prawnik w wojsku

Aktualizowano:


Czas czytania:
6 minuty

Pójście do wojska w czasach pokoju, nie kojarzy się już dzisiaj z patologiami czasów minionych takimi jak “fala”. Straciło też niejako na znaczeniu powiedzenie “za mundurem panny sznurem”, ponieważ  panny te również mogą odbywać służbę wojskową i taki mundur nosić. 

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

 • 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Do końca 2017 roku przekształcone w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie.
 • Sformułowanie struktury 3 Brygady Obrony Terytorialnej, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina.
 • W 2017 roku powstanie trzech kolejnych brygad obrony terytorialnej (dwie na terenie województwa mazowieckiego i jedna na terenie województwa warmińsko – mazurskiego).
 • W 2018 roku utworzenie siedmiu kolejnych brygad obrony terytorialnej w województwach pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim.
 • Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie cztery województwa na zachodniej ścianie RP: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia polskich zdolności obronnych.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej.

Przynależność pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej umożliwi dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji pracownika, pracodawca natomiast będzie mógł się ubiegać o świadczenie adekwatne do poniesionych kosztów z tytułu delegowania pracownika do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

Przynależność pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej umożliwi dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji przez Siły Zbrojne RP, co podniesie jego kwalifikacje zawodowe, przydatne w wykonywanej pracy zawodowej.

Pracodawcy przysługiwał szereg uprawnień w przypadku, gdy jego pracownik pełni Terytorialną Służbę Wojskową rotacyjnie. Chodzi tu o planowane tzw. świadczenie gwarantowane, które w myśl przepisów będzie przysługiwać pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT:

 • Kwotę świadczenia pieniężnego ustala właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a jego wypłata realizowana będzie na wniosek pracodawcy.
 •  Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza OT z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej rotacyjnie.

Za okres rotacyjnego pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej pracodawca zatrudniający żołnierzy OT może się ubiegać o wskazane świadczenie adekwatne do poniesionych kosztów, które obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

1. Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przez żołnierza OT stanowisku pracy;

2. Odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;

4. Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;

5. Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;

6. Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dla REKRUTA

1. Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę w WOT?
Wstępując w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można liczyć na:

 • spełnienie potrzeby obrony Ojczyzny,
 • rozwój osobowy,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • zdobycie wykształcenia w ramach programów stypendialnych,
 • zyskanie dodatkowego uposażenia.

W wymiarze materialnym, żołnierze WOT otrzymają uposażenie, dodatki do uposażenia oraz możliwość dofinansowania kursów i nauki. W wymiarze praktycznym, członkowie WOT nabędą doświadczenie i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w cywilnym życiu zawodowym. Można tu wymienić współdziałanie, pracę w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych. Również umiejętności manualne z pewnością będą przydatne w określonych zawodach.
Jednakże największą korzyścią ze służby w WOT zarówno dla żołnierzy, jak i kraju będzie wkład w bezpieczeństwo państwa i wzmocnienie wartości patriotycznych poprzez praktyczny wymiar poświęcenia się dla Rzeczypospolitej Polskiej. Nieodzowną rolę odgrywać będzie także pozyskiwanie i umacnianie przyjaźni między żołnierzami WOT w czasie zespołowego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i pomocy ludności cywilnej w zwalczaniu skutków klęsk i katastrof. Wartości, takie jak odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby, a także patriotyzm przejawiający się w rzetelnym wykonywaniu obowiązków będą leżały u podstaw funkcjonowania WOT.

2. Jakie przywileje przysługują żołnierzom OT, zarówno żołnierzom zawodowym i żołnierzom Terytorialnej Służby Wojskowej?
Żołnierze zawodowi odbywający służbę w WOT, będą podlegać przepisom ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w zakresie ich przywilejów i świadczeń, w takiej samym mierze jak reszta kadry zawodowej odbywająca służbę w innych formacjach Sił Zbrojnych RP. Natomiast żołnierze TSW będą korzystać z rozwiązań prawnych, m.in. ochrony przed zwolnieniem z pracy pracownika powołanego do TSW, prawa do uposażenia, zwrotu kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych.
Nowością w stosunku do wczesniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie TSW, tzw. „dodatek za gotowość”.

3. Czy wiadomo, jaką pensję będą otrzymywali żołnierze służący w WOT? Czy to będą pieniądze z budżetu MON?
Obecnie oscyluje ona w granicach 450 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego. Gratyfikacje będą w 100% wypłacane z budżetu MON.

4. Czy służba w WOT nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi/służbowymi?
Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.

dla PRACODAWCY

Jakie świadczenia będzie otrzymywał pracodawca z tytułu wykonywania obowiązków w ramach WOT przez jego pracownika?
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania TSW rotacyjnie.
Pracodawca będzie przesyłał wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Kwotę świadczenia ustali właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa
Sekretariat:
tel. 261 877 405
fax 261 877 770
dwot.sekretariat@mon.gov.pl

więcej informacji na: terytorialsi.wp.mil.pl

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

DECYZJA Nr 140/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 504/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej

DECYZJA Nr 503/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn. 23 grudnia 2016, poz. 2138).

 

żródło: mon.gov.pl, bip.mon.gov.pl

 

Poniżej Ranking Siły Militarnej Państw Świata – pomimo rzetelności jego przygotowania, nie ma najważniejszych parametrów jakie wpływają na postrzeganie siły bojowej danego państwa w XXI wieku budząc respekt  takich jak:

 • posiadanie broni biologicznej
 • posiadanie broni chemicznej
 • posiadanie broni atomowej
 • potencjał cyber broni

Pozostałe czynniki wzięto pod uwagę.

RANKING SIŁY MILITARNEJ – ŚWIAT (aktywne linki – ang.) – klikaj

Wojska Obrony Terytorialnej – korzyści dla Rekruta i jego Pracodawcy. Ranking siły militarnej 2018
5 (100%) 2 głosy