Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji.

UWAGA: Opis Dotyczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw – weszło w życie w UE 25 maja 2018

 

Kiedy stosuje się ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)?

RODO stosuje się, gdy:

 • – Twoja firma przetwarza dane osobowe i ma siedzibę w UE, bez względu na to, gdzie faktycznie dochodzi do przetwarzania danych,
 • – Twoja firma ma siedzibę poza UE, ale przetwarza dane osobowe w związku z oferowaniem towarów lub usług osobom fizycznym w UE lub monitoruje zachowania osób fizycznych w Unii.

Przedsiębiorstwa spoza Unii przetwarzające dane obywateli UE muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela w Unii.

Kiedy nie stosuje się ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)?

RODO nie stosuje się, gdy:

 • – osoba, której dane dotyczą, nie żyje,
 • – osoba, której dane dotyczą, jest osobą prawną,
 • – dane są przetwarzane w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową osoby przetwarzającej dane.

 

Co to są dane osobowe?

 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, zwanej także podmiotem danych. Dane osobowe obejmują następujące informacje:

 • – imię i nazwisko,
 • – adres,
 • – numer dowodu tożsamości/paszportu,
 • – dochody,
 • – cechy kulturowe,
 • – adres IP,
 • – dane będące w posiadaniu szpitala lub lekarza (jednoznacznie identyfikujące daną osobę w celach medycznych).

 

Szczególne kategorie danych

 

Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych dotyczących:

 • – pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 • – orientacji seksualnej,
 • – poglądów politycznych,
 • – przekonań religijnych lub filozoficznych,
 • -przynależności do związków zawodowych,
 • – danych genetycznych, biometrycznych i zdrowotnych, poza szczególnymi przypadkami (np. gdy uzyskano wyraźną zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym zgodnie z prawem unijnym lub krajowym),
 • – danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, chyba że pozwala na to prawo unijne lub krajowe.

 

Przekazywanie danych poza Unię

 

Po włączeniu RODO do Porozumienia EOG rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje wszystkie kraje UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Za każdym razem, gdy dane osobowe są przekazywane poza EOG, muszą być chronione na podstawie RODO. Oznacza to, że jeśli eksportujesz dane za granicę, Twoja firma musi spełnić jeden z poniższych warunków (lub upewnić się, że jest on spełniony):

 • – Unia Europejska uznaje środki ochrony danych obowiązujące w kraju docelowym niebędącym członkiem Unii za odpowiednie.
 • – Twoja firma podejmuje niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia takie jak włączenie konkretnych klauzul do umowy z podmiotem spoza Unii będącym odbiorcą danych.
 • – Twoja firma przekazuje dane w oparciu o szczególne podstawy (wyjątki), takie jak zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

Kiedy dozwolone jest przetwarzanie danych?

 

Unijne przepisy dotyczące ochrony danych wymagają, aby dane były przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem, w konkretnym, prawnie uzasadnionym celu – i tylko takie dane, które są potrzebne do tego celu. Aby móc przetwarzać dane osobowe, musisz spełnić jeden z następujących warunków; jeżeli:

 • – otrzymasz zgodę osoby, której dane dotyczą,
 • – potrzebujesz danych osobowych do wypełnienia zobowiązania umownego względem osoby, której dane dotyczą,
 • – potrzebujesz danych osobowych do spełnienia obowiązku prawnego,
 • – potrzebujesz danych osobowych, aby chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą,
 • – przetwarzasz dane osobowe, aby wykonać zadanie leżące w interesie publicznym,
 • – działasz w uzasadnionym interesie swojej firmy, o ile nie wpływa to istotnie na podstawowe prawa i wolności osoby, której dane są przetwarzane. Nie możesz przetwarzać danych osoby, której prawa są nadrzędne wobec interesów Twojej firmy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 

W RODO przewidziano ścisłe zasady przetwarzania danych na podstawie zgody. Ich celem jest zapewnienie, by osoba fizyczna rozumiała, na co wyraża zgodę. Oznacza to, że zgoda powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna, a zapytanie o zgodę musi być wyrażone jasnym i prostym językiem. Zgoda powinna być wyrażona w formie działania potwierdzającego, np. przez zaznaczenie pola wyboru na stronie internetowej lub podpisanie formularza.

Jeśli otrzymasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz przetwarzać je tylko w celach, na które wyrażono zgodę. Musisz także umożliwić wycofanie zgody.

 

Prawo do poprawienia danych i prawo do sprzeciwu

 

Osoba fizyczna, która uważa, że jej dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne, ma prawo do ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia.

Jeśli zmieniłeś lub usunąłeś dane osobowe, które uprzednio udostępniłeś innym, powinieneś poinformować o tym wszystkich odbiorców takich danych. W przypadku udostępnienia nieprawidłowych danych osobowych masz także obowiązek poinformować o tym każdego, kto widział takie dane, chyba że wymagałoby to nieproporcjonalnego wysiłku.

Osoba fizyczna może także w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w konkretnym celu, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes lub zadanie wykonywane w interesie publicznym. Jeżeli Twój uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec interesu osoby fizycznej, musisz zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

Osoba fizyczna może również poprosić o ograniczenie zakresu przetwarzania swoich danych osobowych na czas ustalania, czyj interes jest nadrzędny. W przypadku marketingu bezpośredniego jesteś jednak zawsze zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych na prośbę osoby fizycznej.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 

W pewnych okolicznościach, np. gdy dane nie są już potrzebne do celu ich przetwarzania, osoba fizyczna może poprosić  o usunięcie swoich danych osobowych. Niemniej Twoja firma nie musi tego robić, jeśli:

 • – przetwarzanie jest konieczne do poszanowania wolności wypowiedzi i informacji,
 • – obowiązek przechowywania danych osobowych ciąży na Tobie z mocy prawa,
 • – dane muszą być przechowywane z innych względów związanych z interesem publicznym, takich jak zdrowie publiczne lub badania naukowe i historyczne,
 • – przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia roszczenia.

 

Definicja – Użytkownik, osoba zarejestrowana lub niezarejestrowana w serwisie najlepszyprawnik.com.pl, korzystająca z jego treści, dodająca te treści a także oceniająca i opiniująca podmioty tam będące.

 

Jakie są prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi na www.najlepszyprawnik.com.pl ?

 

 1. – Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.
 2. – Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.
 3. – Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.
 4. – Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
 5. – Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.
 6. – Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

 

Jak na www.najlepszyprawnik.com.pl, wygląda  Prawo do usunięcia danych ?

Składa się ono z dwóch kroków :

  1. Pobrania i wypełnienia poprawnie poniższego formularza

 

Formularz traktujemy obligatoryjnie dla wszystkich użytkowników nie będących w Polsce czynnymi członkami samorządu zawodowego(Art. 17. Konstytucji RP). Dla pozostałych zastrzegamy, że usuwanie danych będziemy rozpatrywać indywidualnie.

         2. Przesłania go jako załącznik na specjalny służący do tego celu adres email podany poniżej. Pokazujemy go w tak okazałej formie, ponieważ kilka ostatnich miesięcy, wydawał się być niezauważalny:

 

 

Uwaga! Email: post@przymierze.com.pl, służy także do zmiany twoich danych np: zmiana adresu. W tym przypadku nie wypełniasz żadnego formularza, tylko w temacie emaila prosimy zaznacz: Aktualizacja Danych

 

Źródła: art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483; i zm.) i pozostałe a także orzeczenia TK i sądów, art. 1 ust. 1, art. 5, art. 6 ust. 1, ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662), art. 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), …Sejm RP sejm-uchwalil-nowa-ustawe-o-ochronie-danych-osobowych-rodo, Prawo Europejskie i orzecznictwo TSUE,  Prawo konsumenta do informacji…,Unia Europejska “Ochrona danych zgodnie z RODO”

 

 

Jak nie należy postępować w ramach procedury RODO na najlepszyprawnik.com.pl, pokazuje poniższy przykład, przesłany przez anonimową osobę/y na jeden z naszych kontaktów w formie w jakiej widać (my postanowiliśmy tylko go skrócić-nie wiemy kto pisał te teksty)

facebook.com

 

 

Jeśli jest to autentyczna prośba o usunięcie danych jednego z Radców Prawnych to:

 1. 1. Nie jest wypełniona na naszym formularzu z podpisem (Imię i Nazwisko), właściciela danych i przesłana na specjalny adres email,
 2. 2. Wymieniona nazwa najlepszyprawnik.pl ( z tego co wiemy jakiś czas temu domena ta była do kupienia za kilka tysięcy złotych lub do dzierżawy) nie jest tożsama z naszą nazwą domeny najlepszyprawnik.com.pl,
 3. 3. Pan Radca odwołuje się w prośbie do innych domen i baz danych. Niestety, to że jakieś domeny postawione są na tym lub innym IP lub reklamują lub linkują do  najlepszyprawnik.com.pl, nie znaczy, że  najlepszyprawnik.com.pl  ma nad nimi władztwo w tym zakresie o którym pisze radca (współdzielenie serwera, SEO, reklama itd. nie jest tożsame z posiadaniem lub administrowaniem danymi na tym serwerze przez tylko jedną osobę lub firmę lub grupę ludzi i firm).

w/w Prośba w takim przypadku jest dla nas mało profesjonalna.

Owszem zdarzały się przypadki, że na główny adres e-mail  najlepszyprawnik.com.pl, przesyłano prośby o aktualizacje danych i taka była wykonywana, ale należy także zauważyć, że adresy email borykające się z przesyłaniem do nich dużej ilości Spamu, mogą mieć i mają włączone tzw. filtry a także automatyczne czyszczenie Spamu ze skrzynki pocztowej (dlaczego wysyła się Spam? dla informacji o ofercie, dla tzw. SEO emailingu, virusy). Także jeśli twój e-mail trafił do Spamu mógł być neutralizowany a my nie wiedzieliśmy o jego istnieniu.

 

Dlatego,  najlepszyprawnik.com.pl w pewnym momencie, aby polepszyć komunikację zdecydował się na “czat na żywo”. Ilu zainteresowanych jakąkolwiek informacją tę drogę wybrało jako formę kontaktu? Nikt!

Pamiętaj Użytkowniku, że odkąd weszło (RODO/GDPR), ograniczyliśmy jak to było wcześniej dodawanie przez ciebie  danych podmiotów prawniczych przez zakładkę Dodaj Samodzielnie Podmiot (chyba że jesteś jego właścicielem lub masz pełnomocnictwa właściciela usługi). Oczywiście dodawanie nowych podmiotów prawniczych do Oceny czy Opinii przez pozostałych Użytkowników serwisu, nadal jest możliwe z tą jednak różnicą, że nie podajesz już szczegółowych danych miejsca siedziby takiego Prawnika:

Przykład:

Radca Prawny (Nazwisko) Przykładowy i (Imię) Z. z miejscowości (Podać Miejscowość) Przykładowej

Radca Prawny Pan Przykładowy Z. z Przykładowa

lub

Radca Prawny o nazwisku P. i imieniu Zbigniew z miejscowości Przykładowej

itd.

zresztą miejscowości również nie będziesz musiał podawać Szanowny Użytkowniku, ponieważ pod daną nazwą miejscowości, otwarte będą na witrynie kanały komentarzy i opinii (także z social mediów). Wystarczy, że udasz się do nazwy odpowiedniej miejscowości i tam w polu komentarzy możesz wpisać co myślisz o tym czy o innym Prawniku.

Przychód z najlepszyprawnik.com.pl, 2017, 2018 (grudzień) wynosi 0 PLN, a więc witryna ma typowo charakter misyjny. Można za darmo? Można.

Niestety z naszych  obserwacji wynika (chodzi o teren Polski), że grupy, które posiadają swój samorząd zawodowy wymieniony w tym przypadku w Konstytucji RP, korzystające z tego tytułu z przywilejów jakie daje im Suweren m.in. z nadzwyczajnej  w porównaniu do innych grup zawodowych ochrony prawnej tj. lekarze i prawnicy korporacyjni jako funkcjonariusze publiczni i zawody zaufania publicznego najbardziej nadużywają nadinterpretacji RODO (wraz z komentarzami). Na szczęście – nie jest to jeszcze większość. Odstępstwa od podstawowych definicji kim jest członek konstytucyjnego  samorządu zawodowego Art. 17. Konstytucji RP wydawane przez polskie sądy administracyjne w sentencjach wyroków, a kim nie jest, są co najmniej dziwne, szczególnie te dotyczące radców prawnych i jawnie dyskryminują adwokatów.

RODO w zamyśle a póżniej w realizacji Parlamentu Europejskiego, miało chronić zwykłego obywatela (lub przedsiębiorcę nie będącego osobą prawną) nie mającego ochrony jaką mają w/w grupy przed nieuprawnionym używaniem jego danych osobowych przez różne instytucje i firmy, czerpiące z tego korzyści.

Uważamy, że oceny i opinie nie naruszające dóbr osobistych a robione przez obywateli a dotyczące działalności czynnych członków samorządów zawodowych Art. 17. Konstytucji RP,  stanowią ważny interes publiczny dla ogółu społeczeństwa.

 

 

Bezpieczeństwo

Staramy się od roku, odkąd zajmujemy się także najlepszyprawnik.com.pl, przykładać duże znaczenie do bezpieczeństwa jej samej i użytkowników, stąd koniec listopada i początek grudnia to przegląd plików witryny, aby ocenić w jakim jest stanie (proces przeglądu potrwa do lutego 2019). Obce boty popodpinane pod nasz ajax czy beszczelne i darmowe podlinkowywanie (hakowanie) niektórych naszych stron przez prowadzących inne witryny prawnicze bez naszej zgody jest naganne, ale destabilizacja witryny aby się wysypała to już terroryzm (i to nie w wydaniu tym chińskim). Na razie oceniamy stan a wnioski i działania podejmiemy w niedługim czasie.

Zdajemy sobie sprawę, że problem nie odnosi się tylko do Polski, ale świata (przykład w 2016 roku Biblioteki Kongresu USA). Im bardziej widoczna witryna w Internecie  tym bardziej narażona na nieuczciwe działania ze strony elementu wywrotowego.

Dlatego Użytkowniku najlepszyprawnik.com.pl, nigdy nie będziemy chcieć Twoich danych poufnych, które miałyby, pozostać w bazie  najlepszyprawnik.com.pl. Jeśli dokonywane będą jakieś darowizny, płatności, np: SMS – zostaniesz przekierowany na zaufane strony odpowiednich korporacji finansowych typu PayPal itd.

Faktury Vat na terenie Polski czy UE, realizujemy za pomocą podobnych i legalnych generatorów FV jak m.in. ten – przykład  https://www.fakturowo.pl

 

Podsumowanie: Jeśli chciałbyś zostać opiekunem poczty dotyczącej ochrony danych osobowych na naszych lub dzierżawionych przez nas 180 witrynach w UE, gdzie obowiązuje GDPR lub moderatorem forum – napisz do nas.

 

Aktualizacja: 12 grudnia 2018