Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

Aktualizowano:

Jak to powiedział Benjamin Franklin “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. O ile życie ludzkie i jego organy jest statystycznie wycenialne przez różne organizacje i ośrodki naukowe a także rządowe w zależności w jakim kraju się żyje tzn. im kraj zamożniejszy tym życie ludzkie jest cenniejsze o tyle z podatkami bywa już różnie.

Czym jest Podatek? wg definicji

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój wojska, policji, sądów, oświaty, służby zdrowia,  infrastruktury  itp. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.

Podatki dzielą się na:

 • bezpośrednie – nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy;
 • pośrednie – nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

A co się dzieje jeśli niektórych zdaniem ich lekka lub ciężka praca idzie na marne, ponieważ  w ramach umowy społecznej ich dochody lądują w kasie państwa, gdzie już bez ich kontroli (chyba że to politycy lub głowy państw) rozchodzą się na różne bardziej lub mniej racjonalne cele? Wtedy zaczyna działać mechanizm obronny.

I tak zamożny człowiek głównie w wieku XX ym, stworzył sobie enklawy w których to, jeśli się płaci podatki to są one o wiele mniejsze.

Aby ów zamożny człowiek czuł się bezpiecznie ze swoimi aktywami, pracuje na to tysiące bardzo wysokiej klasy i bardzo dobrze opłacanych prawników, doradców podatkowych i księgowych a kwoty jakimi oni dysponują, obracają (przynajmniej wirtualnie) szarego Kowalskiego przyprawiły by o zawrót głowy.

Oczywiście pieniądze w rajach podatkowych pochodzą z różnych źródeł w tym przestępczych. Stąd wywiady (nie tylko wojskowe) różnych krajów rozpracowują po cichu skalę problemu.

Zacznijmy od początku. Conduit OFC i Sink OFC to empiryczna ilościowa definicja sposobu klasyfikowania nowoczesnych rajów podatkowych dla przedsiębiorstw, centrów finansowych typu offshore oraz rajów podatkowych. Offshore  – zagraniczny (np. bank), spółka zarejestrowana w tzw. raju podatkowym,  morski,na morzu. (niektóre użyte poniżej terminy nie mają odpowiedników w innych językach niż angielski)

Raj podatkowy definiuje się jako obszar o bardzo niskich “efektywnych” stawkach opodatkowania (stawki “podstawowe” mogą być wyższe).[1][2] W niektórych tradycyjnych definicjach raj podatkowy oferuje również pewien stopień tajności.[3] Jednak chociaż jurysdykcje o wysokim stopniu tajności, ale również wysokich stawkach podatkowych (np. USA i Niemcy w rankingach Indeksu Tajemnic Finansowych), mogą znaleźć się na niektórych listach rajów podatkowych, nie są one powszechnie uznawane za raje. Natomiast jurysdykcje o niskim poziomie tajności, ale także niskich “efektywnych” stawkach opodatkowania (np. Irlandia i Wielka Brytania w rankingach FSI), znajdują się na wielu listach rajów podatkowych. 

Tradycyjne raje podatkowe są otwarte na stosowanie niemal zerowych stawek opodatkowania (np. Kajmany, Bermudy, BVI, Jersey i Wyspa Man), w związku z czym mają tendencję do ograniczania dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast nowoczesne raje podatku dochodowego od osób prawnych mają niezerowe “podstawowe” stawki opodatkowania oraz wysoki poziom przejrzystości i zgodności z zasadami OECD (OECD organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Siedziba organizacji – Paryż),  a zatem posiadają jedne z najszerszych sieci dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże dowody na to, że przedsiębiorstwa wielonarodowe wykorzystują je do osiągnięcia “efektywnych” stawek podatkowych, które są bliższe zeru, nie tylko w raju, ale we wszystkich jurysdykcjach, z którymi raj podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, znajdują się również na listach § rajów podatkowych oraz na listach specjalistycznych rajów podatkowych dla osób prawnych. Główne raje podatku dochodowego od osób prawnych to Irlandia, Holandia, Singapur i Wielka Brytania, natomiast Luksemburg, Hongkong i Szwajcaria są zarówno tradycyjnymi rajami podatkowymi, jak i rajami podatku dochodowego od osób prawnych. Raje związane z podatkiem od osób prawnych często służą jako “kanały” łączące z określonymi tradycyjnymi rajami podatkowymi.[4][5][6]

Korzystanie z rajów podatkowych, zarówno tradycyjnych, jak i korporacyjnych, oznacza utratę dochodów z podatków od osób fizycznych na rzecz jurysdykcji, które nie są rajami podatkowymi. Szacunki skali utraconych podatków różnią się, ale najbardziej wiarygodne wynoszą od 100 do 200 mld USD rocznie.[7][8] Ponadto kapitał ulokowany w rajach podatkowych może na stałe wyjść z podstawy opodatkowania (erozja podstawy opodatkowania). Szacunki dotyczące kapitału ulokowanego w rajach podatkowych również różnią się między sobą, przy czym najbardziej wiarygodne szacunki szacowane są na 7-10 bln USD (do 10 % aktywów na świecie).[9] Szkodliwe korzystanie z tradycyjnych i korporacyjnych rajów podatkowych odnotowano w krajach rozwijających się, takich jak Afryka, które najbardziej potrzebują dochodów z podatków, aby budować swoją gospodarkę.[10]

Około 15 % krajów to raje podatkowe.[11] Raje podatkowe są w większości udanymi gospodarkami, a bycie rajem przyniosło zamożność jurysdykcji.[12] W pierwszej dziesiątce 10-15 krajów o największym PKB na mieszkańca, z wyłączeniem krajów z ropą naftową i gazem, znajdują się mniejsze i średnie raje. Ponieważ wzrost PKB jest sztuczny (z powodu przepływów księgowych), raje są podatne na nadmierną średnią (kapitał międzynarodowy błędnie wycenia sztuczne zadłużenie w stosunku do PKB). Może to prowadzić do poważnych cykli kredytowych lub kryzysu na rynku nieruchomości/-bankowym przy ponownej wycenie międzynarodowych przepływów kapitałowych. Przykładem może być irlandzki tygrys celtycki i związany z nim kryzys finansowy w latach 2009-2013.[13] Jersey jest inny.[14]

Nacisk na zwalczanie rajów podatkowych (np. projekty prowadzone przez OECD i MFW) koncentrował się głównie na obszarze wspólnych standardów, przejrzystości i wymiany danych. Jednakże wzrost liczby rajów podatkowych dla przedsiębiorstw zgodnych z zasadami OECD, które są obecnie odpowiedzialne za większość utraconych wpływów podatkowych z tytułu erozji bazy i działalności związanej z przenoszeniem zysków (lub BEPS),[8] doprowadził do krytyki tego ukierunkowania w porównaniu z płaconymi podatkami netto.15] Jurysdykcje o wyższym opodatkowaniu, takie jak Stany Zjednoczone i UE-28, odeszły od projektu OCED BEPS w 2017-18, aby wprowadzić systemy podatkowe ukierunkowane na ograniczenie rajów podatkowych dla osób prawnych (np. amerykańskie systemy GILTI i BEAT oraz proponowany system podatku od usług cyfrowych UE-28). W przeciwieństwie do podejścia OECD-IMF, te nowe systemy koncentrują się na podnoszeniu podatków netto płaconych przez przedsiębiorstwa w rajach podatku dochodowego od osób prawnych.

Istnieje kilka definicji rajów podatkowych. W 2002 r. The Economist przyjął opis Geoffreya Colina Powella (byłego doradcy gospodarczego Jersey): “Tym, co (…) określa dany obszar jako raj podatkowy, jest istnienie złożonej struktury podatkowej stworzonej celowo, aby wykorzystywać światowy popyt na możliwości unikania zobowiązań podatkowych”. The Economist points out that this definition would still exclude a number of jurisdictions traditionally considered as tax havens.[16] Podobnie australijski dziennikarz zasugerował, że każdy kraj, który zmienia swoje prawo podatkowe w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, może być uważany za raj podatkowy.[17]

Zgodnie z innymi definicjami[18] główną cechą raju jest to, że jego prawa i inne środki mogą być stosowane w celu omijania lub unikania praw lub przepisów podatkowych innych jurysdykcji.

W lutym 2008 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) określiła trzy kluczowe czynniki przy rozważaniu, czy dana jurysdykcja jest rajem podatkowym:[20].

Brak podatków lub tylko podatki nominalne – Raje podatkowe nie nakładają podatków nominalnych lub nakładają podatki nominalne (ogólnie lub w szczególnych okolicznościach) i oferują lub są postrzegane jako miejsce, w którym nierezydenci mogą uniknąć wysokich podatków w swoim kraju zamieszkania.

Ochrona osobistych informacji finansowych – Raje podatkowe zazwyczaj posiadają przepisy prawne lub praktyki administracyjne, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą korzystać ze ścisłych zasad i innych środków ochrony przed kontrolą ze strony zagranicznych organów podatkowych. Zapobiega to przekazywaniu informacji o podatnikach korzystających z jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania.

Brak przejrzystości – Kolejnym czynnikiem wykorzystywanym do identyfikacji rajów podatkowych jest brak przejrzystości w działaniu przepisów ustawodawczych, prawnych i administracyjnych.

OECD obawia się, że przepisy powinny być stosowane w sposób otwarty i spójny oraz że dostępne są informacje potrzebne zagranicznym organom podatkowym do określenia sytuacji podatnika. Brak przejrzystości w jednym kraju może utrudnić lub wręcz uniemożliwić innym organom podatkowym skuteczne stosowanie przepisów prawa. “Tajne orzeczenia”, wynegocjowane stawki podatkowe lub inne praktyki, które nie stosują prawa w sposób otwarty i konsekwentny, są przykładami braku przejrzystości. Przyczynia się do tego ograniczony nadzór regulacyjny lub brak prawnego dostępu rządu do dokumentacji finansowej.

OECD ustaliła jednak, że jej definicja obejmuje pewne aspekty systemów podatkowych jej członków (w niektórych krajach podatki są niskie lub zerowe, a w niektórych krajach wyodrębniono pewne grupy faworyzowane). Jej późniejsze prace koncentrowały się na jedynym aspekcie wymiany informacji. Ogólnie uważa się, że jest to nieodpowiednia definicja raju podatkowego, ale jest ona politycznie korzystna, ponieważ obejmuje małe raje podatkowe (posiadające niewielką władzę na międzynarodowej arenie politycznej), ale wyłącza potężne kraje z rajów podatkowych, takie jak USA i Wielka Brytania.[21]

Przy podejmowaniu decyzji, czy dana jurysdykcja jest rajem podatkowym, pierwszym czynnikiem, któremu należy się przyjrzeć, jest to, czy podatki nie istnieją, czy też nie istnieją podatki nominalne. Jeśli tak jest, należy przeanalizować dwa pozostałe czynniki – wymianę informacji i przejrzystość – niezależnie od tego, czy ma miejsce wymiana informacji, czy też nie. Brak podatków lub podatki nominalne same w sobie nie wystarczają, aby uznać jurysdykcję za raj podatkowy. OECD uznaje, że każda jurysdykcja ma prawo decydować o tym, czy nakładać podatki bezpośrednie, a jeśli tak, to ustalić odpowiednią stawkę podatkową.

Dostępne dane statystyczne, choć niekompletne i z ograniczeniami omówionymi poniżej, wskazują jednak, że bankowość morska jest bardzo istotną działalnością. OECD oszacowała w 2007 r., że kapitał utrzymywany w krajach trzecich wynosił od 5 do 7 bilionów USD, co stanowiło około 6-8 % wszystkich zarządzanych inwestycji globalnych.[23]

W  badaniu przeprowadzonym przez Gabriela Zucmana z London School of Economics oszacowano, że światowy majątek transgraniczny posiadany w rajach podatkowych (w tym w Niderlandach i Luksemburgu jako rajach podatkowych) wynosi 7,6 bln USD, z czego 2,46 bln USD w samej Szwajcarii.[9][10] Tax Justice Network (grupa nacisku przeciwko rajom podatkowym) oszacowała w 2012 r., że kapitał posiadany za granicą wynosił od 21 bln USD do 32 bln USD (od 24-32% wszystkich globalnych inwestycji),[24][25][26], mimo że szacunki te zostały podważone.[27]

W 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obliczył na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, że dla wybranych centrów finansowych typu offshore, aktywa bilansowe transgraniczne utrzymywane w centrach finansowych typu offshore na koniec czerwca 1999 r. osiągnęły poziom 4,6 bln USD (około 50 procent wszystkich aktywów transgranicznych). Z tej kwoty 4,6 bln USD, 0,9 bln USD znajdowało się w posiadaniu państw Karaibów, 1 bln USD w Azji, a większość pozostałej kwoty 2,7 bln USD przypadła na główne międzynarodowe centra finansowe (IFC), a mianowicie Londyn, amerykańskie fundusze IBF i japoński rynek offshore.[28] Departament Skarbu USA oszacował, że w 2011 r. karaibskie centra bankowe, do których należą Bahamy, Bermudy, Kajmany, Antyle Holenderskie i Panama, posiadały zadłużenie Stanów Zjednoczonych w wysokości prawie 2 bilionów USD.29] Szacuje się, że około 1,4 bln USD z tej kwoty znajduje się w posiadaniu tylko na Kajmanach.[23]

Wall Street Journal w badaniu 60 dużych firm amerykańskich wykazało, że w 2012 roku zdeponowały 166 miliardów dolarów na kontach zagranicznych, chroniąc ponad 40% swoich zysków przed amerykańskimi podatkami.[30] Podobnie Desai, Foley i Hines w Journal of Public Economics stwierdziły, że: “W 1999 r. 59% firm amerykańskich posiadających znaczące podmioty zagraniczne posiadało podmioty stowarzyszone w krajach raju podatkowego”, chociaż nie zdefiniowały one jako “istotne” w tym celu.[31] W 2009 r. amerykańskie Government Accountability Office (GAO-instytucja kontrolna Kongresu Stanów Zjednoczonych) poinformowało, że 83 ze 100 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie i 63 ze 100 największych kontrahentów rządu federalnego USA utrzymywały spółki zależne w krajach powszechnie uznawanych za raje uchylając się od płacenia podatków. GAO nie dokonał przeglądu transakcji przedsiębiorstw w celu niezależnej weryfikacji, czy spółki zależne pomogły im zmniejszyć obciążenia podatkowe, lecz stwierdził jedynie, że w przeszłości celem takich spółek zależnych było obniżenie kosztów podatkowych.[32]

James Henry, były główny ekonomista konsultantów McKinsey & Company, w swoim raporcie dla sieci Tax Justice Network podaje orientacyjną kwotę pieniędzy, które są chronione przez zamożnych ludzi w rajach podatkowych. W raporcie oszacowano ostrożnie, że majątek w wysokości 21 bilionów dolarów jest zatrzymywany na rachunkach typu offshore z samym kapitałem w wysokości 9,8 biliona dolarów na najwyższym poziomie – mniej niż 100 000 osób – które posiadają aktywa finansowe w wysokości 30 milionów dolarów lub więcej. Autor raportu wskazał, że te ukryte pieniądze prowadzą do “ogromnej” utraty wpływów podatkowych – “czarnej dziury” w gospodarce – i wiele krajów stałoby się wierzycielami, zamiast być dłużnikami, gdyby pieniądze ich unikających płacenia podatków zostały opodatkowane.[24][25][26]

Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ szacuje, że nielegalny przepływ środków finansowych kosztuje kontynent około 50 miliardów dolarów rocznie. OECD szacuje, że dwie trzecie (30 mld USD) to uchylanie się od płacenia podatków i uchylanie się od płacenia podatków przez firmy spoza Afryki.Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe korporacje w sposób legalny i nielegalny hamuje rozwój krajów afrykańskich. Trudno będzie osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, jeśli straty te utrzymają się.[35]

W 2016 r. ogromny wyciek danych znany jako “dokumenty/papiery panamskie” podważył pewne wątpliwości co do wielkości wcześniejszych szacunków dotyczących utraconych dochodów.[36]

Panamskie papiery, to 11,5 miliona wyciekłych w 2015 roku dokumentów, które zawierały informacje finansowe i informacje dla prawników od i do klientów dla ponad 214 488 podmiotów offshore.Dokumenty te, niektóre z lat siedemdziesiątych XX wieku, zostały sporządzone przez panamską kancelarię prawną i usługodawcę korporacyjnego Mossack Fonseca.

Dokumenty te zawierały osobiste informacje finansowe o zamożnych osobach fizycznych i urzędnikach publicznych, (to m.in. głowy królewskie, książęce, aktualni i byli szefowie mocarstw w tym atomowych i krajów rozwijających się w tym afrykańskich, znani aktorzy, politycy i znani  szefowie korporacji międzynarodowych). 

Niejaki “John Doe”, sygnalista, który  ujawnił dokumenty niemieckiemu dziennikarzowi Bastianowi Obermayerowi z gazety Süddeutsche Zeitung (SZ) , pozostał anonimowy, nawet dziennikarzom, którzy pracowali nad śledztwem. “Powiedział im: “Moje życie jest w niebezpieczeństwie”.W oświadczeniu z 6 maja John Doe jako powód swojego działania podał nierówność dochodów i powiedział, że pokazuje dokumenty światu “po prostu dlatego, że rozumiem wystarczająco dużo o ich treści, aby uświadomić sobie skalę niesprawiedliwości, która w nich się znajduje”. Dodał, że nigdy nie pracował dla żadnego rządu ani agencji wywiadowczych. Po zweryfikowaniu przez SZ, że oświadczenie to rzeczywiście pochodziło ze źródła dla czasopism panamskich, Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało pełny dokument na swojej stronie internetowej. Więcej o aferze przeczytasz na tej stronie www.icij.org

Dyrektor ds. polityki podatkowej Chartered Institute of Taxation wyraził jednak sceptycyzm co do dokładności danych liczbowych.[37] Gdyby były prawdziwe, kwoty te wynosiłyby około 5 do 8 razy więcej niż całkowita ilość waluty znajdującej się obecnie w obiegu na świecie. Daniel J. Mitchell z Instytutu Cato twierdzi, że sprawozdanie zakłada również, rozważając hipotetyczną utratę dochodów podatkowych, że 100% zdeponowanych za granicą pieniędzy unika płacenia podatku.[38]

W październiku 2009 r. badania zlecone firmie Deloitte na potrzeby Przeglądu Stóp Brytyjskich Centrów Finansowych Offshore ( Foot Review of British Offshore Financial Centres) wykazały, że na rzecz rajów podatkowych utracono znacznie mniej podatków, niż wcześniej sądzono. W raporcie czytamy: “Szacujemy, że całkowity brytyjski podatek od osób prawnych, który może zostać potencjalnie utracony w związku z unikaniem zobowiązań podatkowych, może wynieść nawet 2 miliardy funtów rocznie, choć może być znacznie niższy”. We wcześniejszym raporcie brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych stwierdzono, że unikanie podatków przez 50 największych spółek w FTSE 100 pozbawia brytyjski skarb państwa około 11,8 mld funtów szterlingów.[39] The report also stressed that British Crown Dependencies make a “significant contribution to the liquidity of the UK market”. W drugim kwartale 2009 r. zapewnili bankom w Wielkiej Brytanii środki netto w łącznej wysokości 323 mld USD (195 mld GBP), z czego 218 mld USD pochodziło z Jersey, 74 mld USD z Guernsey i 40 mld USD z Wyspy Man.[39]

Tax Justice Network(Sieć Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Podatkowych)  informuje, że system ten jest “zasadniczo zaprojektowany i obsługiwany” przez grupę wysoko opłacanych specjalistów z największych prywatnych banków świata (pod przewodnictwem UBS, Credit Suisse i Goldman Sachs), kancelarii prawnych i firm księgowych, tolerowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD i G20. Od 2005 r. ilość ukrytych pieniędzy znacznie wzrosła, pogłębiając przepaść między najbogatszymi a resztą świata.[24][25][26]

 

Rodzaje wykazów

Dotychczas sporządzono trzy główne rodzaje wykazów rajów podatkowych:

 1. Rządowe – są to wykazy OCED i MFW, które mają wymiar polityczny i koncentrują się na bardziej skrajnych przypadkach/holistycznej niezgodności z prawem/powszechnej przestępczości.[40][41]
 2. Pozarządowe, jakościowe – listy te wykorzystują jakościowe systemy scoringowe, a najbardziej znane to lista Oxfam Corporate Tax Haven,[42][43][43] oraz Indeks Tajemnic Finansowych.
  Pozarządowe, ilościowe – listy te są ilościowym miernikiem rankingu, z dwoma różnymi podejściami cząstkowymi:
 • Połączenia – wykorzystują liczbę połączeń prawnych, zarówno Orbis, jak i CORPNET Conduit and Sink OFCs, lub subsydiów, jak lista subsydiów ITEP[44].
 • Quantum – te próby oszacowania wysokości podatków osłoniętych, a najbardziej znane to Gabriel Zucman,[7][45] oraz lista zysków ITEP[44].

Oprócz powyższych list, komentatorzy zwracają uwagę na konkretne wskaźniki zastępcze, z których dwa są najbardziej widoczne:

 1. Wynalazki podatkowe w USA – Podstawową “kontrolą” raju podatkowego jest to, czy osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa przenoszą się tam, aby uniknąć płacenia podatków. Podczas gdy indywidualne relokacje są trudne do prześledzenia, korporacje są łatwiejsze do zidentyfikowania. Od 1983 r. najpopularniejsze są 3 miejsca docelowe dla wszystkich amerykańskich inwersji podatku od osób prawnych: Irlandia (#1), Bermudy (#2) i Wielka Brytania (#3);[46]
 2. Tabele PKB na mieszkańca – Inną skuteczną “kontrolą sensowności” raju podatkowego jest zniekształcenie PKB/DNB w oparciu o IP oparte na narzędziach BEPS i BEPS oparte na długu. Z wyjątkiem krajów nie będących producentami ropy naftowej i gazu ziemnego (np. Katar, Norwegia itp.) oraz mikropodmiotów, wynikającymi z tego najwyższymi PKB na mieszkańca jurysdykcjami są w większości raje podatkowe, na czele których stoją: Luksemburg (#1), Singapur (#2) i Irlandia (#3).

Stawki Podatkowe na Świecie 2017

KrajPodatek od osób prawnychPodatek dochodowy(minimalna obowiązująca stawka krajowa + subnarodowa)Podatek dochodowy(maksymalna stawka krajowa + stopa subkontynentalna) VAT lub GST lub podatek od sprzedaży
 Afganistan20%0%20%0%
 Albania15%0%23%20% (stawka standardowa)
6% (usługi turystyczne)
 Algieria19% -26%0%35%19% (stawka standardowa)
9% (podstawowe pozycje)
 Samoa Amerykańskie15% -44%4%6%0%
 Andora10%10%10%4,5% (stawka standardowa
9,5% (usługi bankowe)
2,5%, 1% lub 0% (stawki obniżone)
 Angola30%0%17%10%
 Anguilla0%0%0%0%
 Argentyna35%9%35%21%
 Armenia20%24,4%36%20%
 Aruba25%7%58,95%1,5% (podatek obrotowy)
 Australia28,5% -30%0%47%10% (stawka standardowa)
0% (podstawowe elementy)
 Austria25%0%55%20% (stawka standardowa)
13% (usługi turystyczne)
10% (podstawowe pozycje)
 Azerbejdżan20%14%25%18%
 Bahamy0%0,00%0% + 8,8% podatku na ubezpieczenie społeczne7,5% (stawka standardowa)
0% (obniżona stawka)
 Bangladesz35%0,00%25,00%15%
 Barbados25,00%25,00%38,00%17,5% (stawka standardowa)
7,5% (usługi hotelowe)
 Bahrajn0%0,00%0,00%5,00%
 Białoruś18,00%13,00%17,00%20% (stawka standardowa)
10% (stawka obniżona)
 Belgia33,99%25,00%64% (55% podatku federalnego + 9% podatku lokalnego)21% (stawka standardowa)
12% (restauracje)
6% (podstawowe i wybrane towary)
 BelizeNie dotyczy0,00%25,00%12,50%
 Benin35,00%10,00%35,00%18%
 Bermudy0%Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Bhutan30,00%0,00%25%Nie dotyczy
 Boliwia25,00%0,00%25,00%13%
 Bośnia i Hercegowina10%10,00%10,00%17%
 Botswana22,00%0,00%25,00%12,00%
 Brazylia34,00%0%27,50%25% (maksymalna stawka)
17% (stawka minimalna)
 Brunei20,00%0,00%0,00%Nie dotyczy
 Bułgaria10% (+ 5% od podziału zysku)10,00%10% + 18% podatku od ubezpieczeń społecznych20%
 Burkina Faso27,50%0,00%25,00%18%
 Burundi35,00%0,00%35,00%18%
 Kambodża20,00%0,00%20,00%10%
 Kamerun31,50%10,00%35,00%19,25%
 Kanada13%19% (15% podatku federalnego + 4% -11% podatku krajowego)58,75% w Quebecu (33% podatku federalnego + 25,75% podatku lokalnego i lokalnego)5% (federalny GST ) +
0% -15% (podatki prowincjonalne)
 Wyspy Zielonego Przylądka25,00%16,50%27,50%15%
 Kajmany0%0%0%0%
 Republika Środkowoafrykańska30%Nie dotyczy50%19%
 ChadNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Chile24% (w przypadku podzielonych zysków, podlegających odliczeniu od dochodów osobistych )0,00%40,00%19%
 Chiny25,00%0,00%45%16%
 Kolumbia34% + 0% -6% Surtax na rok 2017, 33% + 0% -4% Surtax na rok 2018, a następnie 33%0%35% (dochód niezwiązany z pracą)
33% (dochód z pracy)
19% (stawka standardowa)
5% lub 0% (obniżone stawki)
 KomoryNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Wyspy Cooka20-30%18,50%30,00%15,00%
 Demokratyczna Republika KongaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Kongo30%Nie dotyczyNie dotyczy18,9%
 Kostaryka30,00%0,00%25,00%13%
 Chorwacja12% za mniej niż 3 mil kn, 18% za więcej12,00%40,00%25% (stawka standardowa)
0% (jedzenie i książki)
 Kuba30,00%15,00%50,00%20% (maksymalna stawka)
2,5% (stawka minimalna)
 CuraçaoNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Cypr12,50%0,00%35,00%19% (stawka standardowa)
Obniżone stawki o 5% lub 0% )
 Republika Czeska19%15,00%22% (+ 7% dla dochodów powyżej 4 × średniej płacy)21% (stawka standardowa)
15% lub 10% (obniżone stawki)
 Dania22,00%29,68%60,02%25,00%
 DżibutiNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 DominikaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Republika Dominikany27,00%0,00%25,00%18,00%
 Timor-LesteNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Ekwador24,00%0,00%35,00%12% (stawka standardowa)
15% (towary luksusowe)
0% (eksport)
 Egipt22,5% (Podatki Korporacyjne) 5% (Dystrybucja Podatkowych)0,00%22,50%14% (stawka standardowa)
10% (usługi profesjonalne)
0% (eksport)
 Salwador30,00%0,00%30,00%13,00%
 Gwinea RównikowaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 ErytreaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Estonia0% (20% od podziału zysku)20% (0% od dywidend dla rezydentów)20,00%20% (stawka standardowa)
9% (obniżona stawka)
 EtiopiaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Falklandy26,00%0,00%26,00%0,00%
 FS MikronezjaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Fidżi20%0,00%20,00%9,00%
 Finlandia20%0% + 7,71% podatku od ubezpieczeń społecznych54,25% (31,75% krajowa stawka podatku + 22,5% inne podatki)24% (stawka standardowa)
14% (żywność i pasza)
10% (leki i transport publiczny)
 Francja15% (zysk <38120 €) – 33,00% (zysk> 38120 €)0,00%45% (+ podatek od wysokich dochodów: 4% powyżej 500 000 EUR)20% (stawka standardowa)
10% (restauracje, transport i usługi turystyczne)
5,5% (narzędzia)
2,1% (naciśnij)
 Gabon35,00%5,00%35,00%18,00%
 Gambia31,00%0,00%30,00%Nie dotyczy
 Niemcy29,65%14% (pierwsze 8354 EUR rocznie podlega odliczeniu)47,475% (45% podatku dochodowego + 5,5% opłaty solidarnościowej w oparciu o całkowity podatek)19% (stawka standardowa)
7% (żywność)
 Gruzja0% (15% od podziału zysku)20% (5% od dywidendy, odsetek i opłat licencyjnych)20% (5% od dywidendy, odsetek i opłat licencyjnych)18,00%
 GhanaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy1000,00%
 Gibraltar10,00%17,00%40,00%0,00%
 Grecja29% (+ 29% zapłacone z góry i zwrócone po 1 roku)22%
(1900 € potrącony podatek, jeśli dochód <21 000 €)
45,00%24% (stawka standardowa)
13% (usługi zdrowotne i turystyczne)
6% (bilety do teatru, książki i lekarstwa)
Dla niektórych wysp z dala od lądu stawki wynoszą odpowiednio 17%, 9% i 4%.
 GrenadaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Gwatemala25,00%5,00%7,00%12,00%
 GwineaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Gwinea BissauNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Gujana30,00%Nie dotyczy33⅓%16% (stawka standardowa)
0% (obniżona stawka)
 Guernsey0%0,00%20,00%0% [79]
 HaitiNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 HondurasNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Hongkong16,5%0,00%15,00%0,00%
 Węgry9,00%15% (podatek liniowy)15% (podatek liniowy)27% (stawka standardowa)
18% (obniżona stawka)
5% (mleko, jajko, wieprzowina, mięso z kurczaka, serwis internetowy, usługi restauracyjne, leki i książki)
 Islandia20,00%0,00%46,00%24% (stawka standardowa)
11% (obniżona stawka)
 Indie25% -34.9%0,00%30%28%, 18%, 12%, 5%, 0%
Stawki GST w Indiach
 Indonezja25,00%5,00%30,00%10,00%
 Iran25,00%0,00%35,00%9% (maksymalna stawka)
0% (obniżona stawka)
 IrakNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Irlandia12,50%20% (pierwsze 1650 euro rocznie podlega odliczeniu)52% (40% podatku dochodowego + 12% składek na ubezpieczenia społeczne od dochodów powyżej 70 000 euro, 9% składki na ubezpieczenie społeczne od 18 000 do 70 000 euro)23% (towary)
9% -13,5% (usługi)
0% (niektóre artykuły spożywcze)
 Wyspa Man0-10%10,00%20,00%20% (stawka standardowa)
5% (remonty domu)
 IzraelRoczny zysk> 10B ILS: 6%. Zysk roczny <10B ILS: 7,5% – 24%.11,50%50,00%17% (stawka standardowa)
0% (owoce i warzywa)
 Włochy27,9% (24% + 3,9% komunalne)23% – 0% przy pierwszym dochodzie w wysokości 8.500 euro43% + 4% (specjalny podatek od towarów i usług)22% (stawka standardowa)
10% (obniżona stawka)
4% (jedzenie i książki)
 Wybrzeże Kości SłoniowejNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Jamajka33,3% Duże firmy 25% Małe firmy prywatne0,00%25% dochodu powyżej kwoty 1 500 000 JPY20% (usługi)
16,5% (towary)
 Japonia32,11%15.105% (5.105% krajowy + 10% lokalnego)55,945% (45,945% krajowy)8,00%
 Jersey0,00%0,00%20%5%
 Jordania20,00%0,00%14,00%16,00%
 Kazachstan20%10,00%10% (dla mieszkańców), 15% (dla nierezydentów)12,00%
 Kenia30%10,00%30% obywateli, 35% obcokrajowców16% (stawka standardowa)
12% (energia elektryczna i paliwo)
0% (żywność)
 KiribatiNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Kuwejt0,00%0,00%0,00%0,00%
 Korea Południowa24,2%6% + 1,8%42%  + 11,4%10,00%
 Korea Północna25,00%0,00%20,00%4% (maksymalna stawka)
2% (stawka minimalna)
 KirgistanNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 LaosNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Łotwa0% / 20% (stawka liniowa)23% (stawka liniowa)23,00%21%
 Liban15,00%2,00%20,00%10,00%
 LesothoNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 LiberiaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 LibiaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Liechtenstein12,50%3%24%8% (stawka standardowa)
3,8% (usługi noclegowe)
2,5% (stawka obniżona)
 Litwa15%31,20%42,77%21,00%
 Luksemburg29,22%6,00%52,45% ogółem: 40% + 12,45% kosztów zabezpieczenia społecznego17,00%
 Makau12,00%0,00%12,00%0%
 Macedonia10,00%10% (płaska stawka podatku)10,00%18% (stawka standardowa)
5% (obniżona stawka)
 MadagaskarNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 MalawiNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Malezja18-24%0,00%28%. Oprócz tego dodatkowe 11% dla Funduszu Podatkowego Pracowników,  od Pracownika, 12% -13% od Pracodawcy;Dodatkowe 1,2% dla SOCSO od pracownika i 1,4% od pracodawcy0%
 Malediwy8% – 15%0,00%15,00%6%
 MaliNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Malta0-10% (35%  wstępny rabat)0,00%35,00%18,00%
 Wyspy MarshallaNie dotyczy0%, 8% na pracowników spółek będących rezydentami12% na pracowników spółek będących rezydentami4% (maksymalna stawka)
2% (stawka minimalna)
 MauretaniaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Mauritius15,00%15% (płaska stawka podatku)15,00%15,00%
 Meksyk30%1,92%35% + redukcja odliczeń (topy)16,00%
 Mołdawia12,00%7,00%18,00%20,00%
 Monaco33,33%0%0,00%19,6% (maksymalna stawka)
5,5% (stawka minimalna)
 Mongolia10,00%10,00%10,00%10,00%
 Czarnogóra9%9% (pierwsze 720 EUR)15%11%
 MontserratNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Maroko10% -31%0,00%7% -20%Nie dotyczy
 MozambikNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 MyanmarNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Namibia32%0%37%15%
 NauruNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Nepal20% produkcji, 25% normalnej działalności, 30% finansów + 10% obowiązkowej premii dla pracowników + 5% dystrybucji bonusów = do 45% (ogółem)15%, 1% Podatek na ubezpieczenie społeczne Obowiązkowe25%13%
 Holandia20% pierwszego zysku w wysokości 250 000 €.25% na 250 000 € + zysk36,55% (pierwsze 21,13 EUR rocznie podlega odliczeniu)51,95% + redukcja odliczeń (arbeidskorting i general korting)21% (stawka standardowa)
6% (podstawowe i wybrane towary)
 Nowa Zelandia28,00%10,5%33%15,00%
 Nowa Kaledonia30,00%0,00%25% na lokalny dochód nierezydentów 40%Nie dotyczy
 NikaraguaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 NigerNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Nigeria30,00%7,00%24,00%5,00%
 NiueNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy12,50%
 Wyspa NorfolkNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Norwegia23% na 20180,00%23% + 8,2% + najwyższy podatek (od 1,4% do 15,4%) minus potrącenia na rok 201825% (stawka standardowa)
15% (jedzenie i picie w sklepach)
10% (usługi transportowe, filmowe i hotelowe)
 Oman15%0,00%0,00%5,00%
 Pakistan35,00%7,50%35,00%17% (stawka standardowa)
0% (podstawowe artykuły spożywcze)
 PalauNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Palestyna15,00%5,00%15,00%14,50%
 Panama25,00%0,00%27,00%7% (stawka standardowa)
15% (tytoń)
10% (alkohol i hotele)
5% (podstawowe towary)
 Papua Nowa GwineaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Paragwaj10,00%8,00%10,00%10,00%
 Peru30,00%0,00%30,00%16% (stawka standardowa) +
2% (miejski podatek promocyjny) +
0-118% ( impuesto selectivo al consumo : alkohol, papierosy itp.)
 Filipiny30,00%0,00%35,00%12% (stawka standardowa)
0% (obniżona stawka)
 Wyspy PitcairnNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Polska19% (15% dla MŚP)0,00%32% (lub opcjonalnie 19% stawka ryczałtowa dla osób prowadzących działalność na własny rachunek)23% (stawka standardowa)
8% lub 5% (obniżone stawki)
 Portugalia21,00%14,50%48,00%23% (stawka standardowa)
13% lub 6% (stawka standardowa)
15%, 9% lub 4% ( Madeira iAçores )
 Portoryko20%0% (16% proponowane od marca 2015 r.)33,34%11,50%
 Katar10,00%0,00%0,00%0,00%
 Rumunia16% (lub 1% przychodu dla mikropodmiotów z co najmniej jednym pracownikiem lub 3% dla mikroprzedsiębiorstw bez pracowników )10% (stawka podatku liniowego)10% (+ 25% CAS (ubezpieczenie społeczne) + 10% CASS (ubezpieczenie zdrowotne) dla pracowników lub tylko + 10% CASS obliczone z minimalnego wynagrodzenia, jeśli zarabiasz więcej niż miesięczne minimalne wynagrodzenie x12 miesięcy dla osób pracujących na własny rachunek , jeśli zapłacisz maksymalnie 2280 RON jako wkład CASS w 2018 roku, jeśli zarabiasz ponad 22 800 RON przez cały rok)19% (stawka standardowa)
9% ((żywność, leki, książki, gazety i usługi hotelowe)
5% (obniżona stawka)
 Rosja20%13% (płaskie)47% (35% dla nierezydentów, 13% – standardowy podatek dochodowy, ulgi ubezpieczeniowe: 26% – opłaty z funduszu emerytalnego,2,9% – opłaty z tytułu zabezpieczenia społecznego (1,8% – dla osób nieposiadających obywatelstwa), 5,1% – medyka;
suma: 34% + 13% = 47%)
18% (stawka standardowa)
10% (książki, niektóre artykuły spożywcze i artykuły dziecięce)
0% (dom lub mieszkanie)
 RwandaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Saint Kitts i Nevis0,00%0,00%0,00%Nie dotyczy
 święta LuciaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Saint Pierre i MiquelonNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Saint Vincent i GrenadynyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 SamoaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 San Marino17,00%12,00%50,00%0% (stawka standardowa)
17% (towary importowane)
 Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Sark0%0,00%0% – Są podatki od majątku i kapitału osobistego (maks. 6 500 £).0,00%
 Arabia Saudyjska20,00%0% (obcokrajowcy)
Zakat 2,5% na kapitale (mieszkańcy)
0% (obcokrajowcy)
Zakat 2,5% na kapitale (mieszkańcy)
5,00%
 Senegal25,00%0,00%50,00%20,00%
 Serbia15%10,00%25% (dodatkowe składki na państwowe fundusze zdrowia, emerytury i bezrobocia)20% (stawka standardowa)
8% lub 0% (obniżone stawki)
 SeszeleNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Sierra LeoneNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Singapur17%0,00%22% (Obowiązkowa renta emerytalna w wysokości 20% od wynagrodzenia)7,00%
 Sint MaartenNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Słowacja22%0,00%25%20% (stawka standardowa)
10% (książki i lekarstwa)
 Słowenia19,00%16,00%50,00%22% lub 9,5%
 Wyspy SalomonaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 SomaliNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Afryka Południowa28%0% (poniżej progu)45,00%15%
 Południowy SudanNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Hiszpania25,00%0% (poniżej 12 000 €)45,00%21% (stawka standardowa)
10% lub 4% (obniżone stawki)
 Sri Lanka15% – 30%0,00%15% (jeśli roczny dochód przekracza 2,5 mln LKR)12% (stawka standardowa)
8% lub 0% (obniżone stawki)
 SudanNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Surinam36%Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Suazi27,50%33,00%33,00%14,00%
 Szwecja22%29,19% (pierwsze 2690 USD rocznie podlega odliczeniu)60,15% (25% krajowy)25% (stawka standardowa)
12% lub 6% (stawka obniżona)
 Szwajcaria17,92%0,00%13,2% (federalny)7,7% (stawka standardowa)
3,8% lub 2,5% (obniżone stawki)
 Syria22,00%5,00%15,00%Nie dotyczy
 Tajwan17%6,00%45,00%5%
 TadżykistanNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Tanzania30,00%15,00%30,00%18,00%
 Tajlandia20,00%0,00%35,00%7,00%
 TurcjaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 TokelauNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 TongaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Trynidad i Tobago25,00%0,00%25,00%12,50%
 Tunezja30,00%0,00%35,00%18% (stawka standardowa)
12% lub 6% (obniżona stawka)
 Turcja20,00%15,00%35,00%18% (stawka standardowa)
8% (odzież)
1% (określone produkty żywnościowe)
 TurkmeniaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Wyspy Turks i CaicosNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 TuvaluNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Uganda30%Nie dotyczyNie dotyczy18%
 Ukraina18,00%18,00%18%20% (stawka standardowa)
7% lub 0% (obniżone stawki)
 Zjednoczone Emiraty Arabskie0%0%0%5,00%
 Wielka Brytania19%20%(plus zasiłek osobisty w wysokości 11 000 £ dla osób zarabiających mniej niż 100 000 £ – zmniejszono do zera o 127 000 £)45%  (od dochodu powyżej 150 000 £)20% (stawka standardowa)
5% (energia domowa i remonty)
0% (artykuły pierwszej potrzeby: artykuły spożywcze, woda, leki na receptę, sprzęt i artykuły medyczne, transport publiczny, odzież dziecięca oraz książki i czasopisma)
 Stany Zjednoczone21% + 0-12% Stan / lokalnie0% (federalny) + 0% (stan) +
0% -3% (lokalne)
54,4% w San Francisco(37% federalne)11,725% (najwyższy obowiązujący stan + lokalna stawka podatku od sprzedaży)
0% (najniższa obowiązująca stawka)
 Urugwaj25,00%0,00%30,00%22% (stawka standardowa)
11% (stawka minimalna)
0% (zasięg)
 Uzbekistan8,00%7,50%22,00%20% (maksymalna stawka)
0% (stawka minimalna)
 VanuatuNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Wenezuela34,00%6,00%34,00%12% (stawka standardowa)
9% lub 7% (obniżone stawki)
 Wietnam20,00%5,00%35%10,00%
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze0%0,00%0,00%Nie dotyczy
 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych50% -500%Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
 Jemen20%10,00%15,00%2,00%
 Zambia35,00%10,00%30,00%16,00%
 ZimbabweNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy

 

10 największych rajów podatkowych

 

Pod względem skali kolejne dziesięć stale pojawia się w pierwszej dziesiątce list rajów podatkowych, a w szczególności wszystkich list rankingowych według skali (tj. list kwantyfikowanych):

Cztery nowoczesne raje podatku dochodowego od osób prawnych (o niezerowych “głównych” stawkach podatkowych i wymagające podatku od treści/zatrudnienia, co prowadzi do bardzo szerokich sieci traktatów podatkowych):

 1. Irlandia
 2. Holandia
 3. Zjednoczone Królestwo
 4. Singapur

Trzy ogólne raje podatkowe (mają niezerowe “główne” stawki podatkowe, ale oferują pewne tradycyjne usługi typu raj podatkowy, co prowadzi do zawężenia zakresu dwustronnych umów podatkowych):

 1. Szwajcaria
 2. Luksemburg
 3. Hongkong

Trzy bardzo tradycyjne raje podatkowe (otwarte na zerową stawkę podatkową i niewymagające podatku od zatrudnienia/”treści”, a tym samym posiadające ograniczone umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania):

 1. Bermudy
 2. Kajmany
 3. Brytyjskie Wyspy Dziewicze

W odniesieniu do tego wykazu należy zauważyć, co następuje:

 1. Cztery z dziesięciu mają centra finansowe, a mianowicie Londyn, Hong Kong, Singapur i Zurych, które w 2017 r. znalazły się w pierwszej dziesiątce indeksu globalnych centrów finansowych (Luksemburg był 15.).
 2. Wszystkie dziesięć z nich jest silnie zidentyfikowanych jako raje podatkowe dla osób prawnych, co powoduje, że uchylanie się od płacenia podatków w rajach podatkowych ma większą skalę.[8]
 3. W wykazach sprzed 2017 r. brakuje niekiedy Zjednoczonego Królestwa, które dopiero w latach 2009-2013 przekształciło się w jeden z głównych rajów podatkowych dla osób prawnych (zob. transformacja brytyjska).
 4. Badanie CORPNET Conduit and Sink OFCs pokazuje, w jaki sposób 5 dolnych OFCs (główny Sink OFCs), opiera się na 5 górnych (główny Conduit OFCs), aby “trasować” przepływy.
 5. Wyłączając Kanadę, lista ta zawiera 7 miejsc docelowych na świecie, które przyciągnęły więcej niż jedną amerykańską edycję podatku od osób prawnych od 1983 r.[46].
 6. Sześć z nich znajduje się w pierwszej piętnastce PKB na mieszkańca (MFW i Bank Światowy nie obejmują 3 wysp karaibskich, więc ze względu na wielkość brakuje tylko Wielkiej Brytanii w rankingu #21).

Główne 20 rajów podatkowych

Należą do nich suwerenne jurysdykcje, które są zarówno głównymi rajami podatkowymi dla osób prawnych, jak i głównymi tradycyjnymi rajami podatkowymi:

 1. Szwajcaria – zarówno główny tradycyjny raj podatkowy (lub “sink ofc”), jak i główny raj podatkowy (lub “conduit ofc”) dla przedsiębiorstw oraz silnie powiązany z głównym “sink ofc” na wyspie Jersey.
 2. Luksemburg – jeden z największych rajów podatkowych na świecie (tj. termin dla wielu rajów podatkowych dla osób prawnych, w szczególności dla Irlandii i Niderlandów).[47]
 3. Hongkong – “Luksemburg Azji” i prawie tak duży jak Luksemburg; związany z największym rajem podatkowym dla przedsiębiorstw w regionie Azji, Australii, Australii i Pacyfiku (APAC), Singapur.

Suwerenne jurysdykcje, które są głównie głównymi rajami podatkowymi dla osób prawnych, są następujące[48]

 1. Irlandia – jeden z największych rajów podatkowych dla przedsiębiorstw i uplasowana przez Gabriela Zucmana w rankingu największych państw UE-28;[7][49][45] – lider w zakresie opartych na protokole IP narzędzi BEPS (np. podwójny irlandzki), ale również opartych na długu narzędzi BEPS.[50][46]
 2. Holandia – jeden z największych rajów podatkowych dla przedsiębiorstw[4] i największe źródło finansowania rajów podatkowych za pośrednictwem opartych na protokole IP narzędzi BEPS (np. holenderski Sandwich); tradycyjny lider w dziedzinie opartych na długu narzędzi BEPS.[51][52]
 3. Zjednoczone Królestwo – Po restrukturyzacji swojego kodu podatkowego w latach 2009-2013 (zob. transkrypcja brytyjska)
 4. Singapur – główny raj podatkowy dla przedsiębiorstw w Azji (centrala APAC dla większości dużych firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych) oraz kluczowe połączenie z największymi azjatyckimi firmami zajmującymi się  (sink ofcs) , Hongkongiem i Tajwanem.[53]

Należą do nich suwerenne (półpaństwowe) jurysdykcje, które są głównie tradycyjnymi rajami podatkowymi (ale stosują niezerowe stawki podatkowe):

 1. Malta – wschodzący raj podatkowy w UE [54][55], który jest źródłem szerszej kontroli mediów.[56]
 2. Cypr – zniszczył swoją reputację w czasie kryzysu finansowego( w tym kryzys grecki), kiedy cypryjski system bankowy niemal upadł, jednak ponownie znalazł się na 10 najważniejszych listach.[57]
 3. Tajwan – główny tradycyjny raj podatkowy dla Azji, Australii, Australii i Oceanii (APAC), określany przez Tax Justice Network jako “Szwajcaria” Azji.[58]

Wśród jurysdykcji regionalnych, które są bardzo tradycyjnymi rajami podatkowymi (tj. wyraźnie określona stawka podatku wynosząca 0%), znajdują się (pełniejszy wykaz w tabeli obok):

 1. Jersey (Zjednoczone Królestwo)[59] nadal jest ważnym tradycyjnym rajem podatkowym i jest silnie powiązany ze szwajcarskim przewodnikiem conduit ofc; są to kwestie stabilności finansowej.[14]
 2. Wyspa Man (Zjednoczone Królestwo), “upadający raj podatkowy”[60].
 3. Brytyjskie terytoria zamorskie,  obecne lub przeszłych, brytyjskie zależności
 4. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, największe  Sink OFC na świecie i regularnie występują razem z Kajmanami i Bermudami (karaibska “triada”) jako grupa.[61][62]
 5. Bermudy[63] są amerykańskim rajem podatkowym dla osób prawnych, a zaledwie na drugim miejscu w Irlandii znajdują się amerykańskie inwersje podatkowe.[46]
 6. Kajmany[64] są również jednym z głównych amerykańskich rajów podatku od osób prawnych, szóstym co do popularności miejscem inwersji amerykańskich przepisów dotyczących podatku od osób prawnych.[46]
 7. Gibraltar – podobnie jak Wyspa Man – zmniejszył się z powodu obaw, nawet ze strony Wielkiej Brytanii, związanych z jego praktykami.[65]
 8. Mauritius – stał się głównym rajem podatkowym zarówno dla krajów Azji Południowo-Wschodniej (zwłaszcza Indii), jak i dla gospodarek afrykańskich, zajmując obecnie 8. miejsce.[66][67]
 9. Curacao – holenderska zależność zajęła 8. miejsce na liście rajów podatkowych Oxfamu, a 12. miejsce na liście rajów podatkowych, ale ostatnio znalazła się na szarej liście UE.[68]
 10. Lichtenstein – od dawna istniejący bardzo tradycyjny raj podatkowy w Europie, który znajduje się tuż poza 10 największymi światowymi sink ofcs .[69]
 11. Bahamy – tradycyjny raj podatkowy (12. miejsce w rankingu) oraz 8. miejsce na liście zysków ITEP [44] rajów korporacyjnych.

 

Dawne raje podatkowe

 1. Bejrut, Liban miał wcześniej reputację jedynego raju podatkowego na Bliskim Wschodzie. Zmieniło się to jednak po katastrofie wewnątrzbankowej w 1966 r.[75], a następnie politycznym i wojskowym pogorszeniu sytuacji Libanu, zniechęciło obcokrajowców do korzystania z tego kraju jako raju podatkowego.
 2. Liberia miała dobrze prosperujący przemysł rejestracji statków. Seria brutalnych i krwawych wojen domowych w latach 90. i na początku XXI wieku poważnie nadszarpnęła zaufanie do jurysdykcji. Fakt, że działalność w zakresie rejestracji statków jest nadal prowadzona, jest po części świadectwem jej szybkiego sukcesu, a po części świadectwem przeniesienia krajowego rejestru statków do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
 3. Tanger miał krótkotrwałe istnienie jako raj podatkowy w okresie między końcem skutecznej kontroli sprawowanej przez Hiszpanów w 1945 r., a formalnym zjednoczeniem z Marokiem w 1956 r.
 4. Niektóre wyspy Pacyfiku były rajami podatkowymi, ale pod koniec lat 90. ubiegłego wieku ograniczyły je żądania OECD dotyczące regulacji i przejrzystości w związku z groźbą umieszczenia na czarnej liście. Komisarz ds. usług finansowych Vanuatu ogłosił w maju 2008 roku, że jego kraj zreformuje swoje prawo i przestanie być rajem podatkowym. “Z tym piętnem kojarzymy się od dawna i teraz staramy się uciec od bycia rajem podatkowym”.[76]

Metodologia

Sposób funkcjonowania rajów podatkowych można postrzegać w następujących głównych kontekstach:[77]

Osobiste miejsce zamieszkania

Od początku XX wieku zamożne osoby pochodzące z jurysdykcji o wysokich podatkach starały się przemieszczać do jurysdykcji o niskich podatkach. W większości krajów na świecie, rezydencja jest podstawową podstawą opodatkowania – zobacz rezydencję podatkową. Wybrane systemy prawne o niskim poziomie opodatkowania mogą nie nakładać podatku dochodowego lub nakładać go bardzo nisko i nie mogą nakładać podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków. Osoby fizyczne zazwyczaj nie mogą wrócić do swojego poprzedniego kraju o wyższym opodatkowaniu przez okres dłuższy niż kilka dni w roku bez przywrócenia miejsca zamieszkania do celów podatkowych do swojego poprzedniego kraju. Są oni czasami określani jako uchodźcy podatkowi.[77]

Rezydencja korporacyjna inne Odwrócenie podatku

Do celów planowania podatkowego przedsiębiorstwa mogą zakładać spółki zależne i/lub regionalne centrale w rajach podatku dochodowego od osób prawnych. Przeniesienie siedziby głównej przedsiębiorstwa do przystani jest nazywane inwersją w zakresie podatku od osób prawnych.Wzrost własności intelektualnej, czyli IP, jako główny instrument podatkowy BEPS, oznacza, że korporacje mogą osiągnąć wiele korzyści z inwersji podatkowej bez konieczności przenoszenia siedziby głównej. Dobrym tego przykładem jest niemalże 300 miliardów dolarów amerykańskiej inwersji do Irlandii w 2015 roku (patrz ekonomia trędowatych).

Posiadanie aktywów

Asset holding polega na korzystaniu z zagranicznej spółki powierniczej lub zagranicznej spółki holdingowej, lub też z funduszu powierniczego będącego właścicielem spółki. Spółka lub fundusz powierniczy zostanie utworzony w jednym raju podatkowym i zazwyczaj będzie zarządzany i miał siedzibę w innym raju podatkowym. Funkcja ta polega na utrzymywaniu aktywów, które mogą obejmować portfel zarządzanych inwestycji, spółki lub grupy handlowe, aktywa rzeczowe, takie jak nieruchomości lub wartościowe czaty. Istotą takich porozumień jest to, że poprzez zmianę własności aktywów na podmiot, który nie jest rezydentem podatkowym w jurysdykcji o wysokim poziomie opodatkowania, przestają one podlegać opodatkowaniu w tej jurysdykcji. [77]

Często stosuje się mechanizm unikania podatku kwotowego. Na przykład zamożny spadkodawca może przenieść swój dom do spółki offshore; może następnie rozliczać się z udziałami spółki na zasadzie powiernictwa (sam jest powiernikiem u innego powiernika, a jednocześnie posiada dobroczynne majątki) na całe życie, a następnie na rzecz swojej córki. Po jego śmierci udziały zostaną automatycznie nabyte przez córkę, która w ten sposób nabywa dom, bez konieczności przechodzenia przez dom w okresie próbnym i opodatkowania podatkiem od spadków.79] Większość krajów nakłada podatek od spadków i wszystkie inne podatki na nieruchomości w ramach swojej jurysdykcji, bez względu na narodowość właściciela, a więc w większości krajów nie byłoby to korzystne dla domu. Prawdopodobieństwo, że będzie to miało miejsce w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, jest większe. [77]

Handel i inna działalność gospodarcza

Raj korporacyjny § Narzędzia BEPS oparte na IP oraz Raj korporacyjny § Narzędzia BEPS oparte na długu, Błędna wycena transferowa

Wiele przedsiębiorstw, które nie wymagają określonego położenia geograficznego lub dużego nakładu pracy, jest zakładanych w jurysdykcji w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego. Być może najlepszym tego przykładem jest liczba towarzystw reasekuracyjnych, które z biegiem lat wyemigrowały do Bermudów. Inne przykłady to usługi internetowe i spółki finansujące grupy kapitałowe. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych grupy przedsiębiorstw były znane z tego, że tworzyły podmioty offshore dla celów “refakturowania”. Te przedsiębiorstwa dokonujące refakturowania po prostu wprowadziły marżę, nie pełniąc żadnej funkcji gospodarczej, ale ponieważ marża ta pojawiła się w jurysdykcji wolnej od podatku, umożliwiła ona grupie “odjęcie” zysków z jurysdykcji o wysokim poziomie opodatkowania. Najbardziej zaawansowane kody podatkowe uniemożliwiają obecnie wprowadzenie tego rodzaju systemów cen transferowych. [77]

Pośrednicy finansowi

Obecnie znaczna część działalności gospodarczej w rajach podatkowych obejmuje profesjonalne usługi finansowe, takie jak fundusze wspólnego inwestowania, bankowość, ubezpieczenia na życie i emerytury. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze są zdeponowane u pośrednika w jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania, a pośrednik następnie pożycza lub inwestuje pieniądze (często z powrotem w jurysdykcji o wysokim poziomie opodatkowania). Chociaż systemy takie zwykle nie pozwalają na uniknięcie opodatkowania na obszarze jurysdykcji głównego klienta, umożliwiają one dostawcom usług finansowych dostarczanie produktów podlegających wielu jurysdykcjom bez nakładania dodatkowych podatków. Okazało się to szczególnie udane w obszarze funduszy offshore. Szacuje się, że ponad 75% światowych funduszy hedgingowych, prawdopodobnie najbardziej ryzykownej formy inwestowania zbiorowego, ma siedzibę na Kajmanach, z aktywami o wartości prawie 1,1 bln USD zarządzanymi[80], chociaż statystyki w branży funduszy hedgingowych są notorycznie spekulacyjne.

Akcje imienne oraz akcje na okaziciela

Akcje na okaziciela pozwalają na anonimowe posiadanie, a zatem zostały skrytykowane za ułatwianie prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków; akcje te są również dostępne w niektórych krajach OECD, jak również w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych.[81]:7 W badaniu z 2010 roku, w którym badacz próbował założyć anonimowe korporacje, stwierdzono, że 13 z 17 prób zakończyło się sukcesem w krajach OECD, takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, podczas gdy tylko 4 z 28 prób zakończyło się sukcesem w krajach określanych mianem rajów podatkowych.Ostatnie dwa stany Ameryki zezwalające na akcje na okaziciela, Nevada i Delaware, dopuściły je do obrotu w 2007 roku. W 2011 r. w ramach wzajemnej weryfikacji OECD zalecono Zjednoczonemu Królestwu udoskonalenie przepisów dotyczących akcji na okaziciela.[83] Zjednoczone Królestwo zniosło korzystanie z akcji na okaziciela w 2015 r

W 2012 r. Guardian napisał, że w 21 500 firmach na stanowiskach dyrektorów zasiada 28 osób.[84][85]

Kontrola środków pieniężnych i dewiz

także: Stały kurs walutowy, dolaryfikacja i pranie brudnych pieniędzy

Większość rajów podatkowych posiada system podwójnej kontroli monetarnej, który odróżnia rezydentów od nierezydentów oraz walutę obcą od waluty krajowej. Zasadniczo rezydenci podlegają kontroli monetarnej, ale nie rezydenci. Przedsiębiorstwo należące do podmiotu niebędącego rezydentem, w przypadku gdy handel zagraniczny jest postrzegany jako podmiot niebędący rezydentem pod względem kontroli dewizowej. Cudzoziemiec może założyć w raju podatkowym spółkę prowadzącą handel międzynarodowy; działalność spółki nie będzie podlegać kontroli dewizowej, o ile wykorzystuje ona walutę obcą do prowadzenia handlu poza rajem podatkowym. Raje podatkowe zazwyczaj posiadają walutę łatwo wymienialną lub powiązaną z walutą łatwo wymienialną. Większość z nich jest wymienialna na dolary amerykańskie, euro lub funty szterlingi.

Zachęty dla rajów podatkowych

Raje podatkowe, zarówno tradycyjne, jak i korporacyjne, mają sztucznie wysoki PKB na mieszkańca (niektórzy komentatorzy sugerują, że wysoki PKB na mieszkańca jest wskaźnikiem zastępczym dla rajów podatkowych[86]). Dzieje się tak dlatego, że krajowe statystyki gospodarcze przystani są sztucznie zawyżane przez przepływy księgowe, które zwiększają PKB (a nawet PNB), ale nie podlegają opodatkowaniu.87][88] Mniejsze tradycyjne i korporacyjne raje podatkowe stanowią większość 10 największych tabel PKB na mieszkańca, z wyłączeniem krajów, w których występuje ropa naftowa i gaz. Ta sztuczna inflacja PKB może przyciągnąć nadwyżkę kapitału zagranicznego (który błędnie wycenia kapitał za pomocą metryki długu w relacji do PKB) i zwiększyć dźwignię finansową w gospodarce raju, przyczyniając się do większego dobrobytu.12] Jednakże zwiększona dźwignia finansowa prowadzi do większej liczby cykli kredytowych powodując okresy napięć finansowych.89] Przykładem może być irlandzki kryzys finansowy w latach 2009-2013.[13]

 

Tabele:

90. PPP (obecny międzynarodowy $), baza danych Światowych Wskaźników Rozwoju, Bank Światowy. Baza danych zaktualizowana w dniu 1 lipca 2017 r.

91. Bank Światowy, baza danych Międzynarodowego Programu Porównawczego. Na dzień 10 kwietnia 2018 r.

Bank Światowy (2016) [90] [91]

RangaKraj / terytoriumRodzaj
1 KatarOil & Gas
2 Luksemburg10 najlepszych rajów podatkowych
 MakauRaj podatkowy
3 Singapur10 najlepszych rajów podatkowych
4 BruneiOil & Gas
5 Zjednoczone Emiraty ArabskieOil & Gas
6 Irlandia10 najlepszych rajów podatkowych
7  Szwajcaria10 najlepszych rajów podatkowych
8 NorwegiaOil & Gas
 Hongkong10 najlepszych rajów podatkowych
9 Stany Zjednoczone57,467
10 Arabia SaudyjskaOil & Gas
11 Islandia51,399
12 Holandia10 najlepszych rajów podatkowych
13 Austria50,078
14 Dania49,496
15 Szwecja49,175

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2017)

RangaKraj / terytoriumRodzaj
1 KatarOil & Gas
 MakauRaj podatkowy
2 Luksemburg10 najlepszych rajów podatkowych
3 Singapur10 najlepszych rajów podatkowych
4 BruneiOil & Gas
5 Irlandia10 najlepszych rajów podatkowych
6 NorwegiaOil & Gas
7 KuwejtOil & Gas
8 Zjednoczone Emiraty ArabskieOil & Gas
9  SzwajcariaTop 10 Tax Haven
 HongkongTop 10 Tax Haven
10 San MarinoRaj podatkowy
11 Stany Zjednoczone59,495
12 Arabia SaudyjskaOil & Gas
13 HolandiaTop 10 Tax Haven
14 Islandia52,150
15 BahrajnOil & Gas

 

Dharmapala i Hines zasugerowali, że około 15% krajów na świecie to raje podatkowe (co jest zgodne z 29 limitami celnymi i umownymi OFC), że kraje te są zazwyczaj małe i zamożne. Sugerują one również, że kraje lepiej zarządzane i uregulowane mają większe szanse stać się rajami podatkowymi i odnieść większy sukces, jeżeli staną się rajami podatkowymi.[11]

Chociaż większość centrów finansowych offshore nie nakłada podatku dochodowego od osób prawnych, ich rządy nadal czerpią korzyści finansowe z rejestracji tysięcy firm w swojej jurysdykcji. Dzieje się tak dlatego, że rządy rajów podatkowych zazwyczaj nakładają opłatę rejestracyjną na wszystkie nowo założone podmioty gospodarcze, takie jak spółki osobowe i spółki osobowe. Ponadto, firmy są zobowiązane do uiszczania opłaty za przedłużenie każdego roku, aby nadal być uznanym za spółkę działającą.

Na spółki nakładane są również dodatkowe opłaty w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności. Na przykład banki, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa sektora usług finansowych zazwyczaj muszą płacić za roczną licencję na prowadzenie działalności w tym sektorze. Wszystkie te opłaty składają się na silne źródło stałych dochodów rządów rajów podatkowych. Szacuje się, że Brytyjskie Wyspy Dziewicze zbierają rocznie ponad 200 milionów dolarów w formie opłat korporacyjnych.

 • Warren Cassell, “Trzema sposobami rządy Rajów Podatkowych zarabiają pieniądze”, 1 lutego 2007 r.[92].

Środki regulacyjne

Aby uniknąć konkurencji podatkowej, wiele jurysdykcji podatkowych uchwaliło przepisy mające na celu przeciwdziałanie potencjałowi rajów podatkowych w zakresie ochrony przed podatkami. Ogólnie rzecz biorąc, takie prawodawstwo ma tendencję do działania na jeden z pięciu sposobów:

 1. Przypisywanie dochodów i zysków spółki lub zaufania w raju podatkowym podatnikowi podlegającemu jurysdykcji o wysokim poziomie opodatkowania na powstających podstawach. Przykładem tego jest kontrolowane prawo spółek zagranicznych.
 2. Zasady cen transferowych, których standaryzacja została w znacznym stopniu ułatwiona dzięki ogłoszeniu wytycznych OECD.
 3. Ograniczenia prawa do odliczenia lub nałożenie podatku u źródła w przypadku płatności na rzecz odbiorców zagranicznych.
 4. Opodatkowanie wpływów od jednostki w raju podatkowym, niekiedy powiększone o hipotetyczne odsetki odzwierciedlające element odroczonej płatności. Prawdopodobnie najlepszym tego przykładem jest unijny podatek u źródła.
 5. Odpisy z tytułu rozwiązania stosunku pracy lub opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku emigracji osoby fizycznej, funduszu powierniczego lub spółki.

W wielu jurysdykcjach stosuje się jednak zasady, które nie są jasne. Na przykład we Francji przepisy dotyczące papierów wartościowych uniemożliwiają emisję obligacji publicznych za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w raju podatkowym.[93]

Coraz większą popularnością cieszą się również “przymusowe ujawnianie” planów łagodzenia skutków podatkowych. Ogólnie rzecz biorąc, wymagają one, aby organy skarbowe zmusiły doradców podatkowych do ujawnienia szczegółów systemu, tak aby luki mogły zostać zlikwidowane w następnym roku podatkowym, zazwyczaj przy pomocy jednej z pięciu metod wskazanych powyżej.[94] Chociaż nie jest on specjalnie przeznaczony dla rajów podatkowych, biorąc pod uwagę, że tak wiele planów łagodzenia skutków podatkowych wiąże się z wykorzystaniem struktur offshore, efekt jest taki sam.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania zyskało na znaczeniu w latach 2010/2011, kiedy to organizacje pozarządowe i politycy wiodących gospodarek poszukiwali sposobów ograniczenia unikania zobowiązań podatkowych, co odgrywa rolę w wymuszaniu niepopularnych cięć w programach społecznych i wojskowych.Forum Międzynarodowych Centrów Finansowych (IFC Forum), organizacja handlowa zrzeszająca przedsiębiorstwa zlokalizowane na brytyjskich terytoriach zamorskich i terytoriach zależnych od korony, zwróciło się o zrównoważoną debatę na temat unikania zobowiązań podatkowych i zrozumienia roli, jaką neutralność podatkowa małych międzynarodowych centrów finansowych odgrywa w gospodarce światowej.[95]

Nowoczesne rozwiązania

Prawodawstwo Stanów Zjednoczonych

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi zagranicznych rachunków bankowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) w celu powstrzymania odpływu środków pieniężnych z kraju na rachunki bankowe rajów podatkowych. Kongres, przy silnym poparciu administracji prezydenta Obamy, przygotował projekt ustawy FATCA i włączył ją do ustawy o zachętach do zatrudniania pracowników w celu przywrócenia zatrudnienia (HIRE), podpisanej przez prezydenta Obamę w marcu 2010 roku.

FATCA wymaga, aby zagraniczne instytucje finansowe (FFI) o szerokim zakresie – banki, maklerzy giełdowi, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze – zgłaszały bezpośrednio do IRS (Internal Revenue Service) wszystkich klientów będących obywatelami USA. Od stycznia 2014 r. FATCA wymaga od FATCA przekazywania IRS raportów rocznych dotyczących nazwy i adresu każdego klienta ze Stanów Zjednoczonych, jak również największego salda w roku oraz sumy debetów i sald dodatnich na każdym rachunku należącym do osoby z USA. [96] W przypadku nieprzestrzegania przez instytucję przepisów USA nałożą podatek u źródła w wysokości 30% na wszystkie transakcje dotyczące amerykańskich papierów wartościowych, w tym przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto FATCA wymaga od zagranicznych przedsiębiorstw, które nie są notowane na giełdzie lub w spółkach zagranicznych, które posiadają 10 % amerykańskich udziałów, zgłaszania IRS nazw i numeru identyfikacji podatkowej (TIN) wszelkich

Ustawodawstwo niemieckie

Peer Steinbrück, były niemiecki minister finansów, ogłosił w styczniu 2009 r. plan zmiany przepisów fiskalnych. Nowe przepisy uniemożliwiłyby deklarowanie płatności na rzecz spółek w niektórych krajach, które chronią środki pieniężne przed zasadami ujawniania informacji, jako kosztów operacyjnych. Skutkiem tego bankowość w takich państwach byłaby nieatrakcyjna i kosztowna.[110]

Sprawozdanie  Sir Michaela Foota w Zjednoczonym Królestwie

W listopadzie 2009 r. Sir Michael Foot, były urzędnik Banku Anglii oraz inspektor banku Bahama, przedstawili sprawozdanie na temat zależności Korony Brytyjskiej oraz terytoriów zamorskich dla Ministerstwa Skarbu.[111] Raport wskazywał, że podczas gdy wiele terytoriów “miało do opowiedzenia dobrą historię”, inne musiały poprawić swoje zdolności wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym. W sprawozdaniu podkreślono również pogląd, że wąska podstawa opodatkowania wiąże się z długoterminowym ryzykiem strategicznym oraz że gospodarki powinny dążyć do dywersyfikacji i poszerzenia swojej podstawy opodatkowania.[112]

Wskazuje, że dochody podatkowe utracone przez rząd brytyjski wydają się być znacznie mniejsze niż wcześniej szacowano, a także podkreślono znaczenie płynności, dostarczanej przez terytoria Zjednoczonemu Królestwu. Uzależnienia od korony i terytoria zamorskie z zadowoleniem przyjęły sprawozdanie. [112] Grupa nacisku Tax Justice Network, niezadowolona z ustaleń, zauważyła, że ​​’słaby człowiek, przedstawił słaby raport’ [113].

Czarna lista rajów podatkowych G-20

Na szczycie G20 w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r. państwa grupy G20 uzgodniły, że opracują czarną listę rajów podatkowych, która zostanie podzielona na segmenty zgodnie z czterostopniowym systemem opartym na zgodności z “uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym standardami podatkowymi”.[114] Wykaz na dzień 2 kwietnia 2009 r. znajduje się na stronie internetowej OECD.[115]

Były to cztery poziomy:

 1. Te, które w znacznym stopniu wdrożyły normę (obejmuje większość krajów, ale Chiny nadal nie obejmują Hongkongu i Makau).
 2. Raje podatkowe, które zobowiązały się do przestrzegania standardu, ale nie zostały jeszcze w pełni wdrożone (w tym Montserrat, Nauru, Niue, Panama i Vanuatu).
 3. Centra finansowe, które zobowiązały się do przestrzegania standardu, ale jeszcze go nie w pełni wdrożyły (w tym Gwatemala, Kostaryka i Urugwaj).
 4. Te, które nie zobowiązały się do przestrzegania normy (pusta kategoria)

Te państwa na najniższym poziomie zostały początkowo sklasyfikowane jako “raje podatkowe odmawiające współpracy”. Urugwaj został początkowo zaklasyfikowany jako kraj odmawiający współpracy. Jednakże w wyniku apelacji OECD oświadczyła, że przestrzega zasad przejrzystości podatkowej, a tym samym podniosła je w górę. Filipiny podjęły kroki w celu usunięcia się z czarnej listy, a premier Malezji Najib Razak zasugerował wcześniej, aby Malezja nie znajdowała się na najniższym szczeblu.[116]

W kwietniu 2009 r. OECD ogłosiła za pośrednictwem  Gurrii, że Kostaryka, Malezja, Filipiny i Urugwaj zostały usunięte z czarnej listy po tym, jak podjęły “pełne zobowiązanie do wymiany informacji zgodnie ze standardami OECD”.[117] Pomimo apeli byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego o umieszczenie Hongkongu i Makau w wykazie oddzielnie od Chin, nie zostały one  uwzględnione niezależnie, chociaż oczekuje się, że zostaną dodane w późniejszym terminie.[114]

Ówczesny luksemburski premier Jean-Claude Juncker skrytykował tę listę, stwierdzając, że “nie jest wiarygodna”, za nieuwzględnienie różnych stanów USA, które zapewniają infrastrukturę integracyjną, której nie da się odróżnić od aspektów rajów podatkowych, do których odnosi się G-20.[119] Do 2012 r. 89 krajów wdrożyło reformy w stopniu wystarczającym, aby znaleźć się na białej liście OECD.[120] Według Transparency International połowa najmniej skorumpowanych krajów to raje podatkowe.[121]

Czarna lista rajów podatkowych w UE

W grudniu 2017 r. Unia Europejska przyjęła czarną listę rajów podatkowych, aby zniechęcić do najbardziej agresywnych praktyk uchylania się od płacenia podatków. Posiadała również tzw. szarą listę, na której znajdują się ci, którzy zobowiązali się do zmiany swoich przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej i współpracy w dziedzinie opodatkowania. Na 17 czarnych listach znajdują się terytoria: Samoa Amerykańskie, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Korea Południowa, Makao, Wyspy Marshalla, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trynidad i Tobago, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.[122] Niektórzy aktywiści potępili proces wpisywania na listę jako próbę wybielania się i zaapelowali o wpisanie na czarną listę niektórych krajów UE oskarżonych o ułatwianie unikania zobowiązań podatkowych, takich jak Luksemburg, Malta, Irlandia i Holandia.[123]

Wspólny Standard Sprawozdawczości (KSR)

Wspólny Standard Sprawozdawczości jest standardem informacyjnym dla automatycznej wymiany informacji podatkowych i finansowych na poziomie globalnym, opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2014 roku. Od dnia 1 stycznia 2017 r. w KSR uczestniczą Australia, Bahamy, Bahrajn, Brazylia, Brunei Darussalam, Chile, Chiny, Wyspy Cooka, Hongkong, Indonezja, Izrael, Japonia, Kuwejt, Liban, Makao, Malezja, Mauritius, Mona, Kanada. Chile, Chiny, Wyspy Cooka, Hongkong, Indonezja, Izrael, Japonia, Kuwejt, Liban, Makao, Malezja, Mauritius, Monako, Nowa Zelandia, Panama, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Urugwaj.[124]

Krytyka

Krytykowano raje podatkowe, ponieważ często skutkują one gromadzeniem niewykorzystanych środków pieniężnych[125], co jest kosztowne i nieefektywne dla przedsiębiorstw w zakresie repatriacji.[126] Świadczenia z tytułu schronienia podatkowego skutkują niekorzystnymi skutkami podatkowymi dla osób ubogich znajdujących się poza rajem podatkowym.[127] Uważa się, że wiele rajów podatkowych ma powiązania z oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem.128] Mimo że toczą się dochodzenia w sprawie nielegalnego nadużywania rajów podatkowych, wydano niewiele wyroków skazujących.[129][130] Krytykowano również lobbing dotyczący rajów podatkowych i związanych z nimi cen transferowych.[131]

Niektórzy politycy, jak na przykład francuska prawniczka, sędzia śledczy  Eva Joly, zaczęli sprzeciwiać się wykorzystywaniu rajów podatkowych przez duże przedsiębiorstwa. Opisuje ona unikanie podatków jako zagrożenie dla demokracji.[132] Opinie księgowych na temat stosowności rajów podatkowych ewoluowały[133], podobnie jak opinie ich użytkowników korporacyjnych,[134] rządów,[135][136] i polityków,[137][138], chociaż ich wykorzystanie przez spółki z listy Fortune 500[139] i inne nadal jest powszechne.[140] Propozycje reform koncentrujących się na firmach księgowych z “wielkiej czwórki” zostały przedstawione.[141] Wydaje się, że niektóre rządy wykorzystują oprogramowanie szpiegujące, aby kontrolować finanse niektórych korporacji.[142]

Skutki dla krajów rozwijających się

 także: Błędna wycena transferowa

Szacuje się, że nielegalna ucieczka kapitału z krajów rozwijających się jest dziesięciokrotnie większa niż otrzymywana pomoc i dwukrotnie większa niż obsługa zadłużenia.[143] Około 60 procent nielegalnej ucieczki kapitału z Afryki pochodzi z błędnej wyceny transferowej, gdzie filia w kraju rozwijającym się sprzedaje innej filii lub spółce fasadowej w raju podatkowym po sztucznie zaniżonej cenie, aby zapłacić niższy podatek.[144] W sprawozdaniu Unii Afrykańskiej szacuje się, że około 30% PKB Afryki Subsaharyjskiej zostało przeniesione do rajów podatkowych.[145] Jeden z analityków podatkowych uważa, że gdyby pieniądze zostały wypłacone, większość kontynentu byłaby już “rozwinięta”.[146]

Historia Rajów Podatkowych

Stosowanie różnych przepisów podatkowych w dwóch lub więcej krajach w celu złagodzenia zobowiązań podatkowych jest prawdopodobnie tak stare, jak samo opodatkowanie. W starożytnej Grecji niektóre z greckich wysp były wykorzystywane jako depozytariusze przez ówczesne przedsiębiorstwa handlujące morzem do lokowania swoich zagranicznych towarów, aby uniknąć w ten sposób dwuprocentowego podatku nałożonego przez państwo-miasto Ateny na towary importowane. Praktyka ta mogła najpierw zyskać na znaczeniu dzięki omijaniu portów Cinque, a następnie portów podstawowych odpowiednio w XII i XIV wieku. W 1721 r. amerykańskie kolonie handlowały z Ameryki Łacińskiej, aby uniknąć brytyjskich podatków.

Różne kraje twierdzą, że są najstarszym rajem podatkowym na świecie. Na przykład Wyspy Normandzkie twierdzą, że ich niezależność podatkowa sięga czasów podboju Normana, podczas gdy Wyspa Man twierdzi, że jej niezależność podatkowa sięga jeszcze wcześniejszych czasów. Niemniej jednak powszechnie uznaje się, że nowoczesna koncepcja raju podatkowego pojawiła się w niepewnym momencie bezpośrednio po I wojnie światowej.[147] Bermudy twierdzą niekiedy optymistycznie, że były pierwszym rajem podatkowym w oparciu o utworzenie w 1935 r. przez nowo utworzoną kancelarię prawną Conyers Dill & Pearman pierwszego raju podatkowego opartego na przepisach dotyczących spółek offshore.[148] Jednak twierdzenie Bermudów jest dyskusyjne w porównaniu z uchwaleniem ustawy o zaufaniu przez Liechtenstein w 1926 r. W celu przyciągnięcia kapitału offshore.[149]

Większość komentatorów ekonomicznych sugeruje, że pierwszym “prawdziwym” rajem podatkowym była Szwajcaria, a następnie Lichtenstein.[77] Szwajcarskie banki od dawna były rajem kapitałowym dla ludzi uciekających przed niepokojami społecznymi w Rosji, Niemczech, Ameryce Południowej i innych krajach. Jednak na początku XX wieku, w latach bezpośrednio następujących po I wojnie światowej, wiele rządów europejskich ostro podniosło podatki, aby pomóc w pokryciu kosztów odbudowy po zniszczeniu I wojny światowej. Ogólnie rzecz biorąc, Szwajcaria, która pozostała neutralna podczas Wielkiej Wojny, uniknęła tych dodatkowych kosztów infrastruktury i w konsekwencji była w stanie utrzymać niski poziom podatków. W rezultacie doszło do znacznego napływu kapitału do kraju ze względów podatkowych. Trudno jest jednak wskazać jedno wydarzenie lub konkretną datę, które jasno wskazywałyby na powstanie nowoczesnego raju podatkowego.

Korzystanie z nowoczesnych rajów podatkowych przeszło kilka faz rozwoju po okresie międzywojennym. Od lat 20. do 50. ubiegłego wieku raje podatkowe były zazwyczaj określane mianem unikania opodatkowania osób fizycznych. Termin ten był często stosowany w odniesieniu do krajów, w których dana osoba mogła przejść na emeryturę i złagodzić swoją sytuację podatkową po przejściu na emeryturę, co w pewnym stopniu znalazło swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z 1990 r., zawierającym wskazówki dotyczące jakości życia w różnych rajach podatkowych, które przyszli emigranci podatkowi mogą chcieć rozważyć.[150]

Począwszy od lat 50. ubiegłego wieku, odnotowano znaczny wzrost korzystania z rajów podatkowych przez grupy przedsiębiorstw w celu zmniejszenia ich globalnego obciążenia podatkowego. Strategia zasadniczo opierała się na istnieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między dużą jurysdykcją o wysokim obciążeniu podatkowym (która w przeciwnym razie podlegałaby spółce) a mniejszą jurysdykcją o niskim obciążeniu podatkowym. Struktura własnościowa grupy w ramach mniejszej jurysdykcji pozwoliłaby przedsiębiorstwom na skorzystanie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i płacenie podatków według znacznie niższej stawki. Chociaż niektóre z tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązują, na przykład między Barbadosem a Japonią, między Cyprem a Rosją i Mauritiusem z Indiami, które Indie starały się renegocjować w 2007 roku[151], w latach 70. większość głównych krajów zaczęła w ten sposób uchylać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z mikropaństwami, aby zapobiec ucieczce podatków od osób prawnych.

Na początku lat 80. i w połowie lat 80. większość rajów podatkowych zmieniła punkt ciężkości swoich przepisów, tworząc instrumenty korporacyjne, które były “wyodrębnione” i zwolnione z podatków lokalnych (choć zazwyczaj nie mogły również prowadzić handlu lokalnego). Instrumenty te nazywane były zazwyczaj “spółkami typu “exempt” lub “międzynarodowymi korporacjami biznesowymi”. Jednakże pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych OECD rozpoczęła szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie nadużywania tego, co OECD nazywa “nieuczciwą konkurencją podatkową”. Pod presją OECD większość głównych rajów podatkowych uchyliła swoje prawo zezwalające na włączenie tych wydzielonych mechanizmów, ale jednocześnie zmieniła swoje przepisy podatkowe, tak aby firma, która w rzeczywistości nie prowadziła handlu w ramach jurysdykcji, nie naliczyła żadnych lokalnych zobowiązań podatkowych. [152]

 

Materiały Pomocnicze do Artykułu (aktywne MAPY i DANE),

Klikając ma mapę przeniesiesz się do aktywnej Mapy Świata, pokazującej współprace i wymianę informacji podatkowej na świecie

 

 

Przypisy i żródła: wikipedia.org

1.  “Tax haven definition and meaning | Collins English Dictionary”. Collinsdictionary.com. Collins Dictionary. Retrieved 27 December 2017.

2.  Dharmapala, Dhammika und Hines Jr., James R. (2006) Which Countries Become Tax Havens?

3.  Shaxson, Nicholas (9 January 2011). “Explainer: what is a tax haven?”. The Guardian. The Guardian. Retrieved 27 December 2017.

4.   to:a b “Netherlands and UK are biggest channels for corporate tax avoidance”. The Guardian. 25 July 2017.

5.   to:a b “Is the U.K. Already the Kind of Tax Haven It Claims It Won’t Be?”. Bloomberg News. 31 July 2017.

6.   to:a b “Tax Havens Can Be Surprisingly Close to Home”. Bloomberg View. 11 April 2017.

7.   to:a b c “The Missing Profits of Nations” (PDF). Gabriel Zucman (University of Berkley). April 2018. p. 68.

8.   to:a b c With a conservatively estimated annual revenue loss of USD 100 to 240 billion, the stakes are high for governments around the world. The impact of BEPS on developing countries, as a percentage of tax revenues, is estimated to be even higher than in developed countries.”BEPS Project Background Brief” (PDF). OECD. January 2017.

9.   to:a b c d Zucman, Gabriel. “Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits”. Journal of Economic Perspectives. 28 (4): 121–48. doi:10.1257/jep.28.4.121. Retrieved 20 November 2014.

10.   to:a b “The desperate inequality behind global tax dodging”. The Guardian. 8 November 2017.

11.   to:a b Dharmapala, Dhammika; Hines, James R., Jr. (2009). “Which Countries Become Tax Havens?”. Journal of Public Economics. 93 (9–10): 1058–1068. doi:10.1016/j.jpubeco.2009.07.005. The paper implicitly adopts the “smaller” tax haven approach, i.e., disregarding larger countries which have either low taxes rates (for example, Russia), or systems of taxation which permit them to be used to structure tax avoidance schemes (for example, the United Kingdom). It also excludes non-sovereign tax havens (for example, Delaware or Labuan).

12.   to:a b “Do Tax Havens Flourish” (PDF). Michigan Ross School of Business. 2004.

13.   to:a b “CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE OF FOREIGN OWNED COMPANIES” (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017.

14.   to:a b “The fall of Jersey: how a tax haven goes bust”. The Guardian. 8 December 2015.

15.  “New UN tax handbook: Lower-income countries vs OECD BEPS failure”. Tax Justice Network. 11 September 2017.

16.  Doggart, Caroline. 2002. Tax Havens and Their Uses (originally published 1970), Economist Intelligence Unit, ISBN 0-86218-163-1

17.  Davidson, Sinclair (2007-10-15). “The Truth About Tax Havens”. Melbourne: Theage.com.au. Retrieved 2011-03-22.

18.  tax justice network (28 December 2007). “The Truth About Tax Havens” (PDF). Retrieved 22 March 2011.

19.  “International Taxation: Large U.S. Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy JurisdictionsGAO:GAO-09-157”. Government Accountability Office. 18 December 2008. Retrieved 2009-01-21.

20.  “Tax Haven Criteria”. Oecd.org. 26 February 2008. Archived from the originalon 12 May 2012. Retrieved 2011-03-22.

21.  Hay. “Towards a level playing field – regulating corporate vehicles in cross-border transactions” (PDF). www.itio.org.

22.  James S. Henry (2012): http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/The_Price_of_Offshore_Revisited_Presser_120722.pdf

23.   to:a b “Places in the sun”, The Economist, 22 February 2007. This may be a slight underestimate: according to the Cayman Islands Monetary Authority, Caymanian licensed banks held US$1.725 trillion in deposits as of September 2011″Banking statistics”. Retrieved 2013-02-14.

24.   to:a b c “13 trillion pounds in offshore tax havens: Report”. The Times of India. 22 July 2012. Retrieved 22 July 2012.

25.   to:a b c “Super rich hold $32 trillion in offshore havens”. Reuters. 22 July 2012. Retrieved 22 July 2012.

26.   to:a b c “Tax havens: Super-rich ‘hiding’ at least $21tn”. BBC. 22 July 2012. Retrieved 22 July 2012.

27.   to:a b Gordon, Richard; Morriss, Andrew (20 October 2013). “Moving Money: International Financial Flows, Taxes & Money Laundering”. Hastings International and Comparative Law Review. 31 (1). SSRN 2348144 . “such claims rest on poor data and analysis, and on mistakes about how financial transactions, international taxation, and anti-money laundering rules actually work” (abstract)

28.  “Offshore Financial Centers”, International Monetary Fund background paper, 23 June 2000

29.  “U.S. Banking Liabilities to Foreigners.” Treasury.gov. Retrieved 2011-03-22.

30.   to:a b Scott Thurm; Kate Linebaugh (March 10, 2013). “More U.S. Profits Parked Abroad, Saving on Taxes”. Wall Street Journals. Retrieved 19 March 2013.

31.  Desai, Foley and Hines, “The demand for tax haven operations”, Journal of Public Economics 90 (2006), page 514.

32.  Carol D. Leonnig (16 January 2009). “Report Finds Major U.S. Companies Have Offshore Tax Havens”. Washington Post.

33.   to:a b Tax Justice Network (22 July 2012) “Revealed: Global super-rich has at least $21 trillion hidden in secret tax havens”

34.  Nico Beckert (21 February 2017). “Misleading index”. D+C, development and cooperation. Retrieved 7 February 2018.

35.  Nico Beckert (28 December 2017). “Missing Billions”. D+C, development and cooperation. Retrieved 7 February 2018.

36.  “David Cameron’s Panama Papers Show How Little Offshore Tax Dodging Is Going On”. Forbes. 10 April 2016. We’ve got evidence of offshore structures, most assuredly we have. But not only haven’t we got any evidence of tax dodging all the evidence we do have points to less tax dodging than many think.

37.   to:a b John Whiting, tax policy director at the Chartered Institute of Taxationcommented “There clearly are some significant amounts hidden away, but if it really is that size what is being done with it all?” and “If the suggestion is that such amounts are actively hidden and never accessed, that seems odd—not least in terms of what the tax authorities are doing. In fact, the US, UK and German authorities are doing a lot”, and noting that if the figures were accurate “you would expect the havens to be more conspicuously wealthy than they are”. However, he also admitted that “I cannot disprove the figures at all, but they do seem staggering” “Tax havens: Super-rich ‘hiding’ at least $21tn”. 2012-07-22. Retrieved 2012-10-03.

38.  “Fighting Anti-Tax Haven Demagoguery on CNN”. 2012-07-30. Retrieved 2012-10-03.

39.   to:a b The Times (2009-10-30). “Tax haven report lays emphasis on vital role of Crown Dependencies”. London. Retrieved 2009-11-02.

40.  “Towards Global Tax Co-Operation” (PDF). OECD. 2000.

41.  “Offshore Financial Centers” (PDF). International Monetary Fund. 8 May 2008.

42.  “Tax Battles: the dangerous global race to the bottom on corporate tax”. Oxfam. December 2016.

43.  “TAX BATTLES The dangerous global Race to the Bottom on Corporate Tax”(PDF). Oxfam. December 2016.

44.   to:a b c “Offshore Shell Games 2017” (PDF). Institute of Taxation and Economic Policy. 2017. p. 17.

45.   to:a b “Zucman:Corporations Push Profits Into Corporate Tax Havens as Countries Struggle in Pursuit, Gabrial Zucman Study Says”. Wall Street Journal. 10 June 2018. The new research draws on data from countries such as Ireland, Luxembourg and the Netherlands that hadn’t previously been collected.

46.   to:a b c d e f g “Tracking Tax Runaways”. Bloomberg News. 1 March 2017.

47.  Kevin S. Markle and Douglas A. Shakelford (2009): Do Multinationals or Domestic Firms Face higher Effective Tax Rates; University of North Carolina Univ., June 2009

48.  “Unite’s Notes On The Front: Tax Haven Dictionary”. Notesonthefront.typepad.com. 2013-05-27. Retrieved 2013-07-03.

49.  “Ireland is the world’s biggest corporate ‘tax haven’, say academics”. Irish Times. 13 June 2018. Study claims State shelters more multinational profits than the entire Caribbean

50.  “Ireland: Where Profits Pile Up, Helping Multinationals Keep Taxes Low”. Bloomberg News. October 2013.

51.  “Google’s ‘Dutch Sandwich’ Shielded 16 Billion Euros From Tax”. Bloomberg. 2 January 2018.

52.  “Bermuda? Guess again. Turns out Holland is the tax haven of choice for US companies”. The Correspondant. 30 June 2017.

53.  “Multinationals channel more money through “hubs” in Singapore, Switzerland than ever before, Tax Office says”. Sydney Morning Herald. 5 February 2015.

54.  “Scientists have found a way of showing how Malta is a global top ten tax haven”. Malta Today. 31 July 2017.

55.  “Malta is a Tax Haven, major new study”. Times Malta. 29 July 2017.

56.  “Malta is a target for Italian mafia, Russia loan sharks, damning probe says”. Times of Malta. 20 May 2017.

57.  “Tax Battles: the dangerous global race to the bottom on corporate tax”. Oxfam. December 2016.

58.  “Taiwan, the un-noticed Asian tax haven?”. Tax Justice Network. 10 February 2016.

59.  Nicholas Shaxson (2011): Treasure Islands, Tax Havens and the Men Who Stole the World; The Bodley Head, London, 2011

60.  “The Isle of Man is failing at being a tax haven”. Tax Research UK. 2 August 2017.

61.  “Top tax haven got more investment in 2013 than India and Brazil: U.N”. Reuters. Retrieved 29 July 2015.

62.  Guardian US interactive team. “China’s princelings storing riches in Caribbean offshore haven”. the Guardian. Retrieved 29 July 2015.

63.  Dan Nakaso: U.S. tax shelter appears secure; San Jose Mercury News, 25 Dec. 2012, pp. 1, 5

64.  William Brittain-Catlin (2005): Offshore – The Dark Side of the Global Economy; Farrar, Straus and Giroux, 2005.

65.  “Defend Gibraltar? Better condemn it as a dodgy tax haven”. The Guardian. 9 April 2017.

66.  “Deloitte promotes Mauritius as tax haven to avoid big payouts to poor African nations”. The Guardian. 3 November 2013.

67.  “Rise of tax haven Mauritius comes at the expense of rest of Africa”. Irish Times. 7 November 2017.

68.  “EU RELEASES TAX HAVEN BLACKLIST; NETHERLANDS NOT ON IT”. NL.com. 6 December 2017.

69.  “Liechtenstein: The mysterious tax heaven that’s losing the trust of the super-rich”. The Independent U.K. 8 March 2018.

70.  Leslie Wayne (2012): How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven; The New York Times, 30 Jun. 2012.

71.  Reuven S. Avi-Yonah (2012): Statement to Congress; University of Michigan School of Law, Permanent Subcommittee on Investigations, U.S. Congress, 20 Sep. 2012.

72.  “Puerto Rico Governor: GOP tax bill is ‘serious setback’ for the island”. CNN. 20 September 2017.

73.  Jesse Drucker (27 January 2016). “The World’s Favorite New Tax Haven Is the United States”. Bloomberg.com.

74.  Handelsblatt Global (25 October 2016). “A German Tax Haven”.

75.  “Election Under Fire”. Time Magazine. 1976-05-17. Retrieved 2006-12-23.

76.  “Vanuatu to ditch tax haven”, Anthony Klan, The Australian, 6 May 2008

77.   to:a b c d e f Tolley’s Offshore Service (2006), ISBN 1-4057-1568-5

78.  Reuven S. Avi-Yonah (2002): For Haven’s Sake: Reflections on Inversion Transactions; University of Michigan Law School, Tax Notes, Vol. 95 no. 12, 17 June 2002.

79.  This is a simplistic example; in most sophisticated tax codes there are extensive provisions for catching “gifts” (such as a declaration of trust) made for a specified time preceding death.

80.  Institutional Investor Archived 10 March 2007 at the Wayback Machine., 15 May 2006

81.  Gravelle JG. (2013). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. CRS.

82.  Sharman JC. (2010). Shopping for Anonymous Shell Companies: An Audit Study of Anonymity and Crime in the International Financial System. Journal of Economic Perspectives.

83.  Bearer shares and delays blot UK record on information exchange. Tax Journal.

84.  HS 27.11.2012

85.  Leigh, David; Frayman, Harold; Ball, James (25 November 2012). “Offshore secrets revealed: the shadowy side of a booming industry”. The Guardian. Guardian News and Media Limited. Retrieved 12 June 2015.

86.  IMF working paper: Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition; Ahmed Zoromé; IMF Working Paper 07/87; April 1, 2007. (PDF) . Retrieved on 2011-11-02.

87.  “How tax havens turn economic statistics into nonsense”. Quartz. 11 June 2018.

88.  “Piercing the Veil, FINANCE & DEVELOPMENT, JUNE 2018, VOL. 55, NO. 2”. IMF Finance & Development. June 2018.

89.  “Why Tax Havens are Political and Economic disasters”. The Atlantic. 28 July 2016.

90.  PPP (current international $)”, World Development Indicators database, World Bank. Database updated on 1 July 2017. Accessed on 2 July 2017.

91.  “World Bank, International Comparison Program database”. Retrieved 10 April2018.

92.  Cassell, Warren. “3 Ways Tax Haven Governments Make Money”. Investopedia. Retrieved 1 February 2017.

93.  Companies incorporated in tax havens are often used as bond issuing vehicles in securitisations for tax reasons.

94.  “The United Kingdom is one country that has strict forced disclosure rules”. Hmrc.gov.uk. 2011-06-28. Retrieved 2013-07-03.

95.  “Statement on tax avoidance debate. IFC Forum” (PDF). Retrieved 18 March2011.

96.  U.S. Internal Revenue Service (2011-07-14). “Treasury and IRS Issue Guidance Outlining Phased Implementation of FATCA Beginning in 2013”. Retrieved 2011-08-25.

97.  “For most individual taxpayers, this means they will start filing Form 8938 with their 2011 income tax return to be filed this coming tax filing season.”U.S. Internal Revenue Service (2012-01-25). “Do I need to file Form 8938, “Statement of Specified Foreign Financial Assets”?”. Retrieved 2012-07-03.

98.  “Gary Clyde Hufbauer: The Foreign Account Tax Compliance Act: Imperial Overreach”. 2011-07-22. Retrieved 2011-08-25.

99.  Spiegel Online (14 December 2011). “European banks stop serving American customers”. Retrieved 31 December 2011.

100.  “Another approach would involve some global funds avoiding American assets entirely. That can hardly be what Congress had in mind.” The Economist (2011-11-26). “Scratched by the FATCA”. Retrieved 2012-07-16.

101.  “Tax havens: Super-rich ‘hiding’ at least $21tn”. BBC News.

102.  Canadian Broadcasting Co. (22 July 2012) “Wealthy hiding $21 trillion in tax havens, report says”

103.  Yahoo! News (2013-04-05). “Tax haven data leak names names, raises questions”.

104.  The Guardian (2013-06-15). “Offshore Leaks app puts secret users of tax havens in the public eye”.

105.  Mr Kieber seems to be an unlikely hero for law enforcement authorities. A convicted fraudster, reports indicate that after initially stealing the information, he blackmailed the Liechtenstein authorities into reducing and dropping criminal charges against him relating to property fraud in Spain. However, before returning the disks he made copies which he later sold to foreign governments after he left the country. Further reports indicate that he now lives under a new name in Australia.[1]

106.  Nick Mathiason. “A journey from haven to hell”. the Guardian. Retrieved 29 July2015.

107.  Denmark’s tax minister, Kristian Jensen, said: “I think it’s a moral problem to reward a criminal for some information that he stole… I don’t like this and I don’t think this ethic is the best way to ensure that taxes are paid correctly.”

108.  Harry de Quetteville 12:01AM GMT 20 Feb 2008 (2008-02-20). “”The Daily Telegraph”, 26 February 2008″. London: Telegraph.co.uk. Retrieved 2011-03-22.

109.  “Germany to call for tax haven crackdown”. Accountancyage.com. Retrieved 29 July 2015.

110.  Der Spiegel (2009-01-17). “Steinbrück forciert Kampf gegen Steuerparadiese”(in German). Retrieved 2009-01-17.

111.  “Michael Foot publishes final report”. HM Treasury. 29 October 2009. Archived from the original on 18 November 2009. Retrieved 5 November 2009.

112.   to:a b “Governor and Premier Welcome Michael Foot Review Conclusions”. 2009-10-30. Retrieved 2014-01-27.

113.  “The Foot Report: a setback”. Tax Justice Network. 2009-10-29. Retrieved 2009-11-05.

114.   to:a b G20 declares door shut on tax havens, The Guardian, 2 April 2009

115.  “OECD List as per 2009-04-02” (PDF). Retrieved 2011-03-22.

116.  “OECD names and shames tax havens”. BBC News. 2009-04-03. Retrieved 2009-04-04.

117.  BBC (2009-04-07). “OECD removes tax havens from list”. BBC News. Retrieved 2009-04-07.

118.  Butler, Eamonn (2009-04-12). “Save the tax havens – we need them”. London: The Times. Retrieved 2009-04-14.

119.  Clark, Andrew (2009-04-10). “Welcome to tax-dodge city, USA”. London: The Guardian. Retrieved 2009-04-14.

120.  “Tax haven clampdown yields cash but secrecy still thrives.” Reuters, 26 July 2012.

121.  Transparency – Hyvät veljet kahvilla Voima April 2013

122.  Guarascio, Francesco. “EU tax haven blacklist set to shrink further, causing outcry”. Retrieved 17 April 2018.

123.  Robertson, Jamie (5 December 2017). “First tax havens blacklist published by EU”. Bbc.com. Retrieved 17 April 2018.

124.  “Common Reporting Standard (CRS) – Organisation for Economic Co-operation and Development”. Oecd.org. Retrieved 17 April 2018.

125.  “Idle cash piles up: David Cay Johnston” Reuters, 16 July 2013

126.  “Repatriating Offshore Funds” U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Permanent Subcommittee on Investigations, 11 October 2011

127.  “Picking Up the Tab” U.S. Public Interest Research Group, April 2012

128.  “These Islands Aren’t Just a Shelter From Taxes” New York Times, 5 May 2012

129.  “Super Rich Tax Cheats” American News Project, 8 January 2009

130.  “‘A green light to tax evasion’: Super-rich tax dodgers given immunity from prosecution” Daily Mirror, 3 November 2012

131.  “If you want to know who’s really keeping billions in poverty, then the answer is the partners in the Big 4 firms of accountants” Tax Justice Network, 5 April 2012

132.  “Tax Free documentary by Marije Meerman”. Topdocumentaryfilms.com. 2009-10-25. Retrieved 2013-07-03.

133.  “Tax avoidance: fair or foul?” Archived 27 May 2013 at the Wayback Machine. Accountancy Age Debates, 14 January 2013

134.  “Google will not oppose clampdown on tax avoidance, chairman says”Guardian, 28 January 2013

135.  “Tax avoidance isn’t a left or right issue, it’s a cancer eating our democracy”New Statesman, 21 June 2012

136.  “Helsinki Boycotts Tax Havens”, Inter Press Service, 6 October 2012

137.  “David Cameron: Tax avoiding foreign firms like Starbucks and Amazon lack ‘moral scruples'” The Telegraph, 4 January 2013

138.  “Germany’s Merkel calls for G8 fight against tax havens” Reuters, 13 February 2013

139.  “Which Fortune 500 Companies Are Sheltering Income in Overseas Tax Havens?” Citizens for Tax Justice, 17 October 2012

140.  “Speaker Biographies” Archived 9 May 2013 at the Wayback Machine. Networking Seminars, February 2013

141.  “Britain could end these tax scams by hitting the big four” The Guardian, 10 December 2012

142.  “Did the Bounds of Cyber War Just Expand to Banks and Neutral States?” The Atlantic, 17 August 2012

143.  Kristina Froberg and Attiya Waris (2011). “Introduction”. Bringing the billions back: How Africa and Europe can end illicit capital flight (PDF). Stockholm: Forum Syd Forlag. ISBN 9789189542594. Retrieved 26 July 2012.[permanent dead link]

144.  Sharife, Khadija (18 June 2011). “‘Transparency’ hides Zambia’s lost billions”. Al-Jazeera. Retrieved 26 July 2011.

145.  Mathiason, Nick (21 January 2007). “Western bankers and lawyers ‘rob Africa of $150bn every year'”. The Guardian. London. Retrieved 5 July 2011.

146.  “Africa losing billions in tax evasion”. aljazeera.com. 16 January 2012. Retrieved 18 May 2013.

147.  “[T]he tax haven is a creature of the twentieth century, and began to be used extensively because of the high levels of tax which prevailed after the First World War” at para 26.1, Tolley’s International Tax Planning (2002), ISBN 0-7545-1339-4

148.  See generally Introduction to Tolley’s International Initiatives Affecting Financial Havens (2001), ISBN 0-406-94264-1

149.  The Personen- und Gesellschaftsrecht of 20 January 1926

150.  Tax Havens and Their Uses, The Economist,1990, Special Report No. 1191, ISBN 0 85058 292 X.

151.  Sidhartha India to push for change in tax treaty with Mauritius times of india, 6 January 2007,

152.  For example, the British Virgin Islands repealed the International Business Companies Act (Cap 291) (which had prohibited such companies from trading locally) and enacted the BVI Business Companies Act 2004 (which permitted this) in its place. Contemporaneously it varied its tax laws by amending the Income Tax Act (Cap 206), which amended the rate of income tax for individuals and corporations to zero, along with the Payroll Taxes Act 2004 which imposed a (new) payroll tax on person employed by businesses within the British Virgin Islands.

 

Przydatne inne witryny w/w

World Bank
(Bank Światowy)
www.worldbank.org

Bank for International Settlements BIS
(Bank Rozrachunków Międzynarodowych)
www.bis.org/index.htm

International Monetary Fund IMF
(Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
www.imf.org/external/index.htm

International Accounting Standards Committee IASC
(Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości)
www.iasb.org

Financial Stability Board FSB
(Rada Stabilności Finansowej)
www.financialstabilityboard.org

European Central Bank ECB
(Europejski Bank Centralny)
www.ecb.int/home/html/index.en.html

European Commission Internal Market and Services Directorate General EC DG MARKT
(Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

International Association of Insurance Supervisors IAIS
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych)
www.iaisweb.org

International Organisation of Pension Supervisors IOPS
(Międzynarodowe Organizacja Nadzorów Emerytalnych)
www.iopsweb.org

European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA
(Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)
https://eiopa.europa.eu

International Organization of Securities Commissions IOSCO
(Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych)
www.iosco.org

European Securities and Markets Authority ESMA
(Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)
www.esma.europa.eu

Basel Committee on Banking Supervision BCBS
(Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego)
www.bis.org/bcbs

European Banking Authority EBA
(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego)
www.eba.europa.eu

European Systemic Risk Board ESRB
(Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego)
www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html

Banking Supervisors from Central and Eastern Europe BSCEE
(Grupa Regionalnych Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
www.bscee.org

Nadzory krajowe: 

Lista urzędów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, będących członkami IOSCO
https://www.iosco.org/about/?subsection=becoming_a_member

Lista urzędów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, będących członkami ESMA
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas

Lista urzędów nadzoru na rynkiem ubezpieczeniowym, będących członkami IAIS
http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25189

Lista urzędów nadzoru na rynkiem emerytalnym, będących członkami IOPS
http://www.iopsweb.org/membership/iopsmembers.htm

Lista urzędów nadzoru na rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym, będących członkami EIOPA
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/board-of-supervisors

Lista urzędów nadzoru na rynkiem bankowym, będących członkami EBA
http://eba.europa.eu/about-us/organisation/board-of-supervisors/members

Raje Podatkowe – lektura na weekend
5 (100%) 5 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)