Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

Aktualizowano:

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   R A D Y   M I N I S T R Ó W

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:

 • 1. Rozporządzenie określa:
 • wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;
 • minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
 • maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
 • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
 • wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”;
 • warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
 • warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
 • warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
 • 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
 • urzędzie lub jednostce – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;
 • najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli I określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
 • 3. Ustala się:
 • wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 • wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
 • 4. Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
 • 5. 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej „wynagrodzeniem prowizyjnym”.
  1. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.
  2. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
  3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
  4. Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej.
  5. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.
 • 6. Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 • 7. 1. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
 • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
  1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  2. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.
  3. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
 • 8. 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
 1. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
 2. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.
 3. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
 4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
 5. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
 6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
 7. Pracownik samorządowy, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia.
 8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
 9. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
 10. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
 • 9. 1. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
 1. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
 • 10. Stawkę godzinową:
 • wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,
 • wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego – ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
 • 11. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
 1. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
 2. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
 3. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.
 • 12. 1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
 1. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku: archiwisty, starszego archiwisty, kierownika archiwum i specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które przed tym dniem było zaliczone do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
 2. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być zatrudniony na tym stanowisku do dnia 31 grudnia 2018 r. na dotychczasowych zasadach.
 3. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia:
 • minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym przez pracownika samorządowego stanowisku byłby wyższy od wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika;
 • wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w § 7 ust. 4.
 • 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r.1)

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI

 

                                               

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930).

 

 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.

(poz. …)

 

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU

 1. TABELA

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

 1. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom

dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

1 2 3 4
1Prezydent m.st. Warszawy65002500
2Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

–  powyżej 300 tys. mieszkańców,

–  do 300 tys. mieszkańców

 

 

4800–6200

4800–6200

 

 

2500

2100

3Wójt, burmistrz w gminie:

–     powyżej 100 tys. mieszkańców,

–     powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–     do 15 tys. mieszkańców

 

4800–6200

 

4500–6000

4200–5900

 

2100

 

2100

1900

 

 

4Starosta w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

4800–6200

 

4500–6000

4200–5900

 

2100

2100

 

1900

5Marszałek województwa w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

5300–6500

5300–6200

 

 

2500

2500

 

 1. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom

dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

1 2 3 4
1Prezydent m.st. Warszawy52002500
2Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

–  powyżej 300 tys. mieszkańców,

–  do 300 tys. mieszkańców

 

 

3800–5000

3800–5000

 

 

2500

2100

3Wójt, burmistrz w gminie:

–     powyżej 100 tys. mieszkańców,

–     powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–     do 15 tys. mieszkańców

 

3800–5000

 

3600–4800

3400–4700

 

2100

 

2100

1900

 

 

 

 

4Starosta w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

3800–5000

 

3600–4800

3400–4700

 

2100

2100

 

1900

5Marszałek województwa w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

4200–5200

4200–5000

 

 

2500

2500

 

 1. TABELA

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

 1. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie

zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

1 2 3 4
1Burmistrz dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

2600–6200

2400–6000

 

2100

2000

2Zastępca burmistrza dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

2400–6000

2200–5800

 

2100

1900

3Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

 

2000–5600

1900–5400

 

 

1800

1700

 

 1. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom

dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

1 2 3 4
1Burmistrz dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

2100–5000

2100–4800

 

2100

2000

2Zastępca burmistrza dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

2100–4800

2100–4600

 

2100

1900

3Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

 

2100–4500

2100–4300

 

 

1800

1700

 

III. TABELA

Pozostałe stanowiska 

 1. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie

zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych) 

1 2 3 4
1Przewodniczący zarządu związku2400–56002200
2Zastępca przewodniczącego zarządu związku2200–48001760
3Pozostali członkowie zarządu związku2000–44001320
4Wicestarosta w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

2400–5600

 

2200–5200

2000–4800

 

2200

2200

 

1760

5Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

 

2200–4800

 

2000–4400

1900–4000

 

 

1540

1540

 

1540

6Wicemarszałek w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

2400–6000

2200–5600

 

2750

2200

7Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

2200–5600

2000–5200

 

 

2200

1760

 

 1. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie

zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)  

1 2 3 4
1Przewodniczący zarządu związku2100–45002200
2Zastępca przewodniczącego zarządu związku2100–38001760
3Pozostali członkowie zarządu związku2100–35001320
4Wicestarosta w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

2100–4500

 

2100–4200

2100–3800

 

2200

2200

 

1760

5Pozostali członkowie zarządu w powiecie:

–     powyżej 120 tys. mieszkańców,

–     powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–     do 60 tys. mieszkańców

 

 

2100–3800

 

2100–3500

2100–3200

 

 

1540

1540

 

1540

6Wicemarszałek w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

2100–4800

2100–4500

 

2750

2200

7Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

2100–4500

2100–4200

 

 

2200

1760

 

 

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA

TABELA

Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego

(kwota  w złotych)

Maksymalny poziom dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie

oraz

umiejętności

zawodowe

staż

pracy

(w latach)

1 2 3 4 5 6
1Zastępca prezydenta m.st.

Warszawy

60002750wyższe2) 6
2Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy,  skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej

300 tys. mieszkańców

60002750według odrębnych przepisów
3Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)56002750wyższe2) 6

 

4Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

–      powyżej 100 tys. mieszkańców,

–      powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–      do 15 tys. mieszkańców

 

 

5600

 

5200

4800

 

 

2200

 

2200

1760

wyższe2) 6
5Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:

–      powyżej 100 tys. mieszkańców,

–      powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–      do 15 tys. mieszkańców

 

 

5600

 

5200

4800

 

 

2200

 

2200

1760

według odrębnych przepisów
6Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

–      powyżej 120 tys. mieszkańców,

–      powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–      do 60 tys. mieszkańców

 

 

 

5200

 

4800

4400

 

 

 

2200

 

1760

1540

według odrębnych przepisów
7Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

 

6000

5600

 

 

 

2750

2200

według odrębnych przepisów

 

          

 

 1. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.

 

 

Lp.

Stanowisko Maksymalny

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

(kwota  w złotych)

Maksymalny poziom

dodatku

funkcyjnego

(kwota  w złotych)

Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie

oraz

umiejętności

zawodowe

staż

pracy

(w latach)

1 2 3 4 5 6
1Zastępca prezydenta m.st.

Warszawy

48002750wyższe2) 6
2Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy,  skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej

300 tys. mieszkańców

60002750według odrębnych przepisów
3Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)45002750wyższe2) 6
4Zastępca wójta, burmistrza w gminie:

–      powyżej 100 tys. mieszkańców,

–      powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–      do 15 tys. mieszkańców

 

 

4500

 

4200

3800

 

 

2200

 

2200

1760

wyższe2) 6

 

 

 

5Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:

–      powyżej 100 tys. mieszkańców,

–      powyżej 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców,

–      do 15 tys. mieszkańców

 

 

5600

 

5200

4800

 

 

2200

 

2200

1760

według odrębnych przepisów
6Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

–      powyżej 120 tys. mieszkańców,

–      powyżej 60 tys. do 120 tys.

mieszkańców,

–      do 60 tys. mieszkańców

 

 

 

5200

 

4800

4400

 

 

 

2200

 

1760

1540

według odrębnych przepisów
7Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

–  powyżej 2 mln mieszkańców,

–  do 2 mln mieszkańców

 

 

 

6000

5600

 

 

 

2750

2200

według odrębnych przepisów

 

 • Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

 

 • Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

 

Załącznik nr 3

 

KWOTY MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA I WYKAZ STANOWISK, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONY W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 1. TABELA

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania 

KATEGORIA  ZASZEREGOWANIAMINIMALNY POZIOM

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

I1700
II1720
III1740
IV1760
V1780
VI1800
VII1820
VIII1840
IX1860
X1880
XI1900
XII1920
XIII1940
XIV1960
XV1980
XVI2000
XVII2100
XVIII2200
XIX2400
XX2600
XXI2800
XXII3000

 

 1. TABELA
 1. Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz m.st. Warszawy, sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, sekretarz gminyXX

XX

 

XVII

wyższe2) 4
2Zastępca skarbnika:

–     m.st. Warszawy,

–     miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVIIIwyższe2) lub

podyplomowe ekonomiczne

3
3Główny księgowy związkuXVIIIwedług odrębnych przepisów
4Zastępca skarbnika gminy w gminach:

–         powyżej 100 tys. mieszkańców,

–         powyżej    15        tys.      do        100      tys. mieszkańców,

–         do 15 tys. mieszkańców

 

XVI

XV

 

XV

 

wyższe2) lub

podyplomowe ekonomiczne

3
5Kierownik urzędu stanu cywilnegoXVIwedług odrębnych przepisów
6Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)XVjak dla stanowiska geodety

gminnego

7Kierownik Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

XVjak dla stanowiska geodety

gminnego

8Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXIVjak dla stanowiska geodety

gminnego

9Geodeta gminnyXIIIwedług odrębnych przepisów
10Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, komendant gminny ochrony przeciwpożarowejXIII               wyższe2)                          4
Stanowiska urzędnicze
1KomornikXIIIwyższe2) średnie3)

4

2Starszy poborcaIXśrednie3) 2
3PoborcaVśrednie3)

 

 1. Stanowiska w starostwach powiatowych
Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz powiatuXVIIwyższe2) 4
2Zastępca skarbnika powiatu w gminach:

–         powyżej 120 tys. mieszkańców,

–         powyżej    60        tys.      do        120      tys. mieszkańców,

–         do 60 tys. mieszkańców

 

XVI

XV

 

XV

 

wyższe2) lub

podyplomowe ekonomiczne

3
3Geodeta powiatowyXVwedług odrębnych przepisów

 

4Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety powiatowego
5Geolog powiatowyXVwyższe2) 5
6Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentówXVwyższe2) 5
7Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXVwedług odrębnych przepisów
Stanowiska urzędnicze
1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIIIwedług odrębnych przepisów
2Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIIIwedług odrębnych przepisów

 

 1. Stanowiska w urzędach marszałkowskich
Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Sekretarz województwaXXwyższe2) 4
2Geodeta województwaXVIIwedług odrębnych przepisów
3Kierownik Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

XVIjak dla stanowiska geodety województwa

 

4Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety województwa
5Geolog wojewódzki,

Rzecznik Funduszy Europejskich

XVwyższe2)5

 

 1. Stanowiska we wszystkich urzędach
Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Dyrektor departamentu (biura)XVwyższe2) 5
2Naczelnik (kierownik) wydziału

(jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy

XVwyższe2) 5
3Główny księgowy, audytor wewnętrznyXVwedług odrębnych przepisów
4Gminny (miejski) konserwator zabytków, powiatowy konserwator zabytków, powiatowo-gminny konserwator zabytków, metropolitalny konserwator zabytkówXVwedług odrębnych przepisów
5

 

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejXVjak dla stanowiska geodety województwa
 

6

Zastępca głównego księgowegoXIVwyższe2) lub

podyplomowe ekonomiczne

3

 

 

 

7Kierownik referatu (jednostki równorzędnej), zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura,

departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIIIwyższe2) 4
8Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIIIwedług odrębnych przepisów
9Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIIIwedług odrębnych przepisów
Stanowiska urzędnicze 
1Radca prawnyXIIIwedług odrębnych przepisów
2Kierownik archiwumXIIwyższe2) średnie3) 2

4

3Główny specjalista do spraw legislacjiXIIwyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy

związanej z opracowywaniem aktów prawnych

4Główny specjalista do spraw bhpXIIwedług odrębnych przepisów
5Główny specjalista, starszy inspektor, informatyk urzędu, główny programista aplikacji, główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania), główny analityk (systemów

teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIIwyższe2) 4
6InspektorXIIwyższe2) średnie3) 3

5

7Starszy specjalista, starszy informatyk, starszy geodeta, starszy kartograf,

starszy programista aplikacji, starszy projektant systemów teleinformatycznych, starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania), starszy analityk (systemów

teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIwyższe2) 3
8Starszy specjalista do spraw bhp,  specjalista do spraw bhp, starszy inspektor do spraw bhp, inspektor do spraw bhpXIwedług odrębnych przepisów
9Starszy archiwista, specjalista, podinspektor, informatyk, geodeta, kartografXwyższe2) średnie3)

3

 

 

10Programista aplikacji, projektant systemów teleinformatycznych, administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Xwyższe2) średnie3)

3

11Samodzielny referentIXśrednie3) 2
12Referent, kasjer, księgowy, archiwistaIXśrednie3) 2
13Referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIIIwyższe2)
14Młodszy referent, młodszy księgowyVIIIśrednie3)
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługiXśrednie3) 4
2Kierownik bibliotekiXjak dla stanowiska starszego

bibliotekarza

3Kierowca autobusuXwedług odrębnych przepisów
4Rzemieślnik specjalistaXzasadnicze4) 3
5Kierownik: garażu, magazynu, zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler technicznyIXśrednie3) 3

 

 

6Starszy bibliotekarzIXwedług odrębnych przepisów
7SekretarkaIXśrednie3)
8Mechanik samochodowy, maszynista offsetowy, kserografistaIXzasadnicze4) 2
9Kierowca samochodu ciężarowegoIXwedług odrębnych przepisów
10ZaopatrzeniowiecVIIIśrednie3) 2
11Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,  kierownik centrali telefonicznejVIIIśrednie3) 3
12Starszy magazynier, intendentVIIIśrednie3) 3
13BibliotekarzVIIIwedług odrębnych przepisów
14Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany, ślusarz-spawacz,  elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, malarz, introligator, palacz c.o.

VIIIzasadnicze4)
15Kancelista, kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowaniaVIIśrednie3) 2
16Magazynier, starsza telefonistka, starszy recepcjonista, recepcjonista, młodszy kancelistaVIIśrednie3)
17Kierowca samochodu osobowegoVIIwedług odrębnych przepisów
18Operator urządzeń powielającychVIpodstawowe5)

 

19Telefonistka, robotnik gospodarczyVpodstawowe5)
20Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźnyIVpodstawowe5)
21Pomoc administracyjnaIIIśrednie3)
22SprzątaczkaIIIpodstawowe5)
23GoniecIIpodstawowe5)
24Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)Ipodstawowe5)
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub

prac interwencyjnych

1Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychXII

XI

wyższe2) wyższe2) 3

2Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychX

IX

VIII

srednie3) średnie3) średnie3) 3

2

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony
1Szef ochronyXwedług odrębnych przepisów
2Starszy wartownik-konwojentIX
3Wartownik-konwojentVIII
4Młodszy wartownik-konwojentVII

 

             

 1. Stanowiska w straży gminnej
Lp. Stanowisko Minimalny

poziom

wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1Komendant w gminach:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  do 100 tys. mieszkańców

 

XVI

XV

wyższe2) 5
2Zastępca komendanta w gminach:

–  powyżej 100 tys. mieszkańców,

–  powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

–  do 15 tys. mieszkańców

 

XV

XIV

XIII

wyższe2) 4
3Naczelnik, zastępca naczelnika, kierownikXIIIwyższe2) 4
4Zastępca kierownikaXIIIwyższe2) 3
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektorXIIwyższe2) średnie3) 3

6

2InspektorXIIwyższe2)

średnie3)

2

5

3Młodszy inspektorXIwyższe2) średnie3)

3

4Starszy specjalista, specjalistaXIśrednie3) 3
5Młodszy specjalista, starszy strażnikXśrednie3) 3
6StrażnikIXśrednie3) 2

 

7Młodszy strażnikVIIIśrednie3) 1
8AplikantVIIśrednie3)

 

 1. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych
Lp. Stanowisko Minimalny

poziom

wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania

kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5
I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnikXIXwyższe2) lub

według odrębnych przepisów

 

5 lub według

odrębnych przepisów

2Zastępca dyrektora (kierownika) jednostkiXVIIwyższe2) 5
3Główny księgowyXVIwedług odrębnych przepisów
4Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii), rejonowego

(terenowego) oddziału

XV             wyższe2)                      5
5Audytor wewnętrznyXVwedług odrębnych przepisów
6Zastępca głównego księgowegoXIVwyższe2) lub

podyplomowe ekonomiczne

3
7Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIIIwedług odrębnych przepisów

 

 

8Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XIIwyższe2) 5
9Kierownik zespołuXwyższe2) 5
10Kierownik sekcji (zmiany, referatu), zastępca naczelnika (kierownika) wydziału

(działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),  zastępca kierownika Biura Strefy Płatnego

Parkowania

Xwyższe2) 4
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektor wojewódzkiXIVwyższe2) 4
2Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiegoXIVwyższe2)

i uprawnienia budowlane

7
3Starszy inspektor nadzoru inwestorskiegoXIVwyższe2)

i uprawnienia budowlane

5
4Inspektor wojewódzkiXIIIwyższe2) 4
5Radca prawnyXIIIwedług odrębnych przepisów
6Inspektor nadzoru inwestorskiegoXIIwyższe2) i uprawnienia

budowlane

 

średnie3) i uprawnienia budowlane

4

 

 

6

 

7Główny specjalista, główny programista aplikacji, główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania), główny analityk (systemów

teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XIIwyższe2) 4
8Główny specjalista do spraw bhpXIIwedług odrębnych przepisów
9Starszy inspektor powiatowyXIśrednie3)4
10Starszy specjalista, starszy programista aplikacji, starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów

teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, starszy informatyk, starszy specjalista laborant, starszy technolog, starszy projektant

Xwyższe2) 3
11Kierownik archiwumXwyższe2) średnie3) 2

4

12Inspektor powiatowyXśrednie3) 5

 

13Starszy specjalista do spraw bhpXwedług odrębnych przepisów
14Starszy rewident zakładowyIXwyższe2) 5
15Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych, administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, informatyk, specjalista-laborant, technolog,  projektant

IXwyższe2) średnie3)

3

16Starszy inspektorIXwyższe2) średnie3) 2

4

17InspektorIXwyższe2) średnie3) 1

3

18Specjalista do spraw bhp starszy inspektor do spraw bhp, inspektor do spraw bhpIXwedług odrębnych przepisów
19Specjalista, rewident zakładowyVIIIwyższe2) średnie3) 2

3

20Starszy archiwistaVIIIwyższe2) średnie3)

3

21Samodzielny referent, starszy księgowyVIIwyższe2) średnie3) 2

4

22ArchiwistaVIIśrednie3)

 

 

 

23Starszy referent, starszy intendent, starszy laborant, starszy statystyk, podinspektor, księgowy, kasjerVIwyższe2) średnie3)

2

24Referent, laborant, statystyk, planista, kosztorysantVśrednie3)
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik dyspozytorniXIśrednie3) 5
2Kierownik: świetlicy, klubuXśrednie3) 4
3Kierownik bibliotekiXjak dla stanowiska starszego

bibliotekarza

4Starszy majsterXwyższe2)

średnie3) i tytuł mistrza

3

 

5

5Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynuIXwyższe2) średnie3) 3

5

6Starszy mistrzIXwyższe2)

średnie3) i tytuł mistrza

3

 

4

7Majster, leśniczyIXśrednie3) 3
8Sprzedawca, bufetowyIXzasadnicze4)3
9Starszy bibliotekarzIXwedług odrębnych przepisów

 

 

10Kierownik magazynu, zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynuVIIIwyższe2) średnie3) 2

4

11Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówkiVIIIwyższe2) średnie3)

4

12Kierownik punktu sprzedaży, kuchmistrz-szef kuchniVIIIśrednie3) 4
13Zastępca kierownika: magazynu, warsztatuVIIIśrednie3) 2
14Dyspozytor, kontroler ruchuVIIIzasadnicze4)3
15MotorniczyVIIIwedług odrębnych przepisów
16Kierownik powielarniVIIwyższe2) średnie3)

4

17Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, starszy recepcjonista, starszy magazynier, zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego, operator urządzeń, konserwator maszyn i urządzeń

VIIśrednie3) zasadnicze4)1

2

18Kierownik kancelariiVIIśrednie3) 2
19MistrzVIIśrednie3) i tytuł mistrza3
20Rzemieślnik specjalistaVIIśrednie3)  zasadnicze4) 2

4

21Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)VIIzasadnicze4) 1
22Szef kuchniVIIzasadnicze4) i

tytuł mistrza

4
23KelnerVIIzasadnicze4)  podstawowe5)

2

 

24Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowaniaVIIśrednie3) 2
25Kierownik centrali telefonicznej, operator elektronicznych monitorów ekranowychVIśrednie3) 2
26Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowanyVIzasadnicze4)3
27Robotnik: zajezdniowy, manewrowyprzetokowy, kanalarz, wulkanizatorVIzasadnicze4)
28Drwal, praczka,  szwaczka,  prasowaczka,  detaszer,  maglarz,

sprzedawca biletów, wydawca paliw

VIpodstawowe5)
29Starsza pokojowaVpodstawowe5) 3
30Kancelista, magazynier, intendentVśrednie3) zasadnicze4)1

2

31Introligator,

operator urządzeń powielających, kontystka

Vśrednie3)

 

 

32Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanikdiagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowanyVśrednie3)  zasadnicze4)
33BibliotekarzVwedług odrębnych przepisów
34Sekretarka, telefonistkaIVśrednie3)
35RecepcjonistkaIVśrednie3) zasadnicze4)1

2

36Palacz c.o.IVzasadnicze4)
37Pomoc rzemieślnika, pomoc kuchenna, robotnik do prac ciężkich, palacz kotłowy, pilot zajezdniowy, pokojowa, łazienny, kąpielowy, robotnik do pracy lekkiej,

wozak

IVpodstawowe5)
38Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)IIIśrednie3)
39Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca, sprzątaczkaIIIpodstawowe5)

 

 

40Robotnik gospodarczy (magazynowy), powielaczowy,

portier,  szatniarz,  dozorca,  dźwigowy,  woźny,  sprzątaczka laboratoryjna, goniec, pomoc palacza c.o.

IIpodstawowe5)
41RobotnikIpodstawowe5)
42Starszy lekarzXVIIwedług odrębnych przepisów
43LekarzXV
44Psycholog, logopedaXIV
45Starszy ratownik medycznyXIII
46Starsza pielęgniarka, ratownik medycznyXII
47PielęgniarkaXI
48Kierowca-operator maszyn specjalnychIX 

według odrębnych przepisów

49Kierowca autobusuVII
50Kierowca samochodu ciężarowego:

–  powyżej 13 ton,

–  od 3,5 do 13 ton,

–  do 3,5 ton

 

VIII

VII

V

51Kierowca samochodu dostawczegoVII
52Kierowca samochodu towarowo-osobowegoIX
53Kierowca ciągnika,

kierowca samochodu osobowego

V
54Kierowca transportu wewnętrznegoIV

 

 

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub

prac interwencyjnych

1Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychX

VIII

 

VII

 

wyższe2) wyższe2) średnie3) wyższe2) średnie3) 5

4

5

2

4

2Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychVI

 

V

wyższe2)

 

średnie3)

 

2

II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1Doradca zawodowyXIIwyższe2) rok w

zakresie

poradnictwa zawodowego

2Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoXIIwyższe2) rok w

zakresie

organizacji szkoleń

3Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracyXIIwyższe2)

oraz znajomość języka

angielskiego na poziomie B16)

oraz ukończenie szkoleń

określonych

w odrębnych przepisach7)

rok w

zakresie

pośrednictwa pracy lub

poradnictwa zawodowego

 

 

4Specjalista do spraw programówXIIwyższe2) rok

w zakresie

przygotowania,

realizacji

i oceniania realizacji

programów rynku pracy

5Pośrednik pracyXwyższe2) rok

w zakresie

pośrednictwa pracy

6Doradca zawodowy-stażystaIXwyższe2) średnie3)

1

7Specjalista do spraw programów-stażystaIXwyższe2) średnie3)

1

8Specjalista do spraw rozwoju zawodowegostażystaIXwyższe2) średnie3)

1

9Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracyIXwyższe2)

średnie3)

1

10Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, specjalista do spraw analiz rynku pracy, specjalista do spraw aktywizacjiIXwyższe2) średnie3) 1

2

11Pośrednik pracy-stażystaVIIIwyższe2) średnie3)

1

12Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacjiVIIIśrednie3)

 

 

13Specjalista do spraw rejestracjiVIIwyższe2) średnie3) 1

2

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki

organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Główny administratorXVwyższe2) 5
Stanowiska urzędnicze
1Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznejXIVwyższe2) 3
2Starszy administratorXIIIwyższe2) średnie3) 3

6

3AdministratorXIIwyższe2) średnie3)

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy lekarzXVIIwedług odrębnych przepisów
2Psycholog, pedagogXVIwedług odrębnych przepisów
3Starszy wychowawca-koordynatorXVIwedług odrębnych przepisów

 

 

4Główny specjalistaXVIwyższe

(kierunek studiów w zakresie np.

pedagogiki, logopedii,

psychologii)

 

wyższe według odrębnych przepisów

i specjalizacja

II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

 

 

 

 

 

 

6

5Starszy specjalista pracy socjalnejkoordynatorXVIwyższe według odrębnych

przepisów albo dyplom

pracownika socjalnego

i specjalizacja

II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

 

 

 

6Starszy specjalista pracy socjalnejXVwyższe według odrębnych przepisów

albo dyplom pracownika

socjalnego i

specjalizacja II stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

5
7Starszy wychowawcaXVwedług odrębnych przepisów
8Starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennegoXVwedług odrębnych przepisów
  9Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczejXVwedług odrębnych przepisów
10LekarzXVwedług odrębnych przepisów
11KapelanXVwedług odrębnych przepisów
12Kierownik zespołu pielęgniarekXIVwedług odrębnych przepisów
13Starszy asystent rodzinyXIVwedług odrębnych przepisów
14KonsultantXIVwyższe2) 3
15Starszy specjalista pracy z rodzinąXIVwyższe (kierunek studiów w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub nauki o rodzinie)

5
16WychowawcaXIVwedług odrębnych przepisów
17Wychowawca w placówce wsparcia dziennegoXIVwedług odrębnych przepisów
18Starszy terapeuta,

starszy specjalista reintegracji zawodowej

XIVwyższe2) 5

 

19Starszy fizjoterapeutaXIVwedług odrębnych przepisów
 

20

 

Starszy terapeuta zajęciowy

XIVwyższe2)5
XIIpolicealna szkoła

odpowiedniej specjalności i

tytuł zawodowy

lub dyplom w zawodzie

5
21Koordynator rodzinnej pieczy zastępczejXIVwedług odrębnych przepisów
22Specjalista pracy socjalnejXIVwyższe według odrębnych przepisów

albo dyplom pracownika

socjalnego i

specjalizacja I stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

3
23Starszy pracownik socjalnyXIVwyższe według odrębnych przepisów2
XIIIśrednie według odrębnych przepisów2
24Asystent rodzinyXIIIwedług odrębnych przepisów
25Specjalista pracy z rodzinąXIIIwyższe (kierunek studiów w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub nauki o rodzinie)

3

 

26Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

XIIIwyższe2)
27Starszy technik fizjoterapiiXIIIdyplom w

zawodzie

5
28FizjoterapeutaXIIIwedług odrębnych przepisów
29Młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIIIwedług odrębnych przepisów
 

30

 

Terapeuta zajęciowy

XIIIwyższe2)
XIpolicealna szkoła

odpowiedniej specjalności i

tytuł zawodowy

lub dyplom w zawodzie

31Pracownik socjalnyXIIIwyższe według odrębnych przepisów
XIIśrednie według odrębnych przepisów
32Starszy dietetykXIIIwyższe według odrębnych przepisów5
XIIśrednie według odrębnych przepisów5
33Starsza pielęgniarka, starsza położnaXIIIwyższe według odrębnych przepisów5
XIIśrednie według odrębnych przepisów5

 

34Starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejXIIdyplom w

zawodzie

5
35Starszy opiekun osoby starszejXIIdyplom w

zawodzie

5
36Starszy opiekun dziecięcyXIIdyplom w

zawodzie

5
37Starszy instruktor terapii zajęciowejXIIdyplom w

zawodzie

5
38Starszy instruktor do spraw kulturalno-

-oświatowych, starszy instruktor reintegracji zawodowej, starszy technik

XIIśrednie3) 5
39Starszy technik masażystaXIIdyplom w

zawodzie

5
40DietetykXIIwyższe według odrębnych przepisów
XIśrednie według odrębnych przepisów
41Pielęgniarka, położnaXIIwyższe według odrębnych przepisów
XIśrednie według odrębnych przepisów
42Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodzinyXIwedług odrębnych przepisów
43Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejXIdyplom w

zawodzie

44Starszy opiekunXIśrednie3) albo

szkoła asystentek medycznych

5

 

45Opiekun osoby starszejXIdyplom w

zawodzie

46Opiekun dziecięcyXIwedług odrębnych przepisów
47Starsza opiekunka środowiskowaXIdyplom w

zawodzie lub

zaświadczenie  o ukończeniu

kwalifikacyjnego kursu

zawodowego  w zawodzie

5
48Starszy instruktor terapiiXIśrednie3) i kurs specjalistyczny5
49Technik fizjoterapiiXIdyplom w

zawodzie

50Technik, instruktor do spraw kulturalno-

-oświatowych, instruktor reintegracji zawodowej

XIśrednie3)
51Instruktor terapii zajęciowejXIdyplom w

zawodzie

52Starszy asystent osoby niepełnosprawnejXIdyplom w

zawodzie lub

zaświadczenie o ukończeniu

kwalifikacyjnego kursu

zawodowego w zawodzie

 

5
 

53

 

Starszy opiekun medyczny

 

XIdyplom w

zawodzie

5
Xświadectwo

potwierdzające

kwalifikacje do wykonywania

zawodu opiekuna medycznego

5
54Opiekunka środowiskowaXdyplom w

zawodzie lub

zaświadczenie  o ukończeniu

kwalifikacyjnego kursu

zawodowego  w zawodzie

55Technik masażystaXdyplom w

zawodzie

 

 

56

 

 

Opiekun medyczny

Xdyplom w

zawodzie

IXświadectwo

potwierdzające

kwalifikacje do wykonywania

zawodu opiekuna medycznego

57Aspirant pracy socjalnejIXśrednie3)
58Starszy sanitariuszIXjak dla stanowiska sanitariusza

 

 

59Asystent osoby niepełnosprawnejVIIdyplom w

zawodzie lub

zaświadczenie  o ukończeniu

kwalifikacyjnego kursu

zawodowego  w zawodzie

60OpiekunVIIśrednie3) albo

szkoła asystentek medycznych

1
61Instruktor terapiiVIIśrednie3) i kurs specjalistyczny
62Opiekun w ośrodku pomocy społecznejVIIpodstawowe5) 1
63SanitariuszVIIwedług odrębnych przepisów
64Młodszy opiekunVśrednie3) albo

szkoła asystentek medycznych

65Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznejVpodstawowe5)
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIIIwedług odrębnych przepisów
2Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIIIwedług odrębnych przepisów

 

 

V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowyXVIwyższe2) 7
2Kierownik obiektów sportowychXIIIwyższe2) 7
3Kierownik gospodarczyXIIIwyższe2) średnie3) 2

6

4Sekretarz szkołyXIIśrednie3) 5
5Starszy ratownik wodnyIXjak dla stanowiska ratownika

wodnego

6DietetykXwedług odrębnych przepisów
7Ratownik wodnyVIIIwedług odrębnych przepisów
8Młodszy ratownik wodnyVIIjak dla stanowiska ratownika

wodnego

9Rolnik hodowcaVIIzasadnicze4)
10Robotnik szklarniowyVIzasadnicze4)
11Pomoc nauczycielaVIpodstawowe5)
12Robotnik budowlanyVumiejętność

wykonywania pracy

13Robotnik polowyIVumiejętność

wykonywania pracy

14Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)Ipodstawowe5)
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1Kierownik administracji domów mieszkalnychXIVwyższe2) 5

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy dyspozytorXIIIwyższe2) 5
2Geodeta, geologXIIwyższe2) 4
3Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiskaXzasadnicze4)
4Administrator cmentarzaVIIIpodstawowe5)
5Ogrodnik terenów zielonychVIzasadnicze4)
6EkspedytorVzasadnicze4)2
7Dozorca cmentarza, grabarzIIIpodstawowe5)
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny inżynierXVIwyższe2) 5
2Starszy dyspozytorXIVwyższe2) 2
3Kontroler eksploatacjiXIIIwyższe2) średnie3) 5

6

4DyspozytorXIIIśrednie3) 2
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Inżynier utrzymania ruchuXIIIwyższe2) 5
2Odczytywacz wodomierzy-inkasentVIIpodstawowe5)
3Dyżurny pogotowia wodno-

-kanalizacyjnego

VIzasadnicze4)
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik pogotowia technicznego, kierownik ciepłowniXVwyższe2) 6

 

 

2Kierownik bazy, starszy dyspozytor mocyXIVwyższe2) 6
3Starszy dyspozytor pogotowia technicznegoXIVwyższe2) 5
4Kierownik kotłowni, kierownik przepompowniXIIIwyższe2) 4
5Dyspozytor mocyXIIIwyższe2) średnie3) 4

5

6Weryfikator dokumentacji technicznejVIIIwyższe2) średnie3) 4

5

 X. Zakłady komunikacyjne
 Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Motorniczy tramwaju, kierowca autobusuIXwedług odrębnych przepisów
2Dyspozytor, kontroler ruchuVIIśrednie3) 3
3Kontroler biletowyVIśrednie3) 2
4Pilot zajezdniowyIVpodstawowe5)
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Szef eksploatacjiXVwyższe2) 6
2DyspozytorVIIIśrednie3) 3
3Gospodarz hoteluVIśrednie3) 2
4CumownikIIpodstawowe5)
5Kapitan statkuXwedług odrębnych przepisów
6Mechanik statku, oficer mechanik wachtowy, oficer elektrykIX
7Oficer wachtowyVIII
8Starszy marynarz, motorzystaVII
9MarynarzIII
10Młodszy motorzysta, młodszy marynarzII
XII. Zarząd cmentarzy komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik cmentarzaXVwyższe2) 5
2Zastępca kierownika cmentarzaXIIIwyższe2) średnie3) 3

5

3Operator urządzeń kremacyjnychXIIśrednie3) 5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIVwyższe2) 5
2Inspektor fachowego poradnictwaXwyższe2) 4
3Starszy inspektor do spraw wycenXwyższe2) średnie3) 2

4

4Inspektor do spraw wycenIXśrednie3) 3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1Generalny projektantXVIwyższe2) 5
2Główny projektantXVwyższe2) 5
3Starszy kartografXIIwyższe2)5
4PlastykXIwyższe2) 3
5Starszy asystent, fotograf, kartografXIwyższe2) średnie3) 3

5

6AsystentVIIIśrednie3)
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1Kierownik pracowniXVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe7

 

2Główny specjalistaXIVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe5
3Starszy geodeta, starszy kartografXIIIwyższe2)

średnie3)

3

5

4Geodeta, kartografXIIwyższe2)

średnie3)

2

4

5Młodszy geodeta, młodszy kartografIXwyższe2)

średnie3)

1

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Poligraf-specjalista, fototechnik-specjalistaIXzasadnicze4) 2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług

wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze
1Szef produkcjiXVwyższe2) 7
2Kierownik grupy robótXVwyższe2) 5
3Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIVwyższe2) 7
4Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznychXIVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe7
5Kierownik robótXIVwyższe2) 4
6Główny technologXIIIwyższe2) 7
7Geodeta-specjalista, klasyfikator gleb-specjalistaXIIIwyższe2)5
8Starszy geodeta, starszy klasyfikator glebXIIwyższe2)3
9Inspektor fachowego poradnictwaXIwyższe2) 7
10Geodeta, klasyfikator glebXIwyższe2)

średnie3)

3

 

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Poligraf-specjalista reprodukcjiXIśrednie3) 6
2Kierownik statku kategorii III, fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligrafXśrednie3)6
3Starszy fototechnik, starszy kreślarz, poligrafIXśrednie3)3
4Konserwator aparatury laboratoryjnejIXśrednie3) oraz uprawnienia specjalistyczne3
5AsystentVIIIwyższe2) średnie3)

2

6FototechnikVIIIśrednie3)3
7KreślarzVIIIśrednie3) 2
8Mechanik maszyn na statkuVIIIzasadnicze4)6
9Rolnik hodowcaVIIzasadnicze4)
10StermotorzystaVIIodpowiednie wyszkolenie  w zawodzie1
11Bosman,

sternik

VIwedług odrębnych przepisów
12Starszy marynarzV
13MarynarzIV
14Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych, operator budowli piętrzącychVIzasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia1
15Robotnik szklarniowyVIzasadnicze4)
16Starszy pomiarowyVIumiejętność

wykonywania pracy

2

 

 

17Młodszy fototechnikVIumiejętność

wykonywania pracy

1
18PomiarowyVumiejętność

wykonywania pracy

19Robotnik polowyIVumiejętność

wykonywania pracy

XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych,

zarządy dróg miejskich, mostów i ulic

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Inżynier ruchuXVIIIwyższe2) 7
2Główny inżynierXVIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane6
3Główny mechanikXVIIwyższe2) 6
4Kierownik służby interwencyjnejXVIwyższe2) 5
5Kierownik pracowni projektowejXVwyższe2) oraz uprawnienia budowlane5
6Kierownik laboratorium wojewódzkiegoXVwyższe2) 5
7Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowymXIVwyższe2) średnie3) 3

5

8Starszy projektantXIIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

6

9Kierownik zakładu produkcyjnego, kierownik bazy sprzętu i transportuXIIwyższe2) średnie3) 3

5

10Kierownik robót,  kierownik wytworniXIIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

5

11Starszy dyspozytorXIwyższe2) średnie3) 3

5

12Asystent inspektora nadzoruXwyższe2) średnie3) 2

4

13DyspozytorXśrednie3) 3
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Trener klasy mistrzowskiejXIXjak dla stanowiska trenera
2Trener klasy pierwszejXVII
3Trener klasy drugiejXIV
4TrenerXIIIwedług odrębnych przepisów
5Menedżer sportuXVIIwyższe2) średnie3) 2

4

6Kapitan jachtu o długości powyżej 21 mXIVwyższe2) średnie3) 4

6

7Główny mechanik, główny energetykXIVwyższe2) 5
8Specjalista dyscypliny sportu, specjalista sportu osób niepełnosprawnych, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rekreacji ruchowejXIVjak dla stanowisk w lp. 18
9Kierownik wyszkolenia żeglarskiegoXIIIwyższe2) 6

 

10Kapitan jachtu o długości do 21 mXIIIwyższe2) średnie3) 4

6

11Kierownik stajni-trenerXIIIwyższe2) średnie3) 3

5

12Starszy oficer jachtu, kierownik maszyn jachtuXIIIwyższe2) średnie3) 2

4

13Instruktor ratownictwa wodnegoXIIIjak dla stanowiska ratownika

wodnego

14Kapitan jachtuXIIwyższe2) 4
15Oficer jachtuXIIwyższe2) średnie3) 1

3

16Starszy ratownik wodnyXIIjak dla stanowiska ratownika

wodnego

17Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnegoXIśrednie3) 4
18Instruktor dyscypliny sportu,

instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor odnowy biologicznej, instruktor rekreacji ruchowej

XIwedług odrębnych przepisów
19Ratownik wodnyXIwedług odrębnych przepisów
20Sanitariusz weterynaryjnyXśrednie3)3
21Informator turystycznyIXśrednie3) 3
22Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtuIXzasadnicze4)2
23Starszy bosman jachtuVIIIśrednie3) 3
24Młodszy ratownik wodnyVIIIjak dla stanowiska ratownika

wodnego

25Starszy masztalerzVIIśrednie3) 3
26Bosman jachtuVIIśrednie3) 2

 

 

27Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inneVIzasadnicze4)2
28Dżokej, podkuwaczVIpodstawowe5)
29Kandydat dżokejskiVpodstawowe5)
30Starszy jeździec, praktykant dżokejskiIVpodstawowe5)
31JeździecIIpodstawowe5)
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny technologXVIIwyższe2) 5
2Kierownik wydziału konstrukcyjnegoXVIwyższe2) 5
3Szef produkcjiXVwyższe2) 5
4Kierownik grupy robótXVwyższe2) 4
5Rzecznik patentowyXIVwedług odrębnych przepisów
6Starszy konserwator sprzętu medycznegoXIVśrednie3)5
7Konserwator sprzętu medycznegoXIIIśrednie3)  zasadnicze5)3

6

8Młodszy konserwator sprzętu medycznegoVIIIzasadnicze5)
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Szef produkcji, główny technologXVwyższe2) 5
2Główny mechanikXIVwyższe2) 5
3Starszy konserwator sprzętu ortopedycznegoXIIśrednie3)5

 

4Konserwator sprzętu ortopedycznegoXIśrednie3) zasadnicze4)2

3

5Ortopeda przymiarkowyXśrednie3) zasadnicze4)

3

6Technik ortopedaXwedług odrębnych przepisów
7Bandażysta ortopedyczny, stolarz ortopedyczny, cholewkarz ortopedyczny, modelarz ortopedyczny w gipsie, formowacz, ortopeda-mechanik, przymiarkowy obuwia ortopedycznegoIXzasadnicze4)
8Krojczy skór i tkanin, obuwnik ortopedyczny, modelarz form obuwia ortopedycznegoVIIIzasadnicze4)
9GorseciarzVIzasadnicze4)
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy lekarzXVIIIwedług odrębnych przepisów
2LekarzXVI
3Starszy felczer,  felczerXIV
4Starsza pielęgniarkaXIII
5PielęgniarkaXII
6DepozytariuszX
7Opiekun zmianyIX
8PorządkowyVIII     podstawowe5)                 –
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Lekarz weterynariiXVwedług odrębnych przepisów

 

2Starszy technik weterynariiXIśrednie3)5
3Technik weterynariiIXśrednie3)
4Opiekun zwierzątVIpodstawowe5) 2
5Młodszy opiekun zwierzątVpodstawowe5)
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Kierownik produkcji, kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu, główny specjalistaXIVwyższe2) oraz

uprawnienia dozorowe energetyczne

5
2Starszy specjalista-inspektor nadzoruXIIIwyższe2)

 

średnie3) oraz

uprawnienia dozorowe energetyczne

2

 

 

 

 

5

3Kierownik kompostowniXIwyższe2) średnie3) 3

5

4Specjalista-inspektor nadzoruXwyższe2) oraz

uprawnienia dozorowe energetyczne

4
5Mistrz ruchuVIIIśrednie3) oraz

uprawnienia dozorowe energetyczne

3
6Mistrz segregacji, mistrz kompostowniVIIśrednie3) 3

 

 

 

7Operator urządzeń energetycznychVIIśrednie3) oraz uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

 

zasadnicze4) oraz uprawnienia

eksploatacyjne energetyczne

1

 

 

 

3

8Dyżurny automatykVIIśrednie3) oraz uprawnienia

eksploatacyjne energetyczne

1
9Obchodowy urządzeń energetycznych, dyżurny elektryk, dyżurny chemik-obchodowy, dyżurny ślusarz, operator urządzeń dźwignicowych, operator urządzeń kompostowni, operator urządzeń segregacji,  operator urządzeń produkcji kruszywVIIśrednie3) oraz uprawnienia

eksploatacyjne

energetyczne

 

zasadnicze4) oraz uprawnienia

eksploatacyjne energetyczne

1

 

 

 

3

10Operator sprzętu ciężkiegoVIzasadnicze4) oraz

uprawnienia klasy

III

1
11WagowyVIśrednie3)
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1Zastępca dyrektoraXVIIwedług odrębnych przepisów

 

 

 

2Kierownik zespołu do spraw:

–                    ochrony przyrody,

–                    ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

–                    ochrony środowiska,

–                    edukacji,

–                    turystyki i rekreacji

XIIwedług odrębnych przepisów
3Kierownik ośrodka edukacyjno-

-muzealnego

XIIwedług odrębnych przepisów
4Kierownik sekcjiXwyższe2) 1
Stanowiska urzędnicze
1Główny specjalista do spraw:

–                    ochrony przyrody,

–                    ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

–                    ochrony środowiska,

–                    edukacji,

–                    turystyki i rekreacji

XIIwedług odrębnych przepisów
2Kustosz, radca prawnyXIIwedług odrębnych przepisów
3Starszy specjalista do spraw:

–  ochrony przyrody,

–  ochrony krajobrazu, wartości

historycznych i kulturowych,

–  ochrony środowiska,

–  edukacji,

–  turystyki i rekreacji

X
4Starszy specjalistaXwyższe2) 4
5Starszy księgowyIXwyższe2) średnie3) 1

3

6SpecjalistaVIIwyższe2) 3
7AdiunktVIIwyższe2) 1

 

8Specjalista do spraw:

–                ochrony przyrody,

–                ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

–                ochrony środowiska,

–                edukacji,

–                turystyki i rekreacji

VIIwedług odrębnych przepisów
9Samodzielny referentIVśrednie3) 4
10Księgowy,

starszy referent

IIIśrednie3) 2
11ReferentIśrednie3)
Stanowiska pomocnicze i obsługi 
1Starszy strażnikIIIwedług odrębnych przepisów
2StrażnikI
3SekretarkaIśrednie3)
XXV. Żłobki i kluby dziecięce
Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1Dyrektor zespołu żłobków, dyrektor klubów dziecięcychXIXwedług odrębnych przepisów
2Dyrektor żłobka,

kierownik klubu dziecięcego

XVIII
Stanowiska pomocnicze i obsługi 
1Starszy dzienny opiekunXIIwedług odrębnych przepisów
2Dzienny opiekunXIwedług odrębnych przepisów
3Starsza pielęgniarka, starsza położna, starszy opiekunVIIIwedług odrębnych przepisów
4Starszy terapeuta zajęciowyVIIIwedług odrębnych przepisów
5Starszy fizjoterapeutaVIIIwedług odrębnych przepisów
6Starszy dietetykVIIIwedług odrębnych przepisów

 

7Pielęgniarka, położna, opiekunVIwedług odrębnych przepisów
8Terapeuta zajęciowyVIwedług odrębnych przepisów
9FizjoterapeutaVIwedług odrębnych przepisów
10DietetykVIwedług odrębnych przepisów
11Młodszy opiekunVwedług odrębnych przepisów

 

 • Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

 

 • Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

 

 • Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

 

 • Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

 

 • Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

 

 • Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

 • Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1).

 

 

UZASADNIENIE

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621), zwane dalej „rozporządzeniem”, zostało wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009 r.

W dniu 18 listopada 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930), która uchyliła możliwość zatrudniania pracowników na stanowiskach doradcy lub asystenta.  Zgodnie z art. 3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że z dniem 19 maja 2018 r. rozporządzenie utraci moc.

W świetle powyższego konieczne jest wydanie przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zgodnie z treścią znowelizowanego upoważnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy, przepisy projektowanego rozporządzenia regulują:

 • wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;
 • minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 3 ustawy (pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę), w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
 • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 ustawy (pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru), oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
 • maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 ustawy (pracowników zatrudnianych na podstawie powołania), oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
 • wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w 36 ust. 3 ustawy

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa);

 • warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
 • warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
 • warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

Rada Ministrów, wydając projektowane rozporządzenie, bierze pod uwagę w szczególności:

 • rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach;
 • potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia;
 • liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów wiele dotychczasowych regulacji zostało utrzymanych. Z uwagi na prawie dziesięcioletni okres obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, a także napływające do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wątpliwości w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia oraz potrzebę ich dostosowania do zmieniających się przepisów (np. w zakresie wymogów kwalifikacyjnych lub nazewnictwa czy aktualnych uwarunkowań) – w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań.

Projekt rozporządzenia zawiera następujące uregulowania:

 • 1–3 projektu rozporządzenia – określają zakres przedmiotowy rozporządzenia, definicje pojęć zastosowanych w rozporządzeniu oraz umocowują załączniki;
 • 4 projektu rozporządzenia – umożliwia skrócenie pracownikowi, w uzasadnionych przypadkach, stażu pracy wymaganego na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.

Wymienione przepisy ustawy wskazują wymagania, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach:

 • sekretarza, w zakresie stażu pracy w określonych jednostkach i na określonych stanowiskach (art. 5 ust. 2 ustawy),
 • na kierowniczym stanowisku urzędniczym, na którym nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w zakresie wykształcenia i stażu pracy, przy czym przepis dopuszcza możliwość wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 ustawy).

Brzmienie przepisu pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia;

 • 5 projektu rozporządzenia – dotyczy wynagrodzenia prowizyjnego, które może być przyznane za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Wypłaca się je w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie prowizyjne obliczone jest od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego a miesięcznie – pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.

Regulacja dotycząca dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego pozostaje niezmieniona od wielu lat. Obowiązujące rozwiązanie ma zapewnić skuteczne odzyskiwanie należności pieniężnych przy zachowaniu motywacyjnego oddziaływania na pracowników wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej. Optymalnym rozwiązaniem, dla realizacji tych celów, jest powiązanie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego ze skutecznością egzekucji.

Dotychczasowe brzmienie przepisu regulującego wynagrodzenie prowizyjne doprecyzowano w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób. Wzorowano się na uregulowaniu zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30);

 • 6 projektu rozporządzenia – określa wysokość dodatku specjalnego dla wójta

(burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Prawo do tego świadczenia zostało ustalone na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy.

Brzmienie przepisu pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia;

 • 7 projektu rozporządzenia – dotyczy wypłacania dodatku za wieloletnią pracę. Prawo do tego dodatku oraz warunki, na jakich wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, ustala art. 38 ust. 1 i 5 ustawy. Z uwagi na to, że przepisy ustawy nie różnicują wliczania poprzednich okresów zatrudnienia w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także nie stosują pojęć „dodatkowe” i „podstawowe” zatrudnienie, zrezygnowano ze stosowania tych określeń w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę, które także w praktyce budzą wątpliwości. Przyjęto, analogicznie jak w odniesieniu do nagrody jubileuszowej, że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia (ust. 4). Podobne uregulowania funkcjonują w przepisach dotyczących m.in. pracowników służby cywilnej, pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach sfery budżetowej;
 • 8 projektu rozporządzenia – reguluje kwestie dotyczące nagrody jubileuszowej, do której prawo oraz warunki, na jakich wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, ustala art. 38 ust. 2 i 5 ustawy. Doprecyzowano dotychczasowe brzmienie przepisu i dodano ust. 8, zgodnie z którym pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo, że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy. Ponadto zrezygnowano z przepisu regulującego, że warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody. Jest to zasada wynikająca z przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy), a ponadto w dotychczasowym rozporządzeniu przepis o konieczności udokumentowania okresów zatrudnienia    funkcjonował jedynie            w         odniesieniu     do        nagrody jubileuszowej;
 • 9 projektu rozporządzenia – zawiera regulację, zgodnie z którą jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Prawo do odprawy oraz warunki, na jakich wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, wynikają z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy. Dotychczasowy przepis uzupełnia się – stosownie do regulacji przyjętej w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej – o przepis stanowiący, że w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia;
 • 10 projektu rozporządzenia – reguluje sposób obliczania stawki godzinowej w sytuacji, gdy oblicza się ją z wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną oraz gdy oblicza się z najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Brzmienie przepisu pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia;

 • 11 projektu rozporządzenia – dotyczy zaliczania okresów pracy do nagrody jubileuszowej w sytuacji, w której pracownicy w wyniku zmian organizacyjnych stali się pracownikami samorządowymi, a przed dniem reorganizacji nabyli prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów niepodlegających obecnie wliczeniu. Brzmienie przepisu pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia i dotyczy przepisów, na podstawie których pracownicy nabyli prawo do nagrody jubileuszowej przed dniem zatrudnienia wskazanym w tym przepisie (tj. odpowiednio przed dniem: 1 lipca 1996 r., 19 lutego 1997 r., 1 stycznia 1999 r.). Zatem nie nastąpi zmiana w zakresie wynagrodzeń różnicująca tę samą grupę osób;
 • w projekcie rozporządzenia zrezygnowano z dotychczasowych przepisów zawierających regulację, zgodnie z którą pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Regulację w tym zakresie zawiera art. 292 1 Kodeksu pracy.

W załącznikach do projektu rozporządzenia określone zostały tabele zawierające wykaz stanowisk pogrupowanych w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru lub powołania oraz w odniesieniu do pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę – tabelę kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Załącznik nr 1 określa tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Ponadto tabele zawierają kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach.

Uchwalona przez Sejm w dniu 10 maja 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk 2460) przewiduje obniżenie o 20% uposażenia parlamentarzystów. Jest to odpowiedź na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych.

Kolejnym krokiem w realizacji społecznych postulatów w tym zakresie jest proponowane w niniejszym projekcie rozporządzenia obniżenie wynagrodzeń także osobom zarządzającym w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, członkom zarządów powiatów (w tym starostom i wicestarostom), członkom zarządów województw (w tym marszałkom i wicemarszałkom), burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy, zastępcom wójtów, zastępcom burmistrzów, zastępcom prezydentów miast, zastępcom burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy, przewodniczącym zarządów związków jednostek samorządu terytorialnego, ich zastępcom oraz pozostałym członkom.

Wykonywanie wyżej wymienionych funkcji, tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.

Proponowana zmiana polega na obniżeniu średnio o 20% (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę lub w dół) minimalnego (przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł) i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących ww. funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego. Obniżone kwoty wynagrodzenia zasadniczego są określone w załącznikach nr 1 i 2 w tabelach I B, II B i III B.

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego jest określony w formie kwotowej, w stosunku do wszystkich stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru.

Obecnie dla niektórych stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określony jest w postaci stawki, której wysokość odpowiada kwocie określonej w projekcie rozporządzenia.

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, określony w załączniku nr 1, nie uległ zmianie.

Załącznik nr 2 określa tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania. Ponadto tabele zawierają kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla stanowisk zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, określone w tabeli B w załączniku nr 2 do rozporządzenia, są niższe o 20% w stosunku do obecnie obowiązujących.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia w tabelach określonych w załączniku nr 2, zrezygnowano z określenia maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego w postaci stawki i określono go w postaci kwoty, która odpowiada dotychczasowej wysokości wynikającej ze stawki przypisanej dla konkretnego stanowiska.

Zaproponowany sposób określenia dodatku funkcyjnego uprości sposób ustalania dodatku dla konkretnego stanowiska i będzie analogiczny do stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru.

W związku z powyższym zrezygnowano z ustalenia odrębnej tabeli stawek dodatku funkcyjnego.

Załącznik nr 3 zawiera tabele dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych, tj.:

 • tabelę kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania;
 • tabele zawierające wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi, minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego ustalone w kategoriach zaszeregowania, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia projektowany załącznik nr 3 nie uwzględnia stanowisk doradców i asystentów, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

Ponadto względem tabel stanowisk zastosowano zmiany porządkowe i redakcyjne polegające na pogrupowaniu i uszeregowaniu stanowisk.

W stosunku do rozporządzenia uchylanego proponuje się m.in. następujące zmiany w tabelach stanowisk:

 • w katalogu stanowisk występujących w urzędach gmin oraz w starostwach powiatowych – pominięcie stanowiska „Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej”; z informacji przekazanych przez Ministerstwo

Infrastruktury i Budownictwa obecnie nie działają wymienione zespoły;

 • w katalogu stanowisk występujących w urzędach marszałkowskich – dodanie stanowiska „Rzecznik Funduszy Europejskich”, co jest zgodne z art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 • w katalogu stanowisk występujących w starostwach powiatowych – dodanie stanowiska zastępca skarbnika z podziałem w zależności od liczby mieszkańców w powiecie i zaszeregowaniem oraz wymaganiami w zakresie wykształcenia i lat pracy odpowiednio jak dla zastępcy skarbnika w gminie;
 • w tabelach stanowisk dotyczących wszystkich urzędów oraz wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 uzupełnienie katalogu stanowisk:

Ø w grupie stanowisk kierowniczych urzędniczych – o stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych), co związane jest z rozpoczęciem bezpośredniego stosowania (od dnia 25 maja 2018 r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wniosek zgłosił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ø w grupie stanowisk urzędniczych o stanowiska:

 • gminny (miejski) konserwator zabytków, powiatowy konserwator zabytków, powiatowo-gminny konserwator zabytków, metropolitalny konserwator zabytków, które zostały określone w art. 96 ust. 2a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.),
 • archiwista, starszy archiwista i kierownik archiwum. Wniosek w tym zakresie został zgłoszony w trakcie procedowania nowelizacji uchylanego rozporządzenia, a także uzyskał akceptację Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Propozycja przeniesienia wymienionych stanowisk do grupy stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, uzasadniona została wzrostem roli archiwisty zakładowego w samorządzie. Kwestie te regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. poz. 67, z późn. zm.). Obecnie wymieniona grupa pracowników usytuowana jest w grupie pracowników pomocniczych i obsługi. Zatem należy mieć na uwadze, że przeniesienie ich do stanowisk urzędniczych skutkować będzie koniecznością stosowania procedury naboru podczas zatrudniania oraz koniecznością spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji, które określone są w ustawie. Dotychczasowe wymogi kwalifikacyjne przewidują dla wszystkich stanowisk z grupy archiwistów wykształcenie średnie.

W świetle art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która posiada m.in. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Umieszczenie stanowiska kierownika archiwum w grupie kierowniczych stanowisk urzędniczych, mogłoby spowodować, iż pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku nie spełniają wymogu posiadania wyższego wykształcenia. Dlatego zaproponowano umieszczenie stanowisk archiwistów (łącznie z kierownikiem archiwum) w grupie stanowisk urzędniczych,

 projektant i starszy projektant. Stanowiska określone były w pierwotnej wersji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z późn. zm.), obecnie zostały przywrócone, z uwagi na to, że występują w jednostkach planowania przestrzennego,

 • dla stanowisk: starszy specjalista i specjalista oraz starszy inspektor i inspektor dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych tak, aby dla starszego specjalisty i starszego inspektora ustalone zostały wymagania odpowiednio wyższe niż dla specjalisty i inspektora,
 • uszeregowanie stanowisk służby bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704, z późn. zm.),
 • w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi:
  • dla stanowisk: kancelista i młodszy kancelista skorygowanie wymogu lat pracy stosownie do stanowiska, tj. dla kancelisty 2 lata pracy, dla młodszego kancelisty bez wymogu lat pracy,
  • dodanie stanowiska kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania do katalogu stanowisk przewidzianego dla urzędów; stanowisko to występowało dotychczas w samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • pominięcie stanowiska: kierownik hali maszyn, maszynistka klasy mistrzowskiej, starsza maszynistka, maszynistka, teletypistka.

Wymienione stanowiska pochodzą z okresu, gdy stanowiska pracy w urzędach nie były wyposażone w komputery, a nawet w maszyny do pisania, stąd istniała potrzeba tworzenia komórek (hal maszyn), w których zatrudniano maszynistki i kierowników hal maszyn. Natomiast na stanowisku teletypistki obsługiwany był teleks; 5) w tabeli dotyczącej stanowisk w Urzędach pracy:

 • dla stanowisk: pośrednik pracy oraz pośrednik pracy-stażysta – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: X (1880 zł), poprzednio VIII (1840 zł) oraz VIII (1840 zł), poprzednio VII (1820 zł),
 • dla stanowiska specjalista do spraw programów – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego XII (1920 zł), poprzednio XI (1900 zł),
 • dla stanowisk: specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, specjalista do spraw analiz rynku pracy, specjalista do spraw aktywizacji – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego IX (1860 zł), poprzednio VII (1820 zł),
 • dla stanowisk: referent do spraw rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego VIII (1840 zł), poprzednio VII (1820 zł),
 • dla stanowiska doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy – dokonanie korekty wymagań kwalifikacyjnych,
 • pominięcie stanowiska: lider klubu pracy i lider klubu pracy-stażysta, które obecnie nie występują.

Obecnie obowiązujące kategorie zaszeregowania stanowisk w urzędach pracy zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r. W tym czasie dokonano szeregu zmian dotyczących wymaganych kwalifikacji pracowników zajmujących ww. stanowiska. Zmiany te dotyczyły podwyższenia wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia i stażu pracy, jednak nie obejmowały zmian w wynagrodzeniach.

W przypadku stanowisk: pośrednik pracy i pośrednik pracy-stażysta największe zmiany wprowadzono w 2013 r. W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), tzw. „ustawy deregulacyjnej”, z czterech stanowisk: pośrednik pracy II stopnia, pośrednik pracy I stopnia, pośrednik pracy i pośrednik pracy-stażysta, pozostawiono tylko dwa: pośrednik pracy i pośrednik pracy- -stażysta. Zmiana ta wiązała się także ze zmianą wymagań dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz ich określeniem w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podwyższenie wymagań nie znalazło jednak odwzorowania w wyższych kategoriach zaszeregowania dla tej grupy stanowisk.

Ponadto ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) do powiatowych urzędów pracy została wprowadzona funkcja doradcy klienta.

Funkcja ta może być powierzona pracownikowi powiatowego urzędu pracy (pośrednikowi pracy, doradcy zawodowemu, specjaliście do spraw rozwoju zawodowego, specjaliście do spraw programów). Doradca klienta w sposób stały opiekuje się bezrobotnym lub poszukującym pracy, w tym ustala profil pomocy, przygotowuje i nadzoruje realizację indywidualnego planu działania, świadczy podstawowe usługi rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwia dostęp do innych form pomocy określonych w ustawie. Do zadań doradcy klienta należy także stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w tym ustalanie potrzeb pracodawcy w kwestii zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie pracodawcy dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

W przypadku stanowiska specjalista ds. programów, podwyższenie minimalnej kategorii zaszeregowania i zrównanie jej z minimalną kategorią zaszeregowania na stanowiskach doradcy zawodowego i specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, wynika z jednakowych wymagań dla tych stanowisk.

Proponowane podwyższenie minimalnej kategorii zaszeregowania dla stanowisk specjalistycznych do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji oraz referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji, pozwoli wyróżnić stanowiska specjalistyczne od stanowisk referentów, dla których wymagania dotyczące stażu pracy i poziomu wykształcenia są niższe;

 • w tabeli dotyczącej stanowisk w Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
  • dla stanowisk: starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XVI (2000 zł), poprzednio XV (1980 zł), XV (1980 zł), poprzednio XIV (1960 zł), XIV (1960 zł), poprzednio XIII (1940 zł),
 • dla stanowisk: starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XIV (1960 zł) oraz XIII (1940 zł), poprzednio XII (1920 zł) i XI (1900 zł), z tym, że podwyższenie kategorii dotyczyłoby tylko pracowników posiadających wyższe wykształcenie,
 • dla stanowisk: starsza pielęgniarka (starsza położna, starszy dietetyk) i pielęgniarka (położna, dietetyk) – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XIII (1940 zł), poprzednio XII (1920 zł) i XII (1920 zł), poprzednio XI (1900 zł), z tym, że podwyższenie kategorii zaszeregowania dotyczyłoby tylko pracowników posiadających wyższe wykształcenie,
 • dla stanowisk: starszy opiekun medyczny i opiekun medyczny – ustalenie niższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nieposiadających wykształcenia średniego. Dotychczasowe kategorie zaszeregowania (bez różnicowania ze względu na poziom wykształcenia), odpowiednio: XI (1900 zł) i X (1880 zł), proponowane kategorie zaszeregowania dla pracowników nieposiadających średniego wykształcenia, odpowiednio: X (1880 zł) i IX (1860 zł).

Podwyższenie kategorii zaszeregowania dla stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy socjalni wynika z faktu, że jest to wiodący zawód w pomocy społecznej i dodatkowo sukcesywnie obciążany nowymi zadaniami. Od wielu lat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymuje alarmujące sygnały o bardzo niskich wynagrodzeniach tej grupy pracowników. Podwyższenie minimalnej kategorii zaszeregowania (co stanowi kwotę 20 zł) jest rekompensatą za ich ciężką pracę, wykonywaną w bardzo trudnych, a nawet niebezpiecznych środowiskach. Ponadto przy dwóch najniższych stanowiskach (pracownik socjalny i starszy pracownik socjalny) wprowadzono rozróżnienie dla osób ze średnim i wyższym wykształceniem.

W przypadku stanowisk pielęgniarek (pielęgniarka i starsza pielęgniarka) wprowadzono rozróżnienie dla osób z wyższym i średnim wykształceniem. Obecnie nie ma kształcenia w tym zawodzie na poziomie średniego wykształcenia a tabela stanowisk nie była zmieniana od wielu lat.

Odnośnie do stanowisk dietetyk i starszy dietetyk wprowadzono rozróżnienie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym, z jednoczesnym podwyższeniem kategorii zaszeregowania dla stanowiska starszy dietetyk. Dotychczas oba stanowiska były zaszeregowane jednakowo (XI kategoria zaszeregowania);

 • w tabeli dotyczącej Ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków sportowo-szkoleniowych żeglarstwa – pominięto stanowiska: oficer jachtu i bosman jachtu, z uwagi na to, że występowały podwójnie oraz doprecyzowano nazwę stanowiska „ratownik” na „ratownik wodny” i odesłano w zakresie kwalifikacji do odrębnych przepisów, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.);
 • w tabeli dotyczącej Zakładów unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych – dla stanowisk starszy specjalista-inspektor nadzoru i specjalista-inspektor nadzoru dostosowano minimalne kategorie zaszeregowania tak, aby zaszeregowanie starszego specjalisty było wyższe niż specjalisty;
 • w tabeli dotyczącej stanowisk w Żłobkach i klubach dziecięcych – uzupełnienie katalogu stanowisk o stanowiska: starszy dzienny opiekun i dzienny opiekun, co jest zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) oraz realizuje wniosek Zespołu Żłobków

m.st. Warszawy. Jednocześnie wymienione stanowiska zostają pominięte w tabeli stanowisk występujących w Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

Odnośniki pod tabelą określają, co należy rozumieć przez minimalne wymagania kwalifikacyjne, oraz wykształcenie: wyższe, średnie, zasadnicze i podstawowe.

Określenia dotyczące wykształcenia uwzględniają poziomy wykształcenia określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe, które:

 • gwarantują pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie rozporządzenia prawo pozostania na zajmowanym stanowisku w sytuacji, w której:
  • nie spełnialiby wymogów w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy przewidzianych przepisami projektowanego rozporządzenia (§ 12 ust. 1),
  • dotychczasowe stanowiska (archiwisty, starszego archiwisty, kierownika archiwum, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) usytuowane były w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi (§ 12 ust. 2),
  • zajmowane stanowisko nie zostało przewidziane w projektowanym rozporządzeniu, np. maszynistka, teletypistka (§ 12 ust. 3),
 • zapewniają pracodawcom odpowiedni czas na dokonanie stosownych zmian w regulaminach wynagradzania oraz zaplanowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych uwzględniających zmiany związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia w sytuacji, w której byłoby konieczne podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika lub dodatku za wieloletnią pracę (§ 12 ust. 4).

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r., tj. z dniem, z którym dotychczasowe przepisy tracą moc w związku z art. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

Proponuje się także, aby tabele I B, II B i III B określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, które ustalają niższe o 20% od dotychczasowych kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, obowiązywały od dnia 1 lipca 2018 r., co wynika z tytułów tych tabel.

Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza praw osób, do których jest kierowane, ani zasad demokratycznego państwa prawnego.

Określone w projekcie rozporządzenia stawki wynagrodzeń nie różnicują płac kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę oraz są zgodne z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w szczególności z art. 183b i art. 183c.

Prawo UE nie reguluje warunków wynagradzania na stanowiskach w administracji samorządowej. Jednocześnie projekt nie narusza przepisów prawa UE dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, nie podlega zatem notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.  poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców ani małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie stwarza zagrożeń korupcyjnych.

 

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Dylewska – Naczelnik Wydziału, tel. 661-14-15, e-mail:

Agnieszka.Dylewska@mrpips.gov.pl

Małgorzata Żacholska, tel. 661-14-16, e-mail:

Malgorzata.Zacholska@mrpips.gov.pl

Data sporządzenia  10.05.2018 r.

Źródło:  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)

Nr w wykazie prac  RD323

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Konieczność wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930).

Zgodnie z art. 3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z późn. zm.), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 znowelizowanej ustawy, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. dnia 19 maja 2018 r.).

Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pomija stanowiska doradców i asystentów, których możliwość zatrudniania została uchylona ww. ustawą.  W przedmiotowym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów wiele dotychczasowych regulacji zostało utrzymanych.

Z uwagi na prawie dziesięcioletni okres obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, a także napływające do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wątpliwości w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia oraz potrzebę ich dostosowania do zmieniających się przepisów (np. w zakresie wymogów kwalifikacyjnych lub nazewnictwa czy aktualnych uwarunkowań) – w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Nie jest możliwe rozwiązanie problemu poprzez działania pozalegislacyjne, z uwagi na fakt, że warunki wynagradzania pracowników samorządowych regulowane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje uregulowania w zakresie:

1) skrócenia pracownikowi, w uzasadnionych przypadkach, stażu pracy wymaganego na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres stażu pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy (§ 4); 2) wynagrodzenia prowizyjnego, które może być przyznane za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Dotychczasowe brzmienie przepisu doprecyzowano w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób (§ 5);

3)      wysokości dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Prawo do tego świadczenia określa art. 36 ust. 3 ustawy (§ 6);

4)      wypłacania dodatku za wieloletnią pracę. Przyjęto, analogicznie do nagrody jubileuszowej, że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia (§ 7);

5)      wypłacania nagrody jubileuszowej. Dodano przepis, zgodnie z którym pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia, w sytuacji, w której nagrodę tę wypłacono mu ze względu na

ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy. Ponadto zrezygnowano z przepisu informującego, że warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez  pracownika prawa do tej nagrody (§ 8);

 

6)      wypłacania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca. Dotychczasowy przepis uzupełniono – stosownie do regulacji przyjętej w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej – o przepis stanowiący, że w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia (§ 9);

7)      sposobu obliczania stawki godzinowej w sytuacji, gdy oblicza się ją od wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną oraz gdy oblicza się ją od najniższego wynagrodzenia zasadniczego (§ 10);

8)      zaliczania okresów pracy do nagrody jubileuszowej w sytuacji, w której pracownicy w wyniku zmian organizacyjnych stali się pracownikami samorządowymi a przed dniem reorganizacji nabyli prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów nie podlegających obecnie wliczeniu (§ 11).

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z dotychczasowego przepisu informującego, iż pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Regulację w tym zakresie zawiera art. 292 § 1 Kodeksu pracy.

W załącznikach do projektu rozporządzenia określone zostały tabele zawierające wykaz stanowisk pogrupowanych w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy oraz tabelę kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Załącznik nr 1 określa tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Ponadto tabele zawierają kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach.

Załącznik nr 2 określa tabelę zawierającą wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania. Ponadto tabela zawiera kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Załącznik nr 3 zawiera uregulowania dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych, tj.:

1) tabelę kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania,  2) tabele zawierające wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi, minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego ustalone w kategoriach zaszeregowania, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów projektowany załącznik nr 3 pomija stanowiska doradców i asystentów, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

Poza uporządkowaniem dotychczasowych tabel stanowisk, proponuje się m.in. następujące zmiany:

1)      obniżenie średnio o 20% (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę i w dół) minimalnego (przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł) i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osobom zarządzającym w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego (tj. zatrudnianym na podstawie wyboru i powołania);

2)      pominięcie stanowiska „Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej”; obecnie nie działają wymienione zespoły;

3)      uzupełnienie katalogu stanowisk o stanowiska:

–       Rzecznik Funduszy Europejskich, co jest zgodne z art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

–       administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych), co związane jest z rozpoczęciem bezpośredniego stosowania (od dnia 25 maja 2018 r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

–       gminny (miejski) konserwator zabytków, powiatowy konserwator zabytków, powiatowo-gminny

 

konserwator zabytków, metropolitalny konserwator zabytków, które zostały określone w art. 96 ust. 2a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z  późn. zm.),

 zastępca skarbnika z podziałem w zależności od liczby mieszkańców w powiecie i zaszeregowaniem oraz wymaganiami w zakresie wykształcenia i lat pracy odpowiednio jak dla zastępcy skarbnika w gminie;

4)      przeniesienie stanowisk: archiwista, starszy archiwista i kierownik archiwum do grupy stanowisk urzędniczych

(obecnie usytuowane są w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi);

5)      dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk: starszy specjalista i specjalista oraz starszy inspektor i inspektor tak, aby dla starszego specjalisty i starszego inspektora ustalone zostały wymagania odpowiednio wyższe niż dla specjalisty i inspektora;

6)      pominięcie stanowisk: kierownik hali maszyn, maszynistka klasy mistrzowskiej, starsza maszynistka, maszynistka, teletypistka;

7)      w tabeli dotyczącej Urzędów pracy:

–       dla stanowisk: pośrednik pracy oraz pośrednik pracy-stażysta – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: X (1880 zł), poprzednio VIII (1840 zł) oraz VIII (1840 zł), poprzednio VII (1820 zł),

–       dla stanowiska specjalista ds. programów – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego XII (1920 zł), poprzednio XI (1900 zł),

–       dla stanowisk: specjalista ds. ewidencji i świadczeń, specjalista ds. analiz rynku pracy, specjalista ds.

aktywizacji do IX (1860 zł), poprzednio VII (1820 zł),

–       referent ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego VIII (1840 zł), poprzednio VII (1820 zł),

–       dla stanowiska doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy – korekta wymaganych kwalifikacji,

–       usunięcie stanowisk: lider klubu pracy i lider klubu pracy-stażysta, z uwagi na to, że nie występują w obecnej strukturze urzędów;

8)      w tabeli dotyczącej Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, centrów integracji społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

–       dla stanowisk: starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XVI (2000 zł), poprzednio XV (1980 zł), XV (1980 zł), poprzednio XIV (1960 zł) oraz XIV (1960 zł), poprzednio XIII (1940 zł),

–       dla stanowisk: starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XIV (1960 zł) oraz XIII

(1940 zł), poprzednio XII (1920 zł) i XI (1900 zł), z tym, że podwyższenie kategorii dotyczyłoby tylko pracowników posiadających wyższe wykształcenie,

–       dla stanowisk: starsza pielęgniarka (starsza położna, starszy dietetyk) i pielęgniarka (położna, dietetyk) – ustalenie wyższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio: XIII (1940 zł), poprzednio XII (1920 zł) oraz XII (1920 zł), poprzednio XI (1900 zł), z tym, że podwyższenie kategorii zaszeregowania dotyczyłoby tylko pracowników posiadających wyższe wykształcenie,

–       dla stanowisk: starszy opiekun medyczny i opiekun medyczny – ustalenie niższej od dotychczasowej minimalnej kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nieposiadających wykształcenia wyższego. Dotychczasowe kategorie zaszeregowania (bez różnicowania ze względu na poziom wykształcenia), odpowiednio: XI (1900 zł) oraz X (1880 zł), proponowane kategorie zaszeregowania dla pracowników nieposiadających wyższego wykształcenia, odpowiednio: X (1880 zł) i IX (1860 zł);

9)      uzupełnienie katalogu stanowisk w części tabeli dotyczącej Żłobków i klubów dziecięcych o stanowiska: starszy dzienny opiekun, dzienny opiekun, jednocześnie wymienione stanowiska zostają pominięte w tabeli stanowisk występujących w Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

10)  doprecyzowanie nazwy stanowiska „ratownik” na „ratownik wodny” i odesłanie w zakresie wymaganych na tym stanowisku kwalifikacji do odrębnych przepisów.

Odnośniki pod tabelą określają co należy rozumieć przez minimalne wymagania kwalifikacyjne oraz przez wykształcenie: wyższe, średnie, zasadnicze i podstawowe. Określenia dotyczące wyksztalcenia uwzględniają poziomy wykształcenia określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.poz. 2183, z późn. zm.).

 

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe, które:

 • gwarantują pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, prawo pozostania na zajmowanym stanowisku w sytuacji, w której:
  • nie spełnialiby wymogów w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy przewidzianych  przepisami projektowanego rozporządzenia (§ 12 ust. 1),
 • dotychczasowe stanowiska usytuowane były w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi (§ 12 ust. 2),
 • zajmowane stanowiska nie zostały przewidziane w projektowanym rozporządzeniu (§ 12 ust. 3);
 • zapewniają pracodawcom samorządowym odpowiedni czas na dokonanie stosownych zmian w zakładowych regulaminach wynagradzania oraz zaplanowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych uwzględniających zmiany związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia w sytuacji, w której byłoby konieczne podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika (§ 12 ust. 4).
 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Prawo UE nie reguluje warunków wynagradzania na stanowiskach w administracji samorządowej. Jednocześnie projekt nie narusza przepisów prawa UE dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa                            Wielkość                           Źródło danych                         Oddziaływanie

Pracownicy samorządowi Przeciętne zatrudnienie Publikacja GUS „Zatrudnienie Określenie zasad  w sferze samorządowej i wynagrodzenia w gospodarce wynagradzania. w I–IV kwartale narodowej w 2016 r.”.

2016 r. – 1 246 016 etatów, w tym w administracji w sferze samorządowej – 259 412 etatów.

 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia był przedmiotem opiniowania w trybie przepisów:

 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), z organizacjami: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych;
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), z organizacjami: Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Rzemiosła Polskiego;
 • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) z Radą Dialogu Społecznego; 4) uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ramach konsultacji publicznych informacja o projekcie została przesłana do: Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Konsultacje publiczne były prowadzone wraz z opiniowaniem projektu przez partnerów społecznych, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i Radę Dialogu Społecznego oraz uzgodnieniami projektu prowadzonymi z innymi resortami.

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie

Projektowane regulacje zostaną sfinansowane w ramach środków na wynagrodzenia pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek.

Przewiduje się nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w urzędach pracy z uwagi na podwyższenie minimalnej kategorii zaszeregowania na niektórych stanowiskach.

Ponadto przewiduje się możliwość wystąpienia podwyższonych wydatków na wynagrodzenia w indywidualnych przypadkach, w związku z projektowanym przeniesieniem pracowników archiwów do grupy pracowników urzędniczych, a także w związku ze zmianą sposobu ustalania prawa do dodatku za wieloletnią pracę w sytuacji, gdy pracownik był równocześnie zatrudniony więcej niż w jednym stosunku pracy.

Z uwagi jednak na projektowany przepis § 12 ust. 4, który stanowi, że w przedstawionych wyżej sytuacjach pracownicy otrzymują wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości (do dnia 31 grudnia 2018 r.), skutki finansowe nie wystąpią w 2018 r. Przewidywana regulacja zapewni pracodawcom samorządowym wystarczający okres  na dokonanie stosownych zmian

Źródła finansowania  w regulaminach wynagradzania oraz zaplanowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych uwzględniających zmiany związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia w sytuacji, w której byłoby konieczne podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Odnośnie do obniżenia średnio o 20% minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osobom zarządzającym w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego (tj. zatrudnianym na podstawie wyboru i powołania), szczegółowe wyliczenie kwoty oszczędności dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe, ponieważ wynagrodzenie ww. osób jest ustalane indywidualnie na podstawie rozpiętości kwotowych (od–do) zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Należy jednak podkreślić, że bez wątpienia obniżenie uposażeń przyniesie pozytywne skutki finansowe, a co za tym idzie także społeczne, biorąc pod uwagę fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli.

Dodatkowe Ze względu na fakt, że projektowana regulacja wejdzie w życie w trakcie roku 2018, informacje, w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych ulegną zmianie dopiero z początkiem 2019 r. wskazanie źródeł W wyliczeniach uwzględniono po stronie wydatków koszty samorządów w zakresie wypłaty danych i przyjętych wyższych wynagrodzeń, natomiast po stronie wpływów – dochody z tytułu zwiększonych do obliczeń założeń składek odprowadzonych od tych wynagrodzeń, a także podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem udziałów sektora rządowego i samorządowego we wpływach z tytułu tego podatku. Uwzględniono również prognozę wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Do oszacowania skutków przyjęto następujące założenia:

1) w odniesieniu do stanowisk występujących w urzędach pracy – z informacji pochodzących ze sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy wynika, że w końcu 2016 r. na stanowiskach, na których proponowana jest zmiana kategorii zaszeregowania, zatrudnionych było 7595 osób. Roczny fundusz wynagrodzeń

 

dla tych osób obliczony tylko na podstawie kategorii zaszeregowania wynosił 168,8 mln zł. Po zmianie kategorii zaszeregowania wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach wzrosłoby o 20 zł lub 40 zł. Założono, że wzrost ten dotyczyć będzie  ok. 10% pracowników urzędów pracy zatrudnionych na stanowiskach, dla których proponowane są zmiany w ich kategoriach zaszeregowania. Zatem, zgodnie z przyjętymi założeniami, 759 osób może pobierać minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze określone dla  danej kategorii zaszeregowania. Obliczony na tej podstawie roczny koszt zaproponowanych zmian w kategoriach zaszeregowania wyniesie ok. 300 tys. zł (wraz z pochodnymi);

2) w odniesieniu do stanowisk występujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – na podstawie  informacji pochodzących ze sprawozdania MPiPS-03 i MPiPS-05 sporządzonego na koniec 2016 r. roku założono, że proponowane zmiany dotyczą ok. 24 981,9  etatów dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, dla których po zmianie kategorii zaszeregowania wynagrodzenie wzrosłoby o 20 zł lub 40 zł. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach pomocy społecznej (DPS, PCPR, OPS) wynosi 22 191,8 etatów.

Ponadto z uwagi na brak szczegółowych danych w ww. sprawozdaniach przyjęto dodatkowo, że:

–        50% gminnych i powiatowych ośrodków wsparcia zatrudnia jednego pracownika

socjalnego (tj. 971 etatów),

–        30% pielęgniarek zatrudnionych w gminnych i powiatowych domach pomocy społecznej posiada wyższe wykształcenie (tj. 1 379,1 etatów),

–        w każdym gminnym i powiatowym domu pomocy społecznej zatrudniony jest

dietetyk lub starszy dietetyk (598 etatów),

–        50% osób zatrudnionych na stanowisku dietetyka lub starszego dietetyka stanowią osoby z wyższym wykształceniem (299 etatów),

–        wynagrodzenie na stanowisku dietetyka lub starszego dietetyka (dla pracowników z wyższym wykształceniem) wzrośnie średnio o 30 zł (299 etatów); z uwagi na brak danych dla ilu osób wzrośnie o 20 zł a dla ilu o 40 zł – przyjęto średni wzrost wynagrodzenia o 30 zł,

–        zatrudnienie na stanowisku starszego dietetyka ze średnim wykształceniem wynosi 150 etatów; wzrost wynagrodzenia dla tych osób wyniesie 20 zł,

–        pracownikom, dla których proponowana jest zmiana kategorii zaszeregowania przysługuje średnio 10 % dodatek za wysługę lat.

Zatem szacowany roczny koszt zaproponowanych zmian w kategoriach zaszeregowania wyniesie ok.  6 637 tys. zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian0123510Łącznie (0–10)
W ujęciu

pieniężnym (w

tys. zł, ceny stałe z 2017 r.)

duże przedsiębiorstwa0000000
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw0000000
rodzina, obywatele

oraz gospodarstwa domowe

03 537,73 537,73 548,13 548,13 548,131 912,0
W ujęciu niepieniężnymduże przedsiębiorstwaBrak.
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwPrzedmiotowy projekt nie zawiera regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Twoja Ocena

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)