Umowa sprzedaży detalicznej
zawarta w dniu   we     pomiędzy
zwaną w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Dostawcą”

a
określanym w dalszych postanowieniach „Odbiorcą”

§ 1
Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia na rzecz Odbiorcy wyrobów znajdujących się w programie sprzedaży krajowej, których wykaz stanowi aktualny katalog oraz cennik wyrobów Dostawcy, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie.

§ 2
Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień, zawierających co najmniej nazwę asortymentu, terminy, miejsce i wielkości dostaw.
Dostawca zobowiązuje się przesłać Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia do realizacji poszczególnych zamówień w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Maksymalny termin dostawy potwierdzonego zamówienia strony ustalają na 10 dni roboczych, od dnia przyjęcia i potwierdzenia zamówienia, chyba że na mocy odrębnych, zgodnych ustaleń, termin ten zostanie przedłużony.

§ 3
Dostawa wyrobów, następuje na koszt i ryzyko Dostawcy pod warunkiem, że wysokość zamówienia przekracza wartość 8 000,- zł /netto/.
Do każdej dostawy dołączona będzie faktura VAT na towary objęte dostawą

§ 4
1. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wyroby objęte sprzedażą, a termin gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży wyrobu na rzecz klienta.
2. W przypadku stwierdzenia wady wyrobu w okresie objętym gwarancją, po przeprowadzeniu procedury związanej z uwzględnieniem reklamacji, Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub wymiany uszkodzonego wyrobu na wolny od wad w terminach prawem przepisanych.
3. Dostawca zastrzega sobie wyłączne prawo do orzecznictwa o zasadności reklamacji.
W tym celu Odbiorca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Dostawcy reklamowanego wyrobu.

§ 5
Odbiorca zobowiązuje się we własnym zakresie do podejmowania działań zmierzających do wzrostu poziomu sprzedaży wyrobów. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia Odbiorcy pomocy w osiągnięciu tego celu poprzez dostarczanie materiałów reklamowych, które dostarczane będą w zależności od wzrostu sprzedaży.

§ 6
Cennik wyrobów stanowi załącznik do przedmiotowej umowy i stanowi jej integralną część.
Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obowiązującego cennika.
Zamówienia złożone przed wprowadzeniem nowego cennika będą realizowane po cenach obowiązujących w dniu przyjęcia zamówienia.
Odbiorcy przysługuje opust od ceny hurtowej w wysokości ……. %.
Odbiorca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania cen detalicznych, ustalonych w załączonym cenniku.

§ 7
1. Podstawą zapłaty będą wystawione przez Dostawcę faktury VAT.
2. Zapłata za wyroby następować będzie przelewem płatnym na wskazany rachunek Dostawcy w terminie ……. dni od wystawienia faktury.
3. W przypadku zapłaty należności przed dostarczeniem wyrobów Dostawca udzieli dodatkowego rabatu w wysokości ………. %
4. Warunkiem skorzystania z dodatkowego rabatu jest brak zadłużenia u Dostawcy. Suma odroczonych płatności (kredyt kupiecki) Odbiorcy nie może przekroczyć kwoty ………………… PLN (brutto).
W przypadku wykorzystania przez Odbiorcę przyznanego kredytu kupieckiego w całości Dostawca może przyjąć nowe zamówienie, przy czym ma prawo uzależnić jego realizację od wcześniejszej spłaty sumy kredytu lub zrealizować zamówienie pod warunkiem dokonania przedpłaty w pełnej wysokości bez rabatu ustalonego w ust. 2.
Odbiorca zobowiązany jest informować o każdej zmianie w dokumentach ewidencyjnych prowadzonej przez siebie działalności.

§ 8
Odbiorca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Dostawcy weksla “in blanco” tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń finansowych, którego zasady wypełnienia określa deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
§ 9
Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawidłowej ekspozycji wyrobów i dołoży starań zmierzających do jak najlepszego wyeksponowania wyrobów produkowanych przez Dostawcę. Odbiorca zobowiązuje się ponadto do współpracy z wytypowanym Przedstawicielem Handlowym w zakresie poprawy ekspozycji wyrobów, rozmieszczenia materiałów promocyjnych i szkolenia personelu Odbiorcy odpowiedzialnego za sprzedaż wyrobów będących przedmiotem umowy.

§ 10
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 11
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony zobowiązuję się rozwiązywać polubownie, a na wypadek braku porozumienia w poszczególnych kwestiach spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Dostawcy.

§ 12
Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………. …………………………………
Dostawca: Odbiorca:

Twoja Ocena

Zobacz też