WSTĘP
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu prowadzącego Serwis.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest www.najlepszyprawnik.com.pl
• Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu www.najlepszyprawnik.com.pl
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług płatnych i bezpłatnych oferowanych przez Serwis.
• Portal www.najlepszyprawnik.com.pl , figurujący pod adresem internetowym https://www.najlepszyprawnik.com.pl, https://szukam.najlepszyprawnik.com.pl/ będący platformą internetową dla właścicieli i klientów kancelarii prawniczych, umożliwiający Użytkownikom m. in. wymianę doświadczeń na forum, publikację ogłoszeń, korzystanie z bazy firm i porad,ciekawostek,artykułów z tejże branży.

II. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu www.najlepszyprawnik.com.pl . Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.
2. www.najlepszyprawnik.com.pl upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
a) dostęp do sieci Internet,
b) zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Chrome, Safari, IE, Opera, Firefox, zaktualizowana do najnowszej wersji.

III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Korzystanie z  Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w: Ofercie
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego,
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

więcej na https://www.najlepszyprawnik.com.pl/zasady-dodawania-komentarzy-i-opinii/

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – więcej w Polityce Prywatności i Cookies,

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby lub firmy. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga zgody Administratora.
2. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
5. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

więcej na https://www.najlepszyprawnik.com.pl/zasady-dodawania-komentarzy-i-opinii/

VI. ZASADY DODAWANIA TREŚCI
1. Autor treści oświadcza, że zamieszczona przez niego treść jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.
2.Dodawanie Opinii
Opinia (osąd, zdanie na  temat Prawników), musi być związana tematycznie z zakresem prowadzonej przez Prawnika działalności lub w inny sposób dotyczyć bezpośrednio konkretnej firmy. Nie może zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, treści reklamowych, nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku właściciela lub obsługi takiej kancelarii lub biura oraz linków do prywatnych stron internetowych. Opinie będące wyłącznie wynikiem indywidualnych odczuć użytkownika typu: a jego rodzina to itd., a nie rzetelną informacją dla innych użytkowników, będą blokowane. Użytkownik wyrażając swoje zastrzeżenia powinien posługiwać się konkretnymi wyrażeniami umożliwiającymi zweryfikowanie jego osoby jako klienta opiniowanego Prawnika,
3. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)
4. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Serwis www.najlepszyprawnik.com.pl
5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.
6. Administrator nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia czy nazwiska do wiadomości redakcji. Administrator nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych.
7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych i linków do innych stron.
9. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

więcej https://www.najlepszyprawnik.com.pl/zasady-dodawania-komentarzy-i-opinii/

VII. BLOKADA KONTA
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:
• naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
• podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
• umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

więcej https://www.najlepszyprawnik.com.pl/zasady-dodawania-komentarzy-i-opinii/

VIII. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

więcej https://www.najlepszyprawnik.com.pl/zasady-dodawania-komentarzy-i-opinii/

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi płatnej, dotyczy Pakietów BCD Oferty.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:Formularza Kontaktowego na stronie głównej.
3.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu 1 września 2014

 

*część użytych na witrynie obrazków pochodzi z portali: Pixabay, Flickr, Pinterest

Regulamin
4.82 (96.47%) 51 głosy