Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

Aktualizowano:

Nowe przepisy mają zapobiec wykorzystywaniu przez międzynarodowe przedsiębiorstwa luk prawnych, by unikać płacenia podatków, m. in. przesuwając zyski do państw UE o niższych podatkach.

W czwartek, 15 marca 2018, Parlament Europejski poparł dwie propozycje legislacyjne, które mają na celu zapobiegać sytuacji, w której przedsiębiorstwa przesuwają zyski do państw Unii Europejskiej, w których podatki są niższe.

Pierwsza propozycja dotyczy wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zestaw jednolitych zasad, które pomagają obliczyć zysk podlegający opodatkowaniu we wszystkich państwach Unii Europejskiej – obecnie przedsiębiorstwa działające w kilku państwach członkowskich obliczają zyski poszczególnych filii według rożnych zasad.

Druga propozycja dotyczy wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zasady konsolidacji zysków i strat w poszczególnych filiach (jednostkach zależnych) oraz podziału skonsolidowanej podstawy między kwalifikujące się państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi w nich stopami podatkowymi.
 

“Od 160 mld do 190 mld Euro – traci rocznie Unia Europejska z powodu unikania opodatkowania przez duże firmy”

 
Poseł Alain Lamassoure (EPL, Francja), autor sprawozdania ws. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), z zadowoleniem przyjął fakt, że niedawno Komisja Europejska wymieniła te państwa członkowskie, które prowadzą agresywne planowanie podatkowe, w tym Belgię, Cypr, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię. Zdaniem posła to właśnie dlatego CCCTB jest tak ważna. Kiedy skonsolidowana podstawa zacznie obowiązywać, “wszelkie próby ustanowienia agresywnych programów planowania podatkowego i sztucznego czerpania wpływów podatkowych kosztem niektórych państw członkowskich staną się przestarzałe” – wyjaśnia poseł Lamassoure.

“Przywódcy państw członkowskich i Unii Europejskiej zaczynają rozumieć, że obecne systemy są przestarzałe i pogarszają sytuację obywateli i małych firm. Jest impet do zmian, ale naciskamy nadal” – dodaje poseł Paul Tang (S&D, Holandia), sprawozdawca ds. wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).

W jaki sposób nowy system ma działać?

Wyobraźmy sobie, że ponadnarodowa korporacja ma filie (jednostki zależne) w trzech państwach członkowskich UE: a1, a2, a3, które w 2017 roku wypracowały zyski albo straty.

FiliaZysk / strata  
a150Zgodnie z CCTB
a2150Zgodnie z CCTB
a3-100Zgodnie z CCTB
Zysk /strata netto100Zgodnie z CCCTBPodział między państwa członkowskie zgodnie z formułą

Zysk i strata dla każdej jednostki zależnej zostaną obliczone zgodnie z wspólną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCTB). Następnie przedsiębiorstwo ponadnarodowe będzie mogło skonsolidować zyski i straty pomiędzy jednostkami zależnymi i państwami członkowskimi (dodając wszystkie zyski, odejmując straty) zgodnie ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCCTB), co ma utrudnić przesuwanie zysków do innych państw członkowskich.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z jednego zbioru przepisów i współpracować z administracją podatkową swojego kraju, aby złożyć pojedynczą deklarację podatkową dotyczącą całej działalności prowadzonej w UE (one-stop shop).

W podanym powyżej przykładzie zysk zostanie podzielony między państwa członkowskie 1, 2, 3, w których przedsiębiorstwa wielonarodowe mają jednostki zależne, zgodnie z formułą, biorąc pod uwagę budynki, maszyny, liczbę pracowników w poszczególnych państwach.

Następnie każde państwo członkowskie opodatkuje zyski według  krajowej stawki podatku od osób prawnych.

Sprawiedliwe opodatkowanie priorytetem PE

Walka z unikaniem płacenia podatków i uchylaniem się od opodatkowania jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego. 1 marca 2018 Parlament Europejski ustanowił specjalną komisję ds. przestępstw finansowych.

W dziedzinie prawa podatkowego Parlament Europejski ma rolę doradczą w procesie legislacyjnym. Prawo unijne jest stanowione przez państwa członkowskie w Radzie na zasadzie jednomyślności.

Więcej informacji…

Wycieki z rajów podatkowych, opodatkowanie korporacji, reforma systemu VAT

Działania niektórych państw członkowskich w walce z praniem pieniędzy, unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania.są niewystarczające – wynika z prac komisji śledczej ds. Panama Papers.

Opodatkowanie korporacji

Sprawozdanie z grudnia 2015 roku wymienia listę działań, do ktorych wzywa Parlament Europejski, by walczyć z agresywnym planowaniem podatkowym korporacji.

Raje podatkowe

PE powołał również dwie specjalne komisje parlamentarne, które badały zarzuty wobec niektórych państw o stosowanie specjalnych reżimów faworyzujących duże korporacje. Pierwsza komisja przyjęła swoje rekomendacje w listopadzie 2015, a druga – w lipcu 2016 roku.

Podatek VAT

Oszustwa w zakresie podatku VAT szacowane są na około 150 mld euro rocznie. Komisja Europejska przyjęła plan działań mających na celu walkę z tym zjawiskiem, który został pozytywnie przyjęty przez posłów na sesji plenarnej w listopadzie 2016 roku.

Infografika

Powyższa infografika przedstawia dochód z podatków bezpośrednich i pośrednich dla każdego państwa członkowskiego, a także całkowite dochody podatkowe jako procent produktu krajowego brutto wraz z podziałem na podatki od kapitału, konsumpcji i pracy.

Euro Posłowie określili się w marcu 2018 za nowym planem opodatkowania firm w UE obejmującym „obecność cyfrową”

Firmy byłyby opodatkowane tam gdzie osiągnęły zysk, w ramach nowego zharmonizowanego systemu, wykorzystującego informacje o działalności online przy obliczaniu podatków.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB), część pakietu przepisów, które mają na celu stworzenie jednolitego, jasnego i sprawiedliwego systemu opodatkowania osób prawnych w UE, została przyjęta 438 głosami do 145, przy 69 wstrzymujących się od głosu.

Osobny, uzupełniający pakiet przepisów tworzący podstawę dla zharmonizowanego systemu podatku od osób prawnych, wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (CCTB), został przyjęty głosami 451 do 141, przy 59 głosach wstrzymujących się.

 “Obecność cyfrowa” w kraju ma określać dochody podlegające opodatkowaniu

Łącznie nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie luk, które pozwoliły niektórym przedsiębiorstwom cyfrowym i globalnym radykalnie obniżyć swoje rachunki podatkowe lub uniknąć płacenia podatków tam, gdzie generują zyski.  Cel ten może zostać częściowo osiągnięty dzięki zaproponowanym wskaźnikom referencyjnym, które pozwoliłyby ustalić, czy przedsiębiorstwo jest “obecne cyfrowo” w państwie członkowskim UE, co podlegałoby opodatkowaniu.

Parlament chce aby Komisja Europejska określiła wskaźniki (takie jak liczba użytkowników lub ilość pobranych treści cyfrowych), w celu stworzenia przejrzystego obrazu, gdzie firma osiąga zyski. Dane osobowe są cenne dla firm takich jak Facebook, Amazon, czy Google, przyczyniając się do tworzenia ich majątku, ale obecnie nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu należności podatkowych.

Punkt kompleksowej obsługi podatkowej

 Firmy obliczałyby swoje należności podatkowe sumując zyski i straty spółek wchodzących w ich skład we wszystkich państwach członkowskich UE. Wynikający z tego podatek byłby następnie dzielony między państwa członkowskie w zależności od tego, gdzie wygenerowano zyski.  Celem jest wykorzenienie obecnej praktyki polegającej na przenoszeniu przez przedsiębiorstwa swojej podstawy opodatkowania do krajów o niższych podatkach.

Z chwila wejścia w życie proponowanych rozwiązań, we wszystkich państwach UE obowiązywałby jednolite przepisy podatkowe. Przedsiębiorstwa nie podlegałyby 28 zestawom przepisów krajowych i byłyby odpowiedzialne przed jedną administracją podatkową (“jeden punkt kompleksowej obsługi”).

Kolejne kroki

 Przyjęte rezolucje zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Radę i Komisję Europejską.

 

 

żródło: europa.eu

Korporacje międzynarodowe będą płacić podatki tam, gdzie wypracowały zyski
5 (100%) 4 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)