Wniosek o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych składa zakład ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń składa, wraz z niezbędnymi dokumentami, wniosek o wpisanie do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, niezwłocznie po zawarciu tej umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Wniosek składa się poprzez system elektroniczny odrębnie dla każdego agenta ubezpieczeniowego.

Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a) przeciwko życiu i zdrowiu,

b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c) przeciwko ochronie informacji,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów,

e) przeciwko mieniu,

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h) skarbowe;

3) daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;

4) posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5) zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

 

Powyższe warunki powinni spełniać również:

1) agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi;

2) w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:

a) wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b) w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne – co najmniej połowa ich członków zarządu;

3) w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi – co najmniej połowa ich członków zarządu.

Do osób mających wykonywać czynności agencyjne w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub u innych podmiotów jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem oraz do osób, o których mowa w wyżej stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez te osoby warunku, zdania egzaminu. Zastosowanie szczególnych zasad może polegać na ograniczeniu zakresu obowiązujących tematów egzaminu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż 14 dni od zawarcia umowy agencyjnej z podmiotem.

Gdzie załatwisz sprawę

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru w systemie teleinformatycznym organu nadzoru za pośrednictwem strony internetowej lub elektronicznej skrzynki podawczej.

Adres strony internetowej, pod którym udostępniony jest system teleinformatyczny, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

Na podstawie pisemnego wniosku zakładu ubezpieczeń KNF przyznaje identyfikator i hasło umożliwiające zakładowi ubezpieczeń dostęp do systemu teleinformatycznego.

Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby, która będzie odpowiedzialna w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu;

2) adres lub adres elektroniczny pod który organ nadzoru ma przesłać identyfikator oraz hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.

Do w/w wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń;

2) upoważnienie osoby do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz oświadczeń dołączanych do tych wniosków.

Dokumenty

Termin

Nie później niż 14 dni od zawarcia umowy agencyjnej z podmiotem.

2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapewnienia zgodności danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych wpisanych na jego wniosek do rejestru agentów ubezpieczeniowych ze stanem faktycznym.

KNF dokonuje weryfikacji sporządzonego przez zakład ubezpieczeń wniosku pod kątem poprawności danych.

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wnioskodawca otrzymuje informację poprzez system. Wnioskodawca ponownie składa skorygowany wniosek.

3. Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych)

KNF po dokonaniu wpisu, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informuje zakład ubezpieczeń o dokonaniu wpisu. Informacja jest przekazywana w formie elektronicznej.

KNF może odmówić wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, jeżeli osoby fizyczne, przy pomocy których mają być wykonywane czynności agencyjne, nie spełniają wymogów określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym lub agent ubezpieczeniowy nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1a. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

110,00 zł

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

  • Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, jak i zmianę danych i wykreślenie z rejestru składane są przez zakład ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy może jedynie złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji z rejestru.
  • Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego:

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

Jeżeli agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to bezpośrednio agent odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

  • Doskonalenie umiejętności zawodowych agenta ubezpieczeniowego:

Osoba wykonująca czynności agencyjne jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz na trzy lata szkolenia zawodowego.

Szkolenie zawodowe polega na odbyciu odpowiedniej liczby godzin zajęć i jest zakończone wydaniem przez podmiot przeprowadzający szkolenie dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.

  • Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej:

Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w innym państwie członkowskim. Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć wykonywanie działalności agencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uzyskania przez polski organ nadzoru informacji od właściwego organu prowadzącego rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej o zamiarze podjęcia przez agenta ubezpieczeniowego działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku naruszenia prawa w działalności agencyjnej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez agenta ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego, organ nadzoru może poinformować o naruszeniu prawa właściwy organ prowadzący rejestr pośredników ubezpieczeniowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym agent ubezpieczeniowy jest zarejestrowany.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Ocena

najlepszy prawnik