Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

Aktualizowano:

Z najnowszych policyjnych statystyk opisanych w dzisiejszej “Rzeczpospolitej”wynika, że ponad 463 tys. sztuk broni było zarejestrowanych przez Polaków w policyjnej bazie pod koniec grudnia ubiegłego roku(2017).  To wzrost  o 39 tys. sztuk w porównaniu do roku 2016.

Dane na koniec 2017 r. wyglądały następująco:

  • 49 707 egzemplarzy zarejestrowano w celu ochrony osobistej
  • 10 egzemplarzy do ochrony osób lub mienia
  • 300 388 egzemplarzy w celach łowieckich
  • 62 595 egzemplarzy w celach sportowych
  • 224 egzemplarzy wykorzystywanych w rekonstrukcjach historycznych
  • 38 780 egzemplarzy kolekcjonerskich
  • 2447 egzemplarzy pamiątkowych
  • 2601 egzemplarzy wykorzystywanych w szkoleniach
  • 161 egzemplarzy zarejestrowanych do innych celów

A jak wyglądają poszczególne kroki w ubieganiu się o broń legalnie?

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji, na wniosek osoby zainteresowanej. Sekcja Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji zajmuje się m.in.:
– wydawaniem indywidualnych pozwoleń na broń palną,
– wydawaniem pozwoleń na broń obiektową na tzw. „świadectwa broni”

Przyjmowanie i załatwianie spraw  w Wydziale Postępowań Administracyjnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym głównie w oparciu o  przepisy:

–  ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( pózn. zmiany)
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (pózn. zmiany)

I. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA POZWOLEŃ NA BROŃ

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (z póżn. zmianami) oraz akty wykonawcze do niej, w tym m.in.:  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji  bronią jest:

1.   broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa. Bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość. Broń palną i amunicję do niej można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
2.  broń pneumatyczna, czyli niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w   wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu ją zastępującego, a przez to do rażenia celów na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji.
3.    miotacze gazu obezwładniającego,
4.    narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, w tym:
a) broń biała w postaci:
– ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,
– kastetów i nunczaków,
– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwowa w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie – paralizatory).

Nie jest wymagane pozwolenie na:
1. posiadanie broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem lub repliki tej broni,
2. gromadzenie broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,
3. dysponowanie bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4. używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu,
5. posiadanie broni alarmowej o kalibrze do 6 mm,
6. posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,
7. posiadanie paralizatorów o określonych parametrach tj. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA,
8. używanie broni sygnałowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz w trakcie imprez sportowych,
9. posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych,
10. posiadanie broni pneumatycznej.

Pomimo, że niektóre rodzaje broni można posiadać bez pozwolenia, to przedmioty te nie tracą przymiotu broni i w związku z tym sprzedawać je mogą tylko podmioty posiadające koncesję na obrót bronią i amunicją.
Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem określonym w art. 263 § 2 kodeksu karnego, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem określonym w art. 51 ust.1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i podlega karze aresztu lub grzywny.

Komendant Wojewódzki Policji w jest organem właściwym do wydawania, cofania i zmiany pozwoleń na broń palną (w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów mających tutaj swą siedzibę.

Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowia wydaje, cofa oraz zmienia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu komendant powiatowy (miejski) Policji. Także komendant powiatowy (miejski) wydaje kartę rejestracyjną broni pneumatycznej.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1. nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat , jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich),
2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
5. nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Pozwolenia na broń można nie wydać osobie, która posiadając wcześniej pozwolenie na broń:
1. naruszyła jego warunki poprzez noszenie broni wbrew ograniczeniu zawartemu w pozwoleniu (np. bez prawa noszenia),
2. nie zarejestrowała nabytej broni w ciągu 5 dni od daty jej nabycia,
3. nie zawiadomiła niezwłocznie Policji o utracie posiadanej broni, (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni),
4. nie zawiadomiła pisemnie organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia tej zmiany,
5. naruszyła zasady przechowywania lub ewidencjonowania broni i amunicji albo ich noszenia,
6. znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka, nosiła przy sobie broń i cofnięto jej pozwolenie na broń.

Cele posiadania broni palnej:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji nie zawiera zamkniętego katalogu celów, w jakim osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń może ją posiadać, wymieniając jedynie przykładowe.
Pozwolenie na broń może być w szczególności wydane w celu:
1. ochrony osobistej,
2. ochrony innych osób,
3. ochrony mienia,
4. łowieckim,
5. sportowym,
6. kolekcjonerskim,
7. pamiątkowym,
8. szkoleniowym.
Na posiadanie broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej pozwolenia nie wydaje się, osobom fizycznym w ogóle, a przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, konwojującym wartości pieniężne, inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, a także organizatorom kursów pracowników ochrony fizycznej można pozwolenie wydać jedynie na pistolety maszynowe .

II. WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

Pozwolenie na broń palną wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Osoba  ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna zwrócić się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń adresowanym do właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego komendanta wojewódzkiego Policji, wskazując w nim:

1. cel , w jakim ma być wydane pozwolenie,
2. rodzaj broni , o jaką się ubiega,
3. liczbę egzemplarzy broni,
oraz wskazać okoliczności , które zdaniem osoby ubiegającej się, uzasadniają wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie egzemplarzy i w podanym celu.

Osoba , występująca z podaniem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć:

1. orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, wpisanych do rejestru komendanta wojewódzkiego Policji, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną broń służbową),

2. dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności przywołanych w uzasadnieniu podania, np. w przypadku ubiegania się o broń w celach:
a) łowieckich – zaświadczenie o członkostwie w PZŁ , zaświadczenie o posiadaniu  uprawnień do wykonywania polowania,
b) sportowych – dokumenty potwierdzające czynne uprawianie strzelectwa sportowego np. zaświadczenie o przynależności do klubu strzelectwa sportowego, dokument o którym mowa w art.. 53b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wydany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim,
c) pamiątkowych – wskazujące na związek emocjonalny z bronią, na posiadanie której ma być wydane pozwolenie,

3.  potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

4. aktualne zdjęcia osoby ubiegającej się o pozwolenie.

POZWOLENIA NA BROŃ NA OKAZICIELA (OBIEKTOWĄ)

Pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej “świadectwem broni”, może być wydane:
1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,
3) podmiotom prowadzącym strzelnicę,
4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,
5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,
6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.
7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.
Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych dla osób fizycznych albo najmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZYDATNE AKTY PRAWNE:

Dz.U. 2017 r. poz. 1839 – Dziennik Ustaw

Dz.U. 2017 r. poz. 1756 – Dziennik Ustaw

Dz.U. 2017 r. poz. 1156 – Dziennik Ustaw

Rośnie ilość wydawanych pozwoleń na broń
5 (100%) 4 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)