Czas czytania:
3 minuty

Zgodnie z projektem Ustawy zatwierdzonym przez Komisję Europejską na koniec 2018 roku, rządy ingerujące w sprawy sądowe lub ułatwiające oszustwa i korupcję będą ryzykowały pozbawienie ich funduszy UE.

Komisja Europejska, wspierana przez zespół niezależnych ekspertów, miałaby za zadanie ustalenie “ogólnych niedociągnięć w zakresie praworządności” i podjęcie decyzji w sprawie środków, które mogłyby obejmować zawieszenie płatności z budżetu UE lub zmniejszenie prefinansowania. Decyzja ta zostanie ostatecznie wdrożona dopiero po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę. Gdy tylko państwo członkowskie zaradzi deficytom stwierdzonym przez Komisję Europejską, Parlament i ministrowie UE mogliby odblokować fundusze.

Niezależni eksperci wspomagający Komisję

Komisja Europejska może stwierdzić, że praworządność jest zagrożona w przypadku podważenia jednej lub kilku z poniższych kwestii:

– prawidłowe funkcjonowanie władz państwa członkowskiego wykonującego budżet UE;
– prawidłowe funkcjonowanie organów sprawujących kontrolę finansową;
– właściwe prowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych – w tym nadużyć podatkowych – korupcji lub innych naruszeń mających wpływ na wykonanie budżetu UE;
– skuteczna kontrola sądowa sprawowana przez niezależne sądy;
– odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków finansowych;
– zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i konkurencji podatkowej oraz karanie za nie;
– współpraca z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz, w stosownych przypadkach, z Prokuraturą Europejską.

Aby wesprzeć Komisję, panel niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i finansowego, składający się z jednego eksperta mianowanego przez parlament krajowy każdego państwa członkowskiego i pięciu mianowanych przez Parlament Europejski, corocznie oceniałby sytuację we wszystkich państwach członkowskich i podawał do publicznej wiadomości podsumowanie swoich ustaleń.

Ochrona beneficjentów końcowych

W zależności od zakresu niedociągnięć i procedury zarządzania budżetem Komisja może podjąć decyzję w sprawie jednego lub kilku środków, w tym

zawieszanie zobowiązań,
przerwanie terminów płatności,
zmniejszenie prefinansowania oraz
zawieszenie płatności.

O ile decyzja nie stanowi inaczej, rząd nadal będzie musiał realizować dany program lub fundusz i dokonywać płatności na rzecz beneficjentów końcowych, takich jak naukowcy lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Komisja musiałaby pomagać beneficjentom i dążyć do zapewnienia, że otrzymają oni należne kwoty.

Wraz z podjęciem decyzji w sprawie środków Komisja przedłożyłaby Parlamentowi i Radzie wniosek o przeniesienie do rezerwy budżetowej kwoty odpowiadającej wartości proponowanych środków. Decyzja wchodzi w życie po czterech tygodniach, chyba że Parlament, stanowiąc większością oddanych głosów, lub Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, wprowadzi do niej zmiany lub odrzuci ją. Po ustaleniu przez Komisję, że deficyt został zlikwidowany, zablokowana kwota zostanie odmrożona przy zastosowaniu tej samej procedury.

Kwoty

Sprawozdawczyni Komisji Budżetowej Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ESP) powiedziała: “Poszanowanie praworządności i wszystkich wartości Unii Europejskiej to podstawowe zasady, na których zbudowaliśmy projekt europejski. Żaden rząd nie może naruszać tych wartości bez ponoszenia konsekwencji”.

Sprawozdawca Komisji Kontroli Budżetowej Petri Sarvamaa (PPE, FIN) powiedział: “Właściwego wdrożenia należytego zarządzania finansami można oczekiwać jedynie od systemów zarządzania i sądownictwa, które przestrzegają zasad państwa prawa. Rząd powołujący się na tę zasadę nie powinien mieć prawa do wykonywania budżetu UE – pieniędzy europejskich podatników – w sposób, w jaki sobie tego życzą. Jeżeli nie można ufać systemom sądownictwa i sprawowania rządów w danym państwie członkowskim, dlaczego mielibyśmy powierzyć im wspólny budżet UE”.

“Najważniejszym aspektem tego mechanizmu jest ochrona beneficjentów końcowych – w naszym modelu jest ona wzmocniona w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji. Włączyliśmy również Parlament Europejski do procedury decyzyjnej, wzmacniając w ten sposób demokratyczną odpowiedzialność za wszelkie podjęte środki” – dodał.

Kolejne kroki

Komisja Kontroli Budżetowej i Komisja Budżetowa Posłowie do PE poparli regulamin stosunkiem głosów 43 do 9, przy 3 głosach wstrzymujących się. Po głosowaniu w całej Izbie, posłowie do PE będą gotowi do rozpoczęcia negocjacji w sprawie ostatecznego brzmienia rozporządzenia z ministrami UE, którzy jeszcze nie przyjęli swojego stanowiska.

Kontekst

Wniosek dotyczący rozporządzenia “w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku wystąpienia ogólnych niedociągnięć w zakresie praworządności w państwach członkowskich” stanowi integralną część długoterminowego pakietu budżetowego UE – wieloletnich ram finansowych 2021-2027.

 

żródło: europa

Jaki warunek należy spełnić aby zostać państwem bez praworządnym w UE?
5 (100%) 1 głosy