Nowy niższy Cennik opłat za czynności adwokatów

Warszawa, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 1668

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615,

1064, 1224, 1255 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

(Dz. U. poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 • 3. 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym,

postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy

wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 1. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;”;

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1668

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;”;

4) w § 8 w ust. 1:

 1. a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;”,

 1. b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;”,

 1. c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego

w systemie teleinformatycznym – 360 zł;”;

5) w § 9:

 1. a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do

pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;”,

 1. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

i zaopatrzenia emerytalnego.”;

6) w § 10 w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia

tej skargi – 480 zł.”;

7) w § 14 w ust. 2:

 1. a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z zakresu ochrony konkurencji – 720 zł;”,

 1. b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 720 zł.”.

 • 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe

do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Ocena

najlepszy prawnik