Aby uzyskać dostęp, przeglądać lub korzystać z treści, informacji i usług oferowanych na tej stronie, musisz wyrazić zgodę na poniższe warunki użytkowania. Niniejsze warunki stanowią umowę między Tobą a Najlepszyprawnik.com.pl i kontynuując korzystanie z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Należy pamiętać, że niniejsze warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę, wyrażasz zgodę na najnowsze warunki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków lub treści, informacji lub usług oferowanych na tej Witrynie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Najlepszyprawnik.com.pl, będzie starał się sumiennie z dokładnością i efektywnością dla jego Użytkowników wykonywać zadania , których się podejmie, jednak poniższe czynniki mogą być ograniczające te działania, a zatem:

1. MOC WIĄŻĄCA. Niniejszy Regulamin jest wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem a Najlepszyprawnik.com.pl (“my”, “nas”, “Witryna”, „Najlepszyprawnik.com.pl). Korzystając z witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://www.najlepszyprawnik.com.pl (“Witryna”), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli w dowolnym momencie uznasz, że niniejsze Warunki użytkowania są nie do przyjęcia, musisz natychmiast opuścić Witrynę i zaprzestać korzystania z niej.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Szanujemy prywatność użytkowników i zezwalamy im na kontrolowanie przetwarzania ich danych osobowych. Pełne oświadczenie o naszej aktualnej polityce prywatności można znaleźć, klikając TUTAJ. Nasza polityka prywatności jest wyraźnie włączona do niniejszej Umowy przez niniejsze odniesienie.

3. MINIMALNY WIEK. Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat, aby uzyskać dostęp do tej witryny i w niej uczestniczyć. Użytkownik gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i jest w stanie zawrzeć niniejszą Umowę z prawnego punktu widzenia.

4. KOMUNIKACJA E-MAIL. Kontaktując się z nami, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail z odpowiedziami. Te wiadomości e-mail mogą mieć charakter komercyjny lub niekomercyjny. Niekomercyjne wiadomości e-mail mogą obejmować między innymi kwestie administracyjne i ogłoszenia o zmianach w niniejszych Warunkach, Polityce prywatności lub innej dokumentacji witryny.

5. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. Najlepszyprawnik.com.pl może udostępniać użytkownikowi określone oprogramowanie za pośrednictwem Witryny. W przypadku pobrania oprogramowania z Witryny, oprogramowanie, w tym wszystkie pliki i obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie wygenerowane, a także towarzyszące im dane (zwane łącznie “Oprogramowaniem”) są uznawane za licencjonowane przez Najlepszyprawnik.com.pl, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego. Najlepszyprawnik.com.pl nie przenosi ani tytułu, ani praw własności intelektualnej do Oprogramowania, a Najlepszyprawnik.com.pl zachowuje pełny i całkowity tytuł do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej w nim zawarte. Użytkownik nie może sprzedawać, redystrybuować ani powielać Oprogramowania, ani dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób przekształcać Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka.

6. TREŚCI UŻYTKOWNIKA. Udostępniając jakiekolwiek informacje lub treści na najlepszyprawnik.com.pl, takie jak publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, wykonywanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie Treści Użytkownika, udzielasz stałej, niewyłącznej licencji dla Najlepszyprawnik.com.pl i jej podmiotom stowarzyszonym, pracownikom, konsultantom, agentom i przedstawicielom. Licencja ta daje im prawo do korzystania z treści użytkownika w celu wspierania ich działalności online, co obejmuje kopiowanie, dystrybucję, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, powielanie, edytowanie, tłumaczenie i ponowne formatowanie treści użytkownika. Użytkownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za dostarczone treści, a publikując Treści Użytkownika na Witrynie, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Najlepszyprawnik.com.pl swojego imienia i nazwiska w związku z nimi. Ważne jest, aby pamiętać, że udostępniając Treści Użytkownika, gwarantujesz i oświadczasz, że albo jesteś właścicielem praw do nich, albo masz niezbędne upoważnienie do ich publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania, wykonywania, przesyłania lub rozpowszechniania w inny sposób.

7. ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Korzystając z tej witryny, użytkownik musi wyrazić zgodę na poszanowanie praw własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z witryny podlega prawom dotyczącym własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej. Zabronione jest przesyłanie, pobieranie, wyświetlanie, wykonywanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji lub treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik musi przestrzegać przepisów dotyczących własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej, a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych przepisów oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane treściami dostarczonymi lub przesłanymi przez użytkownika lub dostarczonymi lub przesłanymi przy użyciu identyfikatora użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udowodnienie, że treści nie naruszają żadnych przepisów ani praw osób trzecich.

8. NIEODPOWIEDNIE TREŚCI. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przekazywać ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać żadnych Treści, które:
a) są zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe lub zawierają groźby;
b) popierają lub zachęcają do postępowania, które może stanowić przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać obowiązujące lokalne, krajowe lub zagraniczne prawo lub przepisy;
c) reklamują lub w inny sposób zabiegają o fundusze lub stanowią zaproszenie do zakupu towarów lub usług.

9. PRZESTRZEGANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa i okazywania szacunku dla praw własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z Witryny jest zawsze regulowane i podlega prawom związanym z własnością praw autorskich i korzystaniem z własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno przesyłać, pobierać, wyświetlać, wykonywać, przekazywać ani rozpowszechniać żadnych informacji lub treści (zwanych łącznie “Treścią”), które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności osób trzecich. Użytkownik musi przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej, a także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych przepisów i wszelkich praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z Treścią dostarczoną lub przesłaną przez użytkownika lub przy użyciu jego konta. Odpowiedzialność za udowodnienie, że Treści nie naruszają żadnych przepisów ani praw osób trzecich, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

10. BRAK GWARANCJI. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na poniższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności:

Witryna internetowa jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi gwarancji wydajności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, jakości, nienaruszania praw, dokładności, pominięć, kompletności, terminowości i opóźnień.

Nie udzielamy gwarancji na nieprzerwany, bezpieczny, kompletny lub wolny od błędów dostęp do jakiegokolwiek produktu lub w odniesieniu do życia jakiegokolwiek adresu URL lub usługi online strony trzeciej. Nie udzielamy również gwarancji w odniesieniu do jakiejkolwiek zawartości lub oprogramowania, które zostało zmodyfikowane przez kogokolwiek innego niż Najlepszyprawnik.com.pl, bez naszej wyraźnej zgody.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przeglądając ją lub korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych błędów ludzkich i maszynowych, opóźnień, przerw i strat, w tym nieuznanej utraty danych lub uszkodzenia nośnika. Ponadto niniejsza witryna oraz produkty i usługi, o których w niej mowa, mogą nie spełniać wymagań klienta, które nie zostały wyraźnie określone w umowie z klientem.

Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem, działaniem i obsługą informacji i usług w tej witrynie. W żadnym wypadku Najlepszyprawnik.com.pl ani jego dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z korzystania lub w związku z korzystaniem z tej witryny.

Aby zapewnić przejrzystość i jasność, zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zawiera ono szczegółowy opis naszych praktyk w zakresie prywatności oraz sposobu, w jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe zebrane na tej stronie. Na naszej stronie możemy zamieszczać również reklamy i materiały sponsorskie. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za dokładność i zgodność swoich zgłoszeń z obowiązującymi przepisami prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w materiałach reklamodawców lub sponsorów ani za ich działania lub zaniechania.

Niektóre sekcje naszej witryny wymagają rejestracji lub utworzenia konta. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na podanie dokładnych i pełnych informacji. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w systemach znajdujących się poza jego krajem. Zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Rejestracja jest ważna tylko dla jednego użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego konta i hasła oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta lub hasła. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego użycia należy nas o tym niezwłocznie poinformować.

Jako użytkownik ważne jest, aby zrozumieć, że wszelkie treści publikowane na Najlepszyprawnik.com.pl muszą spełniać określone kryteria, aby zapewnić, że są one odpowiednie dla platformy. Treści użytkownika muszą być prawdziwe, dokładne i zgodne ze wszystkimi przepisami prawa. Nie powinny zawierać żadnych zniesławiających, obscenicznych lub oszukańczych materiałów, ani naruszać żadnych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności. Publikując treści na Najlepszyprawnik.com.pl, użytkownik oświadcza, że ma do tego prawo i że nie podszywa się pod inne osoby ani nie przedstawia w fałszywym świetle swojego powiązania z jakimkolwiek podmiotem.

Ponadto, Najlepszyprawnik.com.pl nie toleruje niezamówionych: promocji, kampanii, reklam lub nagabywań. Treści użytkownika nie mogą również zawierać wirusów, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania, uszkodzonych danych ani żadnych innych szkodliwych plików, które mogłyby uszkodzić platformę lub jej użytkowników. Wreszcie, Najlepszyprawnik.com.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które uzna za budzące zastrzeżenia lub mogące zaszkodzić platformie lub jej użytkownikom.

11. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA. Jako użytkownik tej witryny musisz bezwzględnie przestrzegać następujących ograniczeń:
Nie wolno korzystać z żadnych treści, informacji lub usług udostępnianych na tej stronie w sposób sprzeczny z jakimikolwiek międzynarodowymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami prawa, regulacjami lub przepisami dotyczącymi prywatności.
Nie wolno angażować się w żadne działania, które mogą zaszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić którykolwiek z naszych systemów komputerowych, w tym serwerów, sieci i innych komponentów podłączonych do lub używanych na tej stronie.
Zabrania się ingerowania w korzystanie z tej witryny przez inne osoby lub w jakiekolwiek treści, informacje lub usługi udostępniane w tej witrynie.
Zabrania się manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia lub modyfikacji pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem usług lub tworzenia stron o ograniczonym dostępie lub dostępu tylko na hasło, ukrytych stron lub obrazów.
Zabrania się przesyłania, publikowania lub transmitowania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych.
Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem wykorzystywanym przez niniejszą Witrynę.

Jako użytkownik tej strony internetowej, konieczne jest, aby nie próbować uzyskać dostępu do jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą nieautoryzowanych środków. Najlepszyprawnik.com.pl zabrania powielania, kopiowania, pobierania, sprzedaży, odsprzedaży lub wykorzystywania jakiejkolwiek części tej witryny do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto, używanie jakichkolwiek technik kadrowania lub znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo lub grafiki na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania do monitorowania lub wykrywania sieci w celu określenia architektury witryny lub wyodrębnienia informacji o użytkowaniu, indywidualnych tożsamościach lub użytkownikach jest surowo zabronione. Niedozwolone jest również korzystanie z robotów, pająków, innego zautomatyzowanego oprogramowania lub urządzenia, lub ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania strony internetowej lub jej zawartości, informacji lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody Najlepszyprawnik.com.pl.

Wreszcie, gromadzenie jakichkolwiek adresów e-mail podanych na tej stronie w celu promocji lub kampanii marketingowych lub nagabywanie jakichkolwiek użytkowników za pomocą danych pobranych z tej strony lub jakiegokolwiek proxy wskazanego na tej stronie jest surowo zabronione. Jako profesjonalny użytkownik musisz bezwzględnie przestrzegać tych wytycznych i szanować prawa Najlepszyprawnik.com.pl.

Użytkownikowi zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszania jakichkolwiek zabezpieczeń Witryny, w tym między innymi:
a) uzyskiwania dostępu do treści lub danych nieprzeznaczonych dla użytkownika lub logowania się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest upoważniony;
b) podejmowania prób sondowania, skanowania lub testowania podatności Witryny lub jakiegokolwiek powiązanego systemu lub sieci, lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia;
c) zakłócanie lub podejmowanie prób zakłócania usług świadczonych na rzecz dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesyłanie wirusów do Witryny, przeciążanie, “zalewanie”, “spamowanie”, “bombardowanie pocztą”, “awarie” lub przeprowadzanie ataku “DDOS” na Witrynę;
d) korzystanie z Witryny w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym, bez ograniczeń, promocji lub reklam produktów lub usług;
e) fałszowanie nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w dowolnej wiadomości e-mail lub w jakimkolwiek poście korzystającym z Witryny;
f) niedozwolone są działania wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym, który wykorzystujemy do udostępniania Witryny. Obejmuje to próby modyfikacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub jakichkolwiek innych działań, które uczyniłyby kod zrozumiałym dla ludzi.

Należy zauważyć, że Najlepszyprawnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników, publikowane, przechowywane lub przesyłane na platformie. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków może skutkować zakończeniem lub zawieszeniem prawa użytkownika do korzystania z platformy.

Licencja na treści użytkownika dla Najlepszyprawnik.com.pl zezwala stronie internetowej na wykorzystywanie wszelkich materiałów przesłanych lub wgranych przez użytkownika w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub w dowolnej technologii znanej obecnie lub opracowanej później. Publikując treści użytkownika na stronie internetowej, użytkownik przyznaje Najlepszyprawnik.com.pl i jego podmiotom stowarzyszonym niewyłączne, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji, wykonywania i wyświetlania takich treści użytkownika na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do publikowania Treści Użytkownika na stronie internetowej i przyznawania praw przyznanych w niniejszym dokumencie.

Najlepszyprawnik.com.pl nie jest usługą, która popiera konkretnego prawnika, firmę prawniczą czy dostawcę usług prawnych.

Wszelkie rekomendacje dostarczane przez osoby trzecie są subiektywne i mogą nie być dokładne lub kompletne oraz są trudne do zweryfikowania. W związku z tym Najlepszyprawnik.com.pl nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi, że takie rekomendacje lub inne treści użytkownika są wiarygodne lub dokładne. Najlepszyprawnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na tej stronie internetowej lub uzyskane w wyniku jakiejkolwiek interakcji z nią. Treści, wiadomości i usługi stron trzecich mogą pojawiać się na tej stronie lub mogą być dostępne za pośrednictwem linków z tej strony. Najlepszyprawnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przeinaczenia lub nieodpowiednie treści zawarte w treściach stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i opinie zawarte w treściach osób trzecich nie są zatwierdzane ani kontrolowane przez Najlepszyprawnik.com.pl.

Najlepszyprawnik.com.pl może odebrać użytkownikowi dostęp do strony, jeśli jego zachowanie zostanie uznane za niezgodne z niniejszymi Warunkami lub je naruszające. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków niniejszych Warunków lub jakichkolwiek późniejszych ich modyfikacji, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Najlepszyprawnik.com.pl i jego członków, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i kosztami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

12. WITRYNY STOWARZYSZONE. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny lub materiały stron trzecich. Współpracujemy z wieloma partnerami, których witryny internetowe mogą być powiązane z Witryną. Ponieważ nie mamy kontroli nad treścią i działaniem tych witryn partnerskich i stowarzyszonych, nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dokładności, aktualności, treści lub jakości informacji dostarczanych przez takie witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niezamierzone, budzące zastrzeżenia, niedokładne, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem treści, które mogą znajdować się na tych stronach. Podobnie, od czasu do czasu, w związku z korzystaniem z Witryny, użytkownik może mieć dostęp do elementów treści (w tym między innymi stron internetowych), które są własnością osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie udzielamy żadnych gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, treść lub jakość tych treści stron trzecich oraz że, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie przez użytkownika z wszelkich treści stron trzecich.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA. Użytkownik zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności za określone działania i zaniechania. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić najlepszyprawnik.com.pl, jej pracowników, konsultantów, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, stratami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i/lub kosztami (w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej, naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia przez użytkownika lub innego użytkownika jego konta jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Niezwłocznie powiadomimy użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, stratach, zobowiązaniach lub żądaniach i zapewnimy mu uzasadnioną pomoc, na jego koszt, w obronie przed takimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami lub kosztami.

14. ROZDZIELNOŚĆ, ZRZECZENIE SIĘ. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna którykolwiek z warunków niniejszych Warunków użytkowania za niewykonalny, wszystkie pozostałe warunki pozostaną nienaruszone i będą w pełni obowiązywać. Żadne zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wcześniejszego, równoczesnego lub późniejszego naruszenia tego samego lub innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, a żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela strony zrzekającej się.

15. BRAK LICENCJI. Żadne z postanowień zawartych na Stronie nie powinno być rozumiane jako udzielenie użytkownikowi licencji na korzystanie ze znaków towarowych, znaków usługowych lub logo należących do nas lub osób trzecich.

16. ZMIANY. Najlepszyprawnik.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Jeśli Najlepszyprawnik.com.pl będzie dążyć do wprowadzenia takiej zmiany, którą uznamy za istotną według naszego wyłącznego uznania, będziemy starać się:

a) powiadamiać użytkownika pocztą elektroniczną o takiej zmianie na 14 dni przed jej wejściem w życie, oraz
b) opublikować na stronie głównej informację o wprowadzeniu zmiany.

Data Publikacji: 11.06.2023