej 3 lat wykonywał aktywnie i nieprzerwanie stałą praktykę w zakresie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa Unii Europejskiej. Nieprzerwane wykonywanie stałej praktyki oznacza jej wykonywanie bez żadnych przerw, z wyjątkiem tych, które wynikają ze zdarzeń i wymogów życia codziennego. W celu wykazania aktywnego i nieprzerwanego wykonywania stałej praktyki, prawnik z Unii Europejskiej powinien załączyć do wniosku o zwolnienie z testu umiejętności listę prowadzonych spraw, ze wskazaniem ich sygnatury albo innego oznaczenia, przedmiotu, czasu trwania oraz podejmowanych w sprawie czynności. Właściwa okręgowa rada adwokacka może wezwać prawnika z Unii Europejskiej do stawienia się osobiście w celu udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień odnośnie do wykonywania stałej praktyki.

Rada na wniosek prawnika z Unii Europejskiej, może zwolnić go od wymogu zdania testu umiejętności, jeżeli wykaże on, że wykonywał aktywnie i nieprzerwanie, stałą praktykę przez okres co najmniej 3 lat, jednakże przez krótszy czas w zakresie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa Unii Europejskiej. Podejmując uchwałę w przedmiocie zwolnienia z testu umiejętności, rada bierze pod uwagę zakres i przedmiot dotychczasowej praktyki prawnika z Unii Europejskiej oraz jego wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa polskiego, w tym udział w szkoleniach z zakresu tego prawa.

Uchwały okręgowej rady adwokackiej w przedmiocie zwolnienia z testu umiejętności powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

W związku z analogią testu umiejętności do egzaminu adwokackiego, zdawanie testu umiejętności wiąże się z uiszczeniem opłaty. Opłata za udział w teście umiejętności jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia testu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Okręgowe Rady Adwokackie

Uchwałę w sprawie wpisu na listę podejmuje okręgowa rada adwokacka właściwa dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub właściwa ze względu na miejsce złożenia wniosku o wpis.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów wraz z załącznikami

Wnioskodawca ubiegający się o wpis na listę adwokatów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką składa wniosek do rady właściwej dla jego miejsca zamieszkania lub właściwej ze względu na miejsce złożenia wniosku o wpis.

Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim. Załączone dokumenty (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej), jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Właściwa okręgowa rada adwokacka potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.

Dokumenty

Dokument potwierdzający obywatelstwo musi wskazywać, że kandydat jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach może mieć dwie formy:

1) zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów, albo stwierdzające, że kandydat jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów; organ, do którego składa się wniosek o wpis, może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące;

2) w przypadku, gdy do wpisu niezbędne jest co najmniej trzyletnie wykonywanie zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że przez co najmniej trzy lata wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

2. Formalna weryfikacja wniosku i załączników

Okręgowa rada adwokacka, właściwa do podjęcia uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów, może zwrócić się do właściwej organizacji zawodowej lub innego właściwego organu w państwie, z którego pochodzi kandydat, w celu sprawdzenia, czy kandydat:

1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata.

3. Uchwała w sprawie wpisu na listę adwokatów

W przypadku, w którym kandydat przystępował do testu umiejętności podstawą do podjęcia uchwały o wpisie na listę adwokatów jest uchwała komisji o pozytywnym wyniku testu.

Dokumenty

Termin

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku o wpis wraz ze wszystkimi załącznikami, a w przypadku powtórzenia testu umiejętności – niezwłocznie po ustaleniu wyniku powtórzonego testu umiejętności.

4. Przesłanie akt osobowych wraz z wnioskiem o wpis oraz załącznikami do Ministra Sprawiedliwości

Okręgowa rada adwokacka przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę adwokatów wraz z aktami osobowymi kandydata. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały.

5. Dokonanie wpisu na listę adwokatów

Wpis na listę adwokatów uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, gdy potrzebne było uzupełnienie dokumentów, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Termin

30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

Ile zapłacisz

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę odbywa się w oparciu o odpowiednio stosowane regulacje dotyczące kosztów postępowania administracyjnego. W tym kontekście stronę (wnioskodawcę) obciążają te koszty postępowania, które:
1) wynikły z winy strony;
2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
Ustalenie wysokości kosztów z tytułu wpisu na listę powinno nastąpić jednocześnie z podjęciem decyzji dotyczącej wpisu. Wtedy ustalana jest wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Ustalona wysokość kosztów musi odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom indywidualnego wpisu na listę.

Co przygotować na start

Dokument potwierdzający obywatelstwo musi wskazywać, że kandydat jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach może mieć dwie formy:

1) zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów, albo stwierdzające, że kandydat jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów; organ, do którego składa się wniosek o wpis, może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące;

2) w przypadku, gdy do wpisu niezbędne jest co najmniej trzyletnie wykonywanie zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że przez co najmniej trzy lata wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku o wpis wraz ze wszystkimi załącznikami, a w przypadku powtórzenia testu umiejętności – niezwłocznie po ustaleniu wyniku powtórzonego testu umiejętności. Wpis uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, gdy dokumenty wymagały uzupełnienia, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu służy odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

W wypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu od wpisu może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu adwokackiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Warto wiedzieć

Prawnik z Unii Europejskiej, wpisany na listę adwokatów jest uprawniony do używania, obok tytułu adwokata, tytułu zawodowego uzyskanego w państwie macierzystym, wyrażonego w języku urzędowym tego państwa.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 6910Z Działalność prawnicza

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim
Ocena

najlepszy prawnik