Wybór odpowiedniego Prawnika, może stanowić o tym jak będzie wyglądało Twoje życie a pośrednio, życie Twojej rodziny, firmy. Kto należy do zbioru zwanego prawnikami ?

W Polsce mający osadzenie w normach prawnych to m.in.:  adwokaci i radcowie prawni – zawody zaufania publicznego. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami oprócz  innego koloru żabotu ? (tzn.u radców prawnych jest on ciemnoniebieski, u adwokatów zielony)

adwokat radca prawny

Zawód adwokata w Polsce ma dłuższą przedwojenną historię (przed II wojna światowa), natomiast zawód  radcy prawnego pojawił się w Polsce Ludowej tzw. PRL-u, na potrzeby dużych zakładów pracy.

Radca prawny do niedawna, nie mógł występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Wg Berezy status radcy prawnego w postępowaniu karnym ulegał z biegiem czasu stopniowym zmianom. Były one uzależnione od czynników politycznych oraz wiązały się z koniecznością przełamania oporu adwokatury. Początkowo radca prawny mógł występować w procesie karnym jako pełnomocnik, choć to uprawnienie było do 2009 r. ograniczone do ściśle określonego kręgu reprezentowanych podmiotów. Uprawnienia obrończe po raz pierwszy, nie licząc postępowań dyscyplinarnych, zostały radcom prawnym przyznane w sprawach o wykroczenia w 2001 r. Zbliżenie uprawnień radców prawnych i adwokatów zaowocowało projektem ustawy o zawodzie adwokata z dnia 22 października 2009 r., zmierzającym do stworzenia tzw. nowej adwokatury. Projekt nie został uchwalony ze względu na krytyczne stanowiska obu samorządów. Przewidywał w swej treści możliwość występowania radcy prawnego w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Realizacja tego postulatu została podjęta w pracach nad wielką nowelizacją postępowania karnego. Prace te rozpoczęły się w 2012 r. i znalazły finał w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Ostatecznie przyznano radcom prawnym uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym, z wyłączeniem radców prawnych pozostających w stosunku pracy, nie licząc pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Próby zakwestionowania wskazanej nowelizacji przez adwokaturę przed Trybunałem Konstytucyjnym okazały się nieskuteczne. We wniosku do TK podniesiono między innymi, że wprowadzone nowelizacją z dnia 27 września 2013 r. przepisy:

pogarszają atrakcyjność zawodu adwokata w porównaniu z zawodem radcy prawnego ze względu na to, że radca prawny może łączyć pozostawanie w stosunku pracy ze świadczeniem pomocy prawnej we wszystkich innych sprawach oprócz występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
pogarszają sytuację zawodową adwokatów specjalizujących się w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe wskutek zwiększenia liczby osób uprawnionych do pełnienia roli obrońcy, a ponadto pogarszają sytuację zawodową adwokatów specjalizujących się w innych sprawach wskutek wzrostu liczby prawników uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej w tych sprawach w związku z możliwością ich prowadzenia przez prawników zatrudnionych na umowę o pracę,
eliminują dotychczasową wyłączność adwokatów do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Wskazano także na zacieranie się granic między zawodem adwokata i radcy prawnego oraz na dyskryminujący charakter przekazania radcom prawnym wyłącznie uprawnień adwokatów, nie obciążając ich obowiązkami adwokatów związanych z wykonywaniem wolnego zawodu.

Kolejna zmiana postępowania karnego, uchwalona w marcu 2016 r., przywracająca niektóre rozwiązania obowiązujące przed wielką reformą procesu karnego, nie zmieniła już wprowadzonych uprawnień radców prawnych do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym.

Z powyższego dowiadujemy się, że Adwokaci i Radcy Prawni ze sobą konkurują co jest dobre dla ciebie poszukujący Prawnika. Nic nie wpływa tak bardzo na jakość usług jak konkurencja (bez zmów rynkowych).

więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie:

Radcowie i Adwokaci  – kliknij (patrz na daty)

Dlaczego nadal istnieje podział na te dwie grupy, jeśli nie ma między nimi różnic w temacie reprezentacji przed sądem? Przedstawiciele tych profesji między sobą żartują, że jak coca-cola połączy się z pepsi-colą to oni też się zjednoczą pod jedną nazwą i Samorządem (jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo chodzi o….)

A co na to Organ Nadzorczy a więc Ministerstwo Sprawiedliwości? W 2016 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości mówił:

” Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zakres podmiotowy tego przepisu obejmuje w szczególności samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych. Przepis ten określa zadania samorządów zawodowych, do których zalicza reprezentowanie osób zrzeszonych w danym samorządzie, jak również wykonywanie powierzonego przez państwo władztwa publicznego w postaci obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Tym samym przymusowy samorząd zawodowy, jako zdecentralizowana forma wykonywania administracji publicznej, ma przypisany konstytucyjnie i ustawowo fragment władztwa publicznego.

Odnosząc się do postulatu połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego, a zatem również połączenia obu samorządów zawodowych, należy wskazać, że przed transformacją ustrojową w Polsce zawody adwokata i radcy prawnego znacznie różniły się między sobą. Zawód adwokata, oparty na tradycji międzywojennej, był zawodem wolnym. Formy działalności zawodowej adwokatów początkowo ograniczały się zasadniczo do zespołów adwokackich. Adwokat mógł wykonywać zawód także w obsłudze prawnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w uzasadnionych wypadkach Minister Sprawiedliwości, na wniosek okręgowej rady adwokackiej, mógł wyrazić zgodę na wykonywanie przez adwokata zawodu indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem. Zawód radcy prawnego był natomiast związany z obsługą przedsiębiorstw państwowych oraz organów władzy publicznej i administracji. Pierwszą istotną zmianą w tym zakresie było urynkowienie zawodu radcy prawnego i zbliżenie form wykonywania tego zawodu do zawodu adwokata.

Obecnie przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) przewidują, że zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, mogą wykonywać zawód indywidualnie – w kancelariach, a także w spółkach. Tym niemniej w zakresie form wykonywania zawodu zachowana została różnica polegająca na tym, że adwokaci mogą świadczyć pomoc prawną również w ramach zespołów adwokackich, zaś radcowie prawni także w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jak słusznie zauważono, umożliwienie zostania obrońcą w sprawach karnych nie tylko adwokatowi, ale również radcy prawnemu, które nastąpiło z dniem 1 lipca 2015 r., doprowadziło do faktycznego zrównania uprawnień członków samorządu adwokackiego i radcowskiego. Istniejące odmienności dotyczą przede wszystkim niektórych form wykonywania zawodu, jak również posiadania odmiennych programów szkolenia oraz kodeksów etyki.

Argumenty w odniesieniu do połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego, takie jak potrzeba zunifikowania szkolenia zawodowego, stworzenia spójnego wizerunku i silnego samorządu, wydają się racjonalne i warte rozważenia.

W kontekście powyższego postulatu trzeba jednak mieć na uwadze uwarunkowania praktyczne w postaci obecnego funkcjonowania ugruntowanych dwóch samorządów zawodowych z wyodrębnionym majątkiem i władzami oraz odmiennymi tradycjami. Aspekt socjologiczny zagadnienia sprawia, że nie sposób przewidzieć i miarodajnie ocenić, w jakim stopniu w przyszłości nastąpi naturalna unifikacja zawodów adwokata i radcy prawnego. Na stan ten bowiem w równym stopniu wpłyną regulacje prawne, jak i rzeczywista praktyka przedstawicieli obu grup zawodowych. Z uwagi na odrębne tradycje i historie zawodu adwokata i radcy prawnego oraz znaczne różnice w liczebności ich przedstawicieli (na dzień 31 marca 2016 r. liczba adwokatów wynosiła ogółem 17.802 osoby, a liczba radców prawnych – 39.374 osoby), nie sposób ocenić, czy samorządy adwokatów i radców prawnych są gotowe na taką unifikację.

Jednocześnie należy zauważyć, że istniejące wyodrębnienie dwóch niezależnych samorządów zawodowych o tożsamym zakresie kompetencji nie wywiera obecnie znacząco negatywnego wpływu na sprawność działania wymiaru sprawiedliwości.

Ewentualne połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego powinno zatem zostać poprzedzone wnikliwymi analizami oraz konsultacjami z szerokim gremium przedstawicieli obu grup zawodowych. Niebagatelne jest bowiem rozstrzygnięcie w szczególności kwestii majątkowych, czy też ustalenie tytułu zawodowego, który należy przyjąć po ewentualnej unifikacji zawodów, o czym nie sposób zdecydować bez udziału zainteresowanych samorządów “.

Adwokatów i Radców Prawnych nazywa się  grzecznościowo – Mecenasami

Nie jest tajemnicą, że najważniejszą motywacją dla 99% młodych ludzi wstępujących w dorosłość i ich rodziców (często jest to kontynuacja rodzinnego biznesu prawniczego), którzy idą na kierunek “prawo” na uczelniach publicznych i niepublicznych są: władza i pieniądze. I tam wszędzie, gdzie te dwa elementy występują możesz ich spotkać.

Pozostałe grupy należące do zbioru prawników to sędziowie, prokuratorzy, notariusze. W reszcie zawodów niekoniecznie trzeba pójść ścieżką zawodu prawniczego, aby go wykonywać i udzielać porad prawnych i obsługi prawnej. Na czele tych zawodów prym wiodą doradcy w dużej mierze to byli radcowie, adwokaci itd. nie wykonujący czynnie tych zawodów. Inne profesje w jakich się prawnicy niekorporacyjni odnajdują to zawody wykonywane w: bankach, konsultingu, policji, nieruchomościach, dziennikarstwie, urzędach centralnych i samorządowych, w polityce. Prawnik niekorporacyjny po zdaniu odpowiednich egzaminów, może stać się prawnikiem korporacyjnym. Prawnicy korporacyjni mogą zmieniać wykonywany zawód w danej korporacji na inny w innej korporacji, np: sędzia może zostać adwokatem itd.

więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie:

Kim być lepiej radcą czy adwokatem ? – kliknij (patrz na daty)

Jeśli szukasz lub chcesz zatrudnić Prawnika, musisz go poszukać a  nie jest to łatwe zadanie. Oczywiście możesz wystąpić o tzw. Adwokata lub Radcę Prawnego z urzędu, których po złożeniu odpowiedniego wniosku w Sądzie możesz dostać za darmo  a “prawnik z urzędu” dostaje za takie pełnomocnictwo – refundacje na koszt podatników wg stawek zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości (taksa). Prawnika z urzędu możesz sam wskazać, opierając się m.in. na opiniach o nim.

W Sądzie?  to już post factum, kiedy mamy “pętle na szyi” a chodzi o to, aby jej zapobiec.

Najlepszy i Polecany Prawnik Adwokat Radca Prawny Kancelaria Prawna

 

Zajmiemy się w tym krótkim opracowaniu prawnikami, których chcesz zatrudnić “za swoje pieniądze” i oczekujesz od nich jakości świadczonych usług.

Najlepszym sposobem, aby znaleźć prawnika jest poczta pantoflowa. Występuje duże zróżnicowanie w poziomie umiejętności i wiedzy każdego prawnika, więc wskazówki przyjaciół i znajomych są dobrym sposobem, aby zlokalizować  odpowiedniej jakości talent prawny.

Nie sugeruj się przy wyborze tylko znaczkami, logami, tytułami i innymi danymi typu dla kogo pracował/uje, z kim się spotyka, kto u niego bywa, jakie nagrody i certyfikaty dostał (nie każdy prawnik stara się zgłaszać po jakieś nagrody, choć to duży błąd, ponieważ działa to pozytywnie na jego wizerunek i wiarygodność dla klienta, który się dopiero rozgląda za prawnikiem dla siebie. Inny temat, że takie znaczki, certyfikaty itd. po prostu można sobie dzisiaj kupić i nie są one tożsame z jakością danego prawnika).

Oglądałeś/łaś amerykański film fabularny z 2001 roku Legalna Blondynka – w reż. Roberta Luketica?

Idąc tropem scenariusza tego filmu, możesz najpierw skorzystać, aby oswoić się ze środowiskiem prawników, a twoje dochody są na niskim poziomie z poradni studenckich i to za darmo. W skład tych Poradni wchodzą ambitni studenci prawa, których interpretacje prawne kontroluje doświadczony nauczyciel-praktyk (z minimum tytułem doktora). W Polsce ten zakres poradnictwa choć dotowany z różnych żródeł jest traktowany po macoszemu, ale odnotowujemy fakt, że niektóre uczelnie  publiczne i prywatne kształcące prawników, podchodzą do tego tematu bardzo poważnie. Na uczelniach wyższych na zachodzie Europy i w USA, ten rodzaj poradnictwa, hodujący póżniej wybitnych prawników jest na porządku dziennym. Pamiętaj też przy tej okazji, że i twój prawnik  w wielu kwestiach (np: porady prawne na e-mail, sporządzanie pism), będzie się wysługiwał lub już to robi będącymi u niego praktykantami, stażystami lub aplikantami. Czy się tym pochwali? hmm…

Oczywiście my stawiamy w tym Poradniku na doświadczenie i nie teorie tylko praktykę sądową, ale uczelniane poradnie prawa mogą być rozwiązaniem dla niektórych na początek tak jak punkty darmowej pomocy prawnej i inne niekosztowne sposoby np: fundacje świadczące pomoc prawną za darmo, dzięki którym masz możliwość poznawania środowiska prawniczego od wewnątrz, no i prawa.

Ciekawostka: Wiesz ilu jest licencjonowanych – certyfikowanych prawników w USA? Podpowiemy ci 1,338,678 (słownie:jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesięciu ośmiu). Najliczniejsza ich grupa jest w stanie Nowy Jork – 177,035 i Kalifornia 170,044  – dane z 2018 roku. To się nazywa konkurencja. A w Polsce? albo w Europie?

Wracając do naszego głównego tematu – istotą problemu jest określenie typu prawnika jakiego chcesz zatrudnić do Twoich konkretnych celów. Większość prawników koncentruje swoją  praktykę w kilku specjalnościach prawnych, takich jak prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy itd. Dlatego ważne jest, aby zatrudnić prawnika z wiedzą i doświadczeniem,  którego Ty konkretnie potrzebujesz, także tego ze znajomością języków i prawa innego kraju, kiedy pomieszkujesz lub prowadzisz interesy poza Polską.

Poniższa wyliczanka, pomoże Ci znaleźć  takiego prawnika, który będzie pasował  do Twoich potrzeb (musisz pamiętać, że prawnik to taki sam człowiek z krwi i kości jak ty i jeśli jest doświadczony w swojej profesji to przerabiał już takie egzemplarze klientów, że mało co go zdziwi):

a) został rekomendowany gremialnie przez przyjaciół, krewnych, sąsiadów, współpracowników biznesowych i znajomych. Jest to najlepszy sposób na znalezienie prawnika. Osoby te nie mają żadnego interesu ani finansowego lub innego, wskazując Ci tego a nie innego juryste. Podzielą się z Tobą pozytywami lub problemami jakie napotkali w swoich kontaktach z konkretnym prawnikiem lub kancelarią.

Ty wiesz najlepiej kto z ww. grup jest ci szczerze życzliwy i dobrze ci życzy i możesz zaufać jego sugestiom.

Kuszące jest, aby zatrudnić jako  swojego Prawnika, znajomego lub krewnego, jeśli takiego masz , ale nie jest to najlepszy pomysł, choć wydaje Ci się że będzie on tańszy i wart większego zaufania, jeśli nie ma odpowiedniej specjalizacji, która Cię interesuje,

b) Regionalne lub lokalne Izby Gospodarcze. Innym źródłem na znalezienie prawnika w Twojej okolicy są Izby Gospodarcze, Przemysłowe i Handlowe Przedsiębiorców, przy których roi się od Prawników, a także urzędy samorządów (urząd gminy, miasta,starostwa …) dla których prawnicy z zewnątrz analizują  różne dokumenty,

c) Prawnicy mogą często polecać innych prawników z danej korporacji, którzy mogą pomóc w Twoich indywidualnych potrzebach. Okręgi sądowe są małe i większość prawników zna kilku innych prawników, którzy specjalizują się w dziedzinie w której chcesz zasięgać porad. Prawnicy są również świadomi reputacji innego prawnika w dziedzinie określonej praktyki. Należy jednak pamiętać, że prawnicy często otrzymują zapłatę lub prowizję za skierowanie  sprawy  do innego konkretnego kolegi – prawnika, która to opłata, może mieć wpływ na ich decyzję jako polecających,

d) Zasoby internetowe – od kilku lat największe źródło wiedzy nie tylko o Prawnikach (prawnicy także o tobie zbierają z tego żródła informacje:). Aby znaleźć prawnika, można wyszukiwać według obszaru, praktyki lub lokalizacji geograficznej. Oprócz tego znajdziesz w internecie opinie o jego działalności, wynikach, sukcesach i porażkach. Ważne jest, aby Opinie te czytać z kilku źródeł. Jedno źródło na pewno nie jest miarodajne! Wiele witryn, które opiniują Prawników(zresztą pozostałe zawody również) nastawione są głownie na zysk i często nie przedstawiają stanu faktycznego, wiedzy i umiejętności danego Prawnika (może przemawia przez nas w tym miejscu zazdrość, jak czytamy na tych witrynach, że mają one po kilka (naście) tysięcy zarejestrowanych prawników a abonament dla tych prawników, którzy dostąpili zaszczytu pojawienia się u nich wynosi min. 1000 zł. na 1 rok toż to niektóre w 2 lata dorobiły się milionów złotówek…nieżle:)

Czy ilość lajków na fanpagu (np: facebook, googleplus) Prawnika jest miarodajna, że dany Prawnik jest godny, abyś skorzystał z jego usług?

Jeśli Prawnik jest tak odważny i prowadzi go regularnie i odpowiada  na nim na drobne pytania Internautów tworząc interakcje to lajk jest jakąś wyrocznią i podpowiedzią (choć ile tych realnych lajków stanowi optimum jego kompetencji 200? 10000? 1000 000?), a fanpage nie stanowi tylko odnośnika do strony jego Kancelarii –  to niekoniecznie, w dobie i realiach naszych czasów, gdzie sympatie (like) w social mediach można sobie kupić, nie stanowią one w 100% miarodajnego żródła wiedzy o danym Prawniku, tym bardziej, że komentarze negatywne, często wystawiają profile widma, a pozytywne rodzina i bliscy znajomi.

Dotyczy to również innych social mediów jak np: profili w Google+ z bardzo widocznymi w tej wyszukiwarce gwiazdkami ratingowymi w wynikach wyszukiwania. Zresztą sprawdź sam czy trudno założyć sobie taki profil a póżniej go oceniać.

Zawsze możesz skorzystać dla obiektywizmu i wyrobienia sobie opinii z treści w social mediach, gdzie o prawnikach nie pisze się tylko pozytywnie.

W sieci możesz również znaleźć witryny, gdzie udzielane są porady prawne za darmo – warto z nich skorzystać jeśli subiektywnie (nie ma dzisiaj nic za darmo!) nic to nas nie kosztuje. Taka porada na ogół ma ogólny charakter i ma na celu zwabienie cię do tego “jedynego kompetentnego prawnika”, niestety ciąg dalszy może być już odpłatny.

Najbardziej “agresywne” w walce o klienta z naszych obserwacji w tej mierze to obszary: Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Gdańska. Korzystaj z wielu źródeł takich bezpłatnych porad i pamiętaj, że zapał że ktoś ci udziela odpowiedzi na twój problem i chce ci pomóc (takich ludzi przecież uwielbiamy) – musisz ostudzić lodowatą wodą i racjonalnym myśleniem typu “czy to ten którego na pewno szukałam/em?” Zarezerwuj sobie czas na ww. Nie każdy prawnik siedzi 24h przy komputerze, aby ci odpisać (przecież nie jesteś jeszcze jego klientem).

Uważaj też ponieważ wiele z tych witryn to:

a)”witryny widma”, służące jakiemuś podmiotowi jedynie do pozycjonowania witryny właściwej (np: przez użycie w treści  lub adresie www takiej witryny słów kluczowych rzeczowników i przymiotników  typu prawnik, adwokat, radca prawny, największy, najstarszy, najnowocześniejszy, najuczciwszy, najrzetelniejszy, darmowy lub do płatnego systemu wymiany linków do stron itd. nie za bardzo im ufaj – są układane pod konkretne zlecenia). Gdyby ktoś lub coś było najwspanialsze, znakomite, najrzetelniejsze, najlepsze, odpowiednie, dobre, słuszne itd. to samo w sobie stanowiłoby taką wartość jaką ma tylko wyimaginowana istota z powieści fantasy  (aby przełożyć to na prawników to prawnik taki miałby 100 procent wygranych spraw we wszystkich sądach na świecie i nawet sędziowie nie byliby mu potrzebni). Czegoś takiego lub kogoś takiego nie ma. Każdy z nas się myli, grunt, aby te pomyłki nie miały charakteru powtarzającego i tego samego łańcucha. Dlatego na gruncie prawa dla ciebie jest  Art. 5. KPK, chroniący cie przed automatycznym linczem, wtedy kiedy popełnisz jakiś błąd.

b) sabotujące inne witryny lub konta w social mediach np: na facebooku (więcej o tym z materiałów jednostek centralnych  tutaj  a także tutaj)

c) tzw. ” maszynki do nabijania twoich pieniędzy” i nie mają nic wspólnego z jakością świadczonych usług, prowadzą je ludzie dla których “prawo” to kierunek jazdy samochodem, albo polecają one jedyne i słuszne autorytety, które możesz zapytać przed skorzystaniem z ich usług (szczególnie odpłatnych) ile spraw w sądach i jakich mają wygranych? (tak dla sprawdzenia i najlepiej na piśmie, aby nie było ściemy, co do materii ilości ich przegranych spraw również możesz zadać pytanie), jeśli usłyszysz, że żadnej czy nie powiem lub coś w tym stylu, lepiej otwórz samemu odpowiedni kodeks w internecie i wyczytaj z jego treści to co cie interesuje, a wyniesiesz więcej niż z  tej wspomnianej konsultacji.

Nie będziemy się pastwić i podawać konkretnie o jakie podmioty chodzi z w.w., może kiedyś się opamiętają? Albo sam zauważysz po naszym krótkim Poradniku co zaś.

d) oddzielną kwestią są blogi prowadzone przez Prawników, pod różnymi adresami url, którzy tą drogą dzielą się swoją wiedzą przy okazji pozyskując klientów. Masz na nich pokazane zdjęcie Prawnika i jego wizytówkę. Takie blogi robione w popularnych CMS-ach są łatwe do założenia i do obsługi a także tanie do utrzymania (jeśli da się przeliczyć na konkretne pieniądze informacje, wskazówki i porady na nich będące – wiedza nie bierze się znikąd, trzeba najpierw ją zdobyć a to proces długotrwały i żmudny). Warto je czytać, komentować i nie ograniczać się do pojedyńczych witryn tego typu.

Czytając zresztą komentarze, opinie o danym prawniku na wielu witrynach, musisz mieć do nich dystans. Dlaczego? Z naszego doświadczenia (robiliśmy systematycznie telefoniczne sondaże dla różnych grup zawodowych) wynika, że ludzie boją się mówić lub podchodzą bardzo nieufnie do pytań związanych z prawnikami i na pytanie kogo by Pan/Pani polecił/aby w swoim regionie do udzielania porad prawnych na najwyższym poziomie? –  odpowiadali niejednoznacznie podejrzliwie lub wcale (najczęściej działo się to tam, gdzie ich zdaniem standard życia pracowników wymiaru sprawiedliwości i  ich rodzin po 1989 roku znacząco wzrósł bez względu na rządzącą opcje polityczną czy samorządową i nie chcieli się w to mieszać, nawet przez sugerowanie najlepszego prawnika na swoim regionie w ramach pytania sondażowego- drugą taką grupą zawodową stanowili lekarze. Pozostałe grupy zawodowe nie stanowiły problemu w odpowiedziach). Także, jest uzasadniona obawa, że aby ktoś realnie wystawił gdzieś niepochlebny komentarz o prawniku, musi być hazardzistą, desperatem, Donem (Kichotem)  albo myśleć, że jest w pełni anonimowy na tych witrynach jak setki innych osób:) (dopiero wejście RODO i pytania o różne zgody uświadomiło co niektórym, że nie jesteśmy anonimowi na żadnej witrynie w sieci, inni nauczyli się tę swoją anonimowość w jakimś stopniu maskować).

A więc strach przed prawnikiem,  któremu powierzyliśmy  większe lub mniejsze osobiste czy firmowe sekrety, nie pozwala spodziewać się innym czytelnikom, że przeczytają opinie i komentarze pisane przez kogoś, kto z jego usług korzysta/ł. Piszemy tu o realu – nie fikcji rodziny i znajomych, wynajętych trollach czy też działaniach jego konkurencji lub odpowiedniego oprogramowania dodającego takie komentarze automatycznie.

Musisz pamiętać Ty poszukujący prawnika, że internet to rzetelna wiedza, ale też miejsce olbrzymiej manipulacji na najwyższym poziomie. Kim? Tobą. Przykład? wiele witryn, profili social typu cała prawda o….., gdzie tak niby przy okazji tych “złych- usług” pojawiają się nazwy tych “dobrych- usług” z których powinieneś skorzystać, albo mieć za wzór.

e) Porady w ramach Darmowej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej (pozycja nadzwyczajna w naszej wyliczance, nie odnosi się do prawnika, którego chcesz zatrudnić, ale warto o niej pamiętać). W Polsce od 1 stycznia 2016, zrobiono coś na wzór funkcjonujących w krajach europy zachodniej i USA a mianowicie stworzono 1500 punktów za prawie 100.000.000 PLN rocznie, w których możesz się lokalnie dowiedzieć za darmo, co zaś masz zrobić, gdy nurtuje Cie problem prawny. Niestety Pomoc ta proponowana jest dla konkretnych  grup społecznych tj. nie dla wszystkich. Głównie dla osób o niskich dochodach w podeszłym wieku czy kobiet w ciąży  w sprawach innych niż karne. Na ogół są to bardzo proste porady  i odsyłające do innych instancji (taksowych). Od 1 stycznia 2019 ma nastąpić zmiana w udzielaniu porad nieodpłatnej pomocy prawnej i ma ona być dostępna dla wszystkich.

f) Mamy XXI wiek i jeśli chcesz szybkiej “porady prawnej w ciemno” to firmy z branży nowych technologii oferują je coraz częściej- jako uzupełnienie swojej oferty głównej. Na wzmiankę zasługuje np: oferta jednego z operatorów telefonii komórkowej, który porady prawne oferuje za 7,90 zł.netto/ abonamentu na 1 miesiąc (dane z kwietnia 2018). Porad tych jak ów operator twierdzi, udzielają doświadczeni Adwokaci i Radcowie Prawni.

g) Do Rzecznika Praw Obywatelskich (punkt nadzwyczajny w naszej wyliczance, nie odnosi się do prawnika, którego chcesz zatrudnić, ale warto o nim pamiętać) może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Może się zgłosić osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie. Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania. Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie ludzi wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo. UWAGA! Rzecznik nie zastępuje sądu. Nie jest adwokatem, który napisze pismo w sprawie. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatny. INFORMACYJNA INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

h) Prezydenckie Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej (punkt nadzwyczajny w naszej wyliczance, nie odnosi się do prawnika, którego chcesz zatrudnić, ale warto o nim pamiętać). Biuro podejmuje interwencje prawne w sprawach dotyczących konfliktów na linii obywatel – władza publiczna lub korporacja, w których obywatele są stroną słabszą, często niedostatecznie reprezentowaną i potrzebującą pomocy prawnej. Obywatele swoje sprawy mogą kierować do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej na trzy różne sposoby:  Umawiając się na spotkanie z pracownikiem Biura pod numerem telefonu: (48 22) 695 11 11, Wysyłając tradycyjną korespondencję listowną pod adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Wysyłając korespondencję elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego . Przesyłając do Biura prośbę o pomoc prawną w formie tradycyjnej korespondencji listowej lub drogą elektroniczną należy pamiętać o podaniu swoich danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), numeru telefonu kontaktowego oraz krótkim opisie sprawy wraz z załączonymi kopiami najważniejszych dokumentów, które posłużą do analizy sprawy. Przed spotkaniem z prawnikiem z Biura należy wcześniej przygotować i przesłać kopie dokumentacji sprawy oraz spisać jej najważniejsze punkty.

Dlaczego dodaliśmy punkt g) i h) ? Dobrze, aby Urzędy powołane do obrony praw i reprezentacji Suwerena, wiedziały nie tylko statystycznie, ale realnie z jakimi problemami się on boryka przez nadprodukcje złego prawa. Dopisalibyśmy jeszcze Biura Poselskie i Senatorskie, których reprezentanci też powinni być uświadamiani w tym zakresie. 

Jeśli szukasz pomocy prawnej, znalezienie wykwalifikowanego prawnika jest tylko pierwszym krokiem. Wiedzę  na pewno musisz czerpać  z  kilku źródeł. Ryzykiem jest znalezienie i zdanie się na diagnozę jednego Prawnika. Warto mieć porównanie co powiedzą inni jeszcze na etapie nim zdecydujesz się na konkretne usługi tego jedynego.

Kolejnym krokiem jest wybór najlepszego Prawnika dla Twoich potrzeb prawnych – WERYFIKACJA

Ważne jest ile spraw ma wygranych a ile przegranych w oparciu o jakość swojego zespołu prawnego. Nie wszyscy prawnicy są jednakowo wykwalifikowani, kompetentni  i etyczni. Temat jak znaleźć dobrego prawnika  a jak uniknąć tego złego, nie  jest łatwy.

Bierz pod uwagę nawyki pracy prawnika. Są one jednym z największych wskaźników jego kompetencji.

a) Nieodbieranie połączeń telefonicznych i nie oddzwanianie – Prawnik, który nie odbiera telefonów lub nie oddzwania  w odpowiednim czasie, bo jest zbyt zajęty innymi przypadkami a Twoją sprawę  ignoruje nie jest wart polecenia,

b) Nie odpowiada na e-maile – Podobnie jak nieodebrane rozmowy telefoniczne, e-maile bez odpowiedzi mogą  wskazywać, że Prawnik jest zbyt zajęty, zestresowany lub przytłoczony (np: sprawami karnymi jakie dostał z urzędu), aby obsłużyć Twoją sprawę lub nie traktuje Twojej  sprawy  priorytetowo,

c) Nie dotrzymuje terminów –  zwłaszcza konsekwentnie  terminów sądowych, najlepiej wtedy zakończyć z nim współpracę  i poszukać  innego Prawnika,

d) Słaba postawa – praca z Prawnikiem, który okazuje protekcjonalną, małomówną, niecierpliwą osobą, może być  trudna. Taka postawa może doprowadzić do konfliktu, Klient – Prawnik i do niepotrzebnych napięć objawiających się złą wolą obydwu,

e) Brak odpowiedniego terminarza – Solidny i zorganizowany kalendarz Prawnika, jest kluczem do dotrzymania terminów i wielu innych priorytetowych obowiązków. Brak odpowiedniego terminarza , może prowadzić do niedotrzymywania terminów i innych katastrof,

f) Obietnica wygranej w Sądzie  – Prawnik nie powinien obiecywać swojemu Klientowi  konkretnego  wyniku, niezależnie od tego jak prawdopodobny, wynik może osiągnąć. Uważaj na obietnice wygranej i powoływanie się na znajomości w sądzie (nawet jeśli wiesz, a warto to sprawdzić, że Prawnik ma w rodzinie brata, siostrę, matkę, ojca – sędziego lub sam Prawnik, kiedyś był sędzią czy prokuratorem – zostaw to jako twój kapitał dodatkowej wiedzy o nim),

g) Odmowa dostarczenia referencji  – Odmowa dostarczenia referencji o jakie poprosiłeś Prawnika,  nie pozwoli Ci porozmawiać z ostatnimi klientami jakich miał i wskazuje, że Prawnik mógł mieć  problemy w  przeszłości z klientami, o których nie chce abyś wiedział.Zarazem, może ci je dostarczyć wybiórczo (samych zadowolonych). Jeśli odmawia dostarczenia ci swoich referencji – szukaj dyskretnie dalej prawnika dla siebie,

i) Pomieszczenia Kancelarii  Prawnika,  ich lokalizacja,  budynek,  recepcja, sala konferencyjna i  pozostałe biura, mogą dużo mówić o praktyce  prawnika i jego klienteli.

Poniżej  kilka oznak, że nie wszystko jest dobrze z tym Prawnikiem, oceniając powyższe:

– Powierzchnia biurowa w złym stanie – powierzchnia biurowa lub inne jego mienie w złym stanie,  może sygnalizować  jego problemy finansowe,

– Duża ilość pustych biur – Duża liczba pustych biur może sygnalizować znaczną rotację pracowników lub problemy finansowe,

– Zaniedbane, nieuporządkowane biuro – bałagan wpływa na dezorganizację i nieefektywność. Może Prawnik rozwija się w chaosie, ale nie chcesz ryzykować utraty ważnych dokumentów lub zgubić jakiś termin przez ten bałagan,

– Stosy dokumentów lub zapchana poczta elektroniczna –  może wskazywać, że Prawnikowi  brakuje odpowiedniego personelu pomocniczego lub jest chaotyczny, brakuje mu motywacji lub  jest przytłoczony,

Spojrzenie na pracowników Prawnika  jak również na to jak on współdziała z personelem, może dostarczyć wskazówek co do jego skuteczności, kompetencji, rzetelności i etyki.

– Niezadowoleni pracownicy – niezadowoleni pracownicy lub niskie morale w miejscu pracy może sygnalizować słabą komunikację prawnik-personel, napięte relacje i brak troski.Prawnik, który traktuje pracowników słabo – poprzez zastraszanie, wyzwiska, chamstwo i inne zachowania – może generować konflikt, napięcie i złą wolę.

– Wysoki wskaźnik rotacji –  może sygnalizować niezadowolenie z kancelarii prawniczej w ogóle lub prawnika konkretnie. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do pozostania w firmie, niezależnie od  wynagrodzenia i innych świadczeń.

– Brak pracowników – Prawnik, który nie posiada odpowiedniego personelu pomocniczego, może mieć problemy finansowe.

Dlaczego podkreślamy słowo “pracownik”? Ponieważ nie da się prowadzić poważnego biznesu prawniczego samodzielnie. Tak jak nie da się stworzyć dużego biznesu bez pieniędzy pochodzących z aktywów państwa a więc środków publicznych bezpośrednich lub pośrednich (to mogą być różne kontrakty, licencje, koncesje, przejęcia państwowych firm, gruntów, zwrotu podatków, gwarancje, poręczenia rządowe itd. a przede wszystkim przychylność władz)….tak Czytelniku, Ty jesteś Sponsorem tzw. dużego biznesu a że nie czerpiesz z niego tak okazałych profitów? cóż… Jeśli Cię to pocieszy to jesteś również sponsorem pomysłów polityków, których wybierasz do rządzenia a także zaciąganych przez nich zobowiązań (dla Twojego dobra i bezpieczeństwa:).

Łatwo nam się pisało powyżej o “agresywnej” polityce walki o klienta myśląc o dużych miastach, gdzie na pewno konkurencja prawników jest większa w porównaniu do małych miejscowości powiatowych i gminnych, gdzie występuje pięciu prawników na krzyż, gdzie każdy ich zna i każdy z tych prawników ma zajęcie  jak nie w starostwie to w urzędzie miasta jak nie u miejscowego biznesmena to w punkcie darmowej pomocy prawnej i sądzie itd. Takie małe miasteczka to także szansa dla Prawników z dużych miast, aby w ramach mobilności i tam świadczyli swoje usługi..no chyba że Izby im to ograniczają (bat na prawników korporacyjnych to głównie sądy dyscyplinarne Izb) albo inni koledzy. Zapytaj Prawnika z dużego miasta jakby widział świadczenie usług w twojej małej miejscowości? To nic nie kosztuje.

Problemy finansowe Prawnika nie powinny go wykluczać z naszych wyborów, ale jeśli nie posiadamy tej informacji  w dalszej  współpracy z nim mogą zdarzać  się”niespodzianki”.

Niespodzianki przy rozliczeniach  z Prawnikiem za Usługi, wyższe niż pierwotnie w uzgodnieniach to oficjalnie często koszty: zatrudniania dodatkowego personelu lub podwykonawców(np: detektywa, księgowego itp.), zakupu informacji na zewnątrz, czasochłonnych rozmów telefonicznych, dodatkowego kserowania, materiały biurowe, opłaty pocztowo-kurierskie, paliwo, bilety lotnicze, kolejowe, analizy  lub inne koszty, na które również trzeba uważać dobierając do swoich potrzeb czy indywidualnych czy firmowych odpowiedniego Prawnika. Lista dodatkowych kosztów pracy prawnika jest długa i nie będziemy się tutaj nią zajmować.

Należy także zaznaczyć, że wielu potencjalnych klientów prawnika nadużywa możliwości jakie ów daje w świadczeniu porad prawnych za darmo (bez publicznych dotacji pieniężnych) na swój koszt (nazywa się to wyłudzaniem wiedzy). Nie każdy prawnik ma intratną posadę, która daje mu bezpieczne utrzymanie się na rynku usług prawnych ( np: kontrakt z instytucją rządową, samorządową, fundacją, uczelnią wyższą, dotacje rządowe, unijne, umowy z dużymi korporacjami itp. Zasoby z których człowiek może korzystać na tym łez padole zwanym życiem na Ziemi, mają swoje ograniczenia, granice i nie dla wszystkich ich wystarcza; gdyby było inaczej to każdy kraj na świecie miałby złoża ropy naftowej i gazu ziemnego a tak przecież nie jest, stąd nie wszyscy co mądrzejsi obywatele mogą być prezydentami, premierami itd. – toteż nie wszyscy prawnicy również dochrapują się “wyjadania wisienek z tortu”) i potencjalny klient musi pamiętać, że taki prawnik pokrywa koszty swojej działalności (podatki, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za wynajmowany lokal, abonamenty w różnych wydawnictwach z gotowymi komentarzami do przepisów prawnych i orzeczeń itd.) stąd nie może świadczyć porad prawnych tylko za darmo (nawet tych prostych) i to nie jest  jego zła wola, ale pragmatyzm. Co innego, że niektórzy prawnicy tego pragmatyzmu i bufonady nadużywają jak wynika z przekazów ich klientów. Szczególnie niektórzy adwokaci kreujący się na “lepszy sort” lub “nadludzi”. Sam argument, że adwokat w Polsce jest starszym zawodem, pamiętającym dobrze czasy międzywojnia (nawiasem mówiąc potworne, straszliwe, koszmarne, ohydne, okropne i złe czasy w których ponad 50% Polaków nie umiało czytać ani pisać. Mądre zdanie z tego okresu wypowiedział o Polakach jeden z największych wodzów tamtych lat, szlachcic słynący z kwiecistego języka cyt. “Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy” – czy tak zostało?)  już nie wystarcza na rynku usług prawnych (tym bardziej, że świat mocno ewoluował przez ostatnie pół wieku. Przejawia się to nowoczesnymi technologiami i większą świadomością ludzi o otaczającym ich świecie a sumą tego wszystkiego są ich większe wymagania. To były zyski: świadomość i wymagania, ale człowiek ponosi też koszty takiego stanu rzeczy. Jest nią samotność jednostki na tyle dokuczająca i groźna, że w 2018 rząd w Wielkiej Brytanii, powołał Ministra ds. Samotności, czat na Facebooku czy Twitterze nie zastąpi nam prawdziwej interakcji z ludżmi).

Póki radcowie prawni, będą bać się prawa karnego – ten stan nadludzi może mieć tendencje stałą.

Pożądane cechy u Prawnika, którego poszukujesz to: umiejętność szybkiego reagowania na nowe sytuacje, odwaga(nie tylko ta potrzebna do obrony seryjnych morderców, pedofilów itd.), zaradność ( i to nie tylko ta cwaniacka czy bardziej dyplomatycznie spryciarska, kiedy młody adept na prawnika korporacyjnego, pracując dla kogoś jako np: aplikant w większej kancelarii, postanawia się usamodzielnić i “zabiera” ze sobą część klientów tejże kancelarii aby już bez pośredników ich obsługiwać na własny rachunek), umiejętność słuchania (zawsze powinien doceniać ciebie lub twojego przeciwnika, nie mieć  lekceważącego stosunku), pracowitość (np: aby chciało mu się przygotowywać odpowiedni rozległy materiał dowodowy dla sądu), zdolność argumentacji i samodzielność myślenia a nie tylko wykute na pamięć paragrafy, odporność na stresowe sytuacje ( to on ma cię uspokajać, gdy dostałeś pierwsze w życiu wezwanie do zapłaty lub wezwanie do sądu, który wcześniej widziałeś tylko w TV) ale i ty musisz pamiętać że w odróżnieniu od sędziego i prokuratora – adwokat i radca prawny utrzymuje się najczęściej sam z tego co wypracuje a więc może mieć ciągoty do mniej etycznych zachowań (dla twojego dobra lub szkody – i nie mamy w tym miejscu na myśli takich faktów jakimi są robione przez Prawników, Regulaminy i Umowy dla banków, operatorów telefonii komórkowej, sprzedawców usług energetycznych, sprzedawców agd (m.in garnków) itd., które skazują Ciebie Czytelniku na wieczne potępienie windykacyjne albo komornicze, jeśli nie wywiążesz się z najmniejszego (także czcionką pisanego) punktu ich postanowień a wielu przypadkach naciąganych do granic (nie)uczciwości – w końcu sam się na nie zgodziłeś podpisując:). Słyszałeś o aferze z “lub czasopisma” z 2002 roku?, itp.

Należy też pamiętać, że tańszy Prawnik nie musi oznaczać gorszy. Może dany talent prawny buduje dopiero “koszyk klientów” i przez atrakcyjne ceny chce ich do siebie zachęcić albo ma ich tak dużo, że stać go na ich pozyskiwanie oferując niższe ceny usług prawnych (patrz: “kombajny” outsourcingu usług prawnych, młócą gdzie się da oferując tanie porady prawne dla różnych firm – medialnych, telekomunikacyjnych itd.)

Czy wiesz, że Prawnikowi korporacyjnemu, który oferuje zbyt niskie ceny Usług Prawniczych, grozi dyscyplinarka? Wszędzie ta wygodna i motywacyjna “etyka” :)  A przecież jak powiedział w/w wiceminister  sprawiedliwości, przypomnijmy:” Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” – wysokie nakazowe minimalne ceny to ten interes publiczny?

Nie masz wrażenia Czytelniku, że każdy powołuje się na Konstytucje jak jemu wygodnie a tak naprawdę dla Suwerena tzn. ciebie jako najważniejszej osoby w niej uwzględnionej jest ona dokumentem tylko teoretycznym jak ufo? Podobna rzecz dzieje się z tzw. niezależnością sądów i niezawisłością sędziów,  niby taka jest a jednak każda wymiana, zmiana sędziów ( szczególnie SN, TK, NSA) wzbudza wiele kontrowersji szczególnie w rywalizujących ze sobą o władzę partiach politycznych. To jak to jest naprawdę z tą niezależnością sądów i niezawisłością sędziów? No comments.

Czy warto szukać dla siebie najlepszego prawnika? Oczywiście że warto, chociażby dlatego, aby negować różne materiały w sieci, których puentą jest stwierdzenie, ”..że najlepszy prawnik to ten, który niekoniecznie ma wiedzę, ale zna dobrze sędziego…” (jako swojego ucznia, sąsiada, kolegę ze szkoły, kuzyna itp.), albo inne “…czy się stoi czy się leży to taksa się należy…”(dzieją się takie rzeczy tam, gdzie gwarantowane “niektórym grupom” środki publiczne są poza rzetelną kontrolą i oceną).   Wprawdzie już w średniowieczu pewien Prawnik napisał: “Cel uświęca środki” ale czy trzeba się z nim zgadzać w XXI wieku?  Szczególnie wykonując zawód zaufania publicznego? W końcu ten sam autor napisał też: “Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie” napisał też  “Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich(krzywd), nie będą już w stanie” a także “Ten, kto ma władzę (i pieniądze), nie musi nikogo za nic przepraszać”. 

Czy słowa tego Prawnika po ponad 500 latach od ich wypowiedzenia zdezaktualizowały się? To musisz ocenić sam. Nie będziemy ci w tym miejscu podpowiadać. Jakie metody stosują prawnicy, zgodnie z zasadą cel uświęca środki, możesz zobaczyć na własne oczy w filmie z 1982 pt.”Werdykt” w rolach głównych Paul Newman.

Czy w takim razie w ogóle obywatelowi jest potrzebny tzw. wymiar sprawiedliwości, jeśli jest to twór niejako ponad nim? Oczywiście że potrzebny, chociażby dlatego, aby nie zapanowała anarchia.  A jak ten wymiar sprawiedliwości jest urządzony, decydujesz w demokracji Ty i Twoi wybrańcy – nikt inny (od czasów starożytnego Rzymu, z których się wzięło nasze Prawo i od zwyczajów),  a jeśli jest w Tobie zwątpienie, że i tak się nic nie zmieni, albo nieważne kto oddaje głosy, ważne kto je liczy, cedujesz swoje przyszłe prawa i pole (władze i pieniądze) mniejszości, która niekoniecznie ma zbieżne interesy z Twoimi. Jeśli coś ci się nie podoba, możesz to zmienić – wystarczy tylko chcieć. Optymalnie, kandyduj sam w wyborach, aby móc współdecydować o kształcie wymiaru sprawiedliwości i zmieniać prawo – chyba masz się za dobrego kandydata do rządzenia? (nawet gdy nie przekroczysz wymaganego 5% progu wyborczego, aby nazywać się już posłem czy senatorem to na pewno uda ci się przekroczyć próg 3%, który gwarantuje, że dostaniesz co roku do kieszeni, Subwencje na koszt podatników – w 2016 roku w Polsce były to 5,77 PLN za jeden ważny oddany na ciebie głos).

Dzieje ludzkości pokazują jednak (cokolwiek politycy ci wmawiają), że głębokie reformy czegokolwiek odbywały się jedynie po konfliktach zbrojnych i rewolucjach mocarstw. Nastawał nowy ład (władza boi się tylko tłumów na ulicach, niczego więcej). Dzisiaj żadne z mocarstw nie jest zainteresowane  “zmianami” póki zasoby “darów natury” się nie wyczerpią (a ci co będą je jeszcze mieć, będą się nimi dzielić po “rozsądnej cenie” z pozostałymi).

Nie uwierzysz, Internet jest nie tylko narzędziem edukacyjnym,(gdzie co drugi z nas po takiej edukacji to lekarz, prawnik albo inny mędrzec), ale też terapeutycznym i pokojowym dla ludzkości – pozwala “ujść parze”(złości, frustracji itp.) i “gniecie w zarodku” różne antydemokratyczne zapędy. A więc świat wydaje się uporządkowany jak nigdy wcześniej.

Na koniec tego mini Poradnika, pozostaje ustalić, kto lepszy dla naszych potrzeb – Pan Prawnik czy Pani Prawnik?

W tym miejscu można zadać sobie pytanie: czy wśród tej grupy zawodowej jest podobnie jak w środowisku Lwów? A więc, Pani Lwica, cierpliwa, opiekuńcza, pracowita, ostrożna, jak potrzeba poświęci wiele, nawet swoje ciało, aby ratować  potomstwo,  z drugiej strony bardziej mściwa i przebiegła niż Pan Lew, który wykazuje się przeważnie siłą, odwagą i przebojowością. Cóż, mamy swoje praktyczne obserwacje w tej materii, jednak aby nikogo nie dyskryminować nie odpowiemy na powyższe pytanie a temat tutaj ucinamy. Czuliśmy się zobligowani, zaakcentować go, Tobie do przemyślenia.

Jak widzisz znalezienie najlepszego prawnika nie jest takie proste i musisz zarezerwować na tę czynność więcej czasu niż zapewne myślałeś. I nie sugeruj się tytułami jakie widujemy z lat ubiegłych w necie na mekkach prawniczych czasopism, że prawnikowi zależy bardziej niż Tobie dbać o Twój interes. To nie prawda, musisz zadbać o niego sam, aby stać cię było na takiego prawnika.

A że niby chodziło tam o prawników z urzędu? To już temat na inny nowy epos narodowy, który zajmie co najmniej kilka tomów – ale o nim już przy innej okazji.

Każdy z nas może powiedzieć eeeee… a po co nam wyśmienity prawnik dla siebie lub dla firmy? to tylko fanaberia i koszt. Jestem uczciwym obywatelem do szpiku kości i nie ma szans, abym miał styczność z sądami, oskarżeniami itp.

Jest to błędne myślenie.

Ty możesz być uczciwy, ale wokół ciebie znajduje się “element” z różnymi motywacjami, który może wpłynąć na status twojej nieskazitelnej uczciwości, nie mówiąc już o tzw. zdarzeniach nieprzewidywalnych. Na ogół do przestępstw popychają ludzi nie tylko złe wzorce wyniesione z domu ze szkoły, uczelni itd. ale frustracja i bezsilność. Pamiętaj o tym ” Nie znacie dnia ani godziny – Mt 25, 13″.

 

Wbrew pozorom Prawnicy (także ci słabi): Adwokaci, Radcowie Prawni, Notariusze itd. mogą spać spokojnie – mało który ich potencjalny klient, zadaje sobie trud (z lenistwa, z braku edukacji, niewiedzy itp.) aby wysilić się i podejmować kroki zawarte w instrukcji z powyższego artykułu pisanego za darmo na bazie teorii i praktyki, tak aby znależć tego najlepszego. Na siłę jak wiadomo, nie da się nikogo uszczęśliwić jeśli tego sam zainteresowany nie chce. Większość ludzi woli żyć  jak w Truman Show i mają do tego prawo ( to już cytat nie od Prawnika ze średniowiecza, ale od nas… za darmo).

                                                                                             

                                                                                                          Powodzenia

 

czas

 

poradnik prawny

data aktualizacji: 11.07.2018