prawnik korporacyjny

Aktualizowano:


Czas czytania:
4 minuty

Komisja Europejska stwierdziła dzisiaj, że nieopodatkowanie niektórych zysków McDonalda w Luksemburgu nie doprowadziło do niezgodnej z prawem pomocy państwa, ponieważ jest to zgodne z krajowymi przepisami podatkowymi oraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.

Jednocześnie Komisja z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez Luksemburg w celu zapobieżenia w przyszłości podwójnemu opodatkowaniu.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: “Komisja zbadała, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, czy podwójne nieopodatkowanie niektórych zysków McDonalda było wynikiem niewłaściwego stosowania przez Luksemburg przepisów krajowych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi na korzyść McDonald’s. Unijne zasady pomocy państwa zapobiegają przyznawaniu przez państwa członkowskie nieuczciwych korzyści tylko wybranym przedsiębiorstwom, w tym poprzez nielegalne ulgi podatkowe. Nasze dogłębne dochodzenie wykazało jednak, że powodem podwójnego braku opodatkowania w tym przypadku jest rozbieżność między luksemburskim i amerykańskim prawem podatkowym, a nie specjalne traktowanie przez Luksemburg. Dlatego też Luksemburg nie złamał zasad UE dotyczących pomocy państwa.

Oczywiście faktem pozostaje, że McDonald’s nie zapłacił żadnych podatków od tych zysków – i nie tak powinno być z punktu widzenia sprawiedliwości podatkowej. Dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjmuję fakt, że rząd Luksemburga podejmuje kroki legislacyjne w celu rozwiązania problemu, który pojawił się w tej sprawie i uniknięcia takich sytuacji w przyszłości”.

Po przeprowadzeniu w grudniu 2015 r. szczegółowego postępowania wyjaśniającego, opartego na wątpliwościach, czy Luksemburg mógł niewłaściwie stosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi, Komisja stwierdziła, że traktowanie pod względem podatkowym franczyzy McDonald’s Europe Franchising przez Luksemburg nie narusza umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. Na tej podstawie orzeczenia podatkowe przyznane McDonald’s nie naruszają przepisów UE dotyczących pomocy państwa.

Struktura korporacyjna McDonald’s Europe Franchising

McDonald’s Europe Franchising jest spółką zależną McDonald’s Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Spółka jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu i posiada dwa oddziały, jeden w Stanach Zjednoczonych, a drugi w Szwajcarii. W 2009 r. McDonald’s Europe Franchising nabył od McDonald’s Corporation w Stanach Zjednoczonych szereg praw franczyzowych, które następnie przydzielił wewnętrznie do oddziału firmy w USA.

W rezultacie McDonald’s Europe Franchising otrzymuje honoraria od franczyzobiorców prowadzących punkty szybkiej obsługi McDonald’s w Europie, na Ukrainie i w Rosji za prawo do korzystania z marki McDonald’s.

McDonald’s Europe Franchising utworzył również oddział szwajcarski odpowiedzialny za licencjonowanie praw franczyzobiorców do franczyzodawców, za pośrednictwem którego opłaty licencyjne płynęły z Luksemburga do oddziału firmy w USA.

Orzeczenia podatkowe McDonalda w Luksemburgu

W marcu 2009 r. władze luksemburskie przyznały McDonald’s Europe Franchising pierwsze orzeczenie podatkowe potwierdzające, że spółka nie musi płacić podatku od osób prawnych w Luksemburgu, ponieważ zyski będą podlegały opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych. Było to uzasadnione odniesieniem do umowy luksembursko-amerykańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która zwalnia dochody z podatku od osób prawnych w Luksemburgu, jeżeli mogą one być opodatkowane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tym pierwszym orzeczeniem McDonald’s Europe Franchising był zobowiązany do corocznego przedstawiania luksemburskim organom podatkowym dowodów na to, że opłaty licencyjne przekazywane do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Szwajcarii zostały zadeklarowane i podlegają opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii.

Po wydaniu pierwszego orzeczenia podatkowego władze Luksemburga i McDonald’s zaangażowały się w dyskusje na temat podlegającej opodatkowaniu obecności McDonald’s Europe Franchising w Stanach Zjednoczonych (tzw. “stałego zakładu”). McDonald’s twierdził, że chociaż oddział w USA nie jest wprawdzie “stałym zakładem” zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, to zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym jest to “stały zakład”. W rezultacie dochody z opłat licencyjnych powinny być zwolnione z opodatkowania na mocy luksemburskiego prawa podatkowego dotyczącego podatku od osób prawnych.

Władze luksemburskie ostatecznie zgodziły się z tą interpretacją i we wrześniu 2009 r. wydały drugie orzeczenie podatkowe, zgodnie z którym McDonald’s Europe Franchising nie musiał już udowadniać, że dochody z opłat licencyjnych podlegały opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych.

Ocena Komisji

Rolą kontroli pomocy państwa UE jest zapewnienie, aby państwa członkowskie nie przyznawały wybranym przedsiębiorstwom lepszego traktowania niż innym, poprzez orzeczenia podatkowe lub w inny sposób. W tym kontekście Komisja w ramach dogłębnego badania oceniła, czy władze luksemburskie selektywnie odstąpiły od przepisów ich krajowego prawa podatkowego i umowy luksembursko-amerykańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i przyznały McDonald’s korzyść niedostępną dla innych przedsiębiorstw podlegających tym samym przepisom podatkowym.

Komisja stwierdziła, że tak nie było.

W szczególności nie można było ustalić, czy wykładnia drugiej interpretacji umowy luksembursko-amerykańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania była nieprawidłowa, chociaż doprowadziła do podwójnego nieopodatkowania opłat licencyjnych przypisanych oddziałowi w USA. W związku z tym Komisja stwierdziła, że władze luksemburskie nie zastosowały niewłaściwie umowy luksembursko-amerykańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i że korzyść podatkowa przyznana McDonald’s Europe Franchising nie może zostać uznana za pomoc państwa.

Amerykański oddział McDonald’s Europe Franchising w USA nie spełniał odpowiednich przepisów amerykańskiego kodeksu podatkowego, które należy uznać za zakład stały.

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że władze luksemburskie mogą zwolnić amerykański oddział McDonald’s Europe Franchising z opodatkowania osób prawnych bez naruszania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ oddział w USA można uznać za stały zakład zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym. Zgodnie z odpowiednim przepisem luksemburskiego kodeksu podatkowego działalność prowadzona przez amerykański oddział McDonald’s Europe Franchising spełniała wszystkie warunki dotyczące stałego zakładu na mocy luksemburskiego prawa podatkowego.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że władze luksemburskie nie zastosowały niewłaściwie umowy luksembursko-amerykańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zwalniając dochody oddziału amerykańskiego z luksemburskiego podatku od osób prawnych.

Zapobieganie przyszłemu podwójnemu opodatkowaniu w Luksemburgu

Taka interpretacja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksemburgiem a USA doprowadziła do podwójnego braku opodatkowania dochodów franczyzobiorcy McDonald’s Europe Franchising.

W dniu 19 czerwca 2018 r. rząd Luksemburga przedstawił projekt ustawy zmieniającej kodeks podatkowy w celu dostosowania odpowiedniego przepisu do projektu OECD Base Erosion and Profit Shifting oraz w celu uniknięcia podobnych przypadków podwójnego braku opodatkowania w przyszłości. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem dyskusji w parlamencie luksemburskim.

Zgodnie z proponowanym nowym przepisem wzmocnione zostałyby warunki pozwalające określić istnienie stałego zakładu na mocy prawa luksemburskiego. Ponadto Luksemburg mógłby, pod pewnymi warunkami, wymagać od spółek, które twierdzą, że podlegają opodatkowaniu za granicą, aby przedstawiły potwierdzenie, że rzeczywiście podlegają opodatkowaniu w innym kraju.(europe)

McDonald’s nie musi płacić podatków w Europie
5 (100%) 1 głosy