Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych.

Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.

Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokatów lub radców prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie.

Polisa zakłada ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa pracy.

 

Art. 27 Ustawy dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przez ubezpieczenie ochrony prawnej należy rozumieć taką umowę ubezpieczenia, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się w zamian za opłacenie składki ubezpieczeniowej do poniesienia kosztów postępowania sądowego oraz wykonania innych usług związanych bezpośrednio z ochroną ubezpieczeniową, w szczególności w celu:

 1. zapewnienia odszkodowania z tytułu poniesionej przez ubezpieczonego straty, szkody lub uszkodzenia ciała przez ugodę pozasądową lub w postępowaniu cywilnym lub karnym,
 2. obrony w postępowaniu karnym lub reprezentowania ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym lub innym postępowaniu lub w związku z roszczeniem zgłoszonym wobec tej osoby.

 

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej

 

 • Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej nie jest konkretna rzecz, tylko (tak jak w ubezpieczeniach OC) interes majątkowy. Przedmiot ubezpieczenia jest zatem niematerialny.
 • Ubezpieczyciel nie prowadzi sporów prawnych Ubezpieczonego. Czyni to profesjonalista – Adwokat lub Radca Prawny.
 • Ubezpieczyciel rekompensuje  jedynie  koszty  rozwiązywania  problemów prawnych.
 • Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OP są jedynie takie koszty oraz takie problemy prawne, które zostały objęte zakresem ubezpieczenia.
 • Ubezpieczony może skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia

 

Świadczenia realizowane w ramach ochrony prawnej

 

 • Informacja prawna
 • Porada prawna
 • Opinia prawna
 • Przygotowanie dokumentu
 • Postępowanie przedsądowe
 • Postępowanie sądowe

 

Bariery w rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej

 

Istotne bariery w rozwoju omawianego ubezpieczenia to:

 • niska świadomość prawna społeczeństwa i idąca z tym w parze niechęć do udziału w postępowaniach sądowych i korzystania z usług prawnych;
 • zjawisko „mądrego Polaka po szkodzie” – generalnie społeczeństwo nie myśli prewencyjnie, a niestety zaczyna myśleć dopiero post factum;

wtedy potrzebującego pomocy prawnej znajdują kancelarie odszkodowawcze, firmy windykacyjne lub próbuje nieodpłatnie korzysta z usług RzF, RPO, RzK, federacji konsumenckich, UOKiK, KNF czy ostatnio bezpłatnej pomocy prawnej.

ale problemem dla rozwoju są także:

 • brak szerszej popularyzacji tego rodzaju ubezpieczenia, brak próby wykreowania takiej potrzeby ubezpieczeniowej;
 • powszechna trudność w zrozumieniu istoty tego ubezpieczenia, mylonego często z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;
 • w większości przypadków sprzedaż przy okazji (jako dodatek), co utrudnia zrozumienie jego istoty, a także powoduje brak wiedzy na temat posiadania tego ubezpieczenia pośród części ubezpieczonych;
 • obawy co do konfliktu interesów (lojalności pełnomocnika).

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest:

 • prewencyjnym i korzystnym dla konsumentów mechanizmem, zapewniającym profesjonalną pomoc prawną w spornych sytuacjach, których w obrocie konsumenckim jest coraz więcej m.in. na rynku finansowym;
 • pożądanym zabezpieczeniem z uwagi na obecny poziom skomplikowania prawa a także jego inflacji i braku stabilności;
 • relatywnie tanim i alternatywnym do tradycyjnych sposobem zapewnienia sobie pomocy profesjonalnego prawnika w kryzysowych sytuacjach.
 • zapewnia konsumentom szerszy wybór usługodawców wzmacniając konkurencję w obszarze pomocy prawnej pośrednio wpływając na kształtowanie cen na rynku usług prawnych;
 • pośrednio powoduje wzrost świadomości prawnej i finansowej po stronie polskiego społeczeństwa łamiąc stereotypy trudnego dostępu do usług profesjonalnych prawników – adwokatów i radców prawnych;
 • ogranicza nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku finansowego stanowiąc jeden z czynników poprawiających jakość oferowanych usług szczególnie postepowań likwidacyjnych/ reklamacyjnych;
 • generuje i zwiększa zatrudnienie po stronie młodych prawników, w tym adwokatów i radców prawnych na trudnym rynku pracy (praca w zakładach ubezpieczeń i podmiotach/ kancelariach współpracujących).

 

Problemy konsumentów z ubezpieczeniem ochrony prawnej

 

Diagnozowane problemy konsumentów dotyczą trzech kwestii tj.

 • najczęściej klauzuli automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres tzw. klauzula prolongacyjna przy czym w większości spraw ubezpieczyciel odstępował od dochodzenia składki;
 • pełnego pokrycia kosztów pełnomocnika;
 • ograniczeń w swobodzie wyboru pełnomocnika.

 

Oto lista Ubezpieczycieli, którzy mogą mieć w ofercie ubezpieczenie ochrony prawnej (musisz to sprawdzić)

 

Wyszczególnienie / SpecificationData wydania zezwolenia / Date of issuing of authorisationData sprzedaży pierwszej polisy / Date of selling first insurance policyKapitał / Capital * Sektor własności / Ownership sector Forma prawna / Legal form 
Przeważający krajowy / Majority of domestic capitalPrzeważający zagraniczny / Majority of foreign capitalPrywatny / PrivatePubliczny / PublicSpółka akcyjna / Joint-stock companyTUW / Mutual insurance society
Zakłady ubezpieczeń / Insurance companies
TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.14.11.199601.03.1997xxx
AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.06.09.199108.09.1992xxx
AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.19.12.200613.02.2007xxx
COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group12.02.199022.11.1990xxx
CONCORDIA POLSKA TUW20.12.199610.02.1997xxx
CREDIT AGRICOLE TU S.A.07.10.201408.12.2014xxx
TUW- CUPRUM07.05.199409.12.1994xxx
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.18.09.200005.12.2000xxx
STU ERGO HESTIA SA29.12.199001.07.1991xxx
TU EULER HERMES S.A.10.02.200301.12.2003xxx
TU EUROPA S.A.07.11.199404.04.1995xxx
GENERALI T.U. S.A.05.07.199901.10.1999xxx
GOTHAER TU S.A.31.01.199001.10.1990xxx
TU INTER POLSKA S.A.17.12.199101.12.1992xxx
INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group05.11.199301.09.1994xxx
KUKE S.A.05.04.199101.06.1991xxx
LINK4 TU S.A.28.11.200214.01.2003xxx
TUW MEDICUM20.10.201509.03.2016xxx
NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A.04.10.201604.09.2017xxx
TUiR PARTNER S.A.26.04.199605.09.1996xxx
PKO TU S.A.10.03.201505.01.2016xxx
T.U.W. POCZTOWE23.12.200203.02.2003xxx
POLSKI GAZ TUW04.10.201622.12.2016xxx
TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH03.11.201529.02.2016xxx
PTR S.A.20.06.199610.09.1996xxx
PZU SA03.01.194703.01.1947xxx
SALTUS TUW27.02.199524.02.1996xxx
SANTANDER AVIVA TU S.A.06.06.200801.08.2008xxx
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.03.08.200111.02.2002xxx
TUW TUW10.10.199116.03.1992xxx
TUZ TUW25.07.200301.09.2003xxx
UNIQA TU S.A. 12.02.199001.09.1990xxx
TUiR WARTA S.A.01.09.192001.09.1920xxx
TU ZDROWIE S.A.28.06.201028.09.2010xxx

 KNF stan w dniu / as of: 30.06.2018

* Przynależność do odpowiedniej kategorii ustalona na podstawie przeważającego (ponad 50%) udziału w kapitale zakładowym / Affiliation to ownership sector is determined by the quantity participation in subscribed capital (more than 50%).
x  Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność operacyjną / Insurance companies conducting operational activity
+ Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie, ale nie prowadzące działalności operacyjnej / Licensed insurance companies that do not carry out operational activity

 

 

Żródło: piu.org.pl, knf.gov.pl, rf.gov.pl

 

 

 

Wiesz dlaczego lekarz i pielęgniarka mają zadarte do góry nosy? Korzystają z Ochrony Prawnej. Skorzystaj i Ty
5 (100%) 1 głosy