Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

Aktualizowano:


Czas czytania:
3 minuty

Prokuratura Regionalna w Warszawie zabezpieczyła przedsiębiorstwo o wartości szacunkowej ponad 49 mln zł, znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego, które jak ustalono, zostało kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Zabezpieczenie przedsiębiorstwa nastąpiło na mocy postanowienia Prokuratury wydanego w ramach wieloosobowego i wielowątkowego śledztwa, poprzez ustanowienie przymusowego zarządu, dla którego sprawowania wyznaczono osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zarządca został zobowiązany do składania sprawozdań z podejmowanych czynności oraz udokumentowanych sprawozdań rachunkowych z działalności przedsiębiorstwa.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą grunty przemysłowe o powierzchni ponad 4,5 ha w województwie mazowieckim, znajdujące się na nich budynki oraz linie technologiczne związane z profilem działalności gospodarczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak wykazało śledztwo, jedynie formalnie figurowała jako jego właściciel.
Dotychczas zgromadzone dowody wskazują, że zabezpieczonym przedsiębiorstwem faktycznie zarządzało dwóch podejrzanych, którzy nabyli je za pieniądze pochodzące z korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw karnych i karnych skarbowych, popełnionych w ramach działalności zorganizowanej grupy zajmującej się obrotem olejem smarowym oraz nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy a także praniem brudnych pieniędzy.
Mężczyźni ci kierowali przedsiębiorstwem i podejmowali istotne decyzje dotyczące jego funkcjonowania z pominięciem organów uprawnionych do jego reprezentowania. Było to możliwe dzięki nabyciu przez osoby podstawione przez podejrzanych, pełniące rolę figurantów, 86 tys. udziałów w spółce przetwórczej, których łączna wartość nominalna wynosiła 4 mln 300 tys. zł.
Dokonane zabezpieczenie nastąpiło przy wykorzystaniu przepisów procedury karnej, dotyczących konfiskaty rozszerzonej, zwanej także rozszerzonym przepadkiem mienia.
Celem zabezpieczenia przedsiębiorstwa było skuteczne pozbawienie sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przez nich przestępstw oraz zabezpieczenie już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar, które grożą im za zarzucane przestępstwa.
Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło w śledztwie także przez zajęcie podejrzanym ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, tirów wraz z cysternami i udziałów w spółce.
Na podstawie obszernego materiału dowodowego stwierdzono, że sprawcy uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego.
Podejrzani podawali także nieprawdę w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7, w wyniku czego obniżono podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 mln litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.
Doprowadzono tym do bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych ustalonych podmiotów gospodarczych, którego skutkiem było między innymi uszczuplenie podatku od towarów i usług VAT a także podatku akcyzowego wielkiej wartości.
Oszustwa podatkowe popełnione przez członków rozbitej grupy przestępczej i uchylanie się od opodatkowania, naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym i w podatku VAT wielkiej wartości, która szacowana jest obecnie na ponad 40 mln zł.
Przestępstwa popełniano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które faktycznie były kontrolowane przez członków grupy przestępczej.
Członkowie grupy finansowali także skład podatkowy w miejscowości położonej obok Nasielska na Mazowszu, który zajmował się nielegalną produkcją oleju smarowego na zlecenie czeskiej spółki i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych był sprzedawany niemieckiemu podmiotowi, zarządzanemu przez jednego z podejrzanych. Po dostarczeniu oleju smarowego do baz znajdujących się na terenie Niemiec, olej przeładowywano do autocystern i transportowano do stacji paliw na terenie Polski jako olej napędowy bez opłacania akcyzy i podatku.
Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują przestępstwa popełnione w okresie od co najmniej lipca 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku w Warszawie, jak też w innych miejscach w kraju oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Rumuńskiej.
Dotychczas zarzuty ogłoszono 37 osobom, wśród których są osoby tymczasowo aresztowane oraz przebywające na wolności z racji zastosowanych wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz dozorów Policji.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 oraz karą grzywny, która w zakresie przestępstw skarbowych może być wymierzona w kwocie przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych.
W sprawie wykonywane są liczne czynności dowodowe, których celem jest ustalenie wszystkich osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionym procederem.
Śledztwo prowadzone jest w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie za sygnaturą akt RP II Ds. 25.2017 wspólnie z Funkcjonariuszami Policji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przy współpracy Funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego delegatura w Olsztynie.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

Twoja Ocena