prawnik radca prawny reprywatyzacja

Aktualizowano:


Czas czytania:
9 minuty

Osiemnastoletni dziś człowiek, wkraczający w dorosłe życie, może nie wiedzieć zapatrzony w swój telefon komórkowy, że tuż przed jego narodzinami w latach 90 -tych a więc niedawno, Polska była innym krajem niż teraz. Miała swój państwowy przemysł (wszystkich obywateli, zarządzany przez ich najemników: dyrektorów i prezesów). W wyniku sprzedaży tego państwowego przemysłu, różne były jego motywacje: od restrukturyzacji tzn. zwolnień pracowniczych przeludnionych w tym czasie zakładów, po wymianę technologii na nowocześniejszą, aby mogła konkurować na rynkach zagranicznych – choć konkurowała, każda z tych firm miała prężnie działającą komórkę eksportu i rynki zbytu, gdzie słaba złotówka napędzała tylko zakupy na rynkach zagranicznych; po szukanie inwestorów globalnych  torując im specjalne strefy ekonomiczne i zwolnienia z podatków, którzy to pozbawili Polskę wraz z jej funkcjonariuszami restrukturyzacyjnymi (którzy kiedyś i dzisiaj mają się bardzo dobrze), majątku wypracowanego przez wcześniejsze pokolenia, na końcu tego łańcucha podmiotów, którzy skorzystali na bałaganie prawnym jaki panował przy sprzedaży najcenniejszego majątku narodowego, można wymienić “dobrze ustosunkowanych przedsiębiorców”, byłych urzędników państwowych i światek przestępczy. Owszem, za te pieniądze trzeba było dotować nierentowne górnictwo, spłacać długi jeszcze z przed II wojny światowej itd. itp. ale….. niskie wartości sprzedaży tych przedsiębiorstw państwowych porażają.

Czy można było pójść inna drogą? o tym wiedzą tylko ci co robili target z Zachodem,  i na tym skorzystali,  chcąc się odczepić od imperialnego wschodu, który traktował Polskę jako swoją własność a wtedy był na wykończeniu przez kłopoty gospodarcze i strajki u siebie. Pamiętać trzeba, że lata 90-te to pasmo nieszczęść ludzkich. To bezrobocie, to wolna amerykanka tzw. dziki kapitalizm, produkcja prawa pod grupy interesów itd.

Dziś z perspektywy czasu, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej i Strefie Schengen (jak inne kraje byłego bloku socjalistycznego), można pomyśleć, że działania od 1989 roku były słuszne (na Twitterze, FB,  można  zdemaskować tych co skorzystali na przemianach od 1989, niektórzy z nich mając np. na TT kilkadziesiąt tysięcy Obserwatorów, kreują się na “jedynych uczciwych i sprawiedliwych mędrców” co wiedzą wszystko. Ale cóż znaczy to kilkadziesiąt tysięcy Obserwujących taki profil, wobec ponad 100 000 000 na profilu piosenkarki Katy Perry?), ale myślenie takie może okazać się złudnym, kiedy wspomni się ofiary w ludziach z tamtych lat i podziały jakie powstały między nimi a trwają obecnie (mentalne i materialne). Wniosek na to wszystko nasuwa się jeden, Polska mogła wybrać inną drogę i doszłaby do tego samego punktu w którym znajduje się dzisiaj tylko ponosząc mniejsze koszty i ofiary. Skąd ten wniosek?

 1. Zachód zawsze rywalizował o wpływy ze Wschodem (polityczne, militarne od starożytności i Wschodem, nie była tylko Rosja)
 2. Kolonialny Zachód jak ognia bał się od 1917 realnego komunizmu, działającego na zasadzie janosikowej, który mógłby rozlać się na całą Europę, jej rody królewskie i książęce i rodzący się kapitalizm,
 3. Zachód poszukiwał nowych bliższych rynków zbytu i rynków produkcji a także siły roboczej, likwidując zarazem konkurencję, bez rozlewu krwi,
 4. Zachód był lobbowany (zależało im) przez przedwojenną szlachtę, Kościół i Żydów, którzy starali się bardzo o odzyskanie majątków i innego mienia na ziemiach polskich, zawłaszczonych przez władze po 1945 roku.

Zresztą jaka była pozycja negocjacyjna Polski po 1989 roku, jeśli kluczowe postacie polskiej polityki od lewa do prawa wypowiadały się w tym względzie za obywateli jasno “tylko zachód i innego wyjścia nie ma”, a Zachód wiedząc, że ma łatwy kąsek do zjedzenia, który nie ma innej alternatywy jak wpadnięcie w jego ramiona, tylko na tym korzysta/ł i tzw. wąskie polskie elity (polityczne i biznesowe).

Polska, Polacy miała wtedy szczęście, że nie została bardziej zaorana lub rozłożona na łopatki.

Socjalizm w wydaniu RWPG nie mógł się udać, zniszczył go kapitał a raczej jego brak. “Wspólne” – znaczy niczyje (aparat represji i kontroli jaki pilnował tej “wspólnej” własności sam przeszedł na drugą “ciemną stronę mocy”)  a więc ponura natura ludzka wzięła górę nad ideologią marksizmu (notabene specjaliści od kapitalistycznych przekształceń własnościowych w Polsce w 1989 byli po szkołach, gdzie głównym przedmiotem jaki wykładano był MARKSIZM i w niego też wierzyli, dzisiaj ci sami ludzie są największymi piewcami kapitalizmu, a sam Marx, niemiecki żyd z pochodzenia i założyciel socjalizmu kibicował w swoich czasach Polsce i uważał Polskę za zaporę dla rosyjskiego imperializmu, dążącego do dominacji w Europie przez Carów rosyjskich z rodziny Romanowów (to był XIX w.) spowinowaconych z familiami rodów królewskich i książęcych Europy Zachodniej. Wśród nich był Car Aleksander I Romanow, noszący tytuły — z Bożej łaski cesarz i samodzierżca wszechrosyjski, moskiewski, kijowski, włodzimierski, nowogrodzki, car kazański, car astrachański, król polski, car syberyjski, car Chersonezu Taurydzkiego, pan Pskowa i wielki książę smoleński, litewski, wołyński, podolski i fiński, książę estoński, inflancki, kurlandzki i semigalski, żmudzki, białostocki, karelski, twerski, jugorski, permski, wiacki, bułgarski i innych; pan i wielki książę ziemi Niżnego Nowogrodu, czernihowski, riazański, połocki, rostowski, jarosławski, biełozierski, udorski, obdorski, kondyjski, witebski, mścisławski, całej Północy zwycięzca, pan Jeveru, kartalińskiej i kabardyńskiej ziemi oraz obwodu Armenii, czerkaskich i górskich książąt i innych pan i zdobywca, następca tronu Norwegii, książę Szlezwika-Holsztynu, Stormarn, Dithmarschen i Oldenburga, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozostali carowie z Romanowów: Mikołaj I Pawłowicz, Aleksander II Mikołajewicz, Aleksander III Romanow (Marx żył i mówił  o czasach wieku XIX, a więc przed narodzinami bolszewizmu leninowskiego i rewolucji pażdziernikowej z początku XX wieku, która w Rosji była następstwem rządów Romanowów i ucisku poddanych jaki stosowali oni w latach swojego panowania).
Już na emigracji w Londynie, Marx krytykował także brak pomocy dla Polaków ze strony mocarstw, który w jego ocenie mógł doprowadzić do złamania ducha oporu wobec Rosji. Znaczący wzrost jego zainteresowania sprawą polską miał miejsce w okresie powstania styczniowego (1863–1864, które odbywało się na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Nazywane też “pańskim zrywem” z tego powodu, że duża część społeczeństwa polskiego głównie chłopi, robotnicy, mieszczanie nie chciała w nim uczestniczyć, nie widząc dla siebie interesu w odróżnieniu do szlachty i ziemian), upadek którego Marx uznał za jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń w Europie po 1815. W ocenie Marxa upadek powstania miał zniechęcić Polaków do walki o suwerenność i umocnić pozycję Rosji. Marx organizował zbiórki pieniędzy dla polskich emigrantów wbrew oporowi prasy i parlamentarzystów, występował na wiecach upamiętniających powstanie i protestował przeciw wydawaniu rosyjskim władzom powstańców przebywających na Zachodzie. Gmina Centralna Londyńskiego Zjednoczenia Emigracji Polskiej imiennie podziękowała Marxowi za jedno z jego przemówień. Krytykę braku reakcji na podbój Polski przez Rosję Marx zawarł w manifeście I Międzynarodówki. O podboju austriackim i niemieckim Karl Marx jakoś mniej wspominał.

Ostatecznie więc, wygrała ideologia pieniądza i pełnego brzucha. Postęp cywilizacyjny i różnice w tym względzie między wschodem i zachodem dokończyły dzieła. Tym bardziej, że nieliczni korzystali wtedy z dobrodziejstw Zachodu, reszta musiała obejść się smakiem. W skrócie – robotnicy i chłopi założyli polskie państwo socjalistyczne i ci sami robotnicy i chłopi je rozwalili.

A że to jest witryna o tematyce prawniczej, nie będziemy już wnikać w szczegóły historycznych wydarzeń odciskających piętno na taki stan rzeczy jaki mamy współcześnie tj.:

 • królowie z rodu Piastów na ziemiach polskich,  Kazimierz III Wielki nie pozostawiający legalnego męskiego potomstwa; władcą Polski siostrzeniec zmarłego  Ludwik Węgierski; Jagiellonowie królami Polski, Rzeczypospolita Obojga Narodów i jej królowie (ich pochodzenie, Wazowie-Potop Szwedzki, magnateria i ich familie na ziemiach polskich i ich pochodzenie – protoplaści, czy to byli greccy bogowie?)
 • zabory (1795–1918) przez kogo?, kiedy?, jak?
 • zakończenie I wojny światowej, rozejm w Compiègne, traktat Wersalski,
 • II Rzeczpospolita, skąd był kapitał na budowę państwa polskiego w okresie międzywojennym (czy był to spadek po zaborcach?) zdjęcia z tego okresu, możesz zobaczyć na NACu, Rada Regencyjna, sanacja (rządy autorytarne), bereza kartuska (zwalczanie siłą opozycji komunistycznej),
 • wzrost znaczenia w Europie ruchów komunistycznych, powstanie w 1919 roku antykomunistycznej NSDAP –  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (kto?, przez kogo finansowana? ilu członków?, jakie poparcie w Niemczech? przeciw komu?)
 • II wojna światowa (straty materialne w dobytku: środkach trwałych: nieruchomościach, gruntach, budynkach, budowlach i lokalach, maszynach i urządzeniach, środkach transportu, inwentarzu żywym, a także w infrastrukturze i wyposażeniu oraz aktywach, depozytach bankowych, wekslach, zapasach towarów, surowcach i zasobach), bratobójcze walki o wpływy w przyszłej Polsce, Konferencje mocarstw porządkujące ład na świecie po II wojnie światowej,
 • narodziny PRLu (kraju demokracji ludowej tzw. chłopsko-robotniczego), Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, nowe granice, repatriacje, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (pierwszymi państwami które uznały TRJN 29 czerwca 1945 były USA, Wielka Brytania i Francja, cofając jednocześnie uznanie dla Rządu RP na uchodźstwie.TRJN 16 października 1945 podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych, przez co Polska stała się członkiem założycielem ONZ), dekret Bieruta, PZPR, wpływy i uzależnienie od ZSRR, okres gomułkowski, okres gierkowski, stan wojenny, walący się socjalizm w ZSRR, biesiada w magdalence, tzw. okrągły stół.

Jak widzisz dzisiejszy 18 latku, dużo cię ominęło z tego zarysu historii Polski i kształtowania się stosunków międzyludzkich pośród Polakami i Polakami a innymi nacjami ale przede wszystkim kształtowania się samej postaci Polaka w zawierusze historii, może łatwiej zrozumiesz, dlaczego “Polak Polakowi wilkiem”, ale ten sam Polak w stosunku do innych cywilizowanych nacji “potulnym barankiem” (nie było wtedy internetu i twojego ukochanego iPhona. Dziś dzięki internetowi, możesz czerpać wiedzę z kilkuset źródeł krajowych i zagranicznych a nie tylko z jedynej i słusznej objawionej prawdy). Jedno się nie zmieniło w przekroju historycznym. Nadal słyszysz to samo co słyszeli twoi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice od  rządzących a w twoim przypadku już polityków, których wybierasz w wyborach jako swoich przedstawicieli, że za 20,50,100 lat Polska będzie tym a to tamtym ….. cóż. Zauważyłeś, że politycy mają to do siebie, że będąc u władzy już im się nie spieszy z reformami tak bardzo jak wcześniej, kiedy w niej nie byli? (był jeden przypadek w najnowszej historii Polski, kiedy politykom nadzwyczajnie się spieszyło – to była sprzedaż majątku narodowego wypracowanego przez co najmniej dwa pokolenia Polaków i stanowiącego jego własność – ale o tym poniżej). Zawsze też mają usprawiedliwienie swoich (nie) poczynań a to sytuacja międzynarodowa taka albo siaka, a to próbowaliśmy ale te cholerne ograniczenia…traktaty, kapitał spekulacyjny itd. I następuje reset i od nowa reset i na nowo i tak w nieskończoność. A standardem w polskiej polityce jest przerzucanie odpowiedzialności na innych tzw. odwracanie kota ogonem lub mowa-trawa. Oto przykład:

 

prawnik
Foto dodane 04.09.2018

To kto tak naprawdę sprzedawał polskie państwowe przedsiębiorstwa? Jakieś konkrety: dokumenty, osoby, nazwiska, daty, podpisy itd. Czy tylko AWS czy ich ówczesny koalicjant Unia Wolności?

Może to gruppenführer Wolf – bohater jednego z popularnych seriali?

Teraz (mamy 2018 rok), próbuje się odkupywać sprzedane kiedyś państwowe przedsiębiorstwa. Co rozumniejsi podatnicy zadają sobie  pytanie: kto kolejny raz za to zapłaci? lub kto i kiedy sprzedaje kiedyś poczyniony na polskiej ziemi atrakcyjny zakup?:

a) ktoś kto chce jeszcze raz grubo zarobić,

b) ktoś kto wie, że branża jest mocno konkurencyjna i nieperspektywiczna bez dokładania do niej,

c) ktoś komu zagraniczne aktywa się zadłużyły i jest zmuszony do sprzedaży aby ratować tamte,

itd. itp.

Efekt tego rodzaju zachowań jest taki,że twoi starsi rówieśnicy powyjeżdżali z tego kraju, nie oglądając się na władzę a brak wcześniej zapowiadanych reform doprowadził, że brakuje rąk do pracy. I nie dziw się żadnej korporacji w tym prawniczej, że chciałaby mieć takie parametry: mało członków, nadzwyczajne uprawnienia, dużo pieniędzy.

Nie chciałbyś mieć 18 latku: dużo pieniędzy za które używałbyś życia, bezpieczną i pewną do starości pracę bez stresu; najlepiej, aby inni pracowali na twoją emeryturę i aby twoje dzieci dziedziczyły taki stan rzeczy po tobie?

W końcu to człowiek (wtedy, duży, silny, nieustraszony, z nadprodukcją w ciele C19H28O2 – prawdziwy Goliat Jaskiniowiec) wpadł dawno dawno temu na pomysł, kiedy jeszcze nie było takiego prawa jak dziś, wypracowanego w toku ewolucji i rewolucji, że aby długo, dostatnio i wygodnie żyć wystarczy łupić słabszego sąsiada. Ze złupionych bogactw kupował najemników (swoje wojska) zakładał miasta, państwa a w nich całe rzesze podporządkowanych sile Goliata pracowały na jego marzenia wg praw jakie wymyślił, płacąc Goliatowi obowiązkowe daniny. Świetny pomysł na biznes. I było tak mega super dobrze Goliatowi, jego rodzinie i bliskim zaufanym współpracownikom. Do czasu…kiedy pojawił się bunt “podporządkowanych” na złe traktowanie przez Goliata i “konkurencja”, która myślała w ten sam sposób co Goliat.

Zobacz w tabelach co kiedyś zbudowali twoi dziadkowie i rodzice a  dzisiaj nie należy do nich. Potraktuj ten materiał nie jako rewolucyjny, ale faktograficzny i dający powód do samodzielnego myślenia. Nie poruszyliśmy w nim zagadnień dotyczących “sprawiedliwej reprywatyzacji” majątku narodowego, tego że państwowy Prezes, Dyrektor nagle stawał się  właścicielem Przedsiębiorstwa państwowego a także, czy niektóre przedsiębiorstwa z listy były najpierw skazywane na upadłość a póżniej kupowane po atrakcyjnej cenie lub skazywane na upadłość i likwidacje jako konkurencja, lub a także czy ich sprzedażą na pewno zajmowali się ludzie od strony Państwa, którzy na sprzedaży tego typu się znali/ją (były przypadki, że na smakowite kąski nie było ofert zakupu lub była zgłoszona tylko jedna oferta kupna i to w dużych developerskich miastach – dziwne?). W materiale tym nie próbowaliśmy rozstrzygać co jest lepsze: państwowe (nasze wspólne) czy prywatne. Państwowe – to głównie monopole o które bije się każda partia dążąca do przejęcia władzy, państwowe to dziś spółka w spółce spółką pogania, państwowe to nie znaczy że jako podatnik możesz z tego korzystać – patrz lasy państwowe, zmienił się Zarządca (nie jest nim, król), ale metody zarządcze pozostały te same od czasów feudalizmu itd., a więc ogólnie forma tego “państwowego”, zorganizowanego sobie przez rządzących, których ty 18tku, twoi rodzice i dziadkowie wybierają do rządzenia, odbiega od ideału ( nie zapomnieliśmy też o związkach zawodowych i ich szefach, w każdej spółce państwowej).

Nie rozstrzygamy też, czy uczciwie pracujący 40 lat obywatel w poniższych zakładach, może czuć się okradziony, patrząc na swoją dzisiejszą emeryturę jako pochodną tej wyprzedaży majątku narodowego za bezcen.

Jedno jest pewne, przy każdej poniższej (tabele) transakcji umowy kupna – sprzedaży lub kupna i sprzedaży udziałów musiał być Prawnik.

W każdym z poniższych przedsiębiorstw państwowych, znalazłbyś również przed 1989 rokiem pokoik Radcy Prawnego.

 

Przedsiębiorstwa w których Skarb Państwa ma udziały:

 

Nazwa spółkiSiedzibaStatus organizacyjno-prawnyUdział Skarbu PaństwaNumer KRSPodmiot wykonujący prawa z akcji/udziałówWojewodztwoSpółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki
"ARELAN" S.A.ŁódźNormalny27,416168%0000133116Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
"BINGO CENTRUM" Sp. z o.o.KatowiceNormalny15,127621%0000187168Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
"Centrum Handlowe Wschód" S.A.WarszawaNormalny46,153846%0000016065Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
"DRAGMOR" Sp. z o.o.KrakówNormalny25,062083%0000054811Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
"INOFAMA" S.A.InowrocławNormalny100,000000%0000079235Prezes Rady MinistrówKujawsko-pomorskieNie
"KORONKI" S.A. w upadłościBrzozówUpadłość20,024331%0000047040Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
"Lubelski Rynek Hurtowy " S.A.ElizówkaNormalny87,961196%0000047934Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiLubelskieNie
"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."WarszawaNormalny64,756482%0000037568Minister InfrastrukturyMazowieckieTak
"PKS-IWOPOL" Sp. z o.o. w likwidacjiSkarżysko-KamiennaLikwidacja37,313433%0000161895Minister InfrastrukturyŚwiętokrzyskieNie
"POLBUS-PKS" Sp. z o.o. we WrocławiuWrocławNormalny54,515000%0000008042Minister InfrastrukturyDolnośląskieNie
"POL-DRÓG Chojnice" Sp. z o.o. w upadłościPawłówkoUpadłość25,500000%0000111726Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
"POLMO GNIEZNO" Sp. z o.o.GnieznoNormalny6,719413%0000095097Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
"PZZ AGRO-PIAST" S.A.Chorzelów k/MielcaNieprowadzenie działalności10,287482%0000108580Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
"Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" S.A.RadomNormalny81,879365%0000025769Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiMazowieckieNie
"SPOMASZ" Bełżyce S.A.BełżyceNormalny39,974033%0000245260Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
"Stomil-Poznań" S.A.PoznańNormalny4,473450%0000116560Minister Obrony NarodowejWielkopolskieNie
"SUPON USŁUGI" Sp. z o.o.BiałystokNormalny11,319554%0000346063Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
"Uzdrowisko Rabka" S.A.Rabka-ZdrójNormalny100,000000%0000068470Prezes Rady MinistrówMałopolskieNie
"Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" S.A. w BroniszachBroniszeNormalny71,835604%0000056031Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiMazowieckieNie
"WĘGLOKOKS" S.A.KatowiceNormalny100,000000%0000095342Minister EnergiiŚląskieTak
"Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" S.A.Zielona GóraNormalny65,481999%0000086641Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiLubuskieNie
Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.WarszawaNormalny18,479534%0000055912Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000037957Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Bielsko-BiałaNormalny19,679190%0000046440Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.RacibórzNieprowadzenie działalności0,385852%0000207124Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Akwen II Spółka z o.o.KielceNormalny2,198473%0000135878Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000636771Minister FinansówMazowieckieNie
AUTOSAN S.A. w upadłościSanokUpadłość2,387175%0000067912Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Beskidzki Hurt Towarowy S.A.Bielsko-BiałaNormalny28,914100%0000144861Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiŚląskieNie
BEZETEN S.A. w likwidacjiBytomLikwidacja25,264622%0000216521Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
BGE S.A.MysłowiceNormalny0,293702%0000362603Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A.Bielsko-BiałaNieprowadzenie działalności25,000000%0000128444Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
BIS-SUKCES Sp. z o.o.LublinNormalny1,641992%0000105622Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
Biuro Handlowe "Concret" Sp. z o.o.BydgoszczNormalny99,928847%0000130020Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
BondSpot S.A.WarszawaNormalny0,000010%0000022931Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Bosacka Development Partners Sp. z o.o. w likwidacjiZakopaneLikwidacja20,200638%0000219832Agencja Mienia WojskowegoMałopolskieNie
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.BydgoszczNormalny100,000000%0000070851Prezes Rady MinistrówKujawsko-pomorskieNie
C.Hartwig Gdynia S.A.GdyniaNormalny8,938348%0000024354Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacjiKaszewy KościelneLikwidacja100,000000%0000333979Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000154178Minister ZdrowiaMazowieckieNie
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.KatowiceNormalny26,719000%0000059625Minister EnergiiŚląskieNie
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.BytomNormalny100,000000%0000223325Minister EnergiiŚląskieNie
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000284830Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.LędzinyNormalny100,000000%0000067459Minister EnergiiŚląskieNie
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.KatowiceNormalny100,000000%0000210810Prezes Rady MinistrówŚląskieNie
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.SzczecinNormalny100,000000%0000070356Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A.KielceNormalny100,000000%0000127140Prezes Rady MinistrówŚwiętokrzyskieNie
Centrum Techniki Okrętowej S.A.GdańskNormalny100,000000%0000201647Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja zakończona46,381378%0000100551Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000305180Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Chłodnia Białystok S.A.BiałystokNormalny49,152542%0000186112Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPodlaskieNie
Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.SzczecinNormalny48,608389%0000038389Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacjiCieszynLikwidacja100,000000%0000274209Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłościLublinUpadłość1,547303%0000037343Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
DALMOR S.A.GdyniaNormalny1,780610%0000020227Prezes Rady MinistrówPomorskieNie
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.WrocławNormalny86,304740%0000099256Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiDolnośląskieNie
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A.WrocławNieprowadzenie działalności3,846154%0000016853Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o.WrocławNormalny100,000000%0000085139Prezes Rady MinistrówDolnośląskieNie
Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.SkierniewiceNormalny1,277955%0000233164Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Drogowa Trasa Średnicowa S.A.KatowiceNormalny75,700935%0000027591Prezes Rady MinistrówŚląskieNie
Drukarnia Narodowa S.A. w upadłościKrakówUpadłość0,615916%0000035275Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
EHN S.A.StudzieniceNormalny1,336133%0000107547Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
ELEKTRIM - MEGADEX S.A.WarszawaNormalny1,098445%0000032649Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Elektrociepłownia Będzin S.A.PoznańNormalny5,000191%0000064511Minister EnergiiWielkopolskieNie
Elektromontaż Gdańsk S.A.GdańskNormalny8,178519%0000115362Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
ENEA S.A.PoznańNormalny51,503362%0000012483Minister EnergiiWielkopolskieTak
ENERGA S.A.GdańskNormalny51,519744%0000271591Minister EnergiiPomorskieTak
ENERGOPOL-TRADE-INSTAL S.A. w likwidacjiCzęstochowaNieprowadzenie działalności5,454545%0000116192Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacjiWarszawaLikwidacja62,095907%0000044777Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Exatel S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000044577Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.ŁódźNormalny4,524231%0000038333Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Fabryka Elementów Złącznych S.A.Siemianowice ŚląskieNormalny100,000000%0000097998Minister EnergiiŚląskieNie
Fabryka Łączników Radom S.A. w upadłościSiedlceUpadłość7,181048%0000072514Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Fabryka Maszyn Introligatorskich "INTROMA" Sp. z o.o. w likwidacjiŁódźLikwidacja100,000000%0000374222Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłościLeżajskUpadłość100,000000%0000106213Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.BydgoszczNormalny100,000000%0000080451Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.BędzinNormalny100,000000%0000069315Minister EnergiiŚląskieNie
Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON - BIAL" S.A.Bielsk PodlaskiNormalny17,930751%0000020596Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o.KatowiceNormalny0,659373%0000323946Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
FAGUM-STOMIL S.A.ŁódźNieprowadzenie działalności25,077477%0000097716Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Federal-Mogul BIMET S.A.GdańskNormalny5,000039%0000054418Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
FP SPOMAX S.A.Ostrów WielkopolskiNormalny13,182058%0000045857Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Fundusz Rozwoju Spółek S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000285139Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejMazowieckieNie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.WarszawaNormalny34,995878%0000082312Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.SzczyrkNormalny100,000000%0000029718Prezes Rady MinistrówŚląskieNie
Gremi Inwestycje S.A.KarniowiceNormalny25,089713%0000047030Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" S.A.GrzybówNormalny0,141545%0000185170Prezes Rady MinistrówŚwiętokrzyskieNie
GRUPA AZOTY S.A.TarnówNormalny32,999999%0000075450Prezes Rady MinistrówMałopolskieTak
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.PuławyNormalny0,000005%0000011737Prezes Rady MinistrówLubelskieNie
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.PoliceNormalny5,012475%0000015501Prezes Rady MinistrówZachodniopomorskieNie
Grupa LOTOS S.A.GdańskNormalny53,187498%0000106150Prezes Rady MinistrówPomorskieTak
Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.SzczecinNormalny100,000000%0000533455Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.PoznańNormalny100,000000%0000010696Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
HOLAGRA Sp. z o.o.LesznoNormalny10,045662%0000046181Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Holding KW Sp. z o.o.KatowiceNormalny100,000000%0000684374Minister EnergiiŚląskieNie
Hotele Olsztyn Sp. z o.o.OlsztynNormalny100,000000%0000045295Prezes Rady MinistrówWarmińsko-mazurskieNie
Huta "Kościuszko" S.A. w upadłościChorzówUpadłość100,000000%0000109444Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Huta BATORY S.A. w upadłościChorzówUpadłość zakończona16,563901%0000049888Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
HUTA ŁABĘDY S.A.GliwiceNormalny0,974793%0000076693Minister EnergiiŚląskieNie
Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacjiKatowiceLikwidacja32,109299%0000026012Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Huta Ostrowiec S.A. w upadłościOstrowiec ŚwiętokrzyskiUpadłość6,514749%0000014800Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa WolaNormalny4,146045%0000004324Minister Obrony NarodowejPodkarpackieNie
Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacjiDąbrowa GórniczaNieprowadzenie działalności13,802588%0000075508Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE S.A. w upadłościZawiercieUpadłość100,000000%0000043226Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
HUTMAR S.A.CzęstochowaNormalny100,000000%0000114383Minister EnergiiŚląskieNie
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.WrocławNormalny100,000000%0000288091Minister EnergiiDolnośląskieNie
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.WarszawaNormalny0,635455%0000295898Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
INWESTSTAR S.A.StarachowiceNormalny14,957915%0000023144Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.Jastrzębie-ZdrójNormalny51,478197%0000072093Minister EnergiiŚląskieTak
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.Jastrzębie-ZdrójNormalny41,858940%0000088012Minister EnergiiŚląskieNie
JSW KOKS S.A.ZabrzeNormalny3,230131%0000445684Minister EnergiiŚląskieNie
Kama Foods S.A. w upadłościWarszawaUpadłość zakończona9,551297%0000085385Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Sp. z o.o.WarszawaNieprowadzenie działalności25,000000%0000064238Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.KatowiceNormalny49,803836%0000106403Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Katowicki Holding Węglowy S.A.KatowiceNormalny100,000000%0000046994Minister EnergiiŚląskieTak
KGHM Polska Miedź S.A.LubinNormalny31,794950%0000023302Minister EnergiiDolnośląskieTak
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłościWarszawaUpadłość0,197529%0000171630Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
KOFAMA Koźle S.A.Kędzierzyn KoźleNormalny1,179456%0000406958Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiOpolskieNie
Kombinat Budowlany Kołobrzeg Sp. z o.o. w upadłościBezprawUpadłość100,000000%0000309341Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiZachodniopomorskieNie
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.WieliczkaNormalny100,000000%0000278401Minister EnergiiMałopolskieNie
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.BochniaNormalny100,000000%0000478929Minister EnergiiMałopolskieNie
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłościWilkówUpadłość100,000000%0000246335Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o.o.Bielany WrocławskieNormalny31,096563%0000085112Minister EnergiiDolnośląskieNie
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.WarszawaNormalny63,307104%0000094881Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Kosmo Sp. z o.o.WrocławNormalny4,473684%0000087281Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiDolnośląskieNie
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Kostrzyn nad OdrąNormalny21,574585%0000066104Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubuskieNie
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.ToruńNormalny79,692431%0000084678Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiKujawsko-pomorskieTak
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.WarszawaNormalny33,333333%0000081582Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.KrakówNormalny71,309842%0000058058Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacjiKrakówNieprowadzenie działalności33,333333%0000022237Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłościKrosnoUpadłość2,900844%0000010660Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
KRZYWA S.A.LegnicaNieprowadzenie działalności11,503067%0000369398Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacjiKrakówLikwidacja94,242948%0000590980Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.SiedlceNormalny15,000000%0000047950Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.LegnicaNormalny39,765026%0000033018Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
LEN S.A. w likwidacjiKamienna GóraNieprowadzenie działalności5,795036%0000006923Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
LOGOTEC ENGINEERING S.A.MysłowiceNormalny1,607420%0000079849Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
LOTOS PETROBALTIC S.A.GdańskNormalny0,007812%0000171101Minister EnergiiPomorskieNie
LS Airport Services S.A.WarszawaNormalny99,950495%0000355602Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
LUBINEX Sp. z o.o.LubinNormalny34,448374%0000036758Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w likwidacjiŚwiebodzinLikwidacja42,630438%0000034968Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubuskieNie
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.ŁódźNormalny71,456653%0000014128Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Małopolski Rynek Hurtowy S.A.TarnówNormalny36,065392%0000045641Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiMałopolskieNie
Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacjiSzczecinLikwidacja20,127796%0000165153Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
MAXER S.A. w upadłościPoznańUpadłość4,318593%0000021977Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A.WarszawaNieprowadzenie działalności3,060000%0000060730Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Meprozet Kościan S.A.KościanNormalny44,074074%0000070348Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
MESKO - AGD Sp. z o.o.Skarżysko-KamiennaNormalny28,120654%0000034886Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
MESKO S.A.Skarżysko-KamiennaNormalny5,463938%0000041811Minister Obrony NarodowejŚwiętokrzyskieNie
METALCHEM Sp. z o.o. w upadłościAnnopolUpadłość40,585848%0000061298Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacjiKrakówLikwidacja49,392713%0000057827Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
METRON-TERM Sp. z o.o.ToruńNormalny41,446208%0000166294Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.LesznoNormalny0,058373%0000016985Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000107392Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.BrzeszczeNormalny96,469756%0000051042Prezes Rady MinistrówMałopolskieNie
Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych "SPOMASZ" - Nakło Sp. z o.o.Nakło nad NoteciąNormalny3,988095%0000049659Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja100,000000%0000291803Minister Sportu i TurystykiMazowieckieNie
Nieruchomości KW Sp. z o.o.KatowiceNormalny100,000000%0000684366Minister EnergiiŚląskieNie
Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o.KrakówNormalny100,000000%0000532625Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
OPAKOMET S.A.KrakówNormalny1,982658%0000245701Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłościWołczynUpadłość10,000000%0000217265Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiOpolskieNie
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.GdyniaNormalny0,238000%0000295769Minister Obrony NarodowejPomorskieNie
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o. o.PoznańNormalny0,533333%0000308183Minister Obrony NarodowejWielkopolskieNie
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000288470Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.WarszawaNormalny57,386168%0000059307Minister EnergiiMazowieckieTak
Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.PiastówNormalny40,000000%0000173377Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
PKS Mrągowo Sp. z o.o.MrągowoNormalny48,999841%0000329573Minister InfrastrukturyWarmińsko-mazurskieNie
PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłościNowy TargUpadłość48,979592%0000313335Minister InfrastrukturyMałopolskieNie
PL.2012+ Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000293205Minister Sportu i TurystykiMazowieckieNie
Poczta Polska S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000334972Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.RzeszówNormalny48,580602%0000022693Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPodkarpackieNie
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.BiałystokNormalny29,903212%0000045833Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPodlaskieNie
POLANIA Sp. z o.o. w likwidacjiGnieznoLikwidacja20,116628%0000288816Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Pol-Mot Holding S.A.WarszawaNormalny19,481884%0000016274Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000109815Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Polska Agencja Prasowa S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000067663Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieTak
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacjiWarszawaLikwidacja98,109581%0000043695Polska Organizacja TurystycznaMazowieckieNie
Polska Grupa Górnicza S.A.KatowiceNormalny0,000003%0000709363Minister EnergiiŚląskieTak
Polska Grupa Lotnicza S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000717327Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.RadomNormalny40,102558%0000489456Minister Obrony NarodowejMazowieckieTak
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000062594Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiMazowieckieTak
Polska Żegluga Bałtycka S.A.KołobrzegNormalny100,000000%0000011871Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Polski Fundusz Rozwoju S.A.WarszawaNormalny99,388585%0000466256Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Polski Holding Nieruchomości S.A.WarszawaNormalny69,755091%0000383595Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.WarszawaNormalny84,081306%0000027151Minister Obrony NarodowejMazowieckieTak
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.PłockNormalny27,521090%0000028860Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja zakończona100,000000%0000077431Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Polski Rejestr Statków S.A.GdańskNormalny100,000000%0000019880Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000144813Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja3,437088%0000031738Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.WarszawaNormalny71,884386%0000059492Minister EnergiiMazowieckieTak
Polskie Koleje Państwowe S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000019193Minister InfrastrukturyMazowieckieTak
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.WarszawaNormalny99,856011%0000056844Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłościWarszawaUpadłość100,000000%0000235550Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000078704Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieNie
Polskie Radio RDC S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000075953Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieNie
Polskie Radio Rzeszów S.A.RzeszówNormalny100,000000%0000144370Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPodkarpackieNie
Polskie Radio S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000017753Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieTak
Polskie Radio Szczecin S.A.SzczecinNormalny100,000000%0000121087Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZachodniopomorskieNie
Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.GdyniaNormalny100,000000%0000616517Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w SłupskuSłupskNormalny19,550101%0000052733Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.SopotNormalny59,907276%0000033744Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A.GdańskNormalny96,061848%0000083121Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPomorskieNie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.WarszawaNormalny29,433518%0000026438Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SAWarszawaNormalny34,187543%0000009831Prezes Rady MinistrówMazowieckieTak
PREFBET S.A.KatowiceNieprowadzenie działalności25,000000%0000121606Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.SzczecinNormalny87,133711%0000029387Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.KrakówNormalny100,000000%0000035770Prezes Rady MinistrówMałopolskieNie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacjiTczewLikwidacja100,000000%0000081968Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.WarszawaNormalny89,424100%0000015995Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o.SzczecinNormalny100,000000%0000313140Prezes Rady MinistrówZachodniopomorskieNie
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacjiKazimierza WielkaLikwidacja17,997228%0000106418Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.DębicaNormalny49,450549%0000171488Prezes Rady MinistrówPodkarpackieNie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłościLędzinyUpadłość zakończona0,797753%0000345707Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Handlowe "Agroma" Sp. z o.o.ŚwierklaniecNormalny0,921875%0000276247Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Sp. z o.o. w upadłościWągrowiecUpadłość100,000000%0000311546Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000376721Minister InfrastrukturyMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A.CzęstochowaNormalny100,000000%0000222666Minister InfrastrukturyŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o. w PrzemyśluPrzemyślNormalny18,867747%0000067092Minister InfrastrukturyPodkarpackieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłościBusko-ZdrójUpadłość100,000000%0000051440Minister InfrastrukturyŚwiętokrzyskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.DębicaNormalny4,483388%0000069983Minister InfrastrukturyPodkarpackieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. w upadłościDzierżoniówUpadłość100,000000%0000072667Minister InfrastrukturyDolnośląskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.GnieznoNormalny100,000000%0000319537Minister InfrastrukturyWielkopolskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.KatowiceNormalny4,732105%0000052910Minister InfrastrukturyŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłościKielceUpadłość100,000000%0000047244Minister InfrastrukturyŚwiętokrzyskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacjiLubliniecNormalny100,000000%0000225406Minister InfrastrukturyŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.Ostrowiec ŚwiętokrzyskiNormalny100,000000%0000050306Minister InfrastrukturyŚwiętokrzyskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.Ostrów WielkopolskiNormalny100,000000%0000377163Minister InfrastrukturyWielkopolskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w upadłościPuławyUpadłość100,000000%0000300196Minister InfrastrukturyLubelskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o.WołówNormalny9,500000%0000212144Minister InfrastrukturyDolnośląskieNie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona GóraNormalny49,000482%0000000893Minister InfrastrukturyLubuskieNie
Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A.Jelcz LaskowiceNormalny0,708138%0000084262Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi "CENTROSTAL" S.A. w upadłościRzeszówUpadłość25,000310%0000060516Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłościZgorzelecUpadłość100,000000%0000050720Minister InfrastrukturyDolnośląskieNie
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.GdańskNormalny1,282051%0000065348Minister EnergiiPomorskieNie
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Nida" Sp. z o.o.WarszawaNormalny18,203308%0000058719Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacjiZambrówLikwidacja51,770970%0000049952Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.TrzemesznoNormalny1,939833%0000066285Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiWielkopolskieNie
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.KatowiceNormalny100,000000%0000087670Minister InfrastrukturyŚląskieNie
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.GdańskNormalny4,327500%0000051899Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMOS" Sp. z o.o. w upadłościWola RębkowskaUpadłość48,333333%0000084500Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A.WarszawaNormalny8,494697%0000062574Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.ŁódźNormalny100,000000%0000360701Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000572675Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o.BiałystokNormalny49,958368%0000106766Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. w upadłościWarszawaUpadłość100,000000%0000372067Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. w upadłości likwidacyjnejKozłówUpadłość25,003081%0000179749Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.KobyłkaNormalny100,000000%0000302817Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacjiCzęstochowaLikwidacja27,841538%0000136430Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłościZawiercieUpadłość100,000000%0000063527Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
PSK Rzeszów Sp. z o.o.RzeszówNormalny5,904762%0000325752Minister EnergiiPodkarpackieNie
Radio Białystok S.A.BiałystokNormalny100,000000%0000037873Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPodlaskieNie
Radio Gdańsk S.A.GdańskNormalny100,000000%0000195933Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPomorskieNie
Radio Katowice S.A.KatowiceNormalny100,000000%0000139719Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoŚląskieNie
Radio Kielce S.A.KielceNormalny100,000000%0000124925Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoŚwiętokrzyskieNie
Radio Koszalin S.A.KoszalinNormalny100,000000%0000167073Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZachodniopomorskieNie
Radio Kraków S.A.KrakówNormalny100,000000%0000049387Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMałopolskieNie
Radio Lublin S.A.LublinNormalny100,000000%0000130672Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLubelskieNie
Radio Łódź S.A.ŁódźNormalny100,000000%0000144209Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoŁódzkieNie
Radio Olsztyn S.A.OlsztynNormalny100,000000%0000038114Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWarmińsko-mazurskieNie
Radio Opole - S.A.OpoleNormalny100,000000%0000124187Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpolskieNie
Radio PiK S.A.BydgoszczNormalny100,000000%0000183992Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKujawsko-pomorskieNie
Radio Poznań S.A.PoznańNormalny100,000000%0000097316Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWielkopolskieNie
Radio Wrocław S.A.WrocławNormalny100,000000%0000089881Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDolnośląskieNie
Radio Zachód S.A.Zielona GóraNormalny100,000000%0000082137Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLubuskieNie
Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A.StrzyżówNormalny2,115385%0000069432Minister EnergiiPodkarpackieNie
RAPZ Sp. z o.o.Dąbrowa GórniczaNormalny11,128112%0000122489Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.CzęstochowaNormalny100,000000%0000100887Minister EnergiiŚląskieNie
Regnon S.A.KatowiceNormalny0,000608%0000072586Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
REK-SWED Sp. z o.o.BlękwitNormalny0,015026%0000222843Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "GIEŁDA HURTOWA" S.A.LegnicaNormalny92,689114%0000103624Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiDolnośląskieNie
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" S.A.ElblągNormalny23,084914%0000064518Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiWarmińsko-mazurskieNie
ROSOMAK S.A.Siemianowice ŚląskieNormalny0,052644%0000231611Minister Obrony NarodowejŚląskieNie
Ruch Chorzów S.A.ChorzówNormalny5,450000%0000224997Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacjiRzeszówLikwidacja16,805085%0000011274Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
SIARKOPOL Gdańsk S.A.GdańskNormalny0,375156%0000045354Minister EnergiiPomorskieNie
Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.TarnobrzegNormalny100,000000%0000673893Minister EnergiiPodkarpackieNie
SKLEJKA ORZECHOWO S.A.OrzechowoNormalny100,000000%0000491363Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.Polanica-ZdrójNormalny100,000000%0000438391Minister ZdrowiaDolnośląskieNie
Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.StarachowiceNormalny20,271801%0000070790Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.Kamienna GóraNormalny39,554352%0000072790Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.BytomNormalny100,000000%0000027497Minister EnergiiŚląskieNie
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.BydgoszczNormalny9,870467%0000063796Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiKujawsko-pomorskieNie
Stilna S.A.BytomNormalny12,984769%0000075683Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Stocznia Gdańska S.A. w upadłościGdańskUpadłość60,964661%0000687862Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Stocznia Gdynia S.A. w upadłościGdyniaUpadłość70,647020%0000060409Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłościGdyniaUpadłość0,621118%0000245948Minister Obrony NarodowejPomorskieNie
STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłościSzczecinUpadłość1,090694%0000028502Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłościSzczecinUpadłość9,159408%0000043467Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Strzegomskie Zakłady Mechaniczne "ZREMB" S.A. w upadłościStrzegomUpadłość2,430645%0000059104Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.SuwałkiNormalny40,449421%0000044260Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.SzczecinNormalny10,432072%0000109624Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiZachodniopomorskieNie
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.KatowiceNormalny61,347367%0000077664Minister EnergiiŚląskieNie
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.WarszawaNormalny85,693629%0000027471Minister ZdrowiaMazowieckieNie
TAURON Polska Energia S.A.KatowiceNormalny30,061828%0000271562Minister EnergiiŚląskieTak
Techfilm Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000120619Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieNie
Telewizja Polska S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000100679Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMazowieckieTak
Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.ZabrzeNormalny21,186441%0000141317Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
TEXTILIMPEX Sp. z o.o.ŁódźNormalny97,745751%0000056440Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Tłocznia Metali "Pressta" S.A. w upadłościBolechowoUpadłość54,156489%0000026874Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Sp. z o.o.SmardzewiceNormalny5,107914%0000062045Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane "TOMBUD" S.A. w upadłościTomaszów LubelskiUpadłość25,019792%0000079056Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
TONSIL S.A. w likwidacjiWrześniaNieprowadzenie działalności8,628957%0000021598Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000007411Minister FinansówMazowieckieNie
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.KatowiceNormalny100,000000%0000002710Minister EnergiiŚląskieNie
Tradecom S.A. w likwidacjiMielecLikwidacja0,592068%0000050948Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
UML Development Sp. z o.o.KatowiceNormalny2,044444%0000291115Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
UNICON Sp. z o.o.BiałogardNormalny2,329167%0000303061Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiZachodniopomorskieNie
Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłościGdańskUpadłość51,938604%0000066791Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja100,000000%0000293968Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.Krynica-ZdrójNormalny100,000000%0000056964Prezes Rady MinistrówMałopolskieNie
Veolia Południe Sp. z o.o.Tarnowskie GóryNormalny0,069130%0000212092Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.BydgoszczNormalny0,024713%0000072843Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.GliwiceNormalny1,531437%0000374289Minister EnergiiŚląskieNie
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.WałbrzychNormalny67,702779%0000059084Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.WałbrzychNormalny62,955718%0000108417Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiDolnośląskieNie
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A.WałbrzychNormalny2,637686%0000056561Minister EnergiiDolnośląskieNie
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.OlsztynNormalny0,017394%0000014479Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWarmińsko-mazurskieNie
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.OlsztynNormalny49,208832%0000105443Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWarmińsko-mazurskieNie
WARS S.A.WarszawaNormalny49,977931%0000029621Minister InfrastrukturyMazowieckieNie
Warszawski Holding Nieruchomości S.A.WarszawaNormalny0,420872%0000384496Prezes Rady MinistrówMazowieckieNie
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawaLikwidacja0,002168%0000007634Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A.JawczyceNormalny1,583050%0000320810Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000058915Minister ZdrowiaMazowieckieNie
WELUX S.A.WrocławNormalny3,658353%0000015552Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.PoznańNormalny4,455335%0000104717Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiWielkopolskieNie
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.TulceNormalny6,070536%0000119699Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiWielkopolskieNie
WISKORD S.A. w likwidacjiSzczecinLikwidacja25,204979%0000393247Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiZachodniopomorskieNie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.KatowiceNormalny98,680518%0000079827Prezes Rady MinistrówŚląskieNie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.KatowiceNormalny100,000000%0000272147Prezes Rady MinistrówŚląskieNie
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.PoznańNormalny100,000000%0000379574Agencja Mienia WojskowegoWielkopolskieNie
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.WarszawaNormalny0,534615%0000303109Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000294679Agencja Mienia WojskowegoMazowieckieNie
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.ZielonkaNormalny0,444286%0000296158Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.DęblinNormalny2,191857%0000294345Minister Obrony NarodowejLubelskieNie
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000295452Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.ŁódźNormalny0,344735%0000295398Minister Obrony NarodowejŁódzkieNie
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.BydgoszczNormalny0,253741%0000295719Minister Obrony NarodowejKujawsko-pomorskieNie
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.WarszawaNormalny0,709315%0000295379Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.ZegrzeNormalny0,533725%0000296096Minister Obrony NarodowejMazowieckieNie
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A.CzernicaNormalny0,688100%0000301970Minister Obrony NarodowejDolnośląskieNie
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.PoznańNormalny0,966067%0000294799Minister Obrony NarodowejWielkopolskieNie
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.GrudziądzNormalny0,383178%0000309337Minister Obrony NarodowejKujawsko-pomorskieNie
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.WrocławNormalny100,000000%0000300736Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoDolnośląskieNie
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w upadłościMielecUpadłość12,585216%0000055396Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacjiAndrychówLikwidacja10,484368%0000065325Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.KrosnoNormalny0,066345%0000104893Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.WarszawaNormalny100,000000%0000287031Minister ZdrowiaMazowieckieNie
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.SzczecinNormalny0,331066%0000043530Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiZachodniopomorskieNie
Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o.NieżychowiceNormalny99,964943%0000093691Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPomorskieNie
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.OstródaNormalny1,054545%0000319968Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWarmińsko-mazurskieNie
Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.KrasnystawNormalny100,000000%0000070087Minister Obrony NarodowejLubelskieNie
Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A.BrzozówNormalny1,581935%0000107922Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w upadłościMielecUpadłość49,494917%0000076661Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodkarpackieNie
Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o.ŁódźNormalny100,000000%0000326587Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.BolesławiecNormalny100,000000%0000114136Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Zakłady Chemiczne "JELCHEM" S.A.Jelenia GóraNormalny25,004706%0000096722Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.BydgoszczNormalny26,725875%0000006791Minister Obrony NarodowejKujawsko-pomorskieNie
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.RudnikiNormalny100,000000%0000132241Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Zakłady Elektroniczne "WAREL" S.A. w upadłościWarszawaUpadłość100,000000%0000100750Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" S.A.KurówNieprowadzenie działalności20,249120%0000002251Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" S.A.CzęstochowaNieprowadzenie działalności25,652174%0000610301Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu S.A.ZębiecNormalny2,426886%0000049427Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Zakłady Maszynowe "HAMECH" Sp. z o.o.HajnówkaNormalny1,105263%0000294559Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPodlaskieNie
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Sp. z o.o. w upadłościDzierżoniówUpadłość100,000000%0000080230Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiDolnośląskieNie
Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacjiSkawinaNieprowadzenie działalności2,894953%0000038544Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie
Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A.ŁawyNormalny8,617326%0000029756Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacjiZabrzeNieprowadzenie działalności4,639412%0000239931Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A.BydgoszczNieprowadzenie działalności25,030487%0000011226Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiKujawsko-pomorskieNie
Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o.Grodzisk WielkopolskiNieprowadzenie działalności35,000000%0000120614Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Zakłady Mięsne w Kępnie S.A. w likwidacjiKępnoNieprowadzenie działalności26,335385%0000099273Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.OleśnicaNormalny15,048238%0000093623Minister InfrastrukturyDolnośląskieNie
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacjiWitaszyczkiNieprowadzenie działalności15,030019%0000051300Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiWielkopolskieNie
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacjiŁódźLikwidacja2,705327%0000151326Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.ŁódźNormalny15,172227%0000057728Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacjiBielsko-BiałaLikwidacja0,507040%0000069600Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚląskieNie
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.PiłaNormalny35,466874%0000079715Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiWielkopolskieNie
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A. w upadłościOsiedle NiewiadówUpadłość100,000000%0000048645Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.ŁódźNormalny100,000000%0000007187Prezes Rady MinistrówŁódzkieNie
Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłościTomaszów MazowieckiUpadłość37,420203%0000011591Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŁódzkieNie
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w upadłościPionkiUpadłość72,419823%0000206684Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMazowieckieNie
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłościLublinUpadłość5,432369%0000037545Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiLubelskieNie
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.KielceNormalny100,000000%0000146925Minister EnergiiŚwiętokrzyskieNie
Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" S.A. w upadłościSuchedniówUpadłość100,000000%0000046731Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiŚwiętokrzyskieNie
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.SzczecinNormalny91,132982%0000033768Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejZachodniopomorskieNie
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.GdańskNormalny95,463220%0000040398Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.GdyniaNormalny99,483013%0000082699Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejPomorskieNie
Zarządca Rozliczeń S.A.WarszawaNormalny100,000000%0000292313Minister EnergiiMazowieckieNie
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.NiedzicaNormalny100,000000%0000049056Minister EnergiiMałopolskieNie
ZMK S.A. w likwidacjiKrakówNieprowadzenie działalności10,762376%0000056738Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiMałopolskieNie

 

Przedsiębiorstwa Państwowe Sprzedane:

Tabela 1

Zawarcie umowy sprzedażyPrzeniesienie prawa własnościNazwa podmiotuSiedzibaWojewództwoEuropejska Klasyfikacja Działalności /Polska Klasyfikacja DziałalnościNazwa nabywcyKraj nabywcyPakiet zbytych akcji lub udziałów (%)Wartość transakcjiTryb zbycia
15.10.199016.04.1991Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A.Krosnopodkarpackie2615oferta publicznaof.publ.50,00% 14 300 000,00 zł oferta publiczna
16.10.199016.04.1991"PRÓCHNIK" S.A.Łódźłódzkie1822oferta publicznaof.publ.10,00% 7 500 000,00 zł oferta publiczna
19.10.199019.10.1990Zakłady Mięsne - Spółka z o.o. w InowrocławiuInowrocławkujawsko-pomorskie1511spółka pracowniczaPOLSKA100,00% 2 400 000,00 zł zaproszenie do rokowań
7.11.19907.11.1990"EXBUD" S.A.Kielceświętokrzyskie4521ITIUSA45,00% 2 300 000,00 USD zaproszenie do rokowań
7.11.199016.04.1991"TONSIL" S.A.Wrześniawielkopolskie3230oferta publicznaof.publ.70,00% 6 000 000,00 zł oferta publiczna
7.11.199016.04.1991"EXBUD" S.A.Kielceświętokrzyskie4521oferta publicznaof.publ.17,50% 1 200 000,00 zł oferta publiczna
21.11.199016.04.1991Śląska Fabryka Kabli S.A.Czechowice-Dziedziceśląskie3130oferta publicznaof.publ.83,00% 5 810 000,00 zł oferta publiczna
16.02.199116.02.1991BELOIT "FAMPA" S.A.Jelenia Góradolnośląskie2955Beloit Corp.USA80,00% 7 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.04.199127.04.1991Norblin S.A.Warszawamazowieckie2744UNIVERSALPOLSKA80,00% 3 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
20.05.199125.06.1991Swarzędzkie Fabryki Mebli S.A.Swarzędzwielkopolskie3614oferta publiczna, WARTA, IFCof.publ.86,80% 7 000 000,00 zł oferta publiczna
23.05.199123.05.1991Philips Lighting Poland S.A.Piławielkopolskie3150Philips Lighting S.A.HOLANDIA66,60% 30 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
17.06.199117.06.1991Lever Polska S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2451Swedwood Polen, Fuprin Holding II BVHOLANDIA; ANGLIA80,00% 19 800 000,00 USD zaproszenie do rokowań
29.06.199129.06.1991"WÓLCZANKA" S.A.Łódźłódzkie1822PB FINELECTRIC BV i LEGRANDof.publ.82,30% 4 800 000,00 zł oferta publiczna
8.07.199130.01.1992Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.Inowrocławkujawsko-pomorskie2615MINEXof.publ.40,00% 4 950 000,00 zł oferta publiczna
10.07.199110.07.1991"BUDOKOR" S.A.Warszawamazowieckie4525Budokor S.A.POLSKA80,00% 4 224 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.07.199110.07.1991Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "EKOMEL" Sp.z o.o.Sulechówlubuskie4525K.HorodeckiPOLSKA80,00% 458 575,00 zł zaproszenie do rokowań
20.07.199124.09.1991Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A.Żywiecśląskie1596oferta publiczna, Invesco, Bank KHof.publ.97,00% 15 400 000,00 zł oferta publiczna
31.07.199131.07.1991Koszalińskie Zakłady Piwowarskie "BROK" S.A.Koszalinzachodniopomorskie1596AMS ANLAGEN Planung GmbHNIEMCY30,00% 900 000,00 USD zaproszenie do rokowań
22.08.199122.08.1991"E.Wedel" S.A.Warszawamazowieckie1582oferta publicznaof.publ.20,00% 8 320 000,00 zł oferta publiczna
22.08.199122.08.1991"E.Wedel" S.A.Warszawamazowieckie1582PepsicoUSA40,00% 25 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
23.08.199123.08.1991"POLBAF" S.A.Głowno k/Łowiczałódzkie1531Basic American FoodsUSA80,00% 2 800 00,00 USD zaproszenie do rokowań
27.08.199127.08.1991Fabryka Aparatury i Urządzeń "Famet" S.A.Kędzierzyn Koźleopolskie2924Invest-Met Sp. z o.oPOLSKA80,00% 2 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
2.09.19912.09.1991"MOSTOSTAL WARSZAWA" S.A.Warszawamazowieckie4525ELEKTRIM S.A.POLSKA70,00% 6 982 500,00 zł zaproszenie do rokowań
26.09.199126.09.1991Firma Handlowa "KrakChemia" S.A.Krakówmałopolskie5155HEANPOLSKA50,00%zaproszenie do rokowań
1.10.19911.10.1991Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Kaprinż" Sp. z o.o.Bydgoszczkujawsko-pomorskie4525AnnexPOLSKA80,00% 360 000,00 zł zaproszenie do rokowań
31.10.199131.10.1991Benckiser S.A.Nowy Dwór Mazowieckimazowieckie2451John A.Benckiser GmbHNIEMCY80,00% 8 100 000,00 USD zaproszenie do rokowań
27.11.199127.11.1991"TECHMA"-Kraków Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2952HEANPOLSKA80,00% 420 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.11.199127.11.1991Krakowskie Przeds.Budownictwa Przemysłowego "KRAKBUD" Sp. z o.o.Krakówmałopolskie4525menedżerowiePOLSKA80,00% 851 200,00 zł zaproszenie do rokowań
12.12.199112.12.1991Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.Brzeskomałopolskie1596oferta publicznaof.publ.63,00% 15 867 000,00 zł oferta publiczna
16.12.199116.12.1991HENKEL POLSKA S.A.Racibórzśląskie2451HENKELNIEMCY80,00% 10 600 000,00 USD zaproszenie do rokowań
13.02.199213.02.1992ALIMA-GERBER S.A.Rzeszówpodkarpackie1533Gerber Finance Corp.USA60,00% 11 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
14.02.199214.02.1992"CETECH" Sp. z o.o.Łódźłódzkie2954S. GajdaPOLSKA80,00% 250 000,00 zł zaproszenie do rokowań
23.03.199223.03.1992Klose-Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o.Nowe nad Wisłąkujawsko-pomorskie3614Karl-Heinz Klose SitzmebelwerkeNIEMCY80,00% 2 300 000,00 USD zaproszenie do rokowań
31.03.199231.03.1992"MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.Warszawamazowieckie4521oferta publicznaof.publ.41,00% 5 850 000,00 zł oferta publiczna
31.03.199231.03.1992"MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.Warszawamazowieckie4521G. Bonn, K. SchroderNIEMCY39,99% 5 850 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.04.199215.04.1992ABB Elta Sp. z o.o.Łódźłódzkie3110ABB Participations Ltd.SZWAJCARIA; SZWECJA51,00% 10 400 000,00 USD zaproszenie do rokowań
21.05.199221.05.1992Zakład Elektroniki "TEL-EKO" S.A.Wrocławdolnośląskie3200osoba fizycznaPOLSKA80,00% 16,00 zł zaproszenie do rokowań
16.06.199216.06.1992CPC AMINO S.A.Poznańwielkopolskie1589CPC Europe Group Ltd.USA80,00% 8 800 000,00 USD zaproszenie do rokowań
31.07.199231.07.1992Fabryka Papieru "MALTA" S.A.Poznańwielkopolskie2112Kronospan GmbHNIEMCY80,00% 1 200 000,00 USD zaproszenie do rokowań
6.08.19926.08.1992Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A.Cieszynśląskie2121Synteza CMC Sp. z o.o.POLSKA80,00% 424 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.08.199210.08.1992Zakłady Celulozowo-Papiernicze S.A.Kwidzyńpomorskie2111International Paper Co IncUSA80,00% 120 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
12.08.199212.08.1992"JURAND" Browary Warmińsko-Mazurskie Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie1596J. Adelson, PBR S.A.POLSKA80,00% 1 450 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.08.199219.08.1992Fabryka Porcelany "Wałbrzych" S.A.Wałbrzychdolnośląskie2621S and K Holding Sp. z o.o.POLSKA70,00% 831 150,00 zł zaproszenie do rokowań
27.08.199227.08.1992"ROMEO" Sp. z o.o.Zbąszyńwielkopolskie1822NIEMCYNIEMCY80,00% 3 100 000,00 USD zaproszenie do rokowań
1.09.19921.09.1992Huta Szkła Gospodarczego "Rozalia" Sp. z o.o.Radomskołódzkie2621PHZ MINEX Sp. z o.o.POLSKA80,00% 150 000,00 zł zaproszenie do rokowań
23.09.199223.09.1992Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia "PROAMED" Sp. z o.o.Warszawamazowieckie7420Batax Sp. z o.o.POLSKA80,00% 1 100 000,00 USD zaproszenie do rokowań
9.10.19929.10.1992"CHIFA" Sp. z o.o.Nowy Tomyślwielkopolskie3310Aesculap AGNIEMCY80,00% 2 500 000,00 USD zaproszenie do rokowań
16.11.199216.11.1992"TELFA" S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3220At&T NSIUSA80,00% 28 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
16.11.199216.11.1992Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3614Schieder Trading GmbH&CoNIEMCY50,00% 11 000 000,00 DM zaproszenie do rokowań
29.11.199229.11.1992Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o.Warszawamazowieckie2211Luxemburg Cambridge Holding GroupLUKSEMBURG51,00% 1 200 00,00 USD zaproszenie do rokowań
8.12.19928.12.1992"WIZAMET" S.A.Łódźłódzkie2873koncern "Gillette Group"USA80,00% 1 500 000,00 USD zaproszenie do rokowań
11.12.199211.12.1992Zakłady Tłuszczowe "OLMEX" w Katowicach Sp. z o.o.Katowiceśląskie1542koncern UNILEVERHOLANDIA70,00% 25 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
17.12.199217.12.1992AEG MEFTA Mikołowska Fabryka Transformatorów Sp. z o.o.Mikołówśląskie3110AEG AG, Elektrim S.A.NIEMCY; POLSKA60,00% 2 160 000,00 USD zaproszenie do rokowań
12.01.199312.01.1993Fabryka Kotłów "RAFAKO" S.A.Racibórzśląskie2821spólka pracowniczaPOLSKA55,00% 7 875 000,00 zł zaproszenie do rokowań
21.01.199321.01.1993FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o.Sosnowiecśląskie2821Ahlstrom Corp.FINLANDIA80,00% 2 040 000,00 USD zaproszenie do rokowań
22.01.199322.01.1993Zakłady Wyrobów Sanitarnych "KOŁO" Sp. z o.o.Kołowielkopolskie2622Sanitec Ltd. OYFINLANDIA80,00% 7 000 000,00 DM zaproszenie do rokowań
15.02.199315.02.1993Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "KPBP-BICK" S.A.Kielceświętokrzyskie4525Mostostal-Export S.A.POLSKA65,00% 3 120 000,00 zł zaproszenie do rokowań
16.02.199316.02.1993"DELIA" S.A.Zamośćlubelskie1822Mostostal-Export S.A.POLSKA80,00% 2 000 400,00 zł zaproszenie do rokowań
12.03.199312.03.1993SGL CARBON S.A. (dawniej "POLGRAPH" S.A.)Nowy Sączmałopolskie2414Bank Handlowy S.A.POLSKA80,00% 80,00 zł zaproszenie do rokowań
19.03.199319.03.1993"POLLENA" Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie2451Cusson Group Ltd.WIELKA BRYTANIA80,00% 3 700 000,00 USD zaproszenie do rokowań
30.03.199330.03.1993"TELKOM - PZT" S.A.Warszawamazowieckie3230ALCATEL SESA S.A.HISZPANIA80,00% 37 300 000,00 USD zaproszenie do rokowań
30.03.199330.03.1993ALCATEL "TELETRA" S.A.Poznańwielkopolskie3210ALCATEL SES.A. S.A.HISZPANIA80,00%20 480 000 USDzaproszenie do rokowań
31.03.199331.03.1993Zakłady Przemysłu Cukierniczego "OLZA" S.A.Cieszynśląskie1582Hudson Commercial Corp.USA80,00% 5 016 000,00 USD zaproszenie do rokowań
2.04.19932.04.1993Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu S.A.Opoleopolskie1511Penetex Export Import GmbH&Co KGAUSTRIA55,00% 3 200 000,00 USD zaproszenie do rokowań
6.04.19936.04.1993Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o.Białystokpodlaskie2611Intercommerce, Glass Eckerty GmbH, SozzilluminazioneLIECHTENSTEIN; NIEMCY; WŁOCHY80,00% 750 000,00 USD zaproszenie do rokowań
19.04.199319.04.1993Zakłady Odzieżowe "BYTOM" S.A.Bytomśląskie1822Bank Handlowy S.A.POLSKA30,00% 2 250 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.05.199315.05.1993"POLIFARB-CIESZYN" S.A.Cieszynśląskie2430oferta publicznaof.publ.80,00% 22 392 000,00 zł oferta publiczna
26.05.199326.05.1993Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Bobo" S.A..Piława Górnadolnośląskie1822MONTANA GmbHNIEMCY80,00% 640 000,00 zł zaproszenie do rokowań
7.06.19937.06.1993Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A.Sokołów Podlaskimazowieckie1511oferta publicznaof.publ.60,00% 7 350 000,00 zł oferta publiczna
7.06.199330.09.1993Zakłady Przemysłu Odzieżowego "VISTULA" S.A.Krakówmałopolskie1822oferta publicznaof.publ.60,00% 9 100 000,00 zł oferta publiczna
8.06.19938.06.1993"Hydrotrest" S.A.Krakówmałopolskie4510Polish American Enterprice Fund, Fund, Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund IIUSA70,00% 5 437 500,00 zł zaproszenie do rokowań
14.06.199314.06.1993CRAK - KOFFE S.A.Skawinamałopolskie1589Bahlsens KGNIEMCY80,00% 10 200 000,00 USD zaproszenie do rokowań
21.06.199321.06.1993Przedsiębiorstwo Spedycji Miądzynarodowej C.HARTWIG Sp. z o.o.Gdańskpomorskie6025Atlantico-Trans-Ex, CIECH Sp. z o.o.NIEMCY; POLSKA80,00% 11 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
22.06.199322.06.1993Szczeciński Przemysł Drzewny S.A.Szczecinzachodniopomorskie2030Swedwood Polen, Fuprin Holding II BVHOLANDIA80,00% 3 944 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.06.199324.06.1993Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Juwenia" Sp. z o.o.Cieszynśląskie1772PB FINELECTRIC BV i LEGRANDPOLSKA80,00% 20 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.06.199328.06.1993"Polam-Suwałki" Sp. z o.o.Suwałkipodlaskie3150LITRA S.A.R.L.FRANCJA80,00% 3 696 066,00 FF zaproszenie do rokowań
29.06.199329.06.1993Fabryka Wtryskarek "PONAR-ŻYWIEC" S.A.Żywiecśląskie2910Ultra Tech International, BPH S.A.HONGKONG; POLSKA70,00% 1 100 000,00 zł zaproszenie do rokowań
13.07.199313.07.1993Cementownia "ODRA" S.A. Opoleopolskie2651Miebach Projectgesellzchaft GmbHNIEMCY80,00% 6 000 000,00 DM zaproszenie do rokowań
15.07.199315.07.1993"ENERGOAPARATURA" S.A..Katowiceśląskie4534Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Polish Equity Fund USA80,00%zaproszenie do rokowań
22.07.199322.07.1993Cementownia "STRZELCE OPOLSKIE" S.A.Strzelce Opolskieopolskie2651CBR CimentieriesBELGIA42,00% 154 100 000,00 zł zaproszenie do rokowań
22.07.199322.07.1993Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże" S.A.Opoleopolskie2651CBR CimentieriesBELGIA30,00% 95 370 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.08.199310.08.1993KLOSE - Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o.Czerskpomorskie3614Karl-Heinz Klose SitzmebelwerkeNIEMCY80,00%zaproszenie do rokowań
17.08.199317.08.1993Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "OPOLWAP" S.A.Tarnów Opolskiopolskie2652Elektrim, Bank Zachodni, Elektrownia TURÓWPOLSKA80,00% 8 025 600,00 zł zaproszenie do rokowań
20.08.199320.08.1993Stocznia Szczecińska S.A.Szczecinzachodniopomorskie3511BG S.A., PBR S.A, PKO BP, BH S.A..POLSKA35,00%zaproszenie do rokowań
23.08.199323.08.1993Zakłady Mięsne "POLMEAT" Sp. z o.o.Brodnicakujawsko-pomorskie1511POLSKA-inwestorzy indywidualniPOLSKA60,00% 1 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
2.09.19932.09.1993Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A..Białystokpodlaskie1751ANGELLA Plus S.C.POLSKA51,00% 5 425 400,00 zł zaproszenie do rokowań
7.09.19937.09.1993"NOVITA" S.A.Zielona Góralubuskie1751Novita Holding S.A.POLSKA80,00% 4 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
17.09.199317.09.1993Huta Szkła "Jarosław" S.A.Jarosławpodkarpackie2611Owens Illinois Inc.USA36,00% 3 150 000,00 USD zaproszenie do rokowań
17.09.199317.09.1993LECH Browary Wielkopolskie S.A.Poznańwielkopolskie1596Euro-Agro-CentrumPOLSKA40,00%zaproszenie do rokowań
21.09.199321.09.1993Bydgoska Fabryka Kabli S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3130Elektrim S.A., BRE S.A.POLSKA80,00% 16 800 000,00 USD zaproszenie do rokowań
23.09.199323.09.1993Zakłady Elektroniczne "ELWRO" S.A. ZWUT S.A. Warszawa (obecnie Telect S.A.)Wrocław/Warszawadolnośląskie3210SIEMENS AGNIEMCY80,00% 38 520 000,00 USD zaproszenie do rokowań
7.10.19937.10.1993Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze S.A. (KOSTRZYŃ PAPER)Kostrzyń n/Odrąlubuskie2122TREBRUK ABSZWECJA80,00% 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
11.10.199311.10.1993Zakłady Mięsne "Pozmeat" w Poznaniu S.A.Poznańwielkopolskie1511Pozmeat-Bis, Pozmeat Kadr, Animex, W. Nowaczyk i J. PaulPOLSKA55,00% 4 841 100,00 zł zaproszenie do rokowań
14.10.199314.10.1993FAMOT-PLESZEW S.A.Pleszewwielkopolskie2951Art.& Form Verwaltungsgesellschaft mbHNIEMCY80,00% 355 000,00 DM zaproszenie do rokowań
14.10.199314.10.1993Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A.Sanokpodkarpackie2511Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i IIUSA80,00% 8 799 700,00 zł zaproszenie do rokowań
25.11.199325.11.1993Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "PREFABET-Rakowice" Sp. z o.o.Lwówek Śląskidolnośląskie2661Bauunter - nehmung und Betonwerke Lorenz Kesting GmbH&Co.KGNIEMCY80,00% 2 876 600,00 zł zaproszenie do rokowań
26.11.199326.11.1993Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A.Opoleopolskie4525ELEKTRIM S.A., RAFAKO S.A., Remak-Eko Sp. z o.o., pracownicyPOLSKA70,00% 2 940 000,00 zł zaproszenie do rokowań
7.12.19937.12.1993KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o.Gościcinopomorskie3614Karl-Heinz Klose SitzmebelwerkeNIEMCY80,00% 300 000,00 DM zaproszenie do rokowań
10.12.199310.12.1993Zakłady Mechaniczne "ZAMET" S.A.Tarnowskie Góryśląskie2940Mostostal-Export S.A.POLSKA80,00% 1 760 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.12.199327.12.1993Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE" Sp. z o.o.Zawichostświętokrzyskie1430Zenona KwiecieńPOLSKA55,00% 825 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.01.19947.03.1994Fabryka Kotłów "RAFAKO" S.A.Racibórzśląskie2821oferta publicznaof.publ.25,00% 44 991 600,00 zł oferta publiczna
4.02.19944.02.1994Goleniowskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.Goleniówzachodniopomorskie3614Steinhoff, zarząd GFMNIEMCY; POLSKA80,00% 1 817 924,00 zł zaproszenie do rokowań
15.03.199415.03.1994Zakłady Przemysłu Cukierniczego "SAN" S.A.Jarosławpodkarpackie1582United Biscuits-Mc Vitie"sWIELKA BRYTANIA80,00% 62 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.03.199418.03.1994Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A.Sędziszówświętokrzyskie2821Aspra Sefako S.A., Rafako S.A., Polimex Cekop Sp. z o.o.POLSKA70,00% 660 700,00 zł zaproszenie do rokowań
22.04.199422.04.1994Fabryka Maszyn Elektrycznych "INDUKTA" S.A.Bielsko-Białaśląskie2924ELEKTRIM S.A.POLSKA80,00% 7 560 000,00 zł zaproszenie do rokowań
22.04.199422.04.1994Kombinat Cementowo-Wapienniczy "WARTA" S.A.Działoszynłódzkie2651Polen Zement Beteilingungsgesellschaft mbHNIEMCY75,00% 10 000 000,00 DM zaproszenie do rokowań
25.04.199425.04.1994Fabryka Elektrofiltrów "ELWO" S.A. (poprz.Sp. z o.o.)Pszczynaśląskie2924Rafako S.A., PBR S.A.POLSKA75,00% 5 400 000,00 zł zaproszenie do rokowań
12.05.199412.05.1994Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.Słupskpomorskie3614SFM Beteiligungen GmbHNIEMCY75,00% 2 150 000,00 DM zaproszenie do rokowań
12.05.199412.05.1994Browar Szczecin S.A.Szczecinzachodniopomorskie1596J.AdelsonPOLSKA51,00% 4 334 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.05.199424.05.1994Fabryka Kuchni "WRONKI" Sp. z o.o.Wronkiwielkopolskie2971Amica Holding S.A., Bank Handlowy S.A.POLSKA80,00% 18 400 000,00 DM zaproszenie do rokowań
31.05.199431.05.1994Zakłady Konfekcji Technicznej "Lubawa" S.A. (d.Sp. z o.o.)Lubawawarmińsko - mazurskie1753Zarząd ZKT LubawaPOLSKA51,00% 1 099 560,00 zł zaproszenie do rokowań
6.06.19946.06.1994"Polifarb" Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie2430oferta publicznaof.publ.80,00% 39 667 500,00 zł oferta publiczna
10.06.199410.06.1994Przedsiębiorstwo Opakowań "PAKPOL" S.A. Białystokpodlaskie2121Polish American Enterprice Fund, Fund, Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund IIUSA80,00% 9 540 000,00 zł zaproszenie do rokowań
17.06.199417.06.1994Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (ZREW S.A.)Warszawamazowieckie2911Polimex Cekop, Rafako, Zrew-Service, TABEX S.A.POLSKA75,00% 4 100 000,00 zł zaproszenie do rokowań
20.06.199420.06.1994Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "POLAM-Szczecinek" S.A.Szczecinekzachodniopomorskie3150Ahlstrom-foretagen Svenska AktiebolagSZWECJA80,00% 16 244 800,00 USD zaproszenie do rokowań
28.06.199428.06.1994"ELEKTRIM-Mysłakowice" Sp. z o.o.Mysłakowicedolnośląskie3150Towarzystwo Handlowe "Elektrim" S.A.of.publ.80,00% 1 850 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.06.19944.07.1994Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.Jelenia Góradolnośląskie2442oferta publicznaof.publ.40,00% 63 491 100,00 zł oferta publiczna
29.06.199429.06.1994Zakłady Mięsne "Meat" S.A. w upadłościGdyniapomorskie1511MvN Holdings S.A.POLSKA75,00% 10 000,00 zł zaproszenie do rokowań
8.07.19948.07.1994"TELZAS" Sp. z o.o.Szczecinekzachodniopomorskie3220ELEKTRIM S.A.POLSKA80,00% 4 760 000,00 zł zaproszenie do rokowań
14.07.199414.07.1994Fabryka Lin i Drutu "DRUMET" S.A.Włocławekkujawsko-pomorskie2873Poznańska Grupa Kapitałowa S.A.POLSKA51,00% 12 678 640,00 zł zaproszenie do rokowań
14.07.199414.07.1994"TORPO" S.A.Toruńkujawsko-pomorskie1822POR-MEN Sp. z o.o.; Elegant S.A.POLSKA80,00% 50 416 000,00 zł zaproszenie do rokowań
14.07.199414.07.1994Przedsięb.Produkcyjno-Montażowe "Elektromontaż-Warszawa" S.A.Warszawamazowieckie4531Mostostal-Export S.A.POLSKA75,00% 6 945 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.08.199419.08.1994"ROLIMPEX" S.A.Warszawamazowieckie5117oferta publicznaof.publ.10,00% 7 584 800,00 zł oferta publiczna
19.08.199419.08.1994"ROLIMPEX" S.A.Warszawamazowieckie5117"Rolimpex-Pracownicy" Sp. z o.o.POLSKA15,00% 11 377 200,00 zł zaproszenie do rokowań
31.08.199426.10.1994"Stalexport" S.A.Katowiceśląskie5152oferta publicznaof.publ.60,00% 170 150 000,00 zł oferta publiczna
5.09.199424.11.1994Firma Oponiarska "Dębica" S.A.(TC Dębica S.A.)Dębicapodkarpackie2511oferta publicznaof.publ.48,70% 89 970 000,00 zł oferta publiczna
8.09.19948.09.1994"Hydrobudowa- 6" S.A.Warszawamazowieckie4525Bilfinger, Berger Bauaktiengesellschaft, PBR S.A.NIEMCY; POLSKA80,00% 8 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
20.09.199420.09.1994Zakłady Aparatury Elektrycznej "Elester" S.A.Łódźłódzkie3120Towarzystwo Handlowe "Elektrim" S.A.POLSKA75,00% 4 016 250,00 zł zaproszenie do rokowań
1.10.19941.10.1994CENTRA S.A.Poznańwielkopolskie3140CEACFRANCJA75,00% 11 400 000,00 USD zaproszenie do rokowań
21.10.199421.10.1994Huta Szkła Okiennego "KUNICE" S.A.Żarylubuskie2612Securit Saint-Gobain Betailigungen GmbHNIEMCY80,00% 4 000 000,00 DM zaproszenie do rokowań
5.11.19945.11.1994Zakład Wapienniczy 'Wojcieszów" Sp. z o.o.Wojcieszówdolnośląskie2652Rheinische Kalksteinwerke GmbH, PBKNIEMCY; POLSKA75,00% 1 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
8.11.19948.11.1994Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu S.A.Brzegopolskie1542Schooner Capital Corp.USA55,00% 18 782 500,00 USD zaproszenie do rokowań
24.11.199424.11.1994Browary "Warka" Sp. z o.o.Warkamazowieckie1596Ryszard VarisellaNIEMCY60,00% 2 700 000,00 USD zaproszenie do rokowań
5.12.19945.12.1994Wytwórnia Łożysk Ślizgowych "BIMET" S.A..Gdańskpomorskie2914Inwest Bimet S.A, Bank Gdański S.A., Bank Zchodni S.A.POLSKA75,00% 5 507 772,00 zł zaproszenie do rokowań
10.12.199410.12.1994Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A..Kutnołódzkie2442Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i IIUSA25,00% 10 818 312,00 zł zaproszenie do rokowań
13.12.199413.12.1994Fabryka Silników Elektrycznych "BESEL" S.A.Brzegopolskie3101Elektrim S.A.POLSKA75,00% 5 484 375,00 zł zaproszenie do rokowań
13.12.199413.12.1994"PRIM" S.A.Lublinlubelskie4534konsorcjum: Powerpipe AB (SZWECJA) i PBR S.A.SZWECJA; POLSKA75,00%496 125 USDzaproszenie do rokowań
20.12.199420.12.1994"FENIKS" Sp. z o.o.Łódźłódzkie1754Altra Group Sp. z o.o.POLSKA80,00% 2 837,23 zł zaproszenie do rokowań
22.12.19945.01.1995Zakłady Odzieżowe "BYTOM" S.A.Bytomśląskie1822oferta publicznaof.publ.35,00% 9 800 000,00 zł oferta publiczna
23.12.199423.12.1994Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A..Kutnołódzkie2442oferta publicznaof.publ.21,10% 7 600 000,00 zł oferta publiczna
19.01.199519.01.1995Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.Gliwiceśląskie7430Elektrownie: Bełchatów, Kozienice, Turów,Rybnik, Jaworzno 3, Łaziska, Polskie Sieci Energetyczne S.A.POLSKA75,00% 3 933 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.02.199515.02.1995Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich "OSIECZNICA" Sp. z o.o.Osiecznicadolnośląskie1421Quarzwerke GmbH FrecheNIEMCY75,00% 3 025 000,00 USD zaproszenie do rokowań
15.03.199515.03.1995ZAKŁADY SAMOCHODOWE "JELCZ" S.A. ZASADA GROUPJelcz-Laskowicedolnośląskie3410Sobiesław Zasada Centrum S.A.POLSKA51,00% 12 010 194,00 zł zaproszenie do rokowań
26.04.199526.04.1995"ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A.Warszawamazowieckie4525Elektrim S.A., RAFAKO S.A.POLSKA75,00% 7 653 480,00 zł zaproszenie do rokowań
11.05.199511.05.1995"ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE" S.A..Katowiceśląskie4525RAFAKO S.A.POLSKA75,00% 3 150 000,00 zł zaproszenie do rokowań
26.05.199526.05.1995Zakłady Cementowo-Wapiennicze"Górażdże" S.A.w ChoruliOpoleopolskie2651oferta publicznaof.publ.26,10% 58 800 000,00 zł oferta publiczna
12.06.199512.06.1995"URODA" S.A.Warszawamazowieckie2452Cussons Group LtdWIELKA BRYTANIA75,00% 7 800 000,00 USD zaproszenie do rokowań
27.06.199527.06.1995Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Hanka" S.A.Legnicadolnośląskie1582Rolno-Przemysłowe Towarzystwo Inwestycyjne S.A, Poznań ZUiR Polonia S.A.POLSKA75,00% 8 250 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.06.199530.06.1995DAVID S. SMITH KIELCE S.A.Kielceświętokrzyskie2121grupa David S.SmithWIELKA BRYTANIA75,00% 15 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
12.07.199512.07.1995Kombinat Cementowo-Wapienniczy "KUJAWY" S.A. Piechcinkujawsko-pomorskie2651LafargeFRANCJA75,00% 46 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
25.07.199525.07.1995Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "WINIARY" S.A.Kaliszwielkopolskie1589Nestle S.A., Bank Handlowy S.A.SZWAJCARIA; POLSKA55,00% 178 089 725,00 zł zaproszenie do rokowań
26.07.199526.07.1995SKF Fabryka Łożysk Tocznych S.A.Poznańwielkopolskie2914Aktiebolaget SKFSZWECJA80,00% 6 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
28.07.199528.07.1995"STOMIL-OLSZTYN" S.A.Olsztynwarmińsko - mazurskie2511oferta publicznaof.publ.16,80% 64 131 293,00 zł oferta publiczna
29.09.199529.09.1995Warszawska Fabryka Platerów "HEFRA" S.A.Warszawamazowieckie2875PZH Universal S.A.POLSKA75,00% 10 125,00 zł zaproszenie do rokowań
29.09.199529.09.1995Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji "CHEMOROZRUCH" Sp. z o.o.Oświęcimmałopolskie4525zarząd PRIN, indywidualni inwestorzy krajowiPOLSKA75,00% 149 962,50 zł zaproszenie do rokowań
17.10.199517.10.1995Cementownia "Ożarów" S.A.Ożarówświętokrzyskie2651Holding CEMENT Polski S.A.POLSKA75,00% 140 600 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.10.199527.10.1995Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol 7" S.A.Poznańwielkopolskie4534Energopol W-wa S.A., Kredyt Bank S.APOLSKA75,00% 13 548 216,00 zł zaproszenie do rokowań
20.11.199520.11.1995Huta "OŁAWA" S.A.Oławadolnośląskie2751oferta publicznaof.publ.75,00% 6 750 000,00 zł oferta publiczna
20.11.199520.11.1995Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A.Augustówpodlaskie1600BATIG Gesellschaft fur Beteiligungen GmbHNIEMCY33,00% 88 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
28.11.199528.11.1995Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2414CIECH S.A, Rolimpex S.A.POLSKA75,00% 8 599 500,00 zł zaproszenie do rokowań
30.11.199530.01.1996Zakłady Metali Lekkich "Kęty" S.A. (Grupa KĘTY S.A.)Kętymałopolskie2753oferta publicznaof.publ.16,00% 23 603 300,00 zł oferta publiczna
2.12.19952.12.1995Firma Oponiarska "Dębica" S.A.(TC Dębica S.A.)Dębicapodkarpackie2511Goodyear S.A., The Goodyear Tire &Rubber Co. USA32,70% 132 285 960,00 zł zaproszenie do rokowań
2.12.19952.12.1995"STOMIL-OLSZTYN" S.A.Olsztynwarmińsko - mazurskie2511Compagnie Financiere MichelinFRANCJA52,15% 280 168 187,25 zł zaproszenie do rokowań
11.12.199511.12.1995Zakłady Metali Lekkich "Kęty" S.A. (Grupa KĘTY S.A.)Kętymałopolskie2753Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i II, Bank handlowy, Merchant LBOUSA48,20% 63 874 014,95 zł zaproszenie do rokowań
15.12.19959.02.1996"ELEKTROBUDOWA" S.A.Katowiceśląskie4531oferta publicznaof.publ.75,00% 28 650 000,00 zł oferta publiczna
22.12.199522.12.1995Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu (Altadis Polska S.A.)Radommazowieckie1600Seita Sa (Societe Nationale d'Exloation Industrielle des Tabacas et Allumenttes SA0FRANCJA65,00% 64 000 000,00 USD zaproszenie do rokowań
27.12.199527.12.1995"POL-MOT" Praszka S.A.Praszkaopolskie3410POL-MOT Holding Sp. z o.o., Z-dy Sprzętu motoryzacyjnego w Praszce S.A.POLSKA75,00% 9 720 000,00 zł zaproszenie do rokowań
29.12.199529.12.1995Huta Aluminium "KONIN" S.A.Koninwielkopolskie2740Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i II, Bank Handlowy SA, Merchant LBOUSA75,00% 75 403 005,00 zł zaproszenie do rokowań
29.12.199529.12.1995Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A.Lublinlubelskie2932Bank Handlowy, PRA-SIP Sp. z o.o. LublinPOLSKA75,00% 10 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.12.199530.12.1995Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.Tychyśląskie3210Mostostal-Export S.A.POLSKA75,00% 3 450 648,52 zł zaproszenie do rokowań
5.01.19965.01.1996Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" S.A.Bielsko-Białaśląskie3162ELEKTRIM S.A., Elektromontaż Export S.A.POLSKA75,00% 8 990 000,00 zł zaproszenie do rokowań
23.01.199623.01.1996Browary Dolnośląskie "PIAST" S.A.Wrocławdolnośląskie1596Ryszard VarisellaNIEMCY55,00% 23 900 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.01.199630.01.1996Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie S.A.(PHILIP MORRIS POLSKA S.A.)Krakówmałopolskie1600Philip Morris Holland B.V.HOLANDIA33,00% 579 750 000,00 zł zaproszenie do rokowań
1.02.19961.02.1996Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A.Poznańwielkopolskie1600Reemtsma Cigarettenfabriken GmbHNIEMCY65,00% 305 700 000,00 zł zaproszenie do rokowań
2.02.19962.02.1996Zakłady Mięsne "Jarosław" S.A.Jarosławpodkarpackie1511FARM-FOOD S.A.POLSKA55,00% 3 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.04.199619.04.1996Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o.Radkówdolnośląskie2670TRAPO Sp. z o.o.POLSKA75,00% 360 000,00 zł zaproszenie do rokowań
29.04.199629.04.1996Przedsiębiorstwo "CHEMADIN" S.A.Kielceświętokrzyskie4525MEGA PLUS Sp. z o.o. KielcePOLSKA75,00% 70 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.06.199624.06.1996Zakłady Mięsne w Kole S.A.Kołowielkopolskie1511Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., KOŁO-BIS Sp. z o.o.POLSKA55,00% 7 150 000,00 zł zaproszenie do rokowań
16.07.199616.07.1996Zakłady Piwowarskie "Głubczyce" S.A.Głubczyceopolskie1596MERKURY S.A. KrakówPOLSKA55,00% 1 510 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.08.199628.08.1996Inowrocławskie Zakłądy Chemiczne "SODA MĄTWY" S.A.Inowrocławkujawsko-pomorskie2410CIECH S.APOLSKA75,00% 111 889 450,07 zł zaproszenie do rokowań
28.08.199628.08.1996Janikowskie Zakłady Sodowe "JANIKOSODA" S.A.Janikowokujawsko-pomorskie2410CIECH S.A.POLSKA75,00% 101 168 526,72 zł zaproszenie do rokowań
28.08.199618.10.2005Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.Janikowokujawsko-pomorskie2413CIECH S.A.POLSKA8,94% 17 692 596,61 zł realizacja zapisów umowy
28.08.199618.10.2005Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.Inowrocławkujawsko-pomorskie2413CIECH S.A.POLSKA8,40% 16 005 077,27 zł realizacja zapisów umowy
25.09.199625.09.1996"Elektromontaż" Gdańsk S.A.Gdańskpomorskie4531EXBUD S.A., Stocznia Szczecińska S.A.POLSKA75,00% 3 220 000,00 zł zaproszenie do rokowań
26.09.199626.09.1996Kopalnia Anhydrytu "NOWY LĄD" Sp. z o.o.Niwnice k/Lwówka Śląskiegodolnośląskie1430Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A.POLSKA75,00% 6 555 000,00 zł przetarg publiczny
26.09.199626.09.1996Przedsiębiorstwo Instalcji Przemysłowych i Sanitarnych "INSTAL" S.A.Częstochowaśląskie4531ENERGOPOL TRADE Sp. z o.o. W-waPOLSKA75,00% 877 500 000,00 zł przetarg publiczny
28.09.199628.09.1996Fabryka Aparatów Elektrycznych "FAEL" Sp. z o.o.Ząbkowice Śląskieśląskie3162PB FINELECTRIC BV i LEGRANDHOLANDIA75,00% 88 300 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.09.199628.09.1996Fabryka Wagonów "PAFAWAG" Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie3520ABB Daimler-Benz Transportation GmbHSZWAJCARIA; SZWECJA; NIEMCY75,00% 13 320 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.09.199628.09.1996Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A.Inowrocławkujawsko-pomorskie1440Mazowieckie Zakłady Rafineryjne iPetrochemiczne S.A PłockPOLSKA51,00% 8 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.09.199630.09.1996REFA S.A.Świebodzice Śląskiedolnośląskie3162GEC ALSTOM T&D AGSZWAJCARIA75,00% 11 400 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.09.199630.09.1996Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A.Tychyśląskie1596Kompania Piwna S.A.POLSKA52,00% 75 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.09.199630.09.1996Łódzka Wytwórnia Papierosów S.A.Łódźłódzkie1600MERKURY S.A., Granex S.C.POLSKA79,99% 102 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.11.199627.11.1996"Silesianpap" Tychy S.A.Tychyśląskie2111OTONFRANCJA51,00% 5 260 000,00 zł przetarg publiczny
29.12.19966.01.1997Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.Kruszwicakujawsko-pomorskie1540oferta publicznaof.publ.25,00% 41 250 000,00 zł oferta publiczna
30.12.199630.12.1996Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "EMIT" S.A.Żychlinłódzkie3110ELEKTRIM S.A.POLSKA75,00% 7 770 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.12.199630.12.1996CERSANIT-KRASNYSTAW S.A.Krasnystawlubelskie2622P.L.I. S.A. Kielce, PORSANIT Sp. z o.o.POLSKA75,00% 24 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.01.199719.01.1997ZWAR S.A.Warszawamazowieckie3110ABB Beteiligungen GmbHNIEMCY80,00% 60 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
23.01.199723.01.1997Zakłady Piwowarskie S.A.Leżajskpodkarpackie1596Towarzysto Akcyjne Browary Polskie S.A.POLSKA65,00% 12 136 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.02.199724.02.1997Zakłady Mięsne "MAZURY" w Ełku S.A.Ełkwarmińsko - mazurskie1511ANIMEX S.A.POLSKA55,00% 1 070 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.02.199727.02.1997Zakłady Mięsne "MIĘSTAR" S.A.Tarnówmałopolskie1511FARM-FOOD S.A.POLSKA55,00% 3 070 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.03.199710.03.1997Wolsztyńska Fabryka Mebli Sp.z o.o.Wolsztynwielkopolskie3614SKANE-GRIPEN AKTKIEBOLAGSZWECJA75,00% 7 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
20.03.199720.03.1997"MONTIN" S.A.Krakówmałopolskie4531CROSS TORGPOLSKA75,00% 5 760 000,00 zł przetarg publiczny
3.04.19973.04.1997Fabryka Okładzin Ciernych "FOMAR" S.A.Marki k/Warszawymazowieckie2681A/S Roulunds Fabriker i Fundusz Inwestycyjny dla Europy Centralnej i WschodniejDANIA80,00% 9 820 000,00 zł zaproszenie do rokowań
3.04.199725.04.1997Celuloza Świecie S.A.Świeciekujawsko-pomorskie2112oferta publicznaof.publ.15,00% 153 750 000,00 zł oferta publiczna
30.04.199730.04.1997Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań Energetyka Czerwonak S.A.Czerwonakwielkopolskie2811MOSTOSAL S.A. KrakówPOLSKA75,00% 2 600 000,00 zł przetarg publiczny
30.04.199730.04.1997Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" S.A.Białystokpodlaskie2922Metalexport Sp. z o.o.POLSKA53,00% 17 500 000,00 zł przetarg publiczny
30.04.199730.04.1997Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza "OPAM" Sp. z o.o.Katowiceśląskie4525MOSTOSTAL S.A. Kraków, osoba fizycznaPOLSKA75,00% 3 120 000,00 zł przetarg publiczny
7.05.199724.06.1997IMPEXMETAL'' S.A.Warszawamazowieckie5118oferta publicznaof.publ.40,00% 107 200 000,00 zł oferta publiczna
13.05.199713.05.1997Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych MEGADEX S.A.Warszawamazowieckie4525"Elektrim" S.A.POLSKA75,00% 16 250 000,00 zł przetarg publiczny
28.05.199728.05.1997Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A.Bielsko-Białaśląskie1722P.W. "Expand" Sp. z o.o.POLSKA75,00% 1 900 000,00 zł przetarg publiczny
5.06.19975.06.1997Bielskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.Bielsko-Białaśląskie2222Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i BOŚ S.A.POLSKA51,00% 560 000,00 zł przetarg publiczny
5.06.19975.11.1997"HUTMEN" S.A.Wrocławdolnośląskie2741oferta publicznaof.publ.80,00% 59 400 000,00 zł oferta publiczna
20.06.199720.06.1997Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Wrocławdolnośląskie1440oferta publicznaof.publ.33,00% 5 900 000,00 zł oferta publiczna
23.06.199730.06.1997Bank Handlowy S.A.Warszawamazowieckie652oferta publicznaof.publ.60,00% 1 309 000 000,00 zł oferta publiczna
30.06.199730.06.1997Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki POLON-Kraków Sp. z o.o.Krakówmałopolskie3330"Soledex" Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA75,00% 2 250 000,00 zł przetarg publiczny
22.07.199722.07.1997Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.Kruszwicakujawsko-pomorskie1540HOLANDIAHOLANDIA45,80%41 250 000 złzaproszenie do rokowań
11.08.199711.08.1997MILFOR S.A..Olsztynwarmińsko - mazurskie2953Veri Serwis Sp. z o.o.POLSKA51,00% 2 520 000,00 zł przetarg publiczny
13.08.199710.07.1997KGHM "Polska Miedź" S.A.Lubindolnośląskie2744oferta publicznaof.publ.32,87% 1 348 400 000,00 zł oferta publiczna
21.08.199721.08.1997Celuloza Świecie S.A.Świeciekujawsko-pomorskie2112Framondi N.V.AUSTRIA65,00% 550 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.08.199727.08.1997Lubelska Fabryka Wag FAWAG S.A.Lublinlubelskie3320Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.POLSKA70,00% 2 580 000,00 zł przetarg publiczny
1.09.19971.09.1997Zakłady Mięsne Ostrołęka S.A.Ostrołękamazowieckie1511NFI HETMAN i ZM "OSTRÓDA-Morliny" S.A.POLSKA55,00% 4 510 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.09.199718.09.1997Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie1430"Bosta-Beton" i "Lohja Rudus Oy AB (konsorc. polsko-fińskie)POLSKA; FINLANDIA75,00% 26 200 000,00 zł przetarg publiczny
7.10.19976.05.1998Elektrociepłownia KRAKÓW S.A.Krakówmałopolskie4030EDF INTERFRANCJA55,00% 279 130 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.10.199710.10.1997Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. ("Agram" Chłodnia w Lublinie S.A.)Lublinlubelskie1533CROSS TORGPOLSKA55,00% 3 740 000,00 zł przetarg publiczny
10.10.199710.10.1997Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Sp. z o.o.Jelenia Góradolnośląskie4521"Jedynka" - Wrocław S.A.POLSKA70,00% 1 330 000,00 zł przetarg publiczny
10.10.199710.10.1997Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.Krosnopodkarpackie4521Nowy Styl Sp. z o.o. w KrośniePOLSKA55,12% 1 960 000,00 zł przetarg publiczny
13.10.199713.10.1997Fabryka Kabli Ożarów S.A.Ożarów Mazowieckimazowieckie3130ELEKTRIM S.A. Fabryka Kabli Ożarów (sp. pracownicy) i Fundusz PrzedsiębiorczościPOLSKA80,00% 195 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
13.10.199713.10.1997Polfa Rzeszów S.A.Rzeszówpodkarpackie2442ICN Pharmaceuticals IncUSA80,00% 114 270 000,00 zł zaproszenie do rokowań
13.10.199713.10.1997Polfa Kraków S.A. (PLIVA)Krakówmałopolskie2442PLIVA d.d. I Handlowy Investments S.s.r.l.CHORWACJA; POLSKA; LUXEMBURG70,00% 339 140 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.10.199715.10.1997Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przem-Bud" S.A.Gdańskpomorskie4525EXBUD S.A. KielcePOLSKA75,00% 2 900 000,00 zł przetarg publiczny
15.10.199715.10.1997Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex S.A.Warszawamazowieckie4525Poland Growth Fund LimitedPOLSKA; USA; MALEZJA70,00% 43 090 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.10.199715.10.1997Powszechny Bank Kredytowy S.A.Warszawamazowieckie652oferta publicznaof.publ.70,00% 1 006 600 000,00 zł oferta publiczna
21.10.199721.10.1997POLFER Sp. z o.o.Warszawamazowieckie3210"Cross Torg"POLSKA75,00% 8 490 000,00 zł przetarg publiczny
24.10.199724.10.1997Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "POLSKI TYTOŃ" S.A.Radommazowieckie1600MERKURY S.A.POLSKA69,99% 15 220 000,00 zł zaproszenie do rokowań
8.11.19978.11.1997Polar S.A.Wrocławdolnośląskie2971oferta publicznaof.publ.12,90% 55 350 000,00 zł oferta publiczna
15.11.199720.11.1997ORBIS S.A.Warszawamazowieckie633oferta publicznaof.publ.15,40% 91 200 000,00 zł oferta publiczna
4.12.19974.12.1997Fabryka Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Wolma" S.A.Zduńska Wolałódzkie2954Lilas Finnekaniske AS, Nortrr STV Holdingi Jotron Electronis AS NORWEGIA75,00% 2 190 000,00 zł przetarg publiczny
4.12.19974.12.1997Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A.Łódźłódzkie2954SIMPA S.A. w LubliniePOLSKA70,00% 175 000,00 zł przetarg publiczny
18.12.199718.12.1997Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ S.A.Żarylubuskie2953GSI BEHEER b.V.HOLANDIA70,00% 1 330 000,00 zł przetarg publiczny
18.12.199718.12.1997Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Szklarska Porębadolnośląskie1420Invest-Or-Romuald LipińskiPOLSKA70,00% 2 180 000,00 zł przetarg publiczny
19.12.199719.12.1997Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych S.A. (MG STALTON S.A.)Białystokpodlaskie2811Mostostal Gdańsk S.A.POLSKA70,00% 1 450 000,00 zł przetarg publiczny
19.12.199719.12.1997Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A.Warszawamazowieckie2112Metsa Tissue Oyj HelsinkiFINLANDIA15,48% 8 875 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.12.199722.12.1997ELMOR S.A.Gdańskpomorskie3510INVEST ELMOR S.A. GDAŃSKPOLSKA45,00% 1 930 000,00 zł przetarg publiczny
15.01.199815.01.1998WEDEL S.A.Warszawamazowieckie3110oferta publicznaof.publ. 99 233 400,00 zł oferta publiczna
22.01.199822.01.1998Fabryka Łożysk Tocznych "ISKRA" S.A.Kielceświętokrzyskie2914konsorcjum NSK-RHP Europe Ltd Nichimen CorporationJAPONIA80,00% 158 800 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.01.199828.01.1998Polfa Poznań S.A.Poznańwielkopolskie2442Glaxo Group LimitedWIELKA BRYTANIA80,00% 770 330 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.02.199810.02.1998Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o.Lubańdolnośląskie2922HYDROTOR TucholaPOLSKA70,00% 12 600 000,00 zł przetarg publiczny
11.02.199811.02.1998Domy Towarowe Centrum S.A.Warszawamazowieckie5212Handlowy InvestmentsPOLSKA70,00% 106 100 000,00 zł zaproszenie do rokowań
4.03.19984.03.1998Cukrownia Środa Sp. z o.o.Środa Wielkopolskawielkopolskie1583Pteifer und LangenNIEMCY4,00% 2 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
4.03.19984.03.1998Zakłady Remontowe Energetyki S.A.Lublinlubelskie4534ENERGOMONTAŻ PN S.A.POLSKA70,00% 3 390 000,00 zł przetarg publiczny
2.04.19987.04.1998MENNICA PAŃSTWOWA S.A.Warszawamazowieckie3621oferta publicznaof.publ.30,00% 44 900 000,00 zł oferta publiczna
3.04.19983.04.1998Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.Gliwiceśląskie2626BORGESTAD FABRIKKER A/SDANIA70,00% 7 340 000,00 zł przetarg publiczny
30.05.19984.06.1998"KOPEX" S.A.Katowiceśląskie5165oferta publicznaof.publ.1,45% 768 061,00 zł oferta publiczna
20.06.199830.06.1998Grupa Pekao S.A.Warszawamazowieckie6512oferta publicznaof.publ.15,00% 916 100 000,00 zł oferta publiczna
29.06.199829.06.1998Bolesławicka Fabryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A.Bolesławiecdolnośląskie2615Gerresheimer Glas AktiengesellschaftNIEMCY25,07% 21 310 128,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.07.199823.07.1998ZARAT S.A.Warszawamazowieckie3220MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.POLSKA70,00% 4 700 000,00 zł przetarg publiczny
4.11.19984.11.1998Cegielnie Bydgoskie S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2640Cegielnie Olsztyńskie S.A.POLSKA51,00% 3 260 000,00 zł przetarg publiczny
5.11.199817.11.1998Beiersdorf Lechia S.A.Poznańwielkopolskie2452Beiersdorf AGNIEMCY19,38% 67 789 085,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.11.199818.11.1998Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420oferta publicznaof.publ.15,00% 3 140 000 000,00 zł oferta publiczna
10.11.199810.11.1998Rypińskie Zakłady Okrętowe Sp. z o.o.Rypinkujawsko-pomorskie2722Stocznia Szczecińska S.A.POLSKA80,00% 232 000,00 zł przetarg publiczny
17.11.199817.11.1998Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o.Tomaszów Mazowieckiłódzkie1421Dariusz Jasiczek - obywatel polski zam. w USAUSA80,00% 28 500 000,00 zł przetarg publiczny
18.11.199818.11.1998WUKOM Sp. z o.oWschowalubuskie2821konsorcjum Grupa Marketingowa PARTNER i Dobrowolski Inicjatywa GospodarczaPOLSKA41,24% 444 600,00 zł zaproszenie do rokowań
27.11.19988.12.1998Elektrociepłownia Będzin S.A.Będzinśląskie4010oferta publicznaof.publ.17,46% 11 300 000,00 zł oferta publiczna
7.01.19997.01.1999Cementownia "Wierzbica" S.A.Wierzbicamazowieckie2651Lafarge Polska S.A.POLSKA17,14% 26 806 450,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.01.19998.01.1999Cementownia "Małogoszcz" S.A.Małogoszczświętokrzyskie2651Lafarge Polska S.A.POLSKA25,00% 74 332 286,36 zł zgoda Rady Ministrów
21.01.199921.01.1999Zakłady Mięsne Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp.Grodzisk Wielkopolskiwielkopolskie1511Scanvir Sp. z o.o. Luboń k/PoznaniaPOLSKA65,00% 1 270 750,00 zł przetarg publiczny
27.01.199927.01.1999Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.Łobezzachodniopomorskie2512Stomil S.A. w Rogowcu k/BełchatowaPOLSKA80,00% 1 270 750,00 zł przetarg publiczny
4.02.19994.02.1999Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.Zabrześląskie6340TRAWIPOL Sp. z o.o. w ZabrzuPOLSKA51,00% 7 107 360,00 zł przetarg publiczny
11.02.199911.02.1999Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "PEKUM" Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie4524Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych MELBUD Sp. z o.o. w GrudziądzuPOLSKA80,00% 438 016,00 zł przetarg publiczny
11.02.199911.02.1999KONBET Sp. z o.o. KoninKoninwielkopolskie2661Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "KON-BIS" Sp. z o.o. KoninPOLSKA78,05% 1 674 621,00 zł przetarg publiczny
4.03.19994.03.1999Lech Browary Wielkopolskie S.A.Poznańwielkopolskie1596Konsorcjum (Euro Agro Centrum S.A. + Lech Holdings B.V. RotterdamHOLANDIA18,30% 45 522 967,50 zł zaproszenie do rokowań
8.03.19998.03.1999Wrocławskie Przeds. Budownictwa Przem. Nr 2 "WROBIS" S.A.Wrocławdolnośląskie4521Mostostal Warszawa S.A.POLSKA25,12% 3 398 497,20 zł zgoda Rady Ministrów
17.03.199917.03.1999Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.Bukwielkopolskie2523Nordisk Wavin A/S z siedzibą w Hammel - DaniaDANIA18,20% 16 903 938,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.03.199923.03.1999Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o.Jarkowicedolnośląskie2451osoba fizyczna i BERKEN POLSKA S.A. z siedz.w WarszawiePOLSKA80,00% 648 500,00 zł przetarg publiczny
29.03.199929.03.1999Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.Gdańskpomorskie6322osoba fizycznaPOLSKA80,00% 17 920 000,00 zł przetarg publiczny
29.03.199929.03.1999BIG Bank Gdański S.A.Gdańskpomorskie6512oferta publicznaof.publ.2,50% 66 487 622,00 zł oferta publiczna
30.03.199930.03.1999Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK) S.A.Koninwielkopolskie4010Konsorcjum (Elektrim, Megadex, Mostostal Warszawa i Energomontaż Pólnoc)POLSKA20,00% 87 900 000,00 USD zaproszenie do rokowań
31.03.199931.03.1999ZM MORLINY S.A.Ostródawarmińsko - mazurskie1513Campofiro Alimentacion S.A.HISZPANIA20,93% 30 969 779,20 zł zgoda Rady Ministrów
31.03.19991.04.1999Philips Lighting Pabianice S.A.Pabianicełódzkie3150Philips Lighting Pabianice S.A.POLSKA15,74% 9 756 880,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.04.19991.04.1999Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A.Tarnówmałopolskie3110BTR (European Holdings) BVHOLANDIA25,26% 9 320 088,90 zł zgoda Rady Ministrów
8.04.19998.04.1999Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. Śremwielkopolskie2751Centrozap S.A. Katowice: Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa PeKao S.A. W-waPOLSKA70,00% 43 050 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.05.199918.05.1999Cementownia "Ożarów" S.A.Ożarówświętokrzyskie2651Holding Cement Polski S.A.POLSKA4,94% 11 703 288,62 zł zaproszenie do rokowań
28.05.19999.05.1999Kombinat Cementowo - Wapienniczy KUJAWY S.A.Piechcinkujawsko-pomorskie2651Lafarge Polska S.A.POLSKA3,94% 12 153 684,00 zł zaproszenie do rokowań
28.05.199928.05.1999ORBIS S.A.Warszawamazowieckie5511Deutssche Bank AG Oddział Londyn / Wielka BrytaniaWIELKA BRYTANIA15,20% 217 700 000,00 zł zaproszenie do rokowań
1.06.19991.06.1999NEUPACK POLSKA Sp. z o.o.Bydgoszczkujawsko-pomorskiebd.Neupack GmbHAUSTRIA20,40% 2 109 520,00 zł zaproszenie do rokowań
7.06.199927.07.1999Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A.Wrocławdolnośląskie2940NV HACOBELGIA7,20% 990 058,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.06.199918.06.1999Zakłady Naprawcze Taboru Koejowego Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie3520osoby fizycznePOLSKA3,13% 139 986,90 zł zgoda Rady Ministrów
15.06.19992.07.1999Kopalnia Surowców Mineralnych "Surmin Kaolin" S.A.Nowogrodziecdolnośląskie1422AKW Kaolin Beteiligungs GmbHNIEMCY25,00% 3 754 414,98 zł zgoda Rady Ministrów
17.06.199917.06.1999SPOMASZ S.A.Toruńkujawsko-pomorskie2953CON-GRAPH Sp. z o.o. WarszawaPOLSKA80,00% 4 320 000,00 zł przetarg publiczny
23.06.19993.08.1999Pekao S.A.Warszawamazowieckie6512Uni Credito Italiano - 50% i Alianz -2,1%WŁOCHY; NIEMCY52,10% 4 239 620 000,00 zł zaproszenie do rokowań
24.06.199924.06.1999Bank Zachodni S.A.Wrocławdolnośląskie6512AB Europen Investments LimitedIRLANDIA80,00% 2 280 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.06.199928.06.1999Cementownia "Rejowiec" S.A.Rejowieclubelskie2651Cementownia OżarówPOLSKA11,03% 17 787 859,86 zł zgoda Rady Ministrów
30.06.199930.06.1999WIEPOFAMA S.A.Poznańwielkopolskie2940osoba fizycznaPOLSKA80,00% 14 394 000,00 zł przetarg publiczny
1.07.19991.07.1999Cementownia "Nowa Huta" S.A.Krakówmałopolskie2651E.R.I. POLSKA Sp. z o.o.POLSKA25,00% 8 301 600,00 zł przetarg publiczny
5.07.19995.07.1999"Polmięs" Zakłady Mięsne we Wrocławiu S.A.Wrocławdolnośląskie1511NFI Octava S.A.POLSKA13,29% 1 671 269,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.07.19996.07.1999Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej "Pollena-Ścinawa" S.A.Ścinawadolnośląskie2451Polskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne "Centrum" Sp. z o.o.POLSKA25,00% 125 950,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.07.19997.07.1999Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice S.A.Gliwiceśląskie3520Towarzystwo Inwestycyjno-Handlowe "Dexo" Sp. z o.o.POLSKA26,42% 71 846,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.07.19998.07.1999Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.Kluczborkkujawsko-pomorskie4521osoba fizycznaPOLSKA25,45% 132 194,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.07.19999.07.1999Kombinat Cementowo - Wapienniczy KUJAWY S.A.Piechcinkujawsko-pomorskie2651Lafarge Polska S.A.POLSKA3,94% 12 202 960,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.07.19999.07.1999Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A.Zduńska Wolałódzkie2682ICOPOL A/SDANIA22,91% 79 040 400,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.07.19999.07.1999Elektromontaż Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie4531Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Elektromontaż-Export" S.A.POLSKA25,19% 4 660 094,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.07.199912.07.1999Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Puławy" S.A.Puławylubelskie4521Instalexport S.A.POLSKA9,11% 869 299,00 zł przetarg publiczny
16.07.199916.07.1999Korporacja Budowlana "Poznań-Północ" S.A.Poznańwielkopolskie4521osoba fizycznaPOLSKA12,63% 1 342 094,00 zł przetarg publiczny
19.07.199919.07.1999APATOR SERVICE Sp. z o.o.Katowiceśląskie3120Apator S.A.POLSKA25,00% 2 080 000,00 zł zaproszenie do rokowań
22.07.199922.07.1999Huta Szkła "Jarosław" S.A.Jarosławpodkarpackie2612OI Poland IncUSA14,96% 4 835 160,00 USD realizacja zapisów umowy
27.07.199927.07.1999P.V. Prefabet Kluczbork S.A.Kluczborkkujawsko-pomorskie2661P.V. Holding AGNIEMCY25,08% 2 027 879,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.07.199927.07.1999CHŁODNIA Koszalin Sp. z o.o.Koszalinzachodniopomorskie1533Pomorski PrzemysŁ Mięsny Agros KoszalinPOLSKA27,39% 403 200,00 zł przetarg publiczny
28.07.199928.07.1999LIMA -THERM Sp. z o.o.Limanowamałopolskie3320osoby fizycznePOLSKA80,00% 2 424 000,00 zł przetarg publiczny
30.07.199930.07.1999Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A.Bielsko-Białaśląskie1754osoby fizycznePOLSKA25,53% 61 981,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.08.19992.08.1999Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A.Bytomśląskie4521Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Junior" Sp. z o.o.POLSKA25,95% 156 975,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.08.199919.08.1999Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali "Centrozłom" S.A.Gliwiceśląskie3710Stalexport S.A.POLSKA25,10% 3 974 886,00 zł zgoda Rady Ministrów
20.08.199920.08.1999Zakłady Mięsne "Tormięs" S.A. w likwidacjiToruńkujawsko-pomorskie1513osoba fizycznaPOLSKA1,75% 109 667,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.08.199926.08.1999Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie S.A.Grajewopodlaskie2020Pfleider Holzwerkstoffe GmbHNIEMCY19,86% 20 077 224,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.09.199916.09.1999Dębicka Fabryka Farb i Lakierów Polifarb Becker Dębica S.A.Dębicapodkarpackie2430Alcro-Beckers ABAUSTRIA16,40% 24 030 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.09.199916.09.1999Fabryka Wyrobów Precyzyjnych "VIS" S.A. Warszawamazowieckie2862Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. I Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PROGRES" S.A. w WarszawiePOLSKA75,99% 46 505 880,00 zł przetarg publiczny
17.09.199917.09.1999POLAR S.A.Wrocławdolnośląskie2971Brandt S.A.FRANCJA36,89% 142 425 000,00 zł zaproszenie do rokowań
22.09.199922.09.1999Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie S.A.Pruszkówmazowieckie3520Cajamarca Holland B.V.HOLANDIA25,22% 1 527 077,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.09.199922.09.1999Odra-Tourist S.A.Wrocławdolnośląskie5511NFI Octava S.A.POLSKA12,15% 1 610 667,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.09.199927.09.1999Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A.Zamośćlubelskie4521PIA Piasecki S.A.POLSKA25,93% 1 324 536,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.09.199927.09.1999Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.Rzeszówpodkarpackie4521Inwestor Sp. z o.o.POLSKA25,63% 615 060,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.09.199927.09.1999Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" S.A.Białystokpodlaskie4521PIA Piasecki S.A.POLSKA25,31% 2 837 050,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.09.199927.09.1999Zakład Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych "IGLOOFRUIT" Sp. z o.o. Dębicapodkarpackie1533osoba fizycznaPOLSKA34,08% 4 437 340,00 zł przetarg publiczny
27.09.19995.10.1999Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A.Świdnicadolnośląskie2953Warszawska Fabryka Pomp i Armatury WAFAPOMP S.A.POLSKA25,27% 127 401,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.09.199930.09.1999Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "PREF-BUD' Sp. z o.o. Olsztynwarmińsko - mazurskie2661osoba fizycznaPOLSKA80,00% 2 428 800,00 zł przetarg publiczny
1.10.19995.10.1999Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPIS S.A.Lublinlubelskie5170osoba fizycznaPOLSKA25,00% 21 878,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.10.19995.10.1999Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Montares" S.A.Rzeszówpodkarpackie4521PIA Piasecki S.A.POLSKA25,00% 1 718 730,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.10.199910.10.1999Zakłady Tkanin Technicznych "ESKORD" S.A.Iłowa Żagańskalubuskie1752OPTIMUS-PRO Sp. z o.o.POLSKA25,00% 532 860,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.10.199920.10.1999RAWENT S.A.Skierniewicełódzkie2924osoba fizycznaPOLSKA25,28% 80 881,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.10.199924.11.1999Zakłady Chemiczne "Luboń" S.A.Lubońwielkopolskie2415"Luboń Management" Sp. z o.o.POLSKA25,00% 769 535,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.10.19996.10.1999Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "OBRAM-DALRY" Sp. z o.o. Olsztynwarmińsko - mazurskiebd."SUPERIOR" Sp. z o.o. w Olsztynie i osoba fizycznaPOLSKA55,43% 1 935 000,00 zł przetarg publiczny
7.10.19997.10.1999Krakowska Fabryka Armatur S.A.Krakówmałopolskie2913Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w WarszawiePOLSKA80,00% 33 696 000,00 zł zaproszenie do rokowań
13.10.199915.10.1999Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "Beskidzkie Drogi" S.A.Bielsko-Białaśląskie4523Eurovia International S.A.POLSKA25,00% 2 601 875,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.10.199918.10.1999Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Warszawamazowieckie6603Kulczyk Holding S.A.POLSKA19,81% 181 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
21.10.199921.10.1999Przedsiębiorstwo Transportortowo-Sprzętowe SETRAN Sp. z o.o.Kielceświętokrzyskie6025MITEX S.A. z siedzibą w KielcachPOLSKA18,84% 492 050,00 zł przetarg publiczny
21.10.199916.11.1999Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S.A.Gliwiceśląskie4521Grupa PracownikówPOLSKA27,69% 128 302,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.10.199925.10.1999Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A.Katowiceśląskie4531Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARBON 2 s.c.POLSKA25,84% 521 160,00 zł przetarg publiczny
3.11.199930.11.1999Bawełna "Silesiana" S.A.Dzierżoniówdolnośląskie1721osoby fizycznePOLSKA26,20% 26 722,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.11.19995.11.1999Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.Warszawamazowieckie6603Eureko B.V.; BIG Bank Gdański S.A.HOLANDIA; POLSKA20,00%; 10,00% 3 018 012 885,00 zł zaproszenie do rokowań
18.11.199928.01.2000Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A.Warszawamazowieckie6210SARLines Europe B.V. i SAIR GroupSZWAJCARIA10,00% 142 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.11.199915.12.1999Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego "Iłpasz" S.A.Iłowo- Osadamazowieckie1571Guyomarc'h Nutrition Animale S.A.POLSKA25,70% 1 542 489,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.11.199924.11.1999Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.Gorzów Wielkopolskilubuskie2470Nylstar NV i Rhodia Engineering Plastics S.A.POLSKA17,10% 35 944 646,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.11.199925.11.1999DOLZAMET S.A.Chojnówdolnośląskie2952GLOBE EXPO Polska Sp z o.o. w Środzie Wlkp.POLSKA80,00% 2 400 000,00 zł przetarg publiczny
29.11.19997.12.1999Cementownia "GROSZOWICE" Sp. z o.o.Opoleopolskie2651Zaklady Cementowo-Wapiennicze "Górażdźe" S.A.POLSKA25,44% 255 567,00 zł przetarg publiczny
29.11.19999.12.1999Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.Drwalewmazowieckie2442Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA"POLSKA25,02% 2 366 520,00 zł przetarg publiczny
29.11.199910.12.1999Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Zielona Góralubuskie1421Zaklady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże" S.A.POLSKA25,06% 15 235 134,00 zł przetarg publiczny
30.11.199913.12.1999Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.Mielecpodkarpackie4521Mostostal Warszawa S.A.POLSKA25,03% 1 120 047,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.12.19992.12.1999Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego TYMBARK S.A.Tymbarkmałopolskie1594Maspex Sp. z o.o.POLSKA5,41% 5 600 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.12.19992.12.1999Cementownia NOWINY S.A.Sitkówka Nowinyświętokrzyskie2651Dyckerhoff AktiengesellschaftNIEMCY12,86% 23 827 384,00 zł przetarg publiczny
9.12.199917.12.1999"DOMAR PLUS" S.A.Olsztynwarmińsko - mazurskie5212osoba fizycznaPOLSKA25,02% 947 418,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.12.199915.12.1999BIAFAMAR Fabryka Maszyn Rolniczych w Czarnej Białostockiej S.A.Czarna Białostockapodlaskie2912osoby fizycznePOLSKA80,00% 185 600,00 zł przetarg publiczny
17.12.199917.12.1999Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A.Białystokpodlaskie4533Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "SANBUD" Sp. z o.o.POLSKA25,18% 775 086,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.12.199922.12.1999Zakłady Cementowo Wapiennicze Górażdże S.A.Chorulaopolskie2651CBR Baltic BVHOLANDIA5,00% 22 940 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.12.199923.12.1999Fabryka Maszyn Górniczych "NIWKA" S.A.Sosnowiecśląskie2952Spółdzielnia Mieszkaniowa OSADAPOLSKA25,58% 45 334,00 zł przetarg publiczny
28.12.199928.12.1999Kolmex S.A.Warszawamazowieckie5170WIEPOFAMA S.A. Z udziałem Agram Chłodnia S.A. W Lublinie i Zakłady Konfekcji Technicznej Lubawa S.A.POLSKA51,00% 7 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
29.12.199929.12.1999Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A.Kluczborkkujawsko-pomorskie2922Konsorcjum: Kredyt Bank S.A. I Zakłady Remontowe Energetyki S.A.POLSKA40,00% 13 831 200,00 zł zaproszenie do rokowań
29.12.199929.12.1999Trans-Konspol Sp. z o.o.Nowy Sączmałopolskie5134osoba fizycznaPOLSKA10,00% 122 500,00 zł przetarg publiczny
12.01.200012.01.2000Fabryka Sprzętu Okrętowego "MEBLOMOR" S.A. Czarnkówwielkopolskie3614spółka pracowniczaPOLSKA50,56% 3 801 960,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.01.200013.01.2000Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych S.A.Pabianicełódzkie1721Zakłady "Lentex" S.A.POLSKA15,18% 1 276 929,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.01.200017.01.2000Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A.Pińczówświętokrzyskie2662Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. Atlas Sp. z o.o.POLSKA80,00% 6 000 0000,00 USD zaproszenie do rokowań
21.01.200021.02.2000Mostostal Kraków S.A.Krakówmałopolskie4525BLOMEX S.A. w WarszawiePOLSKA15,02% 14 140 000,00 zł zaproszenie do rokowań
27.01.200027.01.2000Elektrociepłownie Warszawskie S.A.Warszawamazowieckie4010Koncern VattenfallSZWECJA55,00% 959 541 893,65 zł zaproszenie do rokowań
28.01.200028.01.2000Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A.Szczecinekzachodniopomorskie3120Polam Holding B.V.HOLANDIA0,54% 1 015 392,3 USD zgoda Rady Ministrów
28.01.200028.01.2000Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.Ostrowiec Świętokrzyskiświętokrzyskie2626TABEX S.A.POLSKA33,08% 611 720,70 zł zgoda Rady Ministrów
16.02.200028.02.2000Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.Krakówmałopolskie4523Tabella Holding B.V.HOLANDIA25,08% 4 933 196,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.02.200021.02.2000Zakłady Przetwórstwa Zbożowego "SZYMANÓW" S.A.Teresinmazowieckie1561osoby fizycznePOLSKA22,00% 4 372 000,00 zł przetarg publiczny
29.02.200029.02.2000APATOR SERVICE Sp. z o.o.Katowiceśląskie3120APATOR S.A. z siedzibą w ToruniuPOLSKA14,54% 787 720,50 zł zaproszenie do rokowań
1.03.20001.03.2000Pilkington Sandoglass Sp. z o.o.Sandomierzświętokrzyskie2611Pilkington International Holdings BVHOLANDIA18,58% 54 757 100,00 zł zaproszenie do rokowań
2.03.20002.03.2000Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej Piast-Tourist Sp. z o.o.Legnicadolnośląskie5511"Qubus Hotel System" Sp. z o.o. z siedzbią w Zielonej GórzePOLSKA80,00% 12 700 800,00 zł zaproszenie do rokowań
14.03.200014.03.2000Grupa Kapitałowa "Lubelski Węgiel" S.A.Lublinlubelskie2640Grupa Kapitałowa "Lubelski Węgiel" S.A.POLSKA0,08%zgoda Rady Ministrów
14.03.200017.03.2000Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A.Kaliszwielkopolskie1724Zakłady Przetwórcze Surowców Chem. I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. Zakład Surowców Chem. I Mineralnych "Piotrowice II"POLSKA17,96% 6 148 183,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.03.20005.04.2000KZG Kalskór S.A.Kaliszwielkopolskie1910osoby fizycznePOLSKA25,00% 378 015,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.04.200018.04.2000Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A.Bytomśląskie4525Fasing Yechnologia Sp. z o.o.POLSKA26,30% 39 036,00 zł przetarg publiczny
6.04.20006.04.2000Elektrownia im. T. Kościuszki S.A.Połaniecświętokrzyskie4010TractebelBELGIA25% + 1 87 500 000,00 EUR zaproszenie do rokowań
14.04.200014.04.2000Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe AUTOTRANS Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie602511 dotychczasowych udziałowców (osoby fizyczne)POLSKA28,76% 13 800,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.04.20005.05.2000Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych Holding S.A.Katowiceśląskie4521NCC Polska Sp. z o.o.POLSKA25,12% 29 999 998,00 zł przetarg publiczny
18.04.200018.04.2000Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu S.A.Opoleopolskie4521osoba fizycznaPOLSKA80,00% 1 500 000,00 zł przetarg publiczny
20.04.20005.05.2000FASTY - Holding S.A.Białystokpodlaskie1721osoby fizycznePOLSKA43,36% 61 180,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.05.20008.05.2000"PEESTE" Sp.z o.o.Pińczówświętokrzyskie5248osoba fizycznaPOLSKA71,41% 113 112,00 zł przetarg publiczny
8.05.20008.05.2000"AGROMET" Sp. z o.o. Ostrzeszówwielkopolskie2932Schwabische Fondrehteile GmbH & Co. KG z siedzibą w BabenhausenNIEMCY25,69% 1 140 500,00 zł przetarg publiczny
10.05.200010.05.2000Centrala Handlu Zagranicznego AGROMET - MOTOINPORT Sp. z o.o.Warszawamazowieckie5166"Motoimport 5" Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA47,40% 7 436 000,00 zł zaproszenie do rokowań
11.05.200011.05.2000IMPEXMETAL - INTERMAT Sp. z o.o.Warszawamazowieckie5212Mennica Państwowa S.A. w WarszawiePOLSKA45,00% 1 566 000,00 zł przetarg publiczny
11.05.200011.05.2000Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "PUDLISZKI" S.A. Pudliszkiwielkopolskie1533Cep Pudliszky Holdings B.V. w AmsterdamieHOLANDIA23,90% 8 929 730,00 zł zaproszenie do rokowań
11.05.200024.05.2000Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A.Kaliszwielkopolskie1754Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Wistil S.A.POLSKA29,96% 6 691 637,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.05.20006.06.2000Zakłady Urządzeń Okrętowych BOMET S.A.Barlinekzachodniopomorskie3511Stocznia Szczecińska S.A.POLSKA25,11% 83 443,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.05.20006.06.2000Lubelskie Zakłady Drobiarskie Lubdrob S.A.Lublinlubelskie1512Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie "Indypol" S.A.POLSKA4,20% 924 990,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.05.200023.05.2000Cementownia CHEŁM S.A.Chełmlubelskie1412Atlas Neeif Holding Limited (Cypr)CYPR4,10% 9 588 150,00 zł; zgoda Rady Ministrów
23.05.200026.05.2000Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.Wrocławdolnośląskie4010oferta publicznaof.publ.36,00% 186 696 384,00 zł oferta publiczna
24.05.200024.05.2000Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SUKCES" Sp. z o.o.Zamośćlubelskie7020osoba fizycznaPOLSKA95,00% 3 058 100,00 zł przetarg publiczny
30.05.200030.05.2000Olsztyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.oDziałdowowarmińsko - mazurskie3613Mazurskie Meble International Sp. z o.o.NIEMCY80,00% 19 200 000,00 zł przetarg publiczny
30.05.200030.05.2000Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych w Lublinie Sp. z o.o.Lublinlubelskie2661osoba fizycznaPOLSKA40,75% 2 320 500,00 zł przetarg publiczny
1.06.20001.06.2000Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "NAVIMOR" Sp. z o.o.Gdańskpomorskie5165"NAVESA" Sp. z o.o.POLSKA55,33% 5 652 876,00 zł zaproszenie do rokowań
1.06.200010.07.2000Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A.Międzychódwielkopolskie1533Kuchnia Polska Dom Inwestycyjny S.A.POLSKA10,46% 1 904 501,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.06.200015.09.2000OPOCZNO S.A.Opocznołódzkie2630Credit Suisse First Boston Ceramic Partners:, S.ar.l.FRANCJA30,00% 22 852 926,00 USD zaproszenie do rokowań
8.06.200028.09.2000Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych S.A.Krakówmałopolskie3320GRAEMI FARM Grzegorz Hajdarowicz Zakład Pracy ChronionejPOLSKA25,00% 4 087 483,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.06.20006.12.2000Kieleckie Zakłady Przemysłu Wapienniczego S.A.Miedziankaświętokrzyskie1412Partek Nordkalk Oyj AbpFINLANDIA80,00% 18 483 299,00 USD zaproszenie do rokowań
14.06.200014.06.2000"Centromor" S.A. Gdańskpomorskie5114"Cemor" Sp. z o.o. w Gdańsku (10%) "Stocznia Szczecińska Porta Holding" S.A. (15,5%)POLSKA24,50% 14 170 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.06.200015.06.2000Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych "Erg" Kłobuck S.A. w likwidacjiKłobuckśląskie3310"Dispomed" S.A. w LubliniePOLSKA6,20% 120 910,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.06.20001.08.2000Zakłady Powlekania i Konfekcjonowania Tkanin "Grevita" S.A.Trzebiniamałopolskie1754osoby fizycznePOLSKA26,50% 413 302,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.06.200019.06.2000Eaton Truck Conponentes S.A.Tczewpomorskie3410EATON B.VHOLANDIA4,10% 3 609 438,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.06.200021.06.2000Fabryka Automatyki i Hydrauliki GEORYT S.A.Krakówmałopolskie3330Promotor Investment Sp. z o.o.POLSKA80,00% 8 448 000,00 zł przetarg publiczny
21.06.200021.06.2000Powszechny Bank Kredytowy S.A.Warszawamazowieckie6512Bank Austria Creditanstat International AGAUSTRIA10,29% 335 835 800,00 zł zaproszenie do rokowań
21.06.200015.02.2001Zespół Elektrociepłowni "Wybrzeże" S.A. Gdańskpomorskie4010E.D.F. International i G.D.F. INTERNATIONALFRANCJA45,00% 63 965 364,00 EURO zaproszenie do rokowań
28.06.200028.06.2000"Prefabeton" Sp. z o.o.Lublinlubelskie2661Cementownia Ożarów S.A. w OżarowiePOLSKA35,88% 3 760 400,00 zł przetarg publiczny
29.06.200029.06.2000WINIARY S.A.Kaliszwielkopolskie1589NESTLE S.A. w VeveySZWAJCARIA2,25%72 005 395,00 złzaproszenie do rokowań
29.06.200029.06.2000GOPLANA S.A.Poznańwielkopolskie1584NESTLE S.A. w VeveySZWAJCARIA12,10%19 905 710,00 złzaproszenie do rokowań
29.06.200029.06.2000Kopalnie Bazaltu "Sulików" Sp. z o.o.Sulikówdolnośląskie1450osoby fizycznePOLSKA20,00% 94 050,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.06.20007.07.2000Centralna Składnica Zaopatrzenia PKS S.A.Kielceświętokrzyskie5170Dom Maklerski PENETRATOR S.A.POLSKA25,00% 1 179 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.07.20007.07.2000Huta Zabrze S.A.Zabrześląskie2951ALLY Sp. z o.o.POLSKA25,29% 368 914,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.07.20006.07.2000PZZ "BRZEG" S.A. Brzegopolskie1561osoby fizycznePOLSKA65,00% 1 100 000,00 zł zaproszenie do rokowań
10.07.20001.08.2000Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe S.A.Świdnicadolnośląskie2626osoby fizycznePOLSKA25,19% 90 053,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.07.200012.07.2000STREAMREACTOR Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie7420osoba fizycznaPOLSKA5,00% 1 145,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.07.200027.07.2000Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.Goczałkówdolnośląskie2661osoby fizycznePOLSKA25,03% 329 661,00 zł zgoda Rady Ministrów
20.07.200017.07.2000Elektrociepłownia Będzin S.A.Będzinśląskie4010MEAGNIEMCY52,50% 33 893 265,00 zł zaproszenie do rokowań
20.07.200020.07.2000Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.Starogard Gdańskipomorskie2441Konsorcjum (SPECTRA MANAGEMENT Sp. z o.o. + Prokom Inwestments S.A.)POLSKA52,50% 231 105 000,00 zł zaproszenie do rokowań
20.07.200020.07.2000POLIGAZ-GDAŃSK Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2411"POLGAZ" Sp. z o.o. w łodziPOLSKA37,40% 8 394 040,00 zł zaproszenie do rokowań
20.07.200029.12.2000ROLIMPEX S.A.Warszawamazowieckie5212Central Soya Rolpol Holding Sp. z o.o.POLSKA24,45% 40 510 183,00 zł zaproszenie do rokowań
25.07.200012.10.2000Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Cogecon S.A.; Tele-Invest S.A.FRANCJA35,00%18 620 000 000,00 złzaproszenie do rokowań
26.07.200011.08.2000SPOMASZ Białytok S.A.Białystokpodlaskie2952ALTRAD TECHNOLOGIESFRANCJA25,19% 695 290,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.07.200026.09.2000Metalexport Sp. z o.o.Warszawamazowieckie5161Mex-Inwest Sp. z o.o.POLSKA51,10% 27 594 000,00 zł zaproszenie do rokowań
28.07.200016.08.2000ORBIS S.A.Warszawamazowieckie5511Konsorcjum (ACCOR S.A. +FIC GLOBE LLC+GLOBE TRADE CENTRE S.A.)FRANCJA35,37% 578 559 652,00 zł zaproszenie do rokowań
31.07.200015.08.2000PIRCh Naftobudowa Holding S.A.Krakówmałopolskie4534NAFTOBUDOWA S.A.POLSKA13,80% 7 275 503,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.08.200021.08.2000Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.Rybnikśląskie6021PPHU Carbo-Las Sp. z o.o.POLSKA25,07% 2 632 687,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.08.200011.09.2000ZPBG Stomil S.A.Bełchatówłódzkie2513Semperit Holding AGAUSTRIA21,32% 12 555 187,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.08.20005.09.2000Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A.Krakówmałopolskie4521Polpetrol s.c.POLSKA25,09% 4 026 781,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.08.200011.09.2000Przedsiębiorstwo HANKA S.A.Legnicadolnośląskie1774ORTEX S.A.POLSKA6,03% 3 733,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.08.20006.10.2000Budostal I - S.A.Krakówmałopolskie4521Polimex-Cekop S.A.POLSKA25,05% 2 083 470,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.08.200025.08.2000Górażdze S.A.Chorulaopolskie2651CBR Baltic BVHOLANDIA0,11% 487 692,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.08.200029.08.2000Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych SUPERFOSFAT S.A.Szczecinzachodniopomorskie2415Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INMARC S.A. + Zakłady Chemiczne POLICE S.A.POLSKA79,99% 2 719 996,00 zł zaproszenie do rokowań
30.08.200015.08.2000Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A.Pińczówświętokrzyskie1411osoby fizycznePOLSKA80,00% 2 400 000,00 zł przetarg publiczny
5.09.200021.09.2000"Hydrobudowa-1" S.A.Nowy Dwór Mazowieckimazowieckie4524Hydrobudowa S.A.POLSKA25,10% 284 304,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.09.20006.09.2000Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "POLMO" Sp. z o.o. Gorlicemałopolskie2821Agencja Rozwoju PrzemysłuPOLSKA80,00% 36 400,00 zł zaproszenie do rokowań
8.09.200022.09.2000Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "Pasmanta" S.A."Białystokpodlaskie1754DOMAR PLUS S.A.POLSKA25,11% 813 532,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.09.200030.10.2000MAHLE Krotoszyn S.A. (d. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego S.A.)Krotoszynwielkopolskie3430MAHLE Sp. z o.o.POLSKA19,77% 33 592 218,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.09.200011.12.2000SOKÓŁKA Okna i Drzwi S.A.Sokółkapodlaskie2030Polski Fundusz Budowlany S.A.POLSKA25,01% 3 884 633,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.09.200019.09.2000Huta Szkła Okiennego KARA S.A.Piotrków Trybunalskiłódzkie2611"CARA CINCORD, GLASS-COMPANY" Sp. z o.o.w PiotrkowiePOLSKA28,37% 405 680,00 zł przetarg publiczny
28.09.200028.09.2000TRANSBUD-KRAKÓW S.A.Krakówmałopolskie6025Towarzystwo Inwestycyjne ARGE Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA80,00% 4 500 000,00 zł przetarg publiczny
28.09.200028.09.2000Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych "MADRO" Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2956Przeds. Wielobranżowe "INPROD" Sp. z o.o. w GliwicachPOLSKA80,00% 5 600 000,00 zł przetarg publiczny
3.10.200025.10.2000Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kolbuszowa S.A.Kolbuszowapodkarpackie2661Solbet Sp. z o.o.POLSKA25,03% 2 582 858,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.10.20006.11.2000Przedsiębiorstwo Robót Kolejowo-Budowlanych S.A.Sosnowiecśląskie4523Previs Sp. z o.oPOLSKA25,02% 854 480,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.10.20005.10.2000Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.Krakówmałopolskie4521"Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA42,41% 2 210 000,00 zł przetarg publiczny
10.10.200010.10.2000Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INTER-CASTOR" Sp. z o.o. Połupinlubuskie2875osoba fizycznaPOLSKA19,42% 80 000,00 zł przetarg publiczny
19.10.200019.10.2000Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Jelenia Góradolnośląskie1411osoba fizycznaPOLSKA10,15% 168 252,00 zł zaproszenie do rokowań
25.10.200025.10.2000Cementownia "Ożarów" S.A.Ożarówświętokrzyskie2651HOLDING "CEMENT POLSKI" S.A.POLSKA4,94% 14 764 390,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.10.200028.10.2000Pekao S.A.Warszawamazowieckie6512oferta publicznaof.publ.0,48% 308 502 072,00 zł oferta publiczna
15.11.200015.11.2000Cementownia CHEŁM S.A.Chełmlubelskie1412Atlas Neeif Holding Limited (Cypr)CYPR4,04%9 450 000,00 złzgoda Rady Ministrów
23.11.200023.11.2000IZOPOL S.A.Trzemesznowielkopolskie2614DANSK Eternit Holding A/S w SochngaardsholDANIA51,36% 17 950 548,00 zł zaproszenie do rokowań
28.11.200028.11.2000Zakłady Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o.Wolsztynwielkopolskie2661Zakład Produkcji Betonów "PREFBET" Sp. z o.o. PowodowoPOLSKA24,33% 10 810 800,00 zł przetarg publiczny
29.11.200029.11.2000WINIARY S.A.Kaliszwielkopolskie1589NESTLE S.A. w VeveySZWAJCARIA1,12%37 575 287,00 złzaproszenie do rokowań
29.11.200029.11.2000GOPLANA S.A.Poznańwielkopolskie1584NESTLE S.A. w VeveySZWAJCARIA2,36%3 882 580,00 złzaproszenie do rokowań
29.11.200029.11.2000CALISIA Sp. z o.o.Kaliszwielkopolskie3630UNITRA S.A.POLSKA60,35% 320 000,00 zł zaproszenie do rokowań
6.12.20006.12.2000Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A.Wola Rzędzińskamałopolskie2640Przedsiębiorstwo Zagraniczne Michael Leier - Austria Wytwórnia Materiałów Budowlanych w MalborkuPOLSKA80,00% 11 296 640,00 zł przetarg publiczny
7.12.20007.12.2000Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o.Opoleopolskie4521Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "SANBUD" Sp. z o.o. w OpoluPOLSKA65,39% 952 000,00 zł przetarg publiczny
15.12.200015.12.2000IZOPOL S.A. - seria BTrzemesznowielkopolskie2614Dansk Eternit Holding A/SDANIA33,64% 11 760 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.12.200015.12.2000Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o.Płockmazowieckie6330Leszek Rękawek zam. PruszkówPOLSKA34,00% 55 024,00 zł przetarg publiczny
19.12.200020.12.2000Zakłady Elektrod Węglowych S.A.Racibórzśląskie3162SGL CARBON AGAUSTRIA16,09% 14 811 373,00 zł zgoda Rady Ministrów
20.12.20006.02.2001Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.Gliwiceśląskie4010VATTENFALL AKTIEBOLAGSZWECJA25,00%167 500 000 EURzaproszenie do rokowań
22.12.200022.12.2000Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET  Sp. z o.o.Stalowa Wolapodkarpackie2661"Solbet" Sp. z o.o. w Solcu KujawskimPOLSKA34,00% 5 610 000,00 zł przetarg publiczny
22.12.20003.01.2001Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "Polskie Złote Ziarno" S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie1561osoba fizycznaPOLSKA25,00% 1 821 250,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.12.200028.12.2000PAGED S.A.Warszawamazowieckie5153YAWAL S.A. z siedzibą w CzęstochowiePOLSKA6,02% 3 220 280,00 zł zaproszenie do rokowań
29.12.200029.12.2000Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o.Radommazowieckie3162Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.POLSKA34,00% 768 253,86 zł zaproszenie do rokowań
29.12.200029.12.2000"Wierzynek" S.A.Krakówmałopolskie5530Elżbieta Filipiak i Jerzy MazgajPOLSKA79,99% 28 979 195,00 zł zaproszenie do rokowań
3.01.20013.01.2001"Inżynieria Białystok" Sp. z o.o.Białystokpodlaskie4521"Budimex Unibud" S.A. w WarszawiePOLSKA37,78% 277 470,00 zł przetarg publiczny
5.01.20015.01.2001UNIONTEX S.A.Łódźłódzkie1721Zakłady Tekstylne "FASTY" Sp. z o.o. z siedzibą w BiałymstokuPOLSKA92,00% 353 306,00 zł zaproszenie do rokowań
12.01.200112.01.2001Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne "TRANSBUD-OLKUSZ" Sp. z o.o. Olkuszmałopolskie6025BOLOIL S.A. w BukowniePOLSKA80,00% 16 013,00 zł przetarg publiczny
12.01.200112.01.2001PT - SB "TRANSBUD-KATOWICE" S.A.Katowiceśląskie6025JAS-FBG S.A. w PawłowicachPOLSKA80,00% 4 032 000,00 zł przetarg publiczny
16.01.200116.01.2001Cementownia "Wiek" S.A.Ogrodzieniecśląskie2651Górażdże Cement S.A.POLSKA8,46% 2 448 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.02.20012.02.2001Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o.Czarny Bórdolnośląskie1411Deutsche Asphalt Gmbh z siedzibą we Frankfurcie n/MenemNIEMCY10,46% 6 546 750,00 zł przetarg publiczny
6.02.20016.02.2001Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego "Chełmek" S.A. Chełmekmałopolskie1930osoba fizycznaPOLSKA37,06% 179 316,00 zł zaproszenie do rokowań
9.02.200121.03.2001Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena w Jaworze" S.A.Jawordolnośląskie2451Global Cosmed S.A. Fabryki Kosmetyczne i ChemicznePOLSKA25,22% 668 843,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.02.200115.02.2001Elektrociepłownia Białystok S.A.Białystokpodlaskie4010Societe Nationale d'Electricite et de ThermiqueFRANCJA45,00% 48 960 000,00 EURO zaproszenie do rokowań
15.02.200127.02.2001KAPENA S.A.Słupskpomorskie3410osoba fizycznaPOLSKA25,01% 1 167 972,00 zł zgoda Rady Ministrów
20.02.200128.03.2001Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o.Bielsko-Białaśląskie3150Philpps Lighting Holding B.V.HOLANDIA17,07% 3 491 082,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.02.200123.02.2001Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu "KORAB" S.A. Ustkapomorskie1520Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Sp. z o.o. z siedzibą w GdyniPOLSKA80,00% 400 000,00 zł przetarg publiczny
15.03.200115.03.2001Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A.Gdańskpomorskie3511Invest-Rem S.A. w GdańskuPOLSKA84,99% 119 994 485,00 zł zaproszenie do rokowań
19.03.200119.03.2001Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.Kutnołódzkie1592osoby fizycznePOLSKA79,99% 47 999,00 zł zaproszenie do rokowań
28.03.200111.04.2001Elektrownia "RYBNIK" S.A. Rybnikśląskie4010Electricite de France International i EmBV Energie Baden-Wuttemberg AGFRANCJA; NIEMCY35,00% 119 951963,00 USD zaproszenie do rokowań
28.03.20019.08.2001Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "Gorzyce" S.A.Gorzycepodkarpackie3430Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH WiestbadenNIEMCY85,00% 17 840 140,00 USD zaproszenie do rokowań
28.03.200117.10.2001Elektrownia "RYBNIK" S.A. Rybnikśląskie4010Electricite de France International i EmBV Energie Baden-Wuttemberg AGFRANCJA; NIEMCY15,00% 51 407 992,00 USD zaproszenie do rokowań
4.04.20014.04.2001Ulstein FAMA Sp. z o.o.Gniewpomorskie3511Ulstein Holding AS z siedzibą w UlsteinNORWEGIA42,47% 1 462 317,00 zł zaproszenie do rokowań
4.04.200112.04.2001Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.Lubońwielkopolskie1531Polski Przemysł Ziemniaczany POLZIEM S.A.POLSKA3,57% 853 076,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.04.200130.05.2001Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A.Gliwiceśląskie3520TEAM Technics Engineering Architecture Marketing S.A.PANAMA25,00% 124 875,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.04.20019.04.2001Fabryka Osi Napędowych S.A.Radomskołódzkie3410Carraro S.p.AWŁOCHY7,23% 535 993,00 zł zaproszenie do rokowań
10.04.200125.04.2001Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 S.A.Warszawamazowieckie4521Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. - HoldingPOLSKA25,13% 6 127 368,00 zł przetarg publiczny
12.04.200112.04.2001Zakłady Chemiczne "BONARKA" Sp. z o.oKrakówmałopolskie2413Kambud Kraków Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA15,67% 381 040,00 zł przetarg publiczny
13.04.200113.04.2001Zakłady Porcelany "Ćmielów" Sp. z o.o.Ćmielówświętokrzyskie2621Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o.POLSKA20,46% 1 472 100,00 zł zaproszenie do rokowań
20.04.20012.05.2001Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A.Szczecinzachodniopomorskie1584DOKO S.A.POLSKA25,00% 1 890 647,00 zł zgoda Rady Ministrów
24.04.200124.04.2001Cegielnie Bydgoskie S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2640Grupa Van den Brink Polska Sp. z o.o.POLSKA26,89% 1 484 800,00 zł przetarg publiczny
24.04.200124.04.2001Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.Opoleopolskie1411Górażdże Cement S.A. w ChoruliPOLSKA33,15% 11 900 900,00 zł przetarg publiczny
26.04.200126.04.2001Bank Śląski S.A.Katowiceśląskie6512ING Bank N.VHOLANDIA4,89% 120 045 000,00 zł odpowiedź na wezwanie
8.05.20018.05.2001"HERBAPOL - GDAŃSK" Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2442"TERPOL" Przeds. Farmaceutyczne S.A. w SieradzuPOLSKA30,10% 1 082 172,10 zł przetarg publiczny
9.05.200116.05.2001Zakłądy Naprawcze Taboru Kolejowego im. Obrońców Bydgoszczy S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3520osoby fizycznePOLSKA25,23% 529 812,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.05.200111.05.2001Kujawska Fabryka Manometrów "KFM" S.A. Włocławekkujawsko-pomorskie3320CEG - Central Europe Gauges Holding GmbHNIEMCY5,05% 1 044 211,00 zł odpowiedź na wezwanie
21.05.200121.05.2001SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A. (d. n. Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych "Korund" S.A. w Kole)Kołowielkopolskie2681"Norton" S.A.FRANCJA2,81% 3 349 381,00 zł zgoda Rady Ministrów
24.05.200130.05.2001Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze "POSTI" S.A.Warszawamazowieckie5170osoba fizycznaPOLSKA25,26% 7 615 167,00 zł przetarg publiczny
25.05.200125.05.2001Garbarnia Brzeg S.A.Brzegopolskie1910Skotan S.A. w SkoczowiePOLSKA5,32% 1 137 701,00 zł odpowiedź na wezwanie
29.05.200129.05.2001DAGOMA Sp. z o.o.Gdańskpomorskie1589NAVIMOR International Sp. z o.o.POLSKA38,23% 1 300 037,00 zł zaproszenie do rokowań
30.05.200119.06.2001Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A.Piotrków Trybunalskiłódzkie1773SIGMATEX - Zakład Usług Technicznych i Socjalnych Sp. z o.o.POLSKA25,34% 459 268,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.06.20014.06.2001Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENTA S.A.Łódźłódzkie3200osoba fizycznaPOLSKA7,60% 55 535,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.06.20016.06.2001Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lubinpex" Sp. z o.oLubindolnośląskie5551Przeds. Handlowo-Produkcyjne "MERCUS" Sp. z o.o. w PolkowicachPOLSKA80,00% 3 500 000,00 zł przetarg publiczny
7.06.20017.06.2001Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A.Szczecinekzachodniopomorskie3120Polam Holding B.V.HOLANDIA0,00197% 3 692,00 USD zgoda Rady Ministrów
8.06.20018.06.2001"Centrala Nasienna" Sp. z o.o. Białystokpodlaskie5121osoby fizycznePOLSKA34,78% 448 000,00 zł zaproszenie do rokowań
11.06.200121.06.2001Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A.Warszawamazowieckie6010Cementownia Ożarów S.A., Lafarge Cement Polska S.A., VCP Capital Partners AGPOLSKA; AUSTRIA28,22% 28 525 931,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.06.200112.06.2001Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.Zabrześląskie6340"Trawipol" Sp. z o.o. w GliwicachPOLSKA34,55% 5 092 945,00 zł przetarg publiczny
15.06.200115.06.2001"FURNEL" S.A.Warszawamazowieckie3614osoba fizycznaPOLSKA10,77% 707 000,00 zł przetarg publiczny
19.06.20014.07.2001Browary WARKA Sp. z o.o.Warkamazowieckie1596Browary Żywiec S.A. w ŻywcuPOLSKA0,18% 1 026 760,00 zł zaproszenie do rokowań
22.06.200122.06.2001DROBIMEX - HEINTZ Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie1512LOHMAN &CoAG z siedzibą w RehterfeldNIEMCY51,90% 17 522 088,00 zł zaproszenie do rokowań
25.06.20019.07.2001Przedsiębiorstwo Armatury Spawalniczej ASPA S.A.Wrocławdolnośląskie2924osoby fizycznePOLSKA25,18% 774 445,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.06.200129.06.2001Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie1450"EUROMARKET" Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA85,00% 15 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
3.07.20013.07.2001Kompania Piwowarska S.A.Poznańwielkopolskie1596Konsorcjum (Euro Agro Centrum w Warszawie + Windjammer Investments B.V. W Rotterdamie)POLSKA; HOLANDIA5,51% 77 512 070,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.07.20013.07.2001Przędzalnia Czesankowa "WELDORO" Sp. z o.o. Bielsko-Białaśląskie1712osoba fizycznaPOLSKA51,02% 2 500 000,00 zł zaproszenie do rokowań
6.07.20016.07.2001Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.Brzeskomałopolskie1596Carfstberg Breweries A/S w KopenhadzeDANIA2,51% 8 978 320,00 zł odpowiedź na wezwanie
10.07.200110.07.2001Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLKON Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A.Trzciankawielkopolskie3420Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w ŁodziPOLSKA60,00% 3 024 000,00 zł przetarg publiczny
13.07.200113.07.2001Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A.Płockmazowieckie5151"ORLEN" Petrogaz Płock Sp. z. o.o.POLSKA80,00% 208 320,00 zł przetarg publiczny
13.07.200113.07.2001HSG "Blowex - Tarnów" S.A.Tarnówmałopolskie2613Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.POLSKA85,00% 26 137 500,00 zł zaproszenie do rokowań
15.07.200115.07.2001Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.Bartnicadolnośląskie1411Basalt Aktien-Gesellschaft w Linz nad RenemNIEMCY24,44% 7 944 300,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.07.200119.07.2001Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" S.A.Białystokpodlaskie1760Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.POLSKA25,02% 2 977 227,00 zł przetarg publiczny
16.07.200128.08.2001Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. Poznańwielkopolskie1591Santa Lina S.A.FRANCJA80,00% 299 996 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.07.200118.07.2001Cukrownia "Środa" Sp. z o.o.Środa Wielkopolskawielkopolskie1583Pfeier & Langen spółka komandytowaNIEMCY29,04% 17 108 799,00 zł zaproszenie do rokowań
25.07.200125.07.2001Lhoist Bukowa Sp. z o.o.Bukowaświętokrzyskie2652Lhiost Industrie S.A.BELGIA9,66% 7 663 800,00 zł realizacja zapisów umowy
1.08.200117.01.2002Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A.Starogard Gdańskipomorskie1591Belvedere Dystrybucja Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA79,99% 36 399 990,00 zł zaproszenie do rokowań
1.08.200118.12.2003Destylarnia Sobieski S.A.Starogard Gdańskipomorskie1591Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o.POLSKA9,99% 4 568 733,98 zł realizacja zapisów umowy
9.08.200127.08.2001Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A.Nakło nad Noteciąkujawsko-pomorskie3520Fabryka "Wagon" S.A.POLSKA25,03% 496 166,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.08.200110.08.2001UNIPAK Sp. z o.o.Gnieznowielkopolskie2924TREPKO A/F KopenhagaDANIA28,00% 1 331 902,00 zł przetarg publiczny
10.08.200110.08.2001Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "CHEMIA- WROCŁAW" S.A.Wrocławdolnośląskie5155"POLARIS" Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.POLSKA74,00% 5 179 704,00 zł przetarg publiczny
22.08.200111.01.2002Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A.Nałęczówlubelskie8511East Springs Internation al. NV z siedzibą w AmsterdamieHOLANDIA85,00% 38 847 125,00 zł zaproszenie do rokowań
28.08.200117.10.2001PZL "Warszawa - Okęcie" S.A.Warszawamazowieckie3530EADS CASA z siedzibą w Madrycie (41%) i AVIA System Group S.A. z siedzibą w Madrycie (10%)HISZPANIA51,00% 28 581 442,00 zł zaproszenie do rokowań
7.09.20017.09.2001Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. Zielona Góralubuskie4010konsorcjum Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. I DALKIA Termika S.A. z WarszawyPOLSKA45,00% 45 292 500,00 zł zaproszenie do rokowań
10.09.200110.09.2001Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych "KKRUSZYWA" S.A.Koszalinzachodniopomorskie1441Lafarge Kruszywa" Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawiePOLSKA80,00% 3 300 000,00 zł zaproszenie do rokowań
12.09.200112.09.2001Reemtsma Polska S.A.Poznańwielkopolskie1600Reemtsma Zentraleuropa Beteilgungsgeselschaft GmbHNIEMCY0,04% 443 924,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.09.200116.09.2001"Uroda" S.A.Warszawamazowieckie2452Cusson Group LimitedANGLIA0,96% 1 040 936,00 USD zgoda Rady Ministrów
18.09.200118.01.2002BESTER S.A.Bielawadolnośląskie2940Lincoln Electric International Holding Company w Cleveland, OhioUSA85,00% 7 437 500,00 USD zaproszenie do rokowań
20.09.200110.10.2001TAPETY GNASZYN S.A.Częstochowaśląskie2124ERGIS S.A.POLSKA25,18% 532 737,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.09.200121.09.2001"SELFA" Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie2971"Warsaw Equity Holding" Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA27,64% 1 717 000,00 zł przetarg publiczny
21.09.200121.09.2001Lubelskie Zakłady Pzemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos S.A.Lublinlubelskie1592JABŁONNA S.A. z siedzibą w WarszawiePOLSKA80,00% 16 040 000,00 zł zaproszenie do rokowań
21.09.200121.09.2001Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA" w Krakowie Sp. z o.o.Krakówmałopolskie5166osoby fizycznePOLSKA74,00% 4 520 253,00 zł przetarg publiczny
21.09.20011.10.2001WROZAMET S.A.Wrocławdolnośląskie2972FAGOR Polska S.A.POLSKA16,38% 28 837 029,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.09.200116.10.2001Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420France Telecom S.A. i Cogecon S.A.; Kulczyk Holding S.A. i Bengodi Finance B.V.FRANCJA; POLSKA12,50%3 656 800 000,00 złzaproszenie do rokowań
21.09.200130.11.2001Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze "GRANIT" w Strzegomiu S.A.Strzegomdolnośląskie1411Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INPROD" Sp. z o.o.w GliwicachPOLSKA60,10% 9 728 000,00 zł przetarg publiczny
25.09.20013.10.2001Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.Łapypodlaskie3520"Towag Łapy" S.A.POLSKA25,12% 1 434 165,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.09.200126.09.2001Huta Szkła "ANTONINEK" Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie2613OL Poland Inc. z siedzibą w Toledo. OhioUSA16,79% 997 300,00 zł przetarg publiczny
27.09.20011.10.2001Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn "Makrum" S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2952osoba fizycznaPOLSKA24,04% 594 169,00 zł przetarg publiczny
28.09.200128.09.2001WINIARY S.A.Kaliszwielkopolskie1589NESTLE S.A.w VeveySZWAJCARIA0,003% 92 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.09.200128.09.2001Zakład Szlifierek "PONAR - ŁÓDŹ Sp. z o.o.Łódźłódzkie2940osoba fizycznaPOLSKA74,00% 1 095 200,00 zł zaproszenie do rokowań
28.09.200128.05.2002Fabryka Mechanizmów Samochodowych "POLMO" S.A.Szczecinzachodniopomorskie3430EXTRA S.A.POLSKA25,26% 552 445,00 zł przetarg publiczny
5.10.20015.10.2001Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o.Krakówmałopolskie1593osoba fizycznaPOLSKA26,86% 370 175,00 zł przetarg publiczny
9.10.200129.01.2002Przedsiebiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet-Kozienice" S.A.Świerże Górnemazowieckie2661Cementownia Ożarów S.A.POLSKA25,00% 3 359 562,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.10.200115.10.2001Manulli Hydraulcis Polska S.A.Mysłowiceśląskie2952Manulli Hydraulcis Polska S.A.POLSKA1,98% 469 197,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.10.200117.10.2001Viscoplast S.A.Wrocławdolnośląskie24423M Poland Sp. z o.o.POLSKA13,59% 8 242 001,00 zł odpowiedź na wezwanie
16.10.200116.10.2001PHILIP MORRIS POLSKA S.A.Krakówmałopolskie1600PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.HOLANDIA0,04% 693 060,00 zł realizacja zapisów umowy
17.10.200122.10.2001Fabryka Dywanów "Weltom" S.A.Tomaszów Mazowieckiłódzkie1751Fabryka Dywanów "Weltom" S.A.POLSKA0,00059% 88,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.10.200118.10.2001Częstochowska Huta Szkła S.A.Częstochowaśląskie2613STOEZLE - Oberglas Aktiengesellschaft S.A.AUSTRIA80,00% 531 200,00 zł przetarg publiczny
18.10.200121.02.2002Kopalnie Piasku "Maczki Bór" Sp. z o.o.Sosnowiecśląskie1421Konsorcjum CHEM TRANS LOGISTIC INWESTOR Sp. z o.o. i Maczki Bór S.A. PolskaPOLSKA61,00% 31 293 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.10.200119.10.2001BIOMED Wytwórnia Surowców i Szczepionek S.A.Krakówmałopolskie2441BIOMAR S.A. w KrakowiePOLSKA80,00% 8 192 000,00 zł zaproszenie do rokowań
7.11.200120.11.2001Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej "Budostal-4" S.A. Dąbrowa Górniczaśląskie2811Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DATEXPOLSKA25,04% 438 385,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.11.200112.11.2001Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o.Kielceświętokrzyskie5139osoby fizycznePOLSKA52,06% 479 281,00 zł zaproszenie do rokowań
16.11.200116.11.2001Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o.Bytomśląskie8042Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w ŁodziPOLSKA33,30% 113 100,00 zł przetarg publiczny
19.11.200123.11.2001Fabryka Wyrobów Blaszanych "Polmetal" S.A. Małomicelubuskie2872osoby fizycznePOLSKA25,17% 376 311,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.11.20016.12.2001Polskie Zakłady Zbożowe S.A.Włocławekkujawsko-pomorskie1561Interagro Sp. z o.o.POLSKA25,00% 124 875,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.11.200127.11.2001REMOPAP Sp z.o.o.Poznańwielkopolskie2821REMPAP Sp. z o.o.POLSKA80,00% 3 910 360,00 zł zaproszenie do rokowań
1.12.200129.01.2002Przedsiebiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie1561osoba fizycznaPOLSKA0,00149% 22 813,80 zł zgoda Rady Ministrów
5.12.20015.12.2001WARYŃSKI FAMABUD Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie2922"Royal Granit" S.A. w KoszewkuPOLSKA15,50% 210 188,00 zł przetarg publiczny
6.12.20016.12.2001Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług "PROMEL" Sp. z o.o. w likwidacji Poznańwielkopolskie5170osoba fizycznaPOLSKA12,50% 100,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.12.200113.12.2001POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o.Żyrardówmazowieckie1592POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o.POLSKA37,95% 83 450 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.12.200121.12.2001Instal Katowice S.A.Katowiceśląskie4533Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ENPOL Sp. z o.o. Stanisław WięcekPOLSKA16,87% 1 887 412,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.12.200119.12.2001PREMET S.A.Pieszycedolnośląskie3663Fundacja "Fundusz Regionu Wałbrzyskiego" z siedzibą w WałbrzychuPOLSKA85,00% 911 200,00 zł zaproszenie do rokowań
19.12.200119.12.2001Pomorski Ośrodek Maszynowy "POM-EKO" Sp. z o.o. Szczecinekzachodniopomorskie3420"EKO - INVEST" Sp. z o.o. w SzczecinkuPOLSKA80,00% 1 200 000,00 zł przetarg publiczny
27.12.200127.12.2001Agroma Wałcz Sp. z o.o.Wałczzachodniopomorskie5030Agrima Polska Sp.z o.o. w WałczuPOLSKA74,00% 651 200,00 zł przetarg publiczny
28.12.200128.12.2001Krakowska Fabryka Kabli S.A.Krakówmałopolskie3130Zakłady Kablowe TELE-FONIKA S.A. w MyślenicachPOLSKA1,59% 5 126 175,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.12.200128.12.2001Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A.Kielceświętokrzyskie1561osoby fizycznePOLSKA65,00% 4 225 000,00 zł zaproszenie do rokowań
11.01.200211.01.2002Zaklady Urządzeń Chemicznych BONARKA Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2413Kambud Kraków Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA3,68% 140 805,00 zł przetarg publiczny
18.01.200218.01.2002Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o.Goleniówzachodniopomorskie2030Steinhoff GmbH and Holding Polster KGNIEMCY0,70% 46 716,68 EURO zgoda Rady Ministrów
21.01.200221.01.2002Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A.Iławawarmińsko - mazurskie1512ANIMEX S.A.POLSKA21,20% 3 172 500,00 zł zaproszenie do rokowań
22.01.200222.01.2002ROLNAS Sp. z o.o.Gorzów Wielkopolskilubuskie5121ROLIMPEX - Nasiona Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA27,10% 270 000,00 zł przetarg publiczny
22.01.200222.01.2002Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG S.A.Gliwiceśląskie2952osoba fizycznaPOLSKA51,00% 632 400,00 zł przetarg publiczny
24.01.200213.06.2002Elektrownia Skawina S.A.Skawinamałopolskie4010PSEG Poland Distribution B.V.HOLANDIA35,00%24 801 350 USDzaproszenie do rokowań
28.01.200228.01.2002Towarzystwo Handlu i Nieruchomości "Pewex" S.A. Warszawamazowieckie7020CONCORDE INVESTISSEMENT" S.A. w WarszawiePOLSKA5,58% 2 921 627,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.02.200228.02.2002CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o.Warszawamazowieckie2651Dyckerhoff Zement International GmbH z siedzibą w WiesbadenNIEMCY29,78% 26 961 210,00 zł zaproszenie do rokowań
26.02.200226.02.2002Zakłady Akumulatorowe "ZAP" Piastów S.A.Piastówmazowieckie3140Firma Usługowo-Handlowa Szel Eksport-Import Artykuły PrzemysłowePOLSKA16,67% 1 500 083,50 zł zgoda Rady Ministrów
27.02.200227.02.2002Zakłady Przemysłu Wełnianego "ZELTOR" S.A. Zgierzłódzkie1722"TEXTILIMPEX" Sp. z o.o. w ŁodziPOLSKA16,33% 18 126,00 zł przetarg publiczny
28.02.200228.02.2002Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów Sp. z o.o.Elblągwarmińsko - mazurskie5020osoby fizycznePOLSKA99,50% 1 225 000,00 zł przetarg publiczny
28.02.200228.02.2002HERBAPOL GDAŃSK Sp. z o.o.Pruszcz Gdańskipomorskie2442HERBAPOL LUBLIN S.A.; Medana Pharma TERPOL Group S.A. w SieradzuPOLSKA1,44%; 0,85% 83 875,00 zł przetarg publiczny
1.03.20021.03.2002Przedsiębiorstwo Budownictwa Regionalnego Sp. z o.o.Słupskpomorskie4521PEBEREG Pracowniczo-Menedżerska Sp. z o.o. w Organizacji z siedzibą w SłupskuPOLSKA85,00% 1 190 000,00 zł zaproszenie do rokowań
4.03.20024.03.2002Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.Świerkidolnośląskie1411Basalt Aktien-Gesellschaft w Linz nad RenemNIEMCY0,03% 9 860,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.03.20028.03.2002"GEMAR-UMECH" Sp. z o.o.Piławielkopolskie2751Zakład Produkcyjno-Usługowy "GEMAR" s.c.POLSKA37,40% 704 250,00 zł przetarg publiczny
11.03.200211.03.2002Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A.Rzeszówpodkarpackie3530United Technologies Holdings(UTH") z siedzibą w CourbevoieFRANCJA85,00% 290 258 217,00 zł (70 002 464 USD) zaproszenie do rokowań
12.03.200212.03.2002ALSTOM T&D S.A.Świebodzicedolnośląskie3330ALSTOM (Switz) AGSZWAJCARIA0,0002% 3 275 606,45 zł zaproszenie do rokowań
12.03.200212.03.2002Zakład Urządzeń Technicznych "Technoskór" Sp. z o.o.Chełmekmałopolskie2956osoba fizycznaPOLSKA85,00% 1 652 400,00 zł przetarg publiczny
15.03.200215.03.2002Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych "DOLPAKART" S.A.Chojnówdolnośląskie2121INPAK Sp. z o.o.POLSKA25,11% 285 570,25 zł zgoda Rady Ministrów
15.03.200215.03.2002Elektrim Kable S.A.Warszawamazowieckie3130Tele-Fonika KFK S.A. w MyślenicachPOLSKA2,45% 15 445 464,00 zł odpowiedź na wezwanie
15.03.200215.03.2002Fabryka Papieru S.A.Myszkówśląskie2112osoba fizycznaPOLSKA80,00% 480 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.03.200218.03.2002Hydro-Vacuum S.A.Grudziądzkujawsko-pomorskie2912Kancelaria Ekonomiczno-Prawna Doradcy Sp. z o.o.POLSKA25,15% 1 683 345,60 zł zgoda Rady Ministrów
20.03.200220.03.2002Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne TERPOL S.A.Sieradzłódzkie2442TREPKO A/S z siedzibą w Taastrup/KopenhagaDANIA5,01% 3 822 480,00 zł zaproszenie do rokowań
21.03.20023.04.2002Fabryka Maszyn Spożywczych "Spomasz" S.A.Pleszewwielkopolskie2953osoby fizycznePOLSKA25,00% 306 400, 00 zł zgoda Rady Ministrów
22.03.200222.03.2002Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.Wrocławdolnośląskie4523Trakcja Sp. z o.o.POLSKA18,30% 2 062 015,55 zł przetarg publiczny
25.03.200225.03.2002POLIGAZ GDAŃSK Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2411Linde-Gaz PolskaPOLSKA1,15% 665 400,00 zł realizacja zapisów umowy
25.03.200225.03.2002Fabryka Aparatury Elektromechanicznej "FANINA" S.A.Przemyślpodkarpackie3162Zakłady Usługowe "POŁUDNIE" Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA80,00% 1 767 815,00 zł przetarg publiczny
26.03.200226.03.2002UNIPAK Sp. z o.o.Gnieznowielkopolskie2924"COM-ENGINEERING" Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA1,47% 73 278,00 zł przetarg publiczny
28.03.200228.03.2002Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.Bolesławiecdolnośląskie2626osoba fizycznaPOLSKA80,00% 569 600,00 zł zaproszenie do rokowań
9.04.20029.04.2002Budimex S.A.Warszawamazowieckie4521oferta publicznaof.publ.0,47% 3 434 400,00 zł oferta publiczna
20.04.200225.04.2002ELANA S.A.Toruńkujawsko-pomorskie2470Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "BORYSZEW" S.A.POLSKA25,05% 10 871 372,77 zł przetarg publiczny
13.05.200217.05.2002Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych PEDMO S.A.Tychyśląskie2466osoba fizycznaPOLSKA25,04% 528 175,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.05.200215.05.2002Zakłady Aparatury Elektronicznej "Elester" S.A. Łódźłódzkie3120GE Power Controls Holding GmbHNIEMCY2,17% 956 250,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.05.200221.05.2002Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLLYTAG S.A.Gdańskpomorskie2664Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuPOLSKA1,19% 485 800, 00 zł zgoda Rady Ministrów
28.05.200220.06.2002Grupa Inwestycyjna OPOLE S.A. (Centrala Nasienna Handel-Usługi S.A.)Opoleopolskie5121osoba fizycznaPOLSKA20,28% 123 410,00 zł przetarg publiczny
6.06.200213.06.2002Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A.Rybnikśląskie2952Gwarant Sp. z o.o.POLSKA25,11% 3 524 913,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.06.20024.09.2002Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A.Warszawamazowieckie5231Farmacol S.A. KatowicePOLSKA34,00% 37 153 500,00 zł zaproszenie do rokowań
10.06.200228.04.2005Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawamazowieckie5231Farmacol S.A.POLSKA1.27% 1 493 726,50 zł realizacja zapisów umowy
11.06.200218.06.2002Rawskie Zakłady Mięsne "RAWA" S.A.Rawa Mazowieckałódzkie1511osoba fizycznaPOLSKA9,59% 346 938,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.06.200226.06.2002Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A.Kielceświętokrzyskie5153Polsko-Kanadyjskie Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe PROGRESS INTERNATIONAL Sp. z o.o.POLSKA25,22% 177 272,58 zł zgoda Rady Ministrów
14.06.200214.06.2002Zakłady Przemysłu Spożywczego OSTROWIN Sp. z o.o.Ostrów Wlkpwielkopolskie1594"Ostrowin-Centwin" Sp. z o.o. w Ostrowie WielkopolskimPOLSKA3,47% 198 288,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.06.200219.06.2002"Agromet" Sp. z o.o. Ostrzeszówwielkopolskie2932"Agromet" Sp. z o.o. w OstrzeszowiePOLSKA1,60% 71 300,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.06.200219.06.2002Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELMOR" Sp. z o.o. Gdańskpomorskie3220"TELKOM-TELMOR" Sp. z o.o. w GdańskuPOLSKA1 akcja 700,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.07.200215.07.2002Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A.Rybnikśląskie4521osoba fizycznaPOLSKA25,37% 78 394,00 zł przetarg publiczny
15.07.200224.07.2002Fabryka Nici ARIADNA S.A.Łódźłódzkie1716Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Wistil" S.A.POLSKA25,77% 1 547 408,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.07.200216.07.2002POLAR S.A.Wrocławdolnośląskie2971WHIRLPOOL EUROPE B.V.HOLANDIA3,15% 3 244 046,40 zł odpowiedź na wezwanie
26.07.200231.10.2002POLMOS ŁAŃCUT S.A.Łańcutpodkarpackie1591Caribbean Distillers Corporation Limited z siedzibą w AnguilliWIELKA BRYTANIA85,00% 14 045 393,00 zł zaproszenie do rokowań
29.07.200230.07.2002Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Chojnicach Sp. z o.o.Chojnicepomorskie1561osoby fizycznePOLSKA59,00% 21 476,00 zł przetarg publiczny
1.08.20021.08.2002Elektrociepłownia "Toruń" S.A.Toruńkujawsko-pomorskie4010Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.POLSKA45,00% 43 560 000,00 zł zaproszenie do rokowań
1.08.20021.08.2002Elektrociepłownia "Energotor-Toruń" S.A.Toruńkujawsko-pomorskie4010Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.POLSKA45,00% 3 168 000,00 zł zaproszenie do rokowań
1.08.200213.08.2002Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Dwikozy S.A.Dwikozyświętokrzyskie1594JAB-POL Sp. z o.o.POLSKA2,69% 283 810,32 zł zgoda Rady Ministrów
7.08.20027.08.2002Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice Sp. z o.o.Zawichostświętokrzyskie1421osoby fizycznePOLSKA3,73% 651 035,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.08.200230.01.2003Podlaska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A.Siedlcemazowieckie1591Peacock Corporation LtdUSA64,50% 15 274 500,00 zł zaproszenie do rokowań
12.08.200213.08.2002Huta Szkła Wyszków S.A.Wyszkówmazowieckie2613Polglass Polska S.A.POLSKA2,90% 170 690,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.08.200223.08.2002Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "DOLPASZ" S.A.Wrocławdolnośląskie1571ROLIMPEX S.A.POLSKA25,00% 6 372 250,00 zł przetarg publiczny
13.08.200213.08.2002Huta Oława S.A.Oławadolnośląskie2412Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "BORYSZEW" S.A.POLSKA7,27% 1 315 931,58 zł odpowiedź na wezwanie
30.08.200230.08.2002DROMEX S.A.Warszawamazowieckie4523BUDIMEX S.A.POLSKA0,89% 3 742 232, 81 zł realizacja zapisów umowy
4.09.20024.09.2002Lafarge Cement Polska S.A.Małogoszczświętokrzyskie2651Lafarge Polska S.A. z siedzibą w WarszawiePOLSKA0,00% 2 921,10 zł zgoda Rady Ministrów
4.09.20024.09.2002Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A.Warszawamazowieckie5231FARMACOL S.A. w KatowicachPOLSKA51,00% 55 730 250,00 zł zaproszenie do rokowań
9.09.20029.09.2002BYK-MAZOVIA Sp. z o.o.Łyszkowicełódzkie2442ATLANTA Pharma AGNIEMCY41,70% 4 509 900,00 zł zaproszenie do rokowań
9.09.20029.09.2002Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A.Warszawamazowieckie4525Forbud Holding S.A.POLSKA25,36% 1 777 255,00 zł przetarg publiczny
12.09.200212.09.2002Fabryka Narzędzi Cirurgicznych i Dentystycznych "Mifam" S.A. Milanówekmazowieckie3310Central Europe Disposable LLCUSA25,22% 1 604 776,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.09.200212.09.2002Rexam Szkło Gostyń S.A.Gostyńwielkopolskie2613Rexam AB MalmoSZWECJA26,91% 39 247 595,10 zł przetarg publiczny
17.09.200217.09.2002Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" S.A.Bolesławiecdolnośląskie1561Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A.POLSKA25,05% 3 326 290,00 zł przetarg publiczny
19.09.200219.09.2002DROP S.A.Ostrów Wielkopolskiwielkopolskie1512Zbigniew Plewiński - Wytwórnia Pasz "PIAST"POLSKA5,02% 571 465,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.09.200223.09.2002Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.Zabrześląskie2952osoba fizycznaPOLSKA25,00% 6 260 405,00 zł przetarg publiczny
30.09.200230.09.2002Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.Kutnołódzkie2442oferta publicznaof.publ.1,74% 4 334 460,00 zł oferta publiczna
1.10.20021.10.2002Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" S.A.Krakówmałopolskie1561Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Bolesławcu S.A.POLSKA15,70% 1 515 570,00 zł przetarg publiczny
1.10.20021.10.2002"KOUDUS" Sp. z o.o. (p.n. Land O'Lakes S.A.) Warszawamazowieckie1571"KOUDUS" Sp. z o.o. (p.n. Land O'Lakes S.A.) w WarszawiePOLSKA12,30% 1 261 962,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.10.200213.02.2003Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A.Sitkówka k/Kielcświętokrzyskie2652Cementownia "Ożarów" S.A. POLSKA85,00%20 360 000 EUROzaproszenie do rokowań
9.10.20029.10.2002Kompania Spirytusowa "WRATISLAVIA" POLMOS Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie1591Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bartimpex" S.A.POLSKA85,00% 65 600 000,00 zł zaproszenie do rokowań
9.10.200222.11.2002Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.Lublinlubelskie3310SPECTRA Holding Sp. z o.o. w Warszawie i BAXTER Terpol Sp. z o.o. w SieradzuPOLSKA85,00% 36 675 784,00 zł zaproszenie do rokowań
10.10.200210.10.2002ELZAM HOLDING S.A.Elblągwarmińsko - mazurskie2940ELZAM HOLDING S.A.POLSKA23,91% 8 671 450,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.10.200210.10.2002MIRANDA S.A.Turekwielkopolskie1760LEN S.A.POLSKA25,00% 50 348,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.10.200223.12.2002STOEN S.A.Warszawamazowieckie4010RWE Plus AGNIEMCY85,00% 1 506 551 349,00 zł zaproszenie do rokowań
16.10.200216.10.2002Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A.Gliwiceśląskie2521Fundusz Inwestycyjny Mistral S.A.POLSKA25,00% 3 570 550,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.10.20024.11.2002Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o.Elblągwarmińsko - mazurskie1596"Browary Żywiec" S.A.POLSKA0,03% 138 320,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.10.20024.11.2002Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A.Leżajskpodkarpackie1596"Browary Żywiec" S.A.POLSKA3,33% 556 524,79 USD zgoda Rady Ministrów
21.10.200223.12.2002Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego "AKWAWIT" S.A.Lesznowielkopolskie1591Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bartimpex" S.A.POLSKA85,00% 53 040 000,00 zł zaproszenie do rokowań
29.10.200229.10.2002Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.Borowodolnośląskie1411Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o. w BorowiePOLSKA9,70% 60 350,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.10.200229.10.2002Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.Złotnikiwielkopolskie4523Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Skanska S.A.POLSKA1,86% 216 948,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.10.20029.09.2002Zakłady Chemiczne 'HAJDUKI" S.A.Chorzówśląskie2430MERCURY-RECYCLING Sp. z o.o. w ChorzowiePOLSKA25,22% 266 989,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.10.200215.11.2002Gdański Przemysł Drzewny S.A.Gdańskpomorskie2010PRATEOR Sp. z o.o.POLSKA25,00% 191 817,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.11.200213.11.2002Zakłady Radiowe ELTRA S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3210LEXEL A/SDANIA2,85% 285 459,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.11.20025.12.2002Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A.Mikołówśląskie2830WIROMENT INVESTMENT Sp. z o.o.POLSKA25,06% 982 517,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.11.200222.11.2002Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o.Bielsko-Białaśląskie2753Teksid S.p.A.WŁOCHY1,50% 807 400,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.11.200222.11.2002Teksid Iron Poland Sp. z o.o.Skoczówśląskie2751Teksid S.p.A.WŁOCHY1,50% 474 790,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.11.200226.11.2002RAWIBOX S.A.Rawiczwielkopolskie2121SICAL S.A.FRANCJA27,61% 7 500 000,00 zł realizacja zapisów umowy
26.11.200226.11.2002LHOIST-BUKOWA Sp. z o.o.Bukowaświętokrzyskie2652Lhoist Industrie S.A.BELGIA8,30% 6 786 000,00 zł realizacja zapisów umowy
2.12.20022.12.2002Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie1421Lohja Rudus Oy Ab HelsinkiFINLANDIA0,13% 190 950,00 zł zaproszenie do rokowań
3.12.200226.02.2002Fabryka Firanek "WISAN" S.A.Skopaniepodkarpackie1760PRIMATEX S.A.POLSKA25,03% 1 844 028,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.12.200218.12.2002PROGEN Sp. z o.o.Chorzówśląskie4534BA-MK S.A.POLSKA5,82% 75 833,89 zł zgoda Rady Ministrów
18.12.200219.12.2002Żywieckie Zakłady Papiernicze "SOLALI" S.A. Żywiecśląskie2112Grzegorz TarnawaPOLSKA16,75% 13 846,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.12.200220.12.2002Huta Szkła "CZECHY" S.A.Trąbkimazowieckie2613pracownicy Huty Szkła CZECHY S.A.POLSKA25,00% 833 323,00 zł przetarg publiczny
18.12.20027.01.2003Elektrometal S.A.Cieszynśląskie3162ABFM Sp. z o.o. w KatowicachPOLSKA25,11% 1 092 315,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.12.20027.01.2003Pleszewskie Zakłady Papiernicze S.A.Pleszewwielkopolskie2121osoba fizycznaPOLSKA25,08% 436 091,00 zł przetarg publiczny
20.12.200224.04.2003Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.Słupskpomorskie2030SFM BETEILIGUNGEN GmbHNIEMCY1,53% 147 960,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.12.200229.12.2002ALSTOM T&D S.A. (d. REFA S.A.)Świebodzicedolnośląskie3330ALSTOM (Switz) AGSZWAJCARIA0,53% 262 298,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.01.200315.12.2003Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. (d.Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Żarowie S.A.)Żarówdolnośląskie2626osoby fizycznePOLSKA25,07% 752 535,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.01.20038.05.2003Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A.Zielona Góralubuskie1592Vin & Sprit ABSZWECJA85,00% 129 200 000,00 zł zaproszenie do rokowań
15.01.200320.04.2004TABOR SZYNOWY "OPOLE" S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "OPOLE" S.A.)Opoleopolskie3520osoba fizycznaPOLSKA25,24% 1 086 394,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.02.200319.02.2003Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A.Stąporkówświętokrzyskie2921STLAMAX A & S. Pargieła A, Mączyński L. Pasturczak Spólka jawnaPOLSKA25,01% 1 060 657,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.02.200319.02.2003Zakłady Porcelany i Porcelitu "CHODZIEŻ" S.A.Chodzieżwielkopolskie2621Fabryka Firanek i Koronek "Haft" S.A.w KaliszuPOLSKA3,97% 238 030,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.02.200321.02.2003Zakład Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.Łubianapomorskie2621Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A. w KaliszuPOLSKA19,29% 9 656 878,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.02.20034.03.2003Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "ANDROPOL" S.A.Andrychówmałopolskie1721Przedsiębiorstwo Handlu Tekstykiami Sp. z o.o. w ŁodziPOLSKA25,05% 1 806 127,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.02.200324.04.2003Elektrownia im. T.Kościuszki S.A.Połaniecświętokrzyskie4010Electrabel S.A.BELGIA60% + 19 akcji159 600 000 EUROzgoda Rady Ministrów
4.03.200324.04.2003MERA-PNEFAL S.A.Warszawamazowieckie3330MERA-PNEFAL S.A. w WarszawiePOLSKA6,23% 1 955 534,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.03.200327.03.2003Fabryka Armatur "GŁUCHOŁAZY" S.A.Głuchołazyopolskie2721Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "UNIA" Sp. z o.o.POLSKA25,01% 77 819,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.03.200321.03.2003Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Wrocławdolnośląskie1421Tarmac International Holding B.V.HOLANDIA2,26% 1 440 796,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.03.200331.03.2003"TRANSBUD-KRAKÓW" S.A. Krakówmałopolskie6025AGE Sp. z o.o. z siedzibą w KrakowiePOLSKA3,37% 134 330,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.03.200331.03.2003NIBE BIAWAR Sp. z o.o.Białystokpodlaskie2971NIBE AB z siedzibą w MarkarydSZWECJA8,50% 716 927,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.04.200315.05.2003Eaton TRUCK Components S.A.Tczewpomorskie3410EATON B.V.HOLANDIA0,0019% 1 365,00 USD zgoda Rady Ministrów
8.04.20038.04.2003Śląska Spółka Cukrowa S.A.Łosiówdolnośląskie7414Saint Louis Sucre International S.A.SFRANCJA95,00% 269 007 695,00 zł zaproszenie do rokowań
11.04.200317.03.2004AUTONIKA HOLDING S.A.Rzeszówpodkarpackie5010MKM PLAZA Sp. z o.o.POLSKA25,03% 5 262 729,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.04.20038.05.2003"BARLINEK" S.A. Barlinekzachodniopomorskie2010osoba fizycznaPOLSKA3,40% 1 357 620,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.04.20034.02.2004Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.Białystokpodlaskie2020WOODINVEST Sp. z o.oPOLSKA25,14% 2 016 559,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.04.200320.06.2005TRANSPRZĘT S.A.Tychyśląskie6025IPMG Grupa Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o.POLSKA25,00% 211 750,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.04.200323.04.2003Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.Oświęcimmałopolskie4521osoby fizycznePOLSKA5,00% 26 485,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.04.200325.04.2003TRUCK CENTER NOWINY Sp. z o.o.Sitkówka Nowinyświętokrzyskie6025osoba fizycznaPOLSKA2,13% 21 084,00 zł realizacja zapisów umowy
28.04.200330.04.2003Zakłady Przemysłu Bawełnianego "FROTEX" S.A.Prudnikopolskie1721FROTEX Management Sp. z o.o.POLSKA10,74% 240 820,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.04.20038.05.2003Elektrociepłownia "Toruń" S.A.Toruńkujawsko-pomorskie4010Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.POLSKA10,00% 9 826 073,00 zł zaproszenie do rokowań
28.04.20038.05.2003Elektrociepłownia "Energotor -Toruń" S.A.Toruńkujawsko-pomorskie4010Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.POLSKA10,00% 714 623,55 zł zaproszenie do rokowań
29.04.200329.04.2003"AGROS HOLDING" S.A. w WarszawieMilejówlubelskie1533Santa Lina S.A.FRANCJA0,45% 565 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.05.200313.06.2003Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego "OSPEL" S.A.Wierbkaśląskie3120Marek Rzepka prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy POLMARKPOLSKA25,00% 845 007,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.05.200319.05.2003Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.Chrzanówśląskie2626Centrala Techniczno-Handlowa "FOREM" Sp. z o.o.POLSKA25,30% 460 688,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.05.200321.05.2003Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich OSIECZNICA Sp. z o.o.Osiecznicadolnośląskie1421Quarzwerke GmbH z/s w FrenchenNIEMCY0,90%181 800 EURzgoda Rady Ministrów
21.05.200322.12.2008Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "WI-MA" S.A.Łódźłódzkie1711"Grupa Zamateks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjnaPOLSKA13,79%4 455 483 złzgoda Rady Ministrów
22.05.200328.05.2003Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELZAM-HOLDING" S.A.Elblągwarmińsko - mazurskie2940ELZAM HOLDING S.A.POLSKA8,70% 6 208 510,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.05.200323.05.2003LURGI BIPRONAFT S.A.Krakówmałopolskie7420Lurgi Del Gas Chemie GmbHNIEMCY21,02% 3 389 100,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.05.200328.05.2003Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A.Krapkowiceopolskie2121Metsa Tissue OyjFINLANDIA5,00% 1 255 919,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.05.200310.06.2003GERLACH S.A.Drzewicałódzkie2861LODUS Sp. z o.o.POLSKA25,00% 1 374 674,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.06.200311.06.2003Zakład Wapienniczy "Wojcieszów" Sp. z o.o.Wojcieszówdolnośląskie2652Rheinkalk GmbH Co, KGNIEMCY0,60% 461 274,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.06.200327.06.2003Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.Płockmazowieckie4521osoba fizycznaPOLSKA0,02% 1 188,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.07.200322.06.2004Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.Gdańskpomorskie4010E.D.F International i G.D.F IntenationalFRANCJA36,27% 258 832 370,62 zł realizacja zapisów umowy
10.07.200310.07.2003Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne "Bochnia" Sp. z o.o.Bochniamałopolskie4524ABM "Solid" S.A. w TarnowiePOLSKA32,90% 1 774 717,00 zł realizacja zapisów umowy
18.07.200331.07.2003Lubuskie Zakłady Termotechniczne "ELTERMA" S.A. Świebodzinlubuskie2924SECOWARWICK Sp. z o.o.POLSKA25,00% 1 439 267,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.07.200322.07.2003WYBOROWA S.A.Poznańwielkopolskie1591Santa Lina S.A.FRANCJA4,64% 18 916 250,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.07.200325.07.2003Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie4010E.D.F. International S.A. i EnBW Energie Baden-Wurttemberg AGFRANCJA; NIEMCY15,83% 51 553 232,05 USD zgoda Rady Ministrów
25.07.200328.11.2003Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie4010E.D.F International S.A.FRANCJA12,78% 37 924 837,20 USD zgoda Rady Ministrów
25.07.20031.12.2003Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie4010En BW Energie Baden-Wüttemburg AGNIEMCY6,39% 18 962 418,60 USD zgoda Rady Ministrów
25.07.200319.04.2006Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.Gdańskpomorskie4010E.D.F.International G.D.F.InternationalFRANCJA0,03% 212 820,58 zł realizacja zapisów umowy
31.07.20035.08.2003Fabryka Automatyki Chłodniczej "FACH" S.A.Cieszynśląskie2971osoby fizycznePOLSKA8,36% 58 912,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.07.200313.08.2003Zakłady Produkcji Urządzeń Chłodniczych BOLARUS S.A.Bochniamałopolskie2923Longin Węgrzyn prowadzący działalnośc pod firmą WICA Firma Handlowo-Usługowa Longin WęgrzynPOLSKA25,17%1 348 818 złzgoda Rady Ministrów
31.07.200322.08.2003Garbarnia "BRZEG" S.A.Brzegopolskie1910osoba fizycznaPOLSKA7,23% 330 041,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.07.200326.11.2003Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego "BELOS" S.A.Bielsko-Białaśląskie3120BBO Sp. z o.o.POLSKA25,06% 1 378 102,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.08.200313.08.2003Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A.Tarnowskie Góryśląskie2924Grupa Inwestycyjna Syriusz Sp. z o.o.POLSKA25,19% 840 046,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.08.200322.08.2003Delphi Krosno S.A. (Fabryka Amortyzatorów S.A.)Krosnopodkarpackie3430Delphi Automative System (Holding) Inc.USA24,93% 423 510,00 zł zgoda Rady Ministrów
18.08.200318.08.2003Ulstein Fama Sp. z o.o.Gniewpomorskie3511Ulstein Holding ASNORWEGIA0,004% 494,76 zł przetarg publiczny
20.08.200310.10.2003Zakłady Mięsne "ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A.Łukówlubelskie1511osoba fizycznaPOLSKA70,00% 21 744 800,00 zł zaproszenie do rokowań
27.08.200327.08.2003Elektrownia Skawina S.A.Skawinamałopolskie4010PSEG Poland Distribution B.V.HOLANDIA13,46%3 674 970 USDzaproszenie do rokowań
28.08.200328.08.2003Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A.Rzeszówpodkarpackie3511Bogdan Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa BOGIPOLSKA25,21% 1 042 311,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.08.200310.09.2003Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych "KARELMA" S.A.Piechowicedolnośląskie3110osoby fizycznePOLSKA25,00% 49 585,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.08.200310.09.2003Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "KONTAKT" S.A.Czechowice-Dziedziceśląskie3120Umet Domus International S.A.LUKSEMBURG19,97% 3 253 103,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.09.200326.09.2003METALPLAST KALISZ Sp. z o.oKaliszwielkopolskie2523Elektrometal S.A.POLSKA25,12% 152 715,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.09.200310.09.2003Zakłady Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A.Człuchówpomorskie3130Ceramique Polska Sp. z o.o.POLSKA12,50% 1 612 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.09.200323.09.2003Zakłady Przemysłu Lekkiego "WIGOLEN" S.A.Częstochowaśląskie1754osoba fizycznaPOLSKA25,08% 428 008,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.09.20038.09.2003Intercel Recycling Sp. z o.o.Warszawamazowieckie3720Intercel S.A. w OstrołęcePOLSKA16,07% 849 155,01 zł zgoda Rady Ministrów
9.09.20039.09.2003Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe PEESTE Sp. z o.o.Pińczówświętokrzyskie5248osoba fizycznaPOLSKA22,00% 1 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.09.200326.09.2003Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-AZOT" S.A.Jaworznośląskie2420AZOT Sp. z o.o.POLSKA25,03% 1 809 622,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.09.200316.10.2003Fabryka Narzędzi "KUŹNIA" S.A.Sułkowicemałopolskie2862J.Banaś, J.Grodecki, P.P.H.U. JUPO Jurek Stanisław, Stelmet Sp. z o.o.POLSKA25,19% 975 926,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.09.20038.02.2007Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe "AGATA" S.A.Katowiceśląskie3614osoby fizycznePOLSKA1,77%4 946 784 złzgoda Rady Ministrów
19.09.200316.10.2003Walcownia Metali "ŁABĘDY" S.A.Gliwiceśląskie2744KGHM "METALE" S.A. w LubliniePOLSKA15,90% 906 382,40 zł zaproszenie do rokowań
19.09.200314.10.2004Walcownia Metali "Łabędy" S.A.Gliwiceśląskie2744KGHM "METALE" S.A.POLSKA12,25% 721 878,58 zł zaproszenie do rokowań
19.09.200312.10.2005Walcownia Metali "ŁABĘDY" S.A.Gliwiceśląskie5151KGHM "METALE" S.A. w LubiniePOLSKA12,25% 739 205,97 zł zaproszenie do rokowań
6.10.200315.10.2003LUBELLA S.A.Lublinlubelskie1561Maspex Sp. z o.o.POLSKA18,76% 20 172 762,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.10.20033.11.2003Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A.Pleszewwielkopolskie1561osoba fizycznaPOLSKA1,72% 118 680,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.10.200321.10.2003GAMBIT LUBAWKA Sp. z o.o.Lubawkadolnośląskie2513Udziałowcy - pracownicy spólkiPOLSKA5,95% 480 918,25 zł realizacja zapisów umowy
27.10.20035.03.2004Polskie Huty Stali S.A.Katowiceśląskie2710LNM Holdings N.V.INDIE8,80% 5 866 422,50 zł zaproszenie do rokowań
6.11.20036.11.2003Hanza DAGOMA Sp. z o.o.Sopotpomorskie1589NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. w SopociePOLSKA0,006% 2 700,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.11.20036.11.2003Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Poprawy Środowiska "HYDROEKO" Sp. z o.o.Kożuchówlubuskie4524Udziałowcy - pracownicy spółkiPOLSKA0,65% 15 568,62 zł realizacja zapisów umowy
10.11.200310.11.2003Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Inwestorzy instytucjonalni8,66% 1 018 775 500 zł + 152 846 452,74 USD zgoda Rady Ministrów
20.11.200320.11.2003Zakłady Przetwórstwa Zbożowego SZYMANÓW Sp. z o.o.Teresinmazowieckie1561osoba fizycznaPOLSKA4,50% 1 661 038,97 zł zgoda Rady Ministrów
21.11.20033.12.2003Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "JARLAN" S.A.Jarosławpodkarpackie1772Organizacja Zakładowa NSZZ"Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. w JarosławiuPOLSKA25,19% 21 470,00 zł przetarg publiczny
21.11.200316.11.2004Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" S.A.Dąbrowa Górniczaśląskie2522J. Lenartowski, Metalskład Sp. z o.o.POLSKA18,71% 847 805,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.12.20036.04.2004Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.Chełmnokujawsko-pomorskie2863AG Akcesoria Sp. z o.o.POLSKA25,00% 2 795 978,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.12.20035.12.2003Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.Leżajskpodkarpackie6021osoby fizycznePOLSKA40,93% 1 197 820,00 zł realizacja zapisów umowy
8.12.200315.12.2003LUKAS Bank S.A.Wrocławdolnośląskie6512LUKAS S.A.POLSKA1,63% 4 980 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.12.20039.12.2003Waryński FAMABUD Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie2922osoba fizycznaPOLSKA0,82% 22 100,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.12.20039.12.2003Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o.Radommazowieckie3162Zakłady Automatyki Kolejowej KOMBUD S.A. w RadomiuPOLSKA0,28% 6 878,55 zł zgoda Rady Ministrów
10.12.200310.12.2003Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej "CONNEX ŁAŃCUT" Sp. z o.o.Wola Dalszapodkarpackie6021Connex Polska Sp. z o.o.POLSKA42,03% 3 932 788,50 zł realizacja zapisów umowy
10.12.200310.12.2003Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej "CONNEX SANOK" Sp. z o.o.Sanokpodkarpackie6021Connex Polska Sp. z o.o.POLSKA42,15% 5 139 168,00 zł realizacja zapisów umowy
10.12.200310.12.2003Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Szklarska Porębadolnośląskie1411osoba fizycznaPOLSKA0,41% 29 413,73 zł zgoda Rady Ministrów
10.12.200310.12.2003ERG Kłobuck S.A.Kłobuckśląskie3310"Dispomed" S.A. w LubliniePOLSKA5,08% 109 955,67 zł zgoda Rady Ministrów
10.12.200323.01.2007PKS Connex Sanok Sp. z o.o.Sanokpodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,04%4 776 złzgoda Rady Ministrów
12.12.200323.12.2003Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.Starogard Gdańskipomorskie2441Spectra Holding Sp. z o.o.POLSKA22,28% 207 717 959,67 zł realizacja zapisów umowy
15.12.200330.12.2003Kopalnia Piasku "KUŹNICA WARĘŻYŃSKA" S.A.Dąbrowa Górniczaśląskie1421Przedsiebiorstwo Transportu i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.POLSKA25,11% 1 200 220,00 zł przetarg publiczny
15.12.20034.06.2004Zakłady Grabarskie "SKOTAN" S.A.Skoczówśląskie1910osoby fizycznePOLSKA15,97% 910 800,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.12.200317.12.2003ZARAT S.A.Warszawamazowieckie3220Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w WarszawiePOLSKA10,13% 619 840,00 zł realizacja zapisów umowy
18.12.200318.12.2003Spedycja Polska - SPEDPOL Sp. z o.o.Warszawamazowieckie6340BTL AktiebolagSZWECJA29,61% 37 941 682,05 zł zgoda Rady Ministrów
18.12.200323.12.2003ORBIS S.A.Warszawamazowieckie5511ACCOR S.A.FRANCJA4,07% 46 875 000,00 zł zaproszenie do rokowań
18.12.200330.12.2003Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A.Piotrków Trybunalskiłódzkie2952UTECH Sp. z o.o.POLSKA20,32% 2 125 152,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.12.200322.12.2003BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A.Wrocławdolnośląskie1596DYLAND BVHOLANDIA0,51% 770 410,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.12.200323.12.2003Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.Dąbrowa Górniczaśląskie3110FTT Stomil Wolbrom S.A. i PKiMSA Carboautomatyka S.A.POLSKA80,00% 16 808 000,00 zł zaproszenie do rokowań
23.12.200323.12.2003Cementownia "WEJHEROWO" Sp. z o.o.Wejherowopomorskie2651Hokim Auslandbeteiligungs GmbHNIEMCY42,09% 8 788 020,12 zł realizacja zapisów umowy
23.12.200323.12.2003"EKOCERAMIKA" Sp. z o.o.Nowogrodziecdolnośląskie1422Adrian W.Dudek, Michał DomagałaPOLSKA23,77% 500 407,32 zł realizacja zapisów umowy
23.12.200323.12.2003Leier - Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A.Wola Rzędzińskamałopolskie2640Przedsiebiorstwo Zagraniczne M. Leier Wytwórnia Materiałów w ElbląguPOLSKA1,70% 535 524,63 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200330.12.2003Przedsiebiorstwo Topienia Bazaltu w Starochowicach Sp. z o.o.Starachowiceświętokrzyskie2682Kalenborn Kalprotect Dr Mauritz GM BH& Co KGNIEMCY33,00% 1 461 516,21 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200330.12.2003Gopol Serwis Sp. z o.o.Jarocinwielkopolskie2862TOOLS TECHNICS Sp. z o.o.POLSKA0,64% 12 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200330.12.2003Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o.Grodzisk Mazowieckimazowieckie2441GEDEON RICHTER LTDWĘGRY12,00% 29 782 788,00 zł realizacja zapisów umowy
30.12.200330.12.2003AGROMET ZEHS LUBAŃ Sp. z o.o.Lubańdolnośląskie2932HYDROTOR S.A. w TucholiPOLSKA0,21% 31 590,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200320.10.2004JAROMA S.A.Jarocinwielkopolskie2956DATEX - Jakub Data i Wspólnicy - Spółka JawnaPOLSKA25,01% 738 553,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.01.20045.02.2007Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A.Rzeszówpodkarpackie4521ABM SOLID S.A.POLSKA25,34%1 107 854 złzgoda Rady Ministrów
9.01.20049.01.2004Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A.Gdańskpomorskie3511"INVEST-REM" S.A.POLSKA9,00% 140 147,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.01.200414.01.2004PHILIP MORRIS POLSKA S.A.Krakówmałopolskie1600Philip Morris Holland B.V.HOLANDIA4,45% 51 841 179,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.01.20043.02.2004Zakłady Przemysłu Taboru Kolejowego "NOWY SĄCZ" S.A.Nowy Sączmałopolskie3520osoba fizycznaPOLSKA25,00% 1 899 846,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.01.200415.09.2004Fabryka Maszyn "FAMUR" S.A.Katowiceśląskie2952POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.POLSKA25,01% 8 087 232,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.01.200427.01.2004Zakłady Mięsne Mazury S.A.Ełkwarmińsko - mazurskie1511ANIMEX Sp. z o.o.POLSKA8,00% 3 199 384,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.01.200427.01.2004Zakłady Mięsne AGRYF S.A.Szczecinzachodniopomorskie1511ANIMEX Sp. z o.o.POLSKA24,94% 491 667,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.02.200410.02.2004Fabryka Maszyn Budowlanych "BUMAR-HYDROMA" S.A.Szczecinzachodniopomorskie2912osoby fizycznePOLSKA25,01% 125 014,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.02.20045.02.2004Lafarge Żwirownia Sępólno S.A.Warszawamazowieckie1421Lafarge Kruszywa Sp. z o.o.POLSKA1,45% 48 209,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.02.200414.10.2004Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK S.A.Gorlicemałopolskie7414Invest"Glinik" Sp. z o.o.POLSKA25,00% 1 696 431,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.02.20046.02.2004Górnośląski Zakład Energetyczny S.A.Gliwiceśląskie4010Vattenfall ABSZWECJA23,81%170 624 350 EURzaproszenie do rokowań
6.02.200419.02.2004PAGED Handel S.A.Warszawamazowieckie5153Paged S.A.POLSKA14,42% 869 294,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.02.20042.04.2004PAGED-WEFEM S.A.Włocławekkujawsko-pomorskie3614PAGED-WEFEM S.A.POLSKA4,34% 386 840,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.02.200425.11.2004PAGED MEBLE S.A.Jasienicaśląskie3611Paged S.A.POLSKA17,71% 4 627 925,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.02.200410.02.2004Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" S.A.Warszawamazowieckie3120"Elektrim" S.A. w WarszawiePOLSKA4,54% 500 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
12.02.200412.02.2004Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe TRANSBUD-KATOWICE S.A.Katowiceśląskie6025JAS-FBG S.A.POLSKA4,25% 281 953,50 zł zgoda Rady Ministrów
20.02.200424.02.2004Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A.Iławawarmińsko - mazurskie5020Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.POLSKA25,03% 643 578,00 zł odpowiedź na wezwanie
23.02.200423.02.2004Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej w Płocku S.A.Płockmazowieckie5151ORLEN GAZ Sp. z o.o.POLSKA2,58% 22 485,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.02.20043.03.2004Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" S.A.Gliwiceśląskie2146EURO AGRO CENTRUM' S.A. w WarszawiePOLSKA25,12% 2 411 891,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.02.20045.03.2004Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" S.A.Łódźłódzkie3430racownicy-akcjonariusze Fabryki Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.POLSKA25,01% 340 301,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.02.200425.02.2004GeorytFinanse - PromotorInvestment S.A. (d. FAiH "GEORYT" S.A.)Krakówmałopolskie2952osoba fizycznaPOLSKA2,44% 120 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.02.200422.12.2004Odlewnia Żeliwa S.A.Zawiercieśląskie2751Gwarant Sp. z o.o.POLSKA16,70% 3 067 980,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.02.200422.12.2004KUŹNIA JAWOR S.A.Jawordolnośląskie2932Gwarant Sp. z o.o.POLSKA9,85% 2 365 497,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.03.20044.06.2004Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.Poznańwielkopolskie4030Dalkia Termika S.A. i Poznańska Energetyka Cieplna S.A.POLSKA85,00% 354 803 592,00 zł zaproszenie do rokowań
3.03.20043.03.2004Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o.Legnicadolnośląskie4523Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o.POLSKA13,16% 2 191 445,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.03.200419.03.2004Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG S.A.Wałbrzychdolnośląskie2952KOPEX S.A.POLSKA25,12% 82 118,00 zł przetarg publiczny
8.03.20048.03.2004Zakłady Chemiczne "BONARKA" Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2413"Kambud-Kraków' Sp. z o.o.POLSKA2,00% 885,64 zł zgoda Rady Ministrów
8.03.20047.04.2004ERGIS S.A.Warszawamazowieckie2524FINERGIS Sp. z o.o.POLSKA22,24% 6 672 702,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.03.20049.03.2004Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A.Głogówdolnośląskie2952GSI Beheer B.V.HOLANDIA85,00% 2 773 956,25 zł zaproszenie do rokowań
11.03.200411.03.2004Telect Polska S.A.Wrocławdolnośląskie3002Telect IncUSA0,18% 5 792,00 zł przymusowy wykup akcji
11.03.200418.03.2004JARO S.A.Jaroszówdolnośląskie1422Quantum Sp. z o.o.POLSKA25,00% 311 850,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.03.200422.03.2004Domy Towarowe CENTRUM S.A.Warszawamazowieckie5212EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A.LUKSEMBURG1,49% 3 785 175,15 zł zgoda Rady Ministrów
23.03.200423.03.2004Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.Przemyślpodkarpackie6021wspólnicy spólki (287 osób)POLSKA6,60% 364 497,00 zł realizacja zapisów umowy
24.03.200424.03.2004DROBIMEX Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie1512Lohmann & Co. AGNIEMCY4,00% 36 609,50 zł zgoda Rady Ministrów
24.03.20042.09.2004Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A.Zagnańskświętokrzyskie1412Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.POLSKA85,00% 21 000 000,00 zł zaproszenie do rokowań
30.03.200430.03.2004Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "PREFABET - STALOWA WOLA" Sp. z o.o. Stalowa Wolapodkarpackie2661"SOLBET" Sp. z o.o.POLSKA8,00% 13 310,00 zł realizacja zapisów umowy
31.03.200431.03.2004Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.Jarosławpodkarpackie4523osoba fizycznaPOLSKA40,84% 938 400,00 zł przetarg publiczny
31.03.20042.04.2004Warszawska Fabryka Pomp i Armatury "WAFAPOMP" S.A.Warszawamazowieckie2912POWEN S.A.POLSKA13,29% 1 929 195,00 zł odpowiedź na wezwanie
2.04.20042.04.2004Zakłady Przemysłu Cukierniczego AGROS OPTIMA S.A.Łódźłódzkie1584PPHU Unitop Krzysztof BukowieckiPOLSKA9,22% 1 238 008,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.04.20046.04.2004Kombinat Cementowo-Wapienniczy WARTA S.A.Działoszynłódzkie2651Polen Zement Beteiligungsgesellschaft mbHNIEMCY2,96%466 356 EURzgoda Rady Ministrów
13.04.200423.04.2004MIFAMA S.A.Mikołówśląskie2952osoba fizycznaPOLSKA25,05% 7 134,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.04.200420.04.2004Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych "IZOLACJA-MATIZOL" S.A.Gorlicemałopolskie2682Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.POLSKA25,00% 2 875 458,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.04.200415.04.2004Huta Szkła Gospodarczego "TARNÓW" S.A. - Grupa Kapitałowa "KROSNO" Tarnówmałopolskie2613Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.POLSKA0,16% 50 643,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.04.20042.06.2005INTERMODA S.A.Wrocławdolnośląskie1822INTERMODA S.A.POLSKA29,32% 4 649 648,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.04.200422.04.2004DELIA S.A.Zamośćlubelskie1823SYNERGIA S.A.POLSKA3,00% 7 572,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.04.200419.05.2004Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" S.A.Przemyślpodkarpackie1754osoba fizycznaPOLSKA23,93% 3 366 106,00 zł przetarg publiczny
26.04.200426.04.2004Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o.Nasławicedolnośląskie1450EUROMARKET Sp. z o.o.POLSKA0,34% 64 981,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.04.200427.04.2004Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Polski Tytoń S.A.Radommazowieckie1600Merkury S.A.POLSKA4,51% 1 373 762,26 zł zgoda Rady Ministrów
29.04.20049.06.2006INSTAL-RZESZÓW S.A.Rzeszówpodkarpackie4533Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe TRANSSYSTEM S.A.POLSKA12,59% 159 064,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.04.200430.04.2004Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.Gliwiceśląskie2626Borgestad Industries ASNORWEGIA9,53% 1 332 960,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.04.20047.05.2004Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. w likwidacjiCzęstochowaśląskie4521osoba fizycznaPOLSKA17,69% 602,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.04.20047.05.2004Piotrkowska Fabryka Mebli S.A.Piotrków Trybunalskiłódzkie3614Spera Sp. z o.oPOLSKA25,14% 165 633,00 zł przetarg publiczny
30.04.200413.05.2004Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT Toruń Holding S.A.Toruńkujawsko-pomorskie5010osoba fizycznaPOLSKA10,56% 141 478,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.04.200428.12.2004Zakłady Chemiczne "ROKITA" S.A.Brzeg Dolnydolnośląskie2414PCC AGNIEMCY25,00% 23 674 214,00 zł zgoda Rady Ministrów
10.05.20042.06.2004Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.Ropczycepodkarpackie2626ZM Invest S.A.POLSKA22,30% 15 407 460,00 zł przetarg publiczny
12.05.200412.05.2004"OPOCZNO" S.A. Opocznołódzkie2630Credit Suisse First Ceramic Partners (Poland) S.A.R.L Sp. z o.o.POLSKA39,16% 169 440 143,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.05.200427.05.2004Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A.Mikołówśląskie2830osoba fizycznaPOLSKA25,01% 2 532 234,00 zł przetarg publiczny
19.05.200431.05.2004ODRATRANS S.A.Wrocławdolnośląskie6120Izo-Invest Sp. z o.o., Izo-Erg Sp. z o.o.POLSKA25,01% 5 432 333,00 zł przetarg publiczny
19.05.200415.06.2004Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.(obecnie "Polskie Młyny S.A., PZZ Brzeg, ZPZ Szymanów, PZZ Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie)Bydgoszczkujawsko-pomorskie1511osoba fizycznaPOLSKA0,98% 75 100,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.05.20049.07.2004Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.Kędzierzyn Koźleopolskie4523Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych-Holding S.A.POLSKA25,08% 302 126,00 zł zgoda Rady Ministrów
24.05.200424.05.2004Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego "KAMBUD" Sp. z o.o.Ołdrzychowice Kłodzkiedolnośląskie1411MARSPED Sp. z o.o.POLSKA14,29% 5 202 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
24.05.20041.06.2004Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.Przemyślpodkarpackie2020osoba fizycznaPOLSKA25,00% 1 945 359,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.05.200415.07.2004Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A.Tarnowskie Góryśląskie2952Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o.POLSKA25,15% 2 860 185,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.06.200416.12.2004Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" S.A.Kutnołódzkie3210Miflex-Invest Sp. z o.o.POLSKA25,00% 1 054 256,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.06.200425.06.2004PROXIAL Pomorze S.A.Wałczzachodniopomorskie1571EVIALIS S.A.FRANCJA12,55% 141 599,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.06.20044.10.2005MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie1822HAKO Sp. z o.o.POLSKA18,75% 291 128,00 zł przetarg publiczny
17.06.200416.07.2007Fabryka Wyrobów Runowych "RUNOTEX" S.A.Kaliszwielkopolskie1740 Firma Handlowa "Staszak"POLSKA10,49%1 083 974 złzgoda Rady Ministrów
18.06.200418.06.2004Wolsztyńska Fabryka Okuć "WOLMET" Sp. z o.o.Wolsztynwielkopolskie2875Fabryka Okuć Meblowych "STALMOT" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 3 396 600,00 zł zaproszenie do rokowań
24.06.200424.06.2004Zakłady Urządzeń Technicznych CAR-LIFT Sp. z o.o. w likwidacjiOstrów Wielkopolskiwielkopolskie2922Piwnice Win Importowanych TORWIN Sp. z o.o.POLSKA20,44% 44 302,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.07.20047.07.2004OPTEX S.A.Opocznołódzkie1715INWEST-OPTEX Sp. z o.o.POLSKA50,00% 9 600 000,00 zł zaproszenie do rokowań
12.07.200419.08.2004Olkuska Fabryka Maszyn Emaliowanych "EMALIA" S.A.Olkuszmałopolskie2875Jarosław Kopera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Candela Zakład Pracy ChronionejPOLSKA25,00% 2 196 702,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.07.200426.07.2004Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "DEKORA" S.A.Żarylubuskie1740ADRIANA S.A.POLSKA12,54% 228 044,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.07.200422.12.2004LUSATIA Noble Mode S.A.Żarylubuskie1822Orkan Sp. z o.o.POLSKA25,28% 396 329,60 zł zgoda Rady Ministrów
21.07.200421.07.2004Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie6021381 osób fizycznychPOLSKA4,29% 4 000 000,00 zł realizacja zapisów umowy
23.07.200423.07.2004BONDUELLE Polska Sp. z o.o.Warszawamazowieckie1533Bonduelle Development SASFRANCJA1,78% 406 015,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.07.20048.12.2004Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A.Tychyśląskie4550Beskidzki Dom Maklerski S.A.POLSKA25,00% 1 673 322,00 zł przetarg publiczny
28.07.200428.07.2004Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze GRANIT w Strzegomiu S.A.Strzegomdolnośląskie1411Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INPROD Sp. z o.o.POLSKA3,11% 717 144,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.07.200428.07.2004Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych MADRO Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2956Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INPROD Sp. z o.o.POLSKA2,88% 404 303,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.08.200424.08.2004Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.Warszawamazowieckie3161Zachodni Fundusz Inwestycyjny S.A.POLSKA25,00% 3 525 894,00 zł przetarg publiczny
24.08.200425.08.2004Polskie Zakłady Optyczne S.A.Warszawamazowieckie3340Zachodni Fundusz Inwestycyjny S.A.POLSKA25,01% 6 242 246,00 zł zgoda Rady Ministrów
24.08.200431.08.2004Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego NOWAMYL S.A.Łobezzachodniopomorskie1531Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.POLSKA1,31% 160 198,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.08.20042.09.2004Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" S.A.Lublinlubelskie4521Polimex Mostostal-Siedlce S.A.POLSKA25,21% 237 908,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.08.200430.08.2004Xella beton komórkowy Sp. z o.o. (następca prawny spółki YTONG Polska Sp. z o.o.)Warszawamazowieckie2661XELLA PORENBETON HOLDING AGNIEMCY3,99% 3 148 026,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.08.200410.09.2004Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów "BEFARED" S.A.Bielsko-Białaśląskie2924Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Lavo" Sp. z o.o.POLSKA25,01% 507 486,00 zł przetarg publiczny
30.08.20047.04.2005Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" S.A.Radomskołódzkie3611Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Zakładach Mebli Giętych "Fameg" S.A., Niezależny Samorządny Związek Zawodowy pracowników Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A., Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ"Solidarność" działająca przy Zakładach Mebli GietychPOLSKA15,63% 504 882,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.09.200415.09.2004Zakłady Urządzeń Okrętowych "FAMOR" S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3150osoba fizycznaPOLSKA25,16% 94 544,00 zł przetarg publiczny
3.09.20043.09.2004Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3614Schieder Europa Holding GmbHAUSTRIA3,80% 555 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.09.200415.09.2004Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.Andrychówmałopolskie2940Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A.POLSKA25,00% 321 532,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.09.20048.09.2004"IZOPOL" S.A. Trzemesznowielkopolskie2614Dansk Etermit Holding A/SDANIA0,03% 8 819,20 zł zgoda Rady Ministrów
13.09.200413.09.2004Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "TRANSBUD-WROCŁAW" Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie6025osoba fizycznaPOLSKA0,03% 250,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.09.200423.09.2004TRANSPRZĘT S.A.Tychyśląskie6025PZU NFI Managament Sp. z o.o.POLSKA0,46% 3 906,00 zł zgoda Rady Ministrów
22.09.200422.09.2004Zakład Urządzeń Technicznych Sp. z o.o.Chełmekmałopolskie2956osoba fizycznaPOLSKA3,58% 85 315,33 zł zgoda Rady Ministrów
23.09.200423.09.2004Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A.Krakówmałopolskie4521Zakład Godpodarki Komunalnej Sp. z o.o. w KrakowiePOLSKA0,03% 1 500,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.09.200427.10.2004Spomasz Żnin S.A.Żninkujawsko-pomorskie2953osoba fizycznaPOLSKA25,22% 54 885,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.10.200421.03.2005Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A.Słupcawielkopolskie2811osoba fizycznaPOLSKA25,13% 4 165 267,12 zł zgoda Rady Ministrów
7.10.200414.10.2004Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie S.A.Pustkówdolnośląskie2416Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE" S.A.POLSKA25,00% 7 032 739,23 zł przetarg publiczny
8.10.20048.10.2004GAMBIT Lubawka Sp. z o.o.Lubawkadolnośląskie2513Podmiot grupowyPOLSKA27,71% 2 120 612,00 zł realizacja zapisów umowy
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Wielkopolska" Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Wielkopolska" Sp. z o.o.POLSKA1,01% 33 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Łódź" Sp. z o.o.Łódźłódzkie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Łódź" Sp. z o.o.POLSKA1,00% 17 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Gdańsk" Sp. z o.o.Gdańskpomorskie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO" S.A.POLSKA1,00% 134 500,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Pomorze" Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO SAPOLSKA0,31% 5 450,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Olsztyn" Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Olsztyn" Sp. z o.o.POLSKA1,00% 5 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.10.20048.10.2004Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Śląsk" Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie7031Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO-Śląsk" Sp. z o.o.POLSKA0,10% 119 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.10.200419.10.2004Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- Radom Sp. z o.o.Radommazowieckie3520Instytut Postępowania Twórczego "ITP." Sp. z o.o.POLSKA39,95% 799 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
27.10.200427.10.2004Owens - Illinois Polska S.AJarosławpodkarpackie2612Owens - Illinois Polska S.APOLSKA0,00004% 320,32 zł zgoda Rady Ministrów
28.10.20043.11.2004Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Warszawamazowieckie2211oferta publicznaof.publ.85,00% 230 749 251,75 zł oferta publiczna
29.10.200416.11.2004Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Żyratex" S.A.Żyrardówmazowieckie1754IMPG Grupa Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o.POLSKA25,26% 201 755,08 zł zgoda Rady Ministrów
4.11.200420.05.2005Lubuskie Zakłady Drobiarskie "ELDROB" S.A.Świebodzinlubuskie1512Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie "INDYKPOL" S.A. S.A.POLSKA3,48% 848 914,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.11.200410.11.2004Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Warszawamazowieckie6512oferta publicznaof.publ.37,70% 7 600 778 752,00 zł oferta publiczna
10.11.200410.11.2004Zakłady Produkcji Betonów "PREFABET" Sp. z o.o.Powodowowielkopolskie2661Zakłady Produkcji Betonów "PREFABET" Sp. z o.o.POLSKA0,28% 55 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.11.200418.11.2004TRANSBUD NOWA-HUTA S.A.Krakówmałopolskie6025Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja "OLMA" Elzbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spólka Jawna, Jan Kusiek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Temperi" Transport Międzynarodowy i SpedycjaPOLSKA12,48% 1 186 446,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.11.200425.11.2004Żegluga Bydgoska S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie6120Izo-Erg Sp. z o.o.POLSKA25,17% 1 938 052,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.11.20048.07.2005Technologie Buczek S.A.Sosnowiecśląskie2722Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A.POLSKA8,81% 1 075 809,96 zł zgoda Rady Ministrów
23.11.200423.11.2004Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SAPłockmazowieckie4521Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w GostyniniePOLSKA20,45% 1 359 014,58 zł realizacja zapisów umowy
25.11.20047.02.2007Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych "ŚWIATOWIT" S.A.Myszkówśląskie2875osoba fizycznaPOLSKA25,00%1 008 777 złzgoda Rady Ministrów
30.11.200430.11.2004Przedsiębiorstwo Produkcyjne "POLKON" Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A.Trzciankawielkopolskie3420Instytut Postępowania Twórczego "ITP." Sp. z o.o.POLSKA18,94% 1 349 070,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.11.200430.11.2004ZATRA S.A.Skierniewicełódzkie3210osoba fizycznaPOLSKA4,98% 143 280,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.11.200430.11.2004Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A.Skrzyńskomazowieckie2630osoba fizycznaPOLSKA3,48% 275 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.11.200428.12.2004PCC RAIL SZCZAKOWA S.A.Jaworznośląskie1421PCC AGNIEMCY25,04% 14 257 881,81 zł zgoda Rady Ministrów
30.11.20049.12.2005Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A.Lublinlubelskie1592JABŁONNA S.A.POLSKA3,02% 6 649 444,32 zł realizacja zapisów umowy
1.12.200410.12.2004Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A.Częstochowaśląskie4030Fortum Pover and Heat OyFINLANDIA85,00% 28 004 937,00 zł zaproszenie do rokowań
2.12.20042.12.2004Zakłady Piwowarskie GŁUBCZYCE S.A.Głubczyceopolskie1596MERKURY S.A.POLSKA8,36% 668 910,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.12.20043.12.2004WYBOROWA S.A.Poznańwielkopolskie1591Santa Lina S.A. w ParyżuFRANCJA0,015% 56 265,30 zł zgoda Rady Ministrów
6.12.20046.12.2004Fabryka Maszyn i Urządzeń "TAGOR" S.A.Tarnowskie Góryśląskie2811Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.POLSKA85,00% 12 015 600,00 zł przetarg publiczny
8.12.20048.12.2004Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. w TarnowiePOLSKA10,329% 445 306,68 zł realizacja zapisów umowy
15.12.200427.12.2004EUROVIA Polska S.A.Mysłowiceśląskie4523Eurovia International S.A.FRANCJA7,44% 1 188 762,16 zł zgoda Rady Ministrów
17.12.200420.12.2004Firma Chemiczna "Dwory" S.A.Oświęcimmałopolskie2416oferta publicznaof.publ.25,05% 118 179 517,00 zł oferta publiczna
17.12.20046.03.2008Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR-FABLOK" S.A.Chrzanówmałopolskie3520"Fablok" - Pracownicza Spólka AkcyjnaPOLSKA25,01%4 995 782 złzgoda Rady Ministrów
21.12.200420.12.2004ELEKTROMONTAŻ - 1 Katowice S.A.Katowiceśląskie4531TPM Transforma Projekt GmbHNIEMCY3,55% 117 772,16 zł zgoda Rady Ministrów
23.12.200427.12.2004Białostockie Fabryki Mebli S.A.Białystokpodlaskie3612Fabryki Mebli "FORTE" S.A.POLSKA15,49% 1 849 446,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.12.200430.12.2004Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.Bytomśląskie4525KOPEX S.A.POLSKA13,08% 1 665 455,61 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200430.12.2004NORDKALK MIEDZIANKA S.A.Piekoszów k/Kielcświętokrzyskie1412NORDKALK Oyj AbpFINLANDIA3,78%5 903 319 zł + waloryzacja od 01.11.04r. do 30.12.04r.zgoda Rady Ministrów
17.01.200517.01.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w TarnowiePOLSKA10,32% 445 306,68 zł realizacja zapisów umowy
17.01.200528.01.2005POLMOZBYT Lublin Sp. z o.o.Lublinlubelskie5010AUTONIKA HOLDING S.A.POLSKA5,14% 581 408,25 zł zgoda Rady Ministrów
21.01.200521.01.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SAPłockmazowieckie4521osoby fizycznePOLSKA1,94% 128 720,68 zł realizacja zapisów umowy
21.01.200525.01.2005IMPEXMETAL S.A.Warszawamazowieckie5152Zakłady Chemiczne Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A.POLSKA31,50% 192 545 340,00 zł zapr. do rokowań (pozasesyjna trnsakcja sprzedaży na GPW)
25.01.200527.01.2005ZELMER S.A.Rzeszówpodkarpackie2971oferta publicznaof.publ.85,00% 169 038 000,00 zł oferta publiczna
26.01.20057.02.2005"LENKO" S.A.Bielsko-Białaśląskie2522osoba fizycznaPOLSKA25,01% 5 748 736,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.02.200510.02.2005Fabryka Elementów Hydrauliki '"PONAR-WADOWICE" S.A.Wadowicemałopolskie2912Internetowy Dom MaklerskiPOLSKA11,55% 2 311 986,60 zł przetarg publiczny
9.02.200522.02.2005Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A.Świdnicadolnośląskie3320APATOR S.A.POLSKA25,06% 5 728 970,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.02.200527.12.2005Zakłady Metalurgiczne "POMET" S.A.Poznańwielkopolskie2752Steel-Building Sp. z o.o.POLSKA25,45% 360 020,80 zł zgoda Rady Ministrów
11.02.200517.02.2005Fabryka Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A.Łańcutpodkarpackie2874oferta publicznaof.publ.25,01% 16 042 100,00 zł oferta publiczna
23.02.200523.02.2005Zakłady Kompleksowej Automatyzacji MERAMONT Września S.A.Wrześniawielkopolskie3330osoby fizycznePOLSKA1,97% 15 087,84 zł zgoda Rady Ministrów
3.03.20058.09.2005Zakłady Gumowe BYTOM S.A.Bytomśląskie2513Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o.POLSKA25,22% 2 893 812,48 zł zgoda Rady Ministrów
7.03.200518.03.2005Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego S.A.Krakówmałopolskie2912Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o.POLSKA26,23% 1 067 584,05 zł przetarg publiczny
25.03.200512.10.2005KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.)Krakówmałopolskie2222KAMPOLEONE BIS S.A.POLSKA2,0862% 1 577 410,56 zł zgoda Rady Ministrów
29.03.20057.04.2005MERA-PNEFAL S.A.Warszawamazowieckie3330MERA-PNEFAL S.A.POLSKA24,87% 3 981 837,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.04.20055.04.2005Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o.Bedlno Radzyńskielubelskie1571osoba fizycznaPOLSKA29,31% 938 238,00 zł zgoda Rady Ministrów
6.04.200511.04.2005IZOLACJA-JAROCIN S.A.Jarocinwielkopolskie2682Przedsiębiorstwo Materiałow Izolacyjnych "IZOLACJA-MATIZOL S.A.POLSKA25,05% 971 009,40 zł przetarg publiczny
12.04.200512.04.2005ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC S.A.Warszawamazowieckie4534Podmiot grupowyPOLSKA0,69% 983 710,00 zł odpowiedź na wezwanie
14.04.200514.04.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w TarnowiePOLSKA10,32%445 306,68 złrealizacja zapisów umowy
14.04.200514.04.2005Rexam Szkło Gostyń S.A.Gostyńwielkopolskie2613Rexam AB MalmoSZWECJA0,0004% 2 500,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.04.200521.04.2005Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.Łobezzachodniopomorskie2512osoby fizycznePOLSKA1,10% 8 875,50 zł zgoda Rady Ministrów
21.04.200521.04.2005INTUR Konstrukcje - Fasady - Spedycja Sp. z.o.o.Inowrocławkujawsko-pomorskie2523osoba fizycznaPOLSKA0,09% 4 530,40 zł zgoda Rady Ministrów
25.04.200525.04.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w TarnowiePOLSKA10,32%445 306,68 złrealizacja zapisów umowy
27.04.200519.05.2005Huta Szkła "UJŚCIE" S.A.Ujściewielkopolskie2613Heye Holding GmbHNIEMCY13,21% 5 877 758,58 zł zgoda Rady Ministrów
27.04.200520.12.2005Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.Krakówmałopolskie4534osoby fizycznePOLSKA18,71% 469 220,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.04.200528.04.2005PAGED - Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A.Sędziszów Małopolskipodkarpackie3611PAGED Fabryki Mebli Sp. z o.o.POLSKA5,07% 574 621,46 zł zgoda Rady Ministrów
28.04.200519.05.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w TarnowiePOLSKA10,32% 445 306,68 zł realizacja zapisów umowy
29.04.200529.04.2005PUDLISZKI S.A.Pudliszkiwielkopolskie1533HJ Heinz Holding BVHOLANDIA0,25% 712 467,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.04.200529.04.2005SCANCLIMBER Sp. z o.o.Gnieznowielkopolskie2922SCANINIER AGSZWAJCARIA5,88% 2 945,00 zł zgoda Rady Ministrów
9.05.200512.05.2005Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A.Białystokpodlaskie1591oferta publicznaof.publ.32,14% 303 705 896,00 zł oferta publiczna
12.05.200510.01.2006Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A.Warszawamazowieckie1543OLVIT-PRO Sp. z.o.o.POLSKA70,00% 49 140 000,00 zł zaproszenie do rokowań
16.05.200520.05.2005TOFAMA S.A.Toruńkujawsko-pomorskie2912pracownicy TOFAMA S.A.POLSKA22,95% 502 125,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.05.200517.05.2005PREMET S.A.Pieszycedolnośląskie3663Fundacja "Fundusz Regionu Wałbrzyskiego"POLSKA2,14% 29 104,20 zł zgoda Rady Ministrów
17.05.20053.06.2005Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A.Sosnowiecśląskie2821Vitkowice Holding a.sCZECHY25,02% 11 226 023,00 zł zgoda Rady Ministrów
31.05.20055.06.2005METRIX S.A.Tczewpomorskie3330APATOR S.A.POLSKA25,00% 3 549 741,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.06.20051.06.2005Pomorski Ośrodek Maszynowy "POM-EKO" Sp. z o.o.Szczecinekzachodniopomorskie3420EKO-INVESTPOLSKA5,67% 100 500,00 zł zgoda Rady Ministrów
1.06.200516.06.2005Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.Przemyślpodkarpackie6021Podmiot grupowyPOLSKA6,59% 376 691,00 zł realizacja zapisów umowy
6.06.200516.06.2005"POLBUS-PKS" Sp. z o.oWrocławdolnośląskie6021Osoba grupowaPOLSKA6,16% 1 237 691,84 zł realizacja zapisów umowy
15.06.200523.06.2005Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie6021Podmiot grupowyPOLSKA4,82% 453 600,00 zł realizacja zapisów umowy
16.06.200521.06.2005Drukarnia Narodowa S.A.Krakówmałopolskie2222MK Projekt Sp. z o.o.POLSKA85,00% 4 483 983,75 zł zaproszenie do rokowań
23.06.200523.06.2005Federal-Mogul Gorzyce S.A.Gorzycepodkarpackie3430Federal-Mogul Holding Deutschland GmbHNIEMCY0,17% 323 104,72 zł zgoda Rady Ministrów
23.06.200523.06.2005Metalplast-Oborniki Holding Sp. z o.o.Obornikiwielkopolskie2811Rautaruukki OYJFINLANDIA30,91% 30 637 656,00 zł zaproszenie do rokowań
24.06.200524.06.2005"STRADA" Sp. z o.o.Środa Wielkopolskawielkopolskie4523COLAS S.A.FRANCJA41,73% 3 515 940,00 zł realizacja zapisów umowy
27.06.200527.06.2005Zakłady Mechaniczne "GLIMAG" S.A.Gliwiceśląskie2952osoba fizycznaPOLSKA29,00% 386 570,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.06.200529.06.2005CEFARM Zielona Góra S.A.Zielona Góralubuskie5146Podmiot grupowyPOLSKA22,05% 5 373 000,00 zł realizacja zapisów umowy
30.06.200511.10.2005Fabryka Samochodów Osobowych S.A.Warszawamazowieckie3410ZAKRYTOJE AKCJONERNOJE OBSZCZESTWO Z INNOSTRANNOJ INWESTICJEJ "ZAPOROZISKIJ AWTOMOBLIRESTWO ITELNYJ ZAWOD"UKRAINA19,90% 100,00 zł zgoda Rady Ministrów
4.07.200515.07.2005Fabryka Narzędzi Skrawających "FENES" S.A.Siedlcepodlaskie2862COGEFIM S.R.L.WŁOCHY9,70% 1 330 772,20 zł zgoda Rady Ministrów
7.07.200521.07.2005Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa "METALPLAST - CZĘSTOCHOWA" S.A.Częstochowaśląskie2863Securidev S.A.FRANCJA25,00% 2 225 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
11.07.200512.10.2005Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A.Białystokpodlaskie1591Carey Agri International Poland Sp. z o.o.POLSKA61,00% 1 063 443 500,00 zł zaproszenie do rokowań
13.07.200516.08.2005Fabryka Urządzeń Dżwigowych S.A.Mińsk Mazowieckimazowieckie2922Industrial Management Sp. z o.o.POLSKA18,04% 194 391,00 zł zgoda Rady Ministrów
14.07.200514.07.2005Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza MAGRO SAKrakówmałopolskie5111Sobiesław Zasada Ltd Sp. z o.o.POLSKA0,41% 213 150,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.07.200520.07.2005Bank PEKAO SAWarszawamazowieckie6512Podmiot grupowyPOLSKA0,0008% 202 608,00 zł ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne
29.07.200529.07.2005Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRESKO Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2621Bogusław Lachman, Jerzy FurmanekPOLSKA0,82% 5 740,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.08.20052.08.2005POLMOS Łańcut S.A.Łańcutpodkarpackie1591Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o.POLSKA1 akcja 2 915 720,00 zł porozumienie z dn. 01.04.2004
10.08.200511.08.2005KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.Lubindolnośląskie1320oferta publicznaof.publ.0,000034% 2 631,60 zł oferta publiczna
10.08.200511.08.2005Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420oferta publicznaof.publ.0,01% 964 563,00 zł oferta publiczna
10.08.20054.01.2006Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa OgólnegoLublinlubelskie4521osoba fizycznaPOLSKA25,64% 397 443,14 zł zgoda Rady Ministrów
11.08.200511.08.2005Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.Łódźłódzkie4010"Dalkia Polska " S.A.POLSKA85,00% 900 022 500,00 zł zaproszenie do rokowań
24.08.200531.08.2005Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.Gorzów Wielkopolskilubuskie9133osoby fizycznePOLSKA50,00% 96 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
25.08.200525.08.2005Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.Kraśniklubelskie4523Sandomierskie Kopalnie "Dolomit" Sp. z o.o.POLSKA63,75% 3 570 000,00 zł zaproszenie do rokowań
25.08.200530.08.2005ŁOPUSZAŃSKA S.A.Warszawamazowieckie3161ŁOPUSZAŃSKA S.A.POLSKA6,32% 601 933,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.08.20058.09.2005Mostostal Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie4534FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA S.A.POLSKA17,04% 2 010 148,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.09.20052.09.2005Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.Nowy Targmałopolskie4523Podhalańskie Drogi Sp. z o.o.POLSKA85,00% 7 162 950,00 zł zaproszenie do rokowań
5.09.20055.09.2005Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Płockmazowieckie4521Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w GostyniniePOLSKA0,59% 40 409,10 zł zgoda Rady Ministrów
6.09.20057.09.2005"ELZAM-HOLDING" S.A.Elblągwarmińsko - mazurskie2940"ELZAM-HOLDING" SAPOLSKA10,30% 3 914 187,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.09.20057.09.2005Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.Warszawamazowieckie2211Luxemburg Cambridge Holding Group S.A.LUKSEMBURG1,51% 1 314 720,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.09.200529.12.2005ŁOPUSZAŃSKA S.A.Warszawamazowieckie3161osoba fizycznaPOLSKA1,54% 149 229,65 zł zgoda Rady Ministrów
15.09.200515.09.2005Zakłady Mechaniczne "GLIMAG" S.A.Gliwiceśląskie2952osoba fizycznaPOLSKA7,28% 126 564,03 zł zgoda Rady Ministrów
15.09.200515.09.2005CEFARM Zielona Góra S.A.Zielona Góralubuskie5146ORFE S.A.POLSKA19,60% 4 838 053,00 zł realizacja zapisów umowy
15.09.200515.09.2005Zakłady Chemiczne POLICE S.A.Policezachodniopomorskie2415oferta publicznaof.publ.1 akcja9,30oferta publiczna
19.09.200519.09.2005Przedsiębiorstwo - "BUDKUS" S.A.Trzeciewieckujawsko-pomorskie0130osoba fizycznaPOLSKA5,00% 83 820,00 zł zgoda Rady Ministrów
21.09.200521.09.2005LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.Ząbkowice Śląskieśląskie3120DESMAG S.A. LuxemburgLUKSEMBURG7,23% 10 602 575,37 zł zgoda Rady Ministrów
23.09.200529.09.2005Blachownia Holding S.A.Kędzierzyn Koźleopolskie2414Flavian Consulting Sp. z o.o.POLSKA25,04% 745 324,45 zł zgoda Rady Ministrów
23.09.20054.10.2005Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "MOSTOSTAL -CHOJNICE" S.A.Chojnicepomorskie2811Firma HPU "KEM" Elzbieta i Marian KrawczykPOLSKA12,05% 393 625,00 zł zgoda Rady Ministrów
23.09.200516.01.2006Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Poznaniu S.A.Poznańwielkopolskie4523Newag S.A.POLSKA25,00% 6 075 227,20 zł zgoda Rady Ministrów
30.09.200530.09.2005Huta Szkła Gospodarczego ROZALIA Sp. z o.o.Radomskołódzkie2613osoba fizycznaPOLSKA2,05% 14 040,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.09.200530.09.2005Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w LeszczachPińczówświętokrzyskie2662Atlas Gips Sp. z o.o. i Lafarge Gips Polska Sp. z o.o.POLSKA3,81% 17 018 314,70 zł zgoda Rady Ministrów
30.09.200530.09.2005Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A.Kielceświętokrzyskie3410DELFO S.A.POLSKA7,98% 3 715 477,50 zł zgoda Rady Ministrów
30.09.20056.10.2005Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.Sławkówśląskie2734Poland Alloys Sp. z o.o.POLSKA10,18% 31 407,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.10.20053.10.2005ERA 200 Sp. z o.o.Warszawamazowieckie7020ERA INWESTYCJE Sp. z o.o.POLSKA41,65% 13 724 100,00 zł realizacja zapisów umowy
3.10.200512.10.2005Fabryka Farb i Lakierów "POLIFARB-PILAWA" S.A.Pilawamazowieckie2430ICI OMICRON BVHOLANDIA22,69% 13 750 045,00 zł zgoda Rady Ministrów
3.10.20059.08.2006Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A.Poznańwielkopolskie3520SIGMA Sp. z o.o.POLSKA25,15% 600 948,60 zł przetarg publiczny
14.10.200514.10.2005PRZEMBUD GDAŃSK S.A.Gdańskpomorskie4521osoba fizycznaPOLSKA17,19% 21 189,60 zł zgoda Rady Ministrów
18.10.200518.10.2005Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.Warszawamazowieckie6340IWB INVESTMENT Sp. z o.o. w SiedlcachPOLSKA75,00% 15 997 500,00 zł zaproszenie do rokowań
19.10.200519.10.2005KOTLIN Sp. z o.o.Kotlinwielkopolskie1533ORKLA FOODS ASNORWEGIA20,27% 4 526 585,00 zł zaproszenie do rokowań
20.10.200527.10.2005Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA S.A.Bielsko-Białaśląskie2940KOELNER S.A.POLSKA25,00% 2 925 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
28.10.200528.10.2005Kompania Spirytusowa "WRATISLAVIA" POLMOS Wrocław S.A.Wrocławdolnośląskie1591PHZ "Bartimpex" S.A.POLSKA0,20% 153 599,92 zł zgoda Rady Ministrów
28.10.200528.10.2005Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A.Lesznowielkopolskie1592PHZ "Bartimpex" S.A.POLSKA0,07% 41 969,33 zł zgoda Rady Ministrów
28.10.20054.11.2005METALURGIA S.A.Radomskołódzkie2734Met Invest Sp. z o.o.POLSKA2,52% 3 617 748,20 zł zgoda Rady Ministrów
16.11.200529.12.2005"ELZAM-HOLDING" S.A.Elblągwarmińsko - mazurskie2940"ELZAM-HOLDING" SAPOLSKA13,15% 763 399,59 zł zgoda Rady Ministrów
17.11.200522.11.2006Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGIL" S.A.Wieluńłódzkie2940Gwarant Sp. z o.o.POLSKA15,77%3 044 525 złzgoda Rady Ministrów
25.11.200525.11.2005"GEMAR-UMECH" Sp. z o.o.Piławielkopolskie2875osoby fizycznePOLSKA0,58% 20 764,85 zł realizacja zapisów umowy
25.11.20052.12.2005FINNVEDEN BULTEN S.A.Bielsko-Białaśląskie2874FINNVEDEN BULTEN ABSZWECJA2,52% 755 493,00 zł zgoda Rady Ministrów
15.12.200515.12.2005ICN Polfa Rzeszów S.A.Rzeszówpodkarpackie2442Valeant Pharmaceutical InternationalUSA1,72% 11 514 192,72 zł zgoda Rady Ministrów
16.12.200516.12.2005Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "LUBINPEX" Sp. z o.o.Lubindolnośląskie5551Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne MERCUS Sp. z o.o.POLSKA3,18% 301 560,00 zł zgoda Rady Ministrów
20.12.200520.12.2005Elektrociepłownia Białystok S.A.Białystokpodlaskie4010SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUEFRANCJA4,36% 22 269 852,68 zł zgoda Rady Ministrów
22.12.200522.12.2005Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Brzozów Sp. z o.o.Brzozówpodkarpackie6021Connex Polska Sp. z o.o.POLSKA41,78% 2 560 032,65 zł realizacja zapisów umowy
27.12.200527.12.2005Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.Zielona Góralubuskie4030Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.POLSKA0,25% 42 344 280,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.12.200529.12.2005Fabryka Maszyn Rolniczych "PILMET" S.A.Wrocławdolnośląskie2932POLSKI FUNDUSZ ROLNY Sp. z o.o.POLSKA24,86% 1 535 443,20 zł zgoda Rady Ministrów
30.12.200530.12.2005EATON Truck Components Sp. z o.o.Tczewpomorskie3410Eaton BVHOLANDIA0,17% 900 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.01.200620.01.2006Zakłady Chemiczne "WIZÓW" S.A.Bolesławiecdolnośląskie2413osoba fizycznaPOLSKA0,25 1 412 058,96 zł zgoda Rady Ministrów
1.02.20061.02.2006Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.Puławylubelskie2415oferta publicznaof.publ.1 akcja 64,50 zł oferta publiczna
28.02.200628.02.2006APATOR MINING Sp. z o.o.Katowiceśląskie3120APATOR S.A.POLSKA2,50% 521 136,00 zł zgoda Rady Ministrów
2.03.20062.03.2006Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne "TRANSBUD-Olkusz" Sp. z o.o.Olkuszmałopolskie6025BOLOIL S.A. w BukowniePOLSKA3,77% 12 452,40 zł zgoda Rady Ministrów
7.03.20067.03.2006Fabryka Lin i Drutu DRUMET S.A.Włocławekkujawsko-pomorskie2873Poznańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.oPOLSKA0,23% 532 515,00 zł zgoda Rady Ministrów
7.03.20068.03.2006Huta Szkła Kryształowego VIOLETTA SAStronie Śląskiedolnośląskie2612Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" w InowrocławiuPOLSKA5,88% 1 089 810,00 zł zgoda Rady Ministrów
16.03.200616.03.2006ABM SOLID S.A.Tarnówmałopolskie4521osoba fizycznaPOLSKA0,07% 11 398,50 zł zgoda Rady Ministrów
23.03.20063.04.2006Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych POLON-POZNAŃ S.A.Poznańwielkopolskie3320"ALAB" Sp. z o.o.POLSKA25,00% 22 250,00 zł przetarg publiczny
27.03.20063.04.2006ZPO "MODENA" S.A.Poznańwielkopolskie1822TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.POLSKA9,84% 324 208,02 zł zgoda Rady Ministrów
29.03.200629.03.2006Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" SANałęczówlubelskie8511EAST SPRINGS INTERNATIONAL N.V.HOLANDIA0,11% 62 566,35 zł zgoda Rady Ministrów
29.03.200629.03.2006Stolzle Częstochowa S.A.Częstochowaśląskie2613STOELZLE- OBERGLAS AKTIENGESELLSCHAFTAUSTRIA2,74% 147 011,42 zł zgoda Rady Ministrów
4.04.20064.04.2006PMB S.A. ( d. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A.)Białystokpodlaskie1511"BOS" S.A.POLSKA23,34% 5 000 086,14 zł realizacja zapisów umowy
11.04.200611.04.2006Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SAJelenia Góradolnośląskie2442Sanitas Polska Sp. z o.o.POLSKA3,91% 24 706 659,00 zł odpowiedź na wezwanie
11.04.200611.04.2006Jedynka Projekt Poznańskie Przedsiębiorstwo Projektowe S.A.Poznańwielkopolskie7414SKANSKA S.A.POLSKA29,72% 3 874 300,00 zł zaproszenie do rokowań
13.04.200613.04.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Mielec Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,79% 3 063 400,00 zł realizacja zapisów umowy
21.04.200621.04.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Sędziszów Małopolski Sp. z o.o.Sędziszów Małopolskipodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,70% 2 658 936,00 zł realizacja zapisów umowy
21.04.200621.04.2006Przedsiębiorstwo Topienia Bazaltu w Starachowicach Sp. z o.o.Starachowiceświętokrzyskie2682Kalenborn Kalprotect Dr. Mauritz GmBH & Co. KGNIEMCY0,22% 11 742,57 zł zgoda Rady Ministrów
21.04.20065.05.2006ORTAL S.A.Łódźłódzkie1724osoba fizycznaPOLSKA26,01% 273 270,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.05.200617.05.2006Elektrociepłownia Zduńska Wola w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.Zduńska Wolałódzkie4030SFW ENERGIA Sp. z o.o.POLSKA85,00% 34 680 000,00 zł zaproszenie do rokowań
19.05.200619.05.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.Oświęcimmałopolskie6021Edmund Ścigała -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EDPOL" w Koziegłowach TRANS-VOBIS Sp. z o.o.POLSKA85,00% 1 011 500,00 zł zaproszenie do rokowań
31.05.200631.05.2006SIP-MOT SAZamośćlubelskie2932LMFR S.A.POLSKA5,74% 154 054,89 zł zgoda Rady Ministrów
1.06.20061.06.2006QUBUS HOTEL - Silesia Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie5511Qubus Hotel System Sp. z o.o.POLSKA0,72% 276 650,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.06.200612.07.2006Zakłady Wyrobów Sanitarnych SANITEC KOŁO Sp. z o.o.Kołowielkopolskie2622Sanitec Holdings Poland Sp. z o.o.POLSKA0,44% 539 784,00 zł zgoda Rady Ministrów
8.06.20068.06.2006PRIM S.A.Lublinlubelskie4534podmiot grupowy3,14% 66 800,00 zł zaproszenie do rokowań
14.06.200614.06.2006Wytwórnia Silników "PZL-Mielec" Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie3410osoba fizycznaPOLSKA8,21% 32 127,00 zł zgoda Rady Ministrów
19.06.200619.06.2006SOKOŁÓW S.A.Sokołów Podlaskimazowieckie1511Saturn Nordic Holding ABSZWECJA0,68% 4 031 237,80 zł przymusowy wykup akcji
26.06.200626.06.2006Gdańska Stocznia Remontowa S.A.Gdańskpomorskie3511INVEST-REM S.APOLSKA1 akcja 16,00 zł realizacja zapisów umowy
21.07.200621.07.2006Fabryka Maszyn i Urządzeń Technologicznych POLMATEX-WOLMA S.A.Zduńska Wolałódzkie2954Lilaas AS, Jotron Elektronics AS, Litt Eindom A/S NORWEGIA2,11% 27 509,60 zł zgoda Rady Ministrów
21.07.200621.07.2006Fabryka Luster KRAKSZKŁO Sp. z o.o.Krakówmałopolskie2612osoba fizycznaPOLSKA59,38% 4 156 500,00 zł przetarg publiczny
31.07.20068.11.2006TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych SAStargard Szczecińskizachodniopomorskie6025podmiot grupowy2,49%74 063 złrealizacja zapisów umowy
1.08.20069.08.2006PBP BUDOSTAL-2 S.A.Krakówmałopolskie4521"BUDOSTAL-2" S.A.POLSKA25% 1 175 000,00 zł przetarg publiczny
4.08.200612.09.2006Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Warszawa II" S.A.Warszawamazowieckie3320wniesienie akcji do Bumar Sp. z o.o.POLSKA35,13%0,00 złzgoda Rady Ministrów
4.08.200612.09.2006Zakłady Metalowe "Mesko" S.A.Skarżysko-Kamiennaświętokrzyskie2971wniesienie akcji do Bumar Sp. z o.o.POLSKA51,27%0,00 złzgoda Rady Ministrów
4.08.200612.09.2006Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" S.A.Warszawamazowieckie2911wniesienie akcji do Bumar Sp. z o.o.POLSKA79,79%0,00 złzgoda Rady Ministrów
4.08.200612.09.2006Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2461wniesienie akcji do Bumar Sp. z o.o.POLSKA73%0,00 złzgoda Rady Ministrów
7.08.20067.08.2006Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA Sp. z o.o.Kamienna Góradolnośląskie2954THIES GmbH VerwaltungsNIEMCY59,53% 11 781 000,00 zł przetarg publiczny
21.08.20065.09.2006POFAME S.A.Warszawamałopolskie3614LORENZ VAN DER STAMHOLANDIA25,68% 51 773,50 zł zgoda Rady Ministrów
30.08.200631.08.2006"EKOCERAMIKA" Sp. z o.o.Bolesławiecdolnośląskie1422osoby fizycznePOLSKA0,05% 2 250,00 zł zgoda Rady Ministrów
26.09.200626.09.2006SIEMENS Sp. z o.o.Warszawamazowieckie5170SIEMENS BETEILIGUNGEN INLAND GMBHNIEMCY1,77% 12 340 531,20 zł zgoda Rady Ministrów
18.10.200618.10.2006Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SASitkówka k/Kielcświętokrzyskie2652Grupa Ożarów S.A.POLSKA0,11% 108 878,39 zł realizacja zapisów umowy
19.10.200619.10.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.Przemyślpodkarpackie6021podmiot grupowy6,59% 368 396,00 zł realizacja zapisów umowy
19.10.200619.10.2006POLBUS-PKS Sp. z o.o we WrocławiuWrocławdolnośląskie6021podmiot grupowy4,72% 983 461,50 zł realizacja zapisów umowy
25.10.200626.10.2006Cegielnie Bydgoskie S.A.Warszawamazowieckie2640XELLA POLSKA Sp. z o.o.POLSKA3,57% 160 763,87 zł zgoda Rady Ministrów
27.10.200621.11.2006Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" S.A.Gliwiceśląskie2952wniesienie akcji do Bumar Sp. z o.o.POLSKA86,35%wniesieniewniesienie
8.11.200624.11.2006Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w GołańczyGołańczwielkopolskie5121PZZ EKO-MŁYN Sp. z o.o.POLSKA26,18%4 010 880 złustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne
13.11.200624.11.2006Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych "PZL-DĘBICA" S.A.Dębicapodkarpackie2923osoby fizycznePOLSKA25,08%44 023 złzgoda Rady Ministrów
24.11.200618.01.2008Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM" w Chocianowie S.A. w upadłościChocianówdolnośląskieGwarant Sp. z o.o.POLSKA14,08%1 037 512 złzgoda Rady Ministrów
29.11.200629.11.2006Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.Kwidzyńpomorskie1533podmiot grupowy11,85%4 843 560 złzgoda Rady Ministrów
30.11.200630.11.2006Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A.Wrocławdolnośląskie5155"Polaris" Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.POLSKA6,74%993 047 złzgoda Rady Ministrów
30.11.200630.11.2006Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.Krakówmałopolskie1910GLANZBUT Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii ZebrzydowskiejPOLSKA2,43%34 500 złzgoda Rady Ministrów
6.12.20066.12.2006Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.Dąbrowa Górniczaśląskie3110FTT Stomil Wolbrom SA. i PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.POLSKA4,95%1 223 560 złzaproszenie do rokowań
6.12.20066.12.2006POLFER S.A.Warszawamazowieckie3210MPM WEGA S.A.POLSKA1,26%400 301 złzgoda Rady Ministrów
6.12.200617.01.2007Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A.Koninwielkopolskie2922Tomasz Kaczmarek prowadzący działalnośc pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR KONSTRUKTORPOLSKA25,15%6 009 356 złprzetarg publiczny
11.12.200611.12.2006HSW-Trading Sp. z o.o.Stalowa Wolapodkarpackie2811wniesienie udziałów do Huty Stalowa Wola S.A.POLSKA99,94%wniesieniewniesienie
22.12.200622.12.2006Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie6021podmiot grupowy4,82%472 041 złrealizacja zapisów umowy
22.12.200627.02.2007Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie4030Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.POLSKA85,00%242 240 480 złzaproszenie do rokowań
29.12.200619.01.2007Zakład Energetyczny Białystok S.A.Białystokpodlaskie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. w LublinieLublinlubelskie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Łódzki Zakład Energetyczny S.A.Łódźłódzkie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.Łódźłódzkie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.Nowe Czarnowozachodniopomorskie4011wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%wniesieniezgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.Rzeszówpodkarpackie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%wniesieniezgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.Skarżysko-Kamiennaświętokrzyskie4012wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%wniesieniezgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A.Warszawamazowieckie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%wniesieniezgoda Rady Ministrów
29.12.200619.01.2007Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.Zamośćlubelskie4013wniesienie akcji do PGE ENERGIA S.A.POLSKA85,00%wniesieniezgoda Rady Ministrów
9.01.200717.01.2007Orzeł Biały S.A.Bytomśląskie2743Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o.POLSKA25,57%13 465 572 złzgoda Rady Ministrów
14.02.200714.02.2007Destylarnia Sobieski S.A.Starogard Gdańskipomorskie1591Sobieski Sp. z o.o.POLSKA4,64%2 426 872 złzgoda Rady Ministrów
15.02.200722.02.2007Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.Mielecpodkarpackie4523POLDIM S.A.POLSKA0,03%1 619 złzgoda Rady Ministrów
20.02.200720.02.2007POL-MOT WARFAMA S.A.Dobre Miastowarmińsko - mazurskie2932Pol-Mot Holding SAPOLSKA0,58%119 000 złzgoda Rady Ministrów
20.02.200720.02.2007Fabryka Aparatury Elektromechanicznej "FANINA' S.A.Przemyślpodkarpackie3162Zakłady Usługowe "POŁUDNIE" Sp.z o.o. w KrakowiePOLSKA3,53%122 458 złzgoda Rady Ministrów
20.02.200720.02.2007Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "CONNEX ŁAŃCUT" Sp z o.oWola Dalszapodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,56%54 124 złzgoda Rady Ministrów
22.02.20076.03.2007POL-MOT Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.Rzeszówpodkarpackie3161POL-MOT Holding SAPOLSKA25,00%3 179 150 złzgoda Rady Ministrów
28.02.20071.03.2007CMC Zawiercie S.A.Zawiercieśląskie2710CMC Zawiercie S.A.POLSKA26,38%175 925 992 złzgoda Rady Ministrów
13.03.200713.03.2007Kimberly Clark S.A.Kluczemałopolskie2122Kimberly-Clark Sp. z o.o.POLSKA0,24% 820 750,00 zł zgoda Rady Ministrów
13.03.200713.03.2007Toruńska Energetyka Cergia S.A.Toruńkujawsko-pomorskie4030Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.POLSKA16,87%29 355 503 złrealizacja zapisów umowy
20.03.200720.03.2007F.S.O. REMOR S.A.Reczzachodniopomorskie3511JAROMA S.A.POLSKA51,00%1 991 300 złzaproszenie do rokowań
27.03.200730.03.2007Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa "FABUD" S.A.Siemianowice Śląskieśląskie4521Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A.POLSKA26,04%3 218 865 złzgoda Rady Ministrów
27.03.20075.04.2007Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie4010EnBW Energie Baden- Wurttemberg AGNIEMCY0,0017% 5 741,90 USD zgoda Rady Ministrów
3.04.20074.04.2007Stora Enso Recycling Sp. z o.o.Warszawamazowieckie3710STORA ENSO POLAND S.A.POLSKA0,0049%705 złzgoda Rady Ministrów
3.04.20076.04.2007Aluminium Konin - Impexmetal S.A.Koninwielkopolskie2742Impexmetal S.A.POLSKA2,38%8 130 297 złzgoda Rady Ministrów
4.04.20076.04.2007Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie4010E.D.F.InternationalFRANCJA0,0017% 5 750,44 USD zgoda Rady Ministrów
11.04.200711.04.2007Altadis Polska S.A.Rybnikmazowieckie1600Altadis Polska S.A.POLSKA3,55%6 261 590 złzgoda Rady Ministrów
11.04.200711.04.2007Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa "METALPLAST-ZŁOTÓW" S.A.Złotówwielkopolskie2812ALUPROF Spółka AkcyjnaPOLSKA85,00%29 382 800 złzaproszenie do rokowań
11.04.200711.04.2007Firma Handlowa AGROMA w Krakowie Sp. z o.o.Krakówmałopolskie5166osoba fizycznaPOLSKA8,03%798 000 złzgoda Rady Ministrów
17.04.200725.04.2007Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki Poznań "ENERGETYKA-CZERWONAK" S.A.Czerwonakwielkopolskie2811Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o.POLSKA7,57%1 118 075 złzgoda Rady Ministrów
17.04.200730.04.2007Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "DOLWIS" S.A.Leśna k./Lubania Śląskiegodolnośląskie1724Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A.POLSKA25,05%841 659 złprzetarg publiczny
18.04.200723.04.2007NOVOMEX Sp. z o.o.Opoleopolskie1822GREGOR COLLECTION Sp. z o.o.POLSKA30,59%204 044 złprzetarg publiczny
24.04.200724.04.2007Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Sędziszów Małopolski Sp. z o.o.Sędziszów Małopolskipodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,06%3 800 złzgoda Rady Ministrów
24.04.200724.04.2007Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.Starogard Gdańskipomorskie2442SPECTRA Holding Sp. z o.o.POLSKA0,0000044%31 złrealizacja zapisów umowy
24.04.200724.04.2007Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o.Warszawamazowieckie2710Arcelor Holding S.a.r.l.SZWAJCARIA0,000513%1 950 złzgoda Rady Ministrów
25.04.200725.04.2007PHILIP MORRIS POLSKA S.A.Krakówmałopolskie1600Philip Morris Participation B.V.HOLANDIA0,04%493 048 złzgoda Rady Ministrów
7.05.20077.05.2007Krakowska Fabryka Armatur S.A.Krakówmałopolskie2913osoba fizycznaPOLSKA2,43%1 325 000 złzgoda Rady Ministrów
9.05.20079.05.2007Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o.Wierzchucinopomorskie0121Areal Sp. z o.o.POLSKA100,00%6 489 637 złprzetarg publiczny
9.05.20076.06.2007PGE ENERGIA S.A.Warszawamazowieckie7415wniesienie do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
9.05.200710.08.2007Południowy Koncern Energetyczny S.A.Katowiceśląskie4010wniesienie do Energetyka Południe S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
9.05.200710.08.2007ENION S.A.Krakówmałopolskie4010wniesienie do Energetyka Południe S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
9.05.200710.08.2007EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.Wrocławdolnośląskie4013wniesienie do Energetyka Południe S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
9.05.200710.08.2007Elektrownia Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolapodkarpackie4010wniesienie do Energetyka Południe S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
17.05.200717.05.2007Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A.Tarnówmałopolskie1513Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "IGLOKRAK" Sp. z o.o.POLSKA10,20%1 600 000 złzgoda Rady Ministrów
17.05.200717.05.2007Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp.z o.o.Zielona Góralubuskie7413osoba fizycznaPOLSKA2,42%5 300 złzgoda Rady Ministrów
17.05.200717.05.2007Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp.z.o.oBolesławiecdolnośląskie2626osoba fizycznaPOLSKA4,49%81 146 złzgoda Rady Ministrów
17.05.200721.06.2007Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.Ostrołękamazowieckie4011wniesienie do ENERGA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
17.05.200721.06.2007Koncern Energetyczny ENERGA S.A.Gdańskpomorskie4013wniesienie do ENERGA S.A.POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
22.05.200714.06.2007PROVIMI-ROLIMPEX S.A.Warszawamazowieckie5212Provimi Holding B.V.HOLANDIA0,43%5 239 500 złodpowiedź na wezwanie
23.05.20074.06.2007WAGONY ŚWIDNICA S.A.Świdnicadolnośląskie3520WAGONY ŚWIDNICA S.A.POLSKA0,29%285 447 złzgoda Rady Ministrów
24.05.200724.05.2007Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre DROM Sp. z o.o.Biała Podlaskalubelskie5151osoba fizycznaPOLSKA0,27%2 596 złzgoda Rady Ministrów
30.05.200730.05.2007Tramwaje Śląskie Spółka AkcyjnaKatowiceśląskie6021Komunikacyjny Związek Komunalny Górnoślaskiego Okręgu PrzemysłowegoPOLSKA100,00%wartość akcji 9 500 0000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
31.05.200731.05.2007Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A.Ostrów Wielkopolskiwielkopolskie7020Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A.POLSKA2,49%94 460 złzgoda Rady Ministrów
31.05.200731.05.2007Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.Białystokpodlaskie1561osoba fizycznaPOLSKA34,30%6 358 100 złprzetarg publiczny
31.05.200731.05.2007PFLEIDERER PROSPAN S.A.Wieruszóówłódzkie2020PFLEIDERER GRAJEWO S.A.POLSKA43,15%326 187 500 złzaproszenie do rokowań
31.05.20078.06.2007Cegielnie Olsztyńskie S.A. w likwidacjiWarszawamazowieckie2640XELLA POLSKA Sp. z o.o.POLSKA10,02%417 354 złzgoda Rady Ministrów
31.05.200726.06.2007Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.Koniecpolśląskie2020Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.POLSKA6,86%1 506 590 złzgoda Rady Ministrów
4.06.20074.06.2007Cementownia "WEJHEROWO" Sp z o.o w WejherowieWejherowopomorskie2651osoba fizycznaPOLSKA0,25%47 500 złzgoda Rady Ministrów
12.06.200712.06.2007ABB Sp. z o.o.Warszawamazowieckie3110ABB Beteiligungus-und Verwaltungsgesellschaft mbHNIEMCY2,99%13 182 538 złzgoda Rady Ministrów
19.06.200719.06.2007Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe BALTIC-ALKA Sp. z o.o.Ustronie Morskiezachodniopomorskie5523Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "MARBUD" Sp. z o.o. POLSKA3,00%58 326 złzgoda Rady Ministrów
6.07.20076.07.2007Imperial Tobacco Polska S.A.Jankowicewielkopolskie1600Imperial Tobacco Overseas ( Polska) Ltd z siedzibą w BristoluWIELKA BRYTANIA3,42%15 666 786 złzgoda Rady Ministrów
11.07.200719.07.2007BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH S.A.Warszawamazowieckie6512DnB NORD A/SDANIA0,02%85 388 złzgoda Rady Ministrów
17.07.20077.02.2008Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o.Czerwionka-Leszczynyśląskie4010SWF ENERGIA Sp. z o.o.POLSKA100,00%37 000 000 złzgoda Rady Ministrów
23.07.200730.01.2008Elektrownia Kozienice S.A.Świerże Górnemazowieckie4010wniesienie do ENEA S.A.POLSKA100,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
25.07.200725.07.2007Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej CONNEX TORUŃ Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,85%6 862 016 złrealizacja zapisów umowy
1.08.20071.08.2007Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.Katowiceśląskie4100Miasto KatowicePOLSKA100,00%wartośc akcji 10 000 0000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
3.08.20073.08.2007AGRO-MAN Sp. z o.o.Warszawamazowieckie7011Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO" S.A.POLSKA1,00%131 018,00 złzgoda Rady Ministrów
8.08.200722.08.2007SIGMAKALON CIESZYN S.A.Cieszynśląskie2430SIGMAKALON B.V.HOLANDIA1,56%6 184 604,00 złzgoda Rady Ministrów
10.08.200710.08.2007Przedsiębiorstwo Przemysłowe METALCHEM Sp. z o.o.Gliwiceśląskie2851osoba fizycznaPOLSKA0,08%1 050,00 złzgoda Rady Ministrów
14.08.200714.08.2007STORA ENSO POLAND S.A.Ostrołękamazowieckie2111Stora Enso OyjFINLANDIA27,97%240 697 216,00 złprzetarg publiczny
21.08.200721.08.2007Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o.Bedlno Radzyńskielubelskie1571osoba fizycznaPOLSKA9,48%304 055,90 złzgoda Rady Ministrów
21.08.200721.08.2007Zakłady Hydrauliki Siłowej S.A.Łódźłódzkie2914SIMPA S.A.POLSKA8,91%373 843,80 złzgoda Rady Ministrów
21.08.20072.10.2007Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.Bielsko-Białaśląskie4521Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Chemia-Katowice S.A.POLSKA25,20%5 523 646 złprzetarg publiczny
22.08.200731.12.2007Elektrociepłownia Tychy S.A.Tychyśląskie4030Tauron Polska Energia S.A. (d.Energetyka Południe S.A.)POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
28.08.200731.12.2007Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. w upadłościKatowiceśląskie4030Tauron Polska Energia S.A. (d.Energetyka Południe S.A.)POLSKA85,00%0,00 złzgoda Rady Ministrów
1.09.200710.09.2007STALEXPORT S.A.Katowiceśląskie5152AUTOSTRADE S.p.A.WŁOCHY0,38%3 481 021,53 złodpowiedź na wezwanie
5.09.20075.09.2007Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.Szczecinekzachodniopomorskie2010Kronospan Holdings Ltd.CYPR15,68%18 575 945,00 złodpowiedź na wezwanie
26.09.200726.09.2007FOSFAN S.A.Szczecinzachodniopomorskie2415FOSFAN S.A.POLSKA4,40%601 331,79 złzgoda Rady Ministrów
27.09.200727.09.2007Kombinat "PZL - Hydral" S.A.Wrocławdolnośląskie3530Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA3,15%1,00 złzgoda Rady Ministrów
27.09.200727.09.2007Radmor" S.A.Gdyniapomorskie3220Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA5,00%1 732 077,50 złzgoda Rady Ministrów
8.10.20078.10.2007Fabryka Mebli Okrętowych "FAMOS" Sp. z o.oStarogard Gdańskipomorskie3511Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.POLSKA41,65%16 047 631 złzgoda Rady Ministrów
9.10.200716.11.2007Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego - Radom Sp. z o.o.Radommazowieckie3520Armada Capital Sp. z o.o.POLSKA1,71%119 422 złzgoda Rady Ministrów
16.10.200716.10.2007ArcelorMittal Poland S.A.Katowiceśląskie2710Mittal Steel Holdings AGSZWAJCARIA25,20%436 405 528 złzgoda Rady Ministrów
18.10.200718.10.2007Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.Tychyśląskie4100Miasto TychyPOLSKA85,00%wartość akcji 59 500 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
23.10.200723.10.2007Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe INTER-PRODRYN Sp. z o.o.Katowiceśląskie7020osoba fizycznaPOLSKA1,10%22 000 złzgoda Rady Ministrów
23.10.200726.10.2007Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SALublinlubelskie2830ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.POLSKA7,40%1 134 533 złaukcja ogłoszona publicznie
25.10.200725.10.2007Fomar Borg Automotive S.A.Marki k/Warszawymazowieckie2466Fomar Borg Automotive S.A.POLSKA0,25%64 982 złzgoda Rady Ministrów
30.10.200730.10.2007Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o w PrzemyśluPrzemyślpodkarpackie9915podmiot grupowy6,49%364 447 złprawo pierwszeństwa nabycia akcji (art..50 ust.2)
30.10.200712.11.2007Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A.Gliwiceśląskie4525Gliwickie Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Sp. z o.o.POLSKA25,00%49 500 złprzetarg publiczny
30.10.200716.11.2007PHU MEBLE Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie5244"PRO-ORGANIZACJA" Stefan BraciszewskiPOLSKA3,08%48 000 złzgoda Rady Ministrów
31.10.200716.11.2007Fabryka Aparatury Chemicznej CHEMOMET Sp. z o.o.Kępnowielkopolskie2956Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A.POLSKA7,16%800 000 złzgoda Rady Ministrów
8.11.20078.11.2007Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.Katowiceśląskie4100Województwo ŚląskiePOLSKA80,00%wartość akcji 480 000 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
9.11.20075.12.2007Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.Warszawamazowieckie6601Towarzystwo Ubezpieczeń i Rasekuracji WARTA SAPOLSKA0,52%807 625 złzgoda Rady Ministrów
30.11.200713.12.2007Fabryka Wódek POLMOS ŁAŃCUT S.A.Łańcutpodkarpackie1591Sobieski Sp.z o.o.POLSKA0,14%25 629 złzgoda Rady Ministrów
14.12.200714.12.2007FORM-PLAST Sp. z o.o.Bydgoszczkujawsko-pomorskie2524osoba fizycznaPOLSKA8,13%256 891 złzgoda Rady Ministrów
17.12.200721.12.2007Poznańska Korporacja Budowlana "PEKABEX" S.A. w upadłościPoznańwielkopolskie4521Sovereign Recovery sp. z o.o.POLSKA0,65%1 095 060 złzgoda Rady Ministrów
19.12.200728.12.2007Dom Książki S.A.Warszawamazowieckie2222M.S. Investment Group S.A.POLSKA7,30%669 880 złzgoda Rady Ministrów
21.12.200721.12.2007Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A.Pszczynaśląskie2924Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.POLSKA5,05%2 191 548 złzgoda Rady Ministrów
21.12.200721.12.2007Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A.Wrocławdolnośląskie1412Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.POLSKA0,37%173 041 złzgoda Rady Ministrów
21.12.200721.12.2007STOEN S.A.Warszawamazowieckie4010RWE Energy AGNIEMCY0,48%9 504 908 złzgoda Rady Ministrów
21.12.200731.12.2007Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie3520Bombardier Transportation (Management) Germany GmbHNIEMCY0,35%248 961 złzgoda Rady Ministrów
11.01.200818.01.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Brzozów Sp.z o.o w BrzozowieBrzozówpodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,12%7 573 złzgoda Rady Ministrów
24.01.200824.01.2008Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w ZawierciuZawiercieśląskie4100Gmina ZawierciePOLSKA85,00%wartość akcji 17 850 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
7.02.200821.02.2008Drogi i Mosty Sp. z o.o.Bielsko-Białaśląskie4523osoba fizycznaPOLSKA4,00%354 752 złzgoda Rady Ministrów
14.02.200814.02.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Prudnik Sp. z o.oPrudnikopolskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,65%2 146 225 złzgoda Rady Ministrów
14.02.200814.02.2008VEOLIA TRANSPORT KOŁOBRZEG Sp. z o.o.Kołobrzegzachodniopomorskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,80%2 628 030 złrealizacja zapisów umowy
14.02.200814.02.2008VEOLIA TRANSPORT BIESZCZADY Sp.z o.o.Sanokpodkarpackie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,98%3 489 080 złrealizacja zapisów umowy
19.02.200829.02.2008Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.Katowiceśląskie4521BIPROMET S.A.POLSKA7,51%393 902 złprzetarg publiczny
21.02.200821.02.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie6021podmiot grupowyPOLSKA4,82%487 305 złrealizacja zapisów umowy
21.02.200821.02.2008Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A.Łaskarzewmazowieckie2522osoba fizycznaPOLSKA24,96%5 812 711 złprzetarg publiczny
4.03.200811.03.2008BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.Augustówpodlaskie1600BRITISH AMERICAN TOBACCO (Hamburg International) GmbHNIEMCY3,26%8 716 500 złzgoda Rady Ministrów
5.03.20085.03.2008Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe PREF-BUD Sp.z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie2661osoba fizycznaPOLSKA1,77%104 260 złzgoda Rady Ministrów
5.03.200813.03.2008PEKUM Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie4524osoba fizycznaPOLSKA3,88%93 437 złzgoda Rady Ministrów
5.03.200817.03.2008Zakłady Urządzeń Technicznych "ZGODA" S.A.Świętochłowiceśląskie2911CMS S.A.POLSKA25,16%7 218 złzgoda Rady Ministrów
13.03.200813.03.2008Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.Kraśniklubelskie4523Sandomierskie Kopalnie "Dolomit" Sp. z o.o.POLSKA0,24%13 475 złzgoda Rady Ministrów
26.03.20088.04.2008POLSKIE MEBLE Producenci Mebli i Przedsiębiorstwa Współpracujące Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie5244osoba fizycznaPOLSKA3,48%164 000 złzgoda Rady Ministrów
27.03.200831.03.2008DS Smith Polska S.A.Kielceświętokrzyskie2121D S Smith B.V (Netherlands)HOLANDIA2,00%4 692 615 złzgoda Rady Ministrów
28.03.200829.12.2009POLMOZBYT KRAKÓW S.A.Krakówmałopolskie5010Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Polmozbyt Toruń Holding S.A.POLSKA11,98%1 430 580 złwyrok Sądu Okręgowego z dn. 29.09.2009
8.04.20088.04.2008Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROMO Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie4523Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAKRO" Sp. z o.o.POLSKA79,17%53 200 złzgoda Rady Ministrów
8.04.20088.04.2008"POLBUS-PKS" Sp. z o.o Wrocławdolnośląskie6021podmiot grupowyPOLSKA8,2% 1 725 361,00 zł realizacja zapisów umowy
10.04.200810.04.2008VEOLIA Tczew Sp.z o.o.Tczewpomorskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA41,65%1 756 630 złrealizacja zapisów umowy
10.04.200810.04.2008VEOLIA TRANSPORT Bielsk Podlaski Sp. z o. o.Bielsk-Podlaskipodlaskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA42,01%1 926 551 złrealizacja zapisów umowy
15.04.200815.04.2008Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A.Tarnowskie Góryśląskie2811Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.APOLSKA0,17%185 069 złrealizacja zapisów umowy
15.04.200815.04.2008JEDYNKA PROJEKT Poznańskie Przedsiębiorstwo Projektowe S.A.Poznańwielkopolskie7414SKANSKA S.A.POLSKA0,34%49 659 złzgoda Rady Ministrów
15.04.200815.04.2008Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.Białystokpodlaskie6021Gmina BiałystokPOLSKA1,78%348 736 złzgoda RM w związku z art. 69 b ust.1
15.04.200815.04.2008TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych SAStargard Szczecińskizachodniopomorskie6025podmiot grupowyPOLSKA0,48%14 960 złrealizacja zapisów umowy
15.04.200821.04.2008Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu KORAB S.A.Ustkapomorskie1520Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Morfish" Sp.z o.o.POLSKA0,56%44 980 złzgoda Rady Ministrów
15.04.200822.04.2008ENERGOMONTAŻ-ZACHÓD S.A.Wrocławdolnośląskie4534Euro Capital S.A.POLSKA4,68%23 776 złzgoda Rady Ministrów
17.04.200821.04.2008VISTEON POLAND S.A.Swarzędzwielkopolskie3430POL-MOT Holding S.A.POLSKA5,0%768 000 złzgoda Rady Ministrów
22.04.200822.04.2008Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM - Łódź Sp. z o.o.Łódźłódzkie5231Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w ŁodziPOLSKA13,14%4 258 500 złrealizacja zapisów umowy
6.05.20086.05.2008Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SABobrowicelubuskie4010Elektrownie Szczytowo-Pompowe w WarszawiePOLSKA0,19%290 920 złzgoda Rady Ministrów
8.05.20088.05.2008Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SAWarszawamazowieckie2211podmiot grupowy0,04%168 470 złodpowiedź na wezwanie
9.05.200814.05.2008ANDROPOL - Elektrociepłownia Sp. z o.o.Andrychówmałopolskie4010"FENICE POLAND Sp. z o.o.POLSKA9,27%703 849 złaukcja ogłoszona publicznie
15.05.200815.05.2008Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.Nowy Targmałopolskie4523Podhalańskie Drogi Sp. z o.o.POLSKA0,03%4 000 złzgoda Rady Ministrów
15.05.200815.05.2008ERA 200 Sp. z o.o.Warszawamazowieckie7020Era Inwestycje Sp. z o.o.POLSKA0,31%98 230 złzgoda Rady Ministrów
20.05.200820.05.2008Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. w CzymanowieCzymanowopomorskie4010Elektrownie Szczytowo-Pompowe w WarszawiePOLSKA5,56%4 997 898 złzgoda Rady Ministrów
20.05.200820.05.2008Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar SAMiędzybrodzie Bialskieśląskie4010Elektrownie Szczytowo-Pompowe w WarszawiePOLSKA1,96%1 528 750 złzgoda Rady Ministrów
20.05.200827.05.2008Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.Toruńkujawsko-pomorskie2010Kronospan Holdings Ltd.CYPR26,14%7 963 462 złprzetarg publiczny
28.05.200828.05.2008ALMA MARKET S. A.Krakówmałopolskie5212osoba fizycznaPOLSKA0,71%3 000 000 złzgoda Rady Ministrów
28.05.200828.05.2008PAGED - SKLEJKA S.A.Morągwarmińsko - mazurskie2020Paged S.A.POLSKA23,7%20 810 160 złprzetarg publiczny
28.05.200828.05.2008Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydawnictwo we Wrocławiu Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie2211Fundacja Zakład Narodowy imienia OssolińskichPOLSKA100,00%900 000 złart. 6 ust. 2 ustawy o fundacji Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
29.05.200829.05.2008Hotel SANA Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe S.A.Polanica Zdrójdolnośląskie5523osoby fizycznePOLSKA0,58%11 370 złzgoda Rady Ministrów

 

Tabela 2

Zawarcie umowy sprzedażyPrzeniesienie prawa własnościNazwa podmiotuSiedzibaWojewództwoEuropejska Klasyfikacja Działalności /Polska Klasyfikacja DziałalnościNazwa nabywcyKraj nabywcyPakiet zbytych akcji lub udziałów (%)Wartość transakcjiTryb zbycia
2.06.20082.06.2008Hotel SANA Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe S.A.Polanica Zdrójdolnośląskie5523osoba fizycznaPOLSKA0,38%7 449 złzgoda Rady Ministrów
2.06.20082.06.2008Stocznia Północna S.A.Gdańskpomorskie3511Gdańska Stocznia Remontowa im.J.Piłsudskiego S.A.POLSKA9,8%8 523 390 złzgoda Rady Ministrów
12.06.200817.06.2008ICN POLFA RZESZÓW S.A.Rzeszówpodkarpackie2442Valeant Pharmaceutical InternationalUSA0,000012%54,55 złrealizacja zapisów umowy
16.06.200816.06.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.Wadowicemałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA85,00%wartość akcji 871 250 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.06.200816.06.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.Krakówmałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA85,00%wartość akcji 2 524 500 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.06.200816.06.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.Nowy Sączmałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA85,00%wartość akcji 242 250 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
20.06.200811.09.2008Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Warszawamazowieckie6512podmiot grupowy0,25%0,00 złzgoda Rady Ministrów
24.06.200824.06.2008HORTEX HOLDING S.A.Warszawamazowieckie1533Ashton Moss Holdings S.a.r.l. z siedzibą w LuksemburguLUKSEMBURG0,003%8 460,00 złzgoda Rady Ministrów
25.06.200830.06.2008Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawamazowieckie4020podmiot grupowy - GPW0,00002%3,43 złzgoda Rady Ministrów
27.06.200827.06.2008Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM - KRAKÓW S.A.Krakówmałopolskie5231Polska Grupa Farmaceutyczna S.A w ŁodziPOLSKA43,33%36 444 720,00 złrealizacja zapisów umowy
30.06.200830.06.2008Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.Tarnówmałopolskie2414oferta publiczna2,19%294 770 210 złoferta publiczna
30.06.200830.06.2008PGNiG S.A.Warszawamazowieckie3523Podmiot Grupowy0,00%3,43oferta publiczna
1.07.20081.07.2008VIS-Inwestycje S.A.Warszawamazowieckie7020Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS SAPOLSKA2,20%3 600 000 złzgoda Rady Ministrów
14.07.200814.07.2008Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Szczawnica" S.A.Szczawnicamałopolskie8511Thermaleo Sp. z o.o.POLSKA0,95%20 008 złzgoda Rady Ministrów
16.07.200816.07.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A.Starogard Gdańskipomorskie6021Powiat StarogardzkiPOLSKA85,00%wartośc akcji 8 500 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.07.200816.07.2008Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o.Grodzisk Mazowieckimazowieckie2442GEDEON RICHTER Ltd.WĘGRY29,63%87 310 212,00 złzgoda Rady Ministrów
16.07.200816.07.2008SPOMASZ Bełżyce S.A.Bełżycelubelskie2924podmiot grupowy5,32%305 757,27 złart. 50 w związku z art. 49 u.o.k.i.p.
23.07.200829.07.2008LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A.Bielawadolnośląskie2940LINCOLN ELECTRIC International Holding CompanyUSA0,14%79 377,89 złzgoda Rady Ministrów
31.07.200831.07.2008CTL Maczki Bór Sp. z.o.o.Sosnowiecśląskie1421CHEM Trans Logistic InwestorPOLSKA19,74%19 350 000,00 złrealizacja zapisów umowy
6.08.20086.08.2008POLMOR Sp. z o.o.Bytówpomorskie2811BiR Sp. z o.o.POLSKA28,34%6 800 400,00 złzgoda Rady Ministrów
18.08.200828.08.2008Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.Koninwielkopolskie4521osoba fizycznaPOLSKA25,43%488 176,00 złprzetarg publiczny
28.08.200828.08.2008Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im.Gen.Jerzego Ziętka S.A.Chorzówśląskie9272Województwo ŚląskiePOLSKA28,51%wartość akcji 12 200 000 złart. 50 w związku z art. 49 u.o.k.i.p.
29.08.20081.09.2008Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.Warszawamazowieckie4523Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.POLSKA1,10%216 060 złzgoda Rady Ministrów
29.08.20081.09.2008Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A.Białystokpodlaskie1591Carey Agri International Poland Sp. z o.o.POLSKA0,02%278 388 złzgoda Rady Ministrów
9.09.20089.09.2008Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.Sędziszówświętokrzyskie2830Polimex-Mostostal S.A.POLSKA5%2 160 550 złzgoda Rady Ministrów
9.09.20089.09.2008PROMOPOL Sp. z o.o.Opoleopolskie5153osoba fizycznaPOLSKA5%1 250 złzgoda Rady Ministrów
9.09.20089.09.2008Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Działdowie Sp. z o.o.Działdowowarmińsko - mazurskie1421CEMEX Polska Sp. z o.o.POLSKA42,42%4 347 920 złzgoda Rady Ministrów
16.09.200816.09.2008Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A.Tarnówmałopolskie1531Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego IGLOKRAK Sp. z o.o.POLSKA10,14%1 725 078,00 złzgoda Rady Ministrów
16.09.200823.09.2008Elektrownia Skawina S.A.Skawinamałopolskie4010ČEZ Poland Distribution B.V.HOLANDIA25% + 1 akcja92 592 907 złzgoda Rady Ministrów
19.09.200819.09.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji S.AOświęcimmałopolskie6021Edmund Ścigała, TRANS-VOBIS Sp. z o.o.POLSKA0,84%17 578,91 złzgoda Rady Ministrów
19.09.200821.10.2008Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A.Kielceświętokrzyskie1561osoba fizycznaPOLSKA9,37%1 078 727 złzgoda Rady Ministrów
24.09.200824.09.2008Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych "PASO" S.A. w likwidacjiPabianicełódzkie1754osoby fizycznePOLSKA25,35%1 140,53 złzgoda Rady Ministrów
2.10.20082.10.2008Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. w OpoluKupopolskie7420osoba fizycznaPOLSKA4,46%10 682 złaukcja ogłoszona publicznie
2.10.200810.10.2008RAUSCHERT MYSŁAKOWICE Sp. z o.o.Mysłakowicedolnośląskie2625Rauschert Holding GmbHNIEMCY4,93%498 884 złzgoda Rady Ministrów
3.10.20083.10.2008Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A.Warszawamazowieckie1543Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.POLSKA2,39%2 586 179 złzgoda Rady Ministrów
6.10.200829.10.2008Bank Wspólpracy Europejskiej S.A.Wrocławdolnośląskie6512Innova Financial S.r.a.lLUKSEMBURG2,36%2 382 425 złzgoda Rady Ministrów
9.10.200823.10.2008POLMOS Żyrardów Sp. z o.o.Żyrardówmazowieckie1591podmiot grupowyPOLSKA1,10%1 737 450 złzgoda Rady Ministrów
14.10.200820.10.2008Siedlecka Centrala Materiałów Budowlanych PROBUD S.A.Siedlcemazowieckie5153GAMMA CAPITAL S.A.POLSKA31,89%2 484 720 złprzetarg publiczny
23.10.200823.10.2008Wrocławski Park Technologiczny S.A.Wrocławdolnośląskie7414Gmina WrocławPOLSKA0,04%4 223 złzgoda Rady Ministrów
30.10.200830.10.2008Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.Gdańskpomorskie7420EKOLINER Sp. z o.o.POLSKA4,52%21 052 złzgoda Rady Ministrów
30.10.200830.10.2008Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o.Porębaśląskie2940Agencja Przemysłu Rozwoju S.A.POLSKA96,07%8 200 000 złzgoda Rady Ministrów
4.11.20089.03.2011Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet-Białe Błota" S.A.Białe Błotakujawsko-pomorskie2361Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet-Białe Błota" S.A.Polska25,01% 7 266 245,00 zł zgoda Rady Ministrów
5.11.20085.11.2008Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.Tychyśląskie3330Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.APOLSKA2,14%894 544 złodpowiedź na wezwanie
7.11.20087.11.2008Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.w BorowieGniewkówdolnośląskie1411osoba fizycznaPOLSKA1,71%28 273 złzgoda Rady Ministrów
7.11.20087.11.2008Zakłady Przemysłu Wełnianego Merilana S.A.Bielsko-Białaśląskie1722CONTRA Sp. z o.o.POLSKA8,58%5 792 złzgoda Rady Ministrów
7.11.20087.11.2008Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TECHMET Sp. z o.o.Pruszcz Gdańskipomorskie2953POLSKA SPECIAL STEEL Sp. z o.o. w GrzymkuPOLSKA85,00%510 375 złprzetarg publiczny
13.11.200813.11.2008APATOR MINING Sp. z o.o.Katowiceśląskie3120APATOR S.A.POLSKA0,10%18 000 złzgoda Rady Ministrów
14.11.200817.11.2008Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.Lublinlubelskie3310Spectra Holding Sp. z o.o.POLSKA0,07%39 251 złzgoda Rady Ministrów
25.11.200825.11.2008V&S Luksusowa Zielona Góra S.A.Zielona Góralubuskie1591Vin & Sprit ABSZWECJA0,02%58 493 złzgoda Rady Ministrów
3.12.20083.12.2008Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.Bielsko-Białaśląskie6021Powiat BielskiPOLSKA85,00%wartość akcji 3 400 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
3.12.20089.02.2009Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA S.A.Gniewczyna Łańcuckapodkarpackie3520bribon enterprises LTDCYPR1,55%936 274 złzgoda Rady Ministrów
5.12.20085.12.2008Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.Lublinlubelskie2924osoba fizycznaPOLSKA3,33%137 720 złzgoda Rady Ministrów
11.12.200812.12.2008Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A.Toruńkujawsko-pomorskie2953osoba fizycznaPOLSKA2,66%40 680 złzgoda Rady Ministrów
15.12.200815.12.2008Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej CERABUD S.A.Krotoszynwielkopolskie2630Jacobi Ton - un Ziegelebeteiligungs KGNIEMCY15,75%10 351 250 złzgoda Rady Ministrów
16.12.200829.12.2008Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Inter-Stomil Sp. z o.o.Łódźłódzkie2511osoba fizycznaPOLSKA0,04%2 050 złzgoda Rady Ministrów
16.12.200821.01.2009WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.Piechowicedolnośląskie2122WEPA Papierfabrik profesional GmbH &Co.KGNIEMCY5,00%855 374 złzgoda Rady Ministrów
18.12.200818.12.2008Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.Śremwielkopolskie4030ENEA S.A.POLSKA41,65%9 055 200 złprzetarg publiczny
18.12.200818.12.2008PGE Elektrownia Turów S.A.Bogatyniadolnośląskie4010PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA16,00%334 331 240 złzgoda Rady Ministrów
18.12.200818.12.2008PGE Elektrownia Bełchatów S.A.Rogowiecłódzkie4010PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA19,10%741 057 232 złzgoda Rady Ministrów
18.12.200816.11.2009PGE Elektrownia Opole S.A.Brzezie k/Opolaopolskie4010PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA16,00%197 810 400 złzgoda Rady Ministrów
18.12.200816.11.2009PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.Bogatyniadolnośląskie1020PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA16,00%38 491 200 złzgoda Rady Ministrów
19.12.200830.12.2008Cefarm-Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A.Wrocławdolnośląskie5146FARMACOL S.A.POLSKA36,31%29 733 000 złzgoda Rady Ministrów
22.12.200830.12.2008CEFARM Zielona Góra S.A.Zielona Góralubuskie5146ACP PHARMA S.A.POLSKA0,08%24 080 złzgoda Rady Ministrów
23.12.200812.01.2009Polskie Towarzystwo Reasekuracji SAWarszawamazowieckie6720Fairfax Financial Holdings LimitedKANADA11,88%20 000 000 złodpowiedź na wezwanie
30.12.200830.12.2008PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.Rogowiecłódzkie1020PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA16,00%166 712 000 złzgoda Rady Ministrów
30.12.200830.12.2008Elektrociepłownia Białystok S.A.Białystokpodlaskie4010ENEA S.A.POLSKA30,36%173 600 000 złprzetarg publiczny
2.01.20092.01.2009Veolia Transport Kętrzyn Sp. z o.o.Kętrzynwarmińsko - mazurskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA42,12%4 791 875 złrealizacja prawa pierwszeństwa
20.01.200920.01.2009Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD Sp. z o.o.Gdańskpomorskie1589Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD Sp. z o.o.POLSKA49,69%469 126 złzgoda Rady Ministrów
22.01.200922.01.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.Zielona Góralubuskie6021podmiot grupowyPOLSKA5,37%557 307 złrealizacja prawa pierwszeństwa
22.01.200922.01.2009PEKAES TRANSPORT S.A.Błoniemazowieckie6024PEKAES S.A.POLSKA0,02%7 140 złzgoda Rady Ministrów
11.02.200911.02.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.Garwolinmazowieckie6021Powiat GarwolińskiPOLSKA85,00%1 865 630 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
23.02.200923.02.2009Veolia Transport Kujawy Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie6021Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,10%24 725 złzgoda Rady Ministrów
23.02.200923.02.2009Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.Stalowa Wolapodkarpackie2840Metallum CorporationUSA0,27%111 100 złzgoda Rady Ministrów
4.03.20094.03.2009Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. w PoznaniuPoznańwielkopolskie5170Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. w PoznaniuPOLSKA0,33%80 000 złzgoda Rady Ministrów
9.03.20094.03.2009Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.Kruszwicakujawsko-pomorskie1541podmiot grupowy2,55%15 315 300 złzgoda Rady Ministrów
10.03.200910.03.2009FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o.Sosnowiecśląskie2830Foster Wheeler Energia PolskaPOLSKA0,20%68 628 złzgoda Rady Ministrów
19.03.200920.03.2009Elektrociepłownia Kraków S.A.Krakówmałopolskie4030EDF International S.A.FRANCJA28,05%173 600 336 złzgoda Rady Ministrów
19.03.20093.04.2009Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.Kędzierzyn Koźleopolskie3511Damen Koźle Holding Sp. z o.o.POLSKA22,11%2 259 600 złzgoda Rady Ministrów
23.03.20091.09.2009POLMOZBYT KOSZALIN HOLDING S.A. w likwidacjiKoszalinzachodniopomorskie5010AM Inwestycje Sp. z o.o.POLSKA25,00%99 000 złzgoda Rady Ministrów
25.03.200930.03.2009WIEPOFAMA S.A.Poznańwielkopolskie2940TORG Sp. z o.o.POLSKA2,31%843 586 złzgoda Rady Ministrów
25.03.20091.04.2009Elektrociepłownia Zduńska Wola w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.Zduńska Wolałódzkie4010SFW ENERGIA Sp. z o.o.POLSKA0,04%16 271 złzgoda Rady Ministrów
2.04.20092.04.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.Bytówpomorskie6021Powiat BytowskiPOLSKA100,00%wartość akcji 11 000 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
15.04.200916.04.2009GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Poznańwielkopolskie2442GLAXO GROUP LIMITEDWIELKA BRYTANIA2,73%45 888 930 złzgoda Rady Ministrów
28.04.200928.04.2009HEYE Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o.Pieńskdolnośląskie2956Ardagh Glass Holding GmbhNIEMCY41,77%10 344 390 złprzetarg publiczny
29.04.200929.04.2009Zakłady Mięsne ŁMEAT-ŁUKÓW S.A.Łukówlubelskie1511Henryk StokłosaPOLSKA1,41%498 351 złrealizacja zapisów umowy
18.05.200921.05.2009Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A.Lublinlubelskie2932SIPMA S.A.POLSKA2,52%447 996 złprzymusowy wykup akcji
26.05.200923.06.2009PORT SERVICE Sp. z o.o.Gdańskpomorskie9000Port Service Beteiligungs GmbH MelleNIEMCY13,40%1 405 637 złaukcja ogłoszona publicznie
5.06.200929.07.2009Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.Gliwiceśląskie4010Vattenfall AktiebolagSZWECJA25,07%658 011 900 złzgoda Rady Ministrów
5.06.200929.07.2009Vattenfall Heat Poland S.A.Warszawamazowieckie4010Vattenfall AktiebolagSZWECJA25,19%642 131 595 złzgoda Rady Ministrów
10.06.200916.06.2009ZELMER S.A.Rzeszówpodkarpackie2971podmiot grupowyPOLSKA0,06%398 925 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.06.200919.06.2009BANK MILLENNIUM S.AWarszawamazowieckie6512podmiot grupowy0,000006%145 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
17.06.200917.06.2009Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.Żychlinłódzkie3110INTERELEKTRA HOLDING S.A.LUKSEMBURG2,14%753 435 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
24.06.200924.06.2009Tektura Opakowania Papier S.A.Tychyśląskie2112Warsaw Equity HoldingPOLSKA2,06%363 261 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
25.06.200910.07.2009Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010podmiot grupowy528 000 000 złoferta publiczna
26.06.200926.06.2009Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecdolnośląskie4100Związek Międzygminny "BÓBR" w BolesławcuPOLSKA100,00%wartość akcji 3 570 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
30.06.200930.06.2009Wienerberger Zesławice Sp. z o.o.Warszawamazowieckie2640Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o.POLSKA34,56%6 512 688 złprzetarg publiczny
30.06.200914.07.2009Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.Poznańwielkopolskie4030DALKIA POZNAŃ S.A.POLSKA0,22%1 184 950 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
2.07.20092.07.2009Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.Krosnopodkarpackie4521Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.POLSKA35,15%5 603 376 złzgoda Rady Ministrów
7.07.200915.07.2009Centrala Nasienna Spółka z o.o.Środa Śląskadolnośląskie5121SAATBAU LINZ OOAUSTRIA19,95%22 093 800 złnegocjacje ogłoszone publicznie
8.07.20098.07.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.Kłodzkodolnośląskie6021Powiat KłodzkiPOLSKA100,00% 3 570 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
15.07.200915.07.2009Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka AkcyjnaOlsztynwarmińsko - mazurskie7414Województwo warmińsko-mazurskiePOLSKA0,87%wartość 3 570 000 złart. 50 w związku z art. 49 u.o.k.i.p.
16.07.200916.07.2009Porty Lotnicze MAZURY-SZCZYTNO Sp. z o.o.Szczytnowarmińsko - mazurskie6210podmiot grupowy0,09%704 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
16.07.200916.07.2009Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji "BIPROKWAS" Sp z o.o w GliwicachGliwiceśląskie7420Polimex - Mostostal S.A .POLSKA0,01%286 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
17.07.200910.09.2009Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A.Tarnówmałopolskie1531Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "IGLOKRAK" Sp. z.o.oPOLSKA6,20%1 485 112 złrealizacja zapisów umowy
23.07.200923.07.2009Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.Krakówmałopolskie2442BIOMAR S.A.POLSKA2,04%898 401 złzgoda Rady Ministrów
23.07.20095.10.2009Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o.Płockmazowieckie6330osoba fizycznaPOLSKA3,52%7 500 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
23.07.20095.10.2009Cefarm Białystok S.A.Białystokpodlaskie5231FARMACOL S.A.POLSKA85,00%71 527 500 złnegocjacje ogłoszone publicznie
29.07.200929.07.2009Gambit Lubawka Sp. z o.o.Lubawkadolnośląskie2513Gambit Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.POLSKA16,39%1 591 280 złrealizacja zapisów umowy
29.07.200930.07.2009Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o.Tarnówmałopolskie7430JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SPÓŁKA Z O.O.POLSKA91,33%312 228 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
31.07.200931.07.2009Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SAWrocławzachodniopomorskie4010podmiot grupowy3,68%44 429 404 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
31.07.20096.08.2009Energomontaż Południe S.A.Katowiceśląskie4534podmiot grupowy0,77%1 749 765 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.08.200910.08.2009Przedsiębiorstwo Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SAOpoleopolskie2830podmiot grupowy3,67%3 320 008 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
5.08.200931.08.2009BANK PEKAO S.AWarszawamazowieckie6512podmiot grupowy3,48%1 245 407 745 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.08.200911.08.2009Budimex S.A.Warszawamazowieckie4521podmiot grupowy0,02%304 150 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.08.200918.08.2009BANK ZACHODNI-WBK S.A.Wrocławzachodniopomorskie6512podmiot grupowy1,93%167 361 600 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
19.08.200919.08.2009WUKOM Sp. z o.o.Wschowalubuskie2821Dobrowolski Inicjatywa Gospodarcza Sp.z o.o.POLSKA24,14%301 041 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
19.08.200920.08.2009Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A.Warszawamazowieckie1411Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A.POLSKA2,82%161 360 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.08.200921.08.2009METALPLAST KARO ZŁOTÓW S.A.Złotówwielkopolskie2812ALUPROF S.A.POLSKA0,03%14 845 złrealizacja zapisów umowy
21.08.200921.08.2009Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY LĄD Sp. z o.o. w NiwnicachNiwnice k/Lwówka Śląskiegodolnośląskie1450Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Sp. z o.o.POLSKA1,73%509 762 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
27.08.200927.08.2009BOOKHOUSECAFE' Spółka AkcyjnaWarszawamazowieckie2222M.S. Inverstment Group SA z siedzibą w WarszawiePOLSKA0,76%44 545 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
27.08.20091.09.2009BANK PEKAO S.AWarszawamazowieckie6512podmiot grupowy0,48%189 076 350 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
31.08.20091.09.2009Fortum Częstochowa S.A.Częstochowaśląskie4030Fortum Power and Heat OyFINLANDIA0,13%60 789 złzgoda Rady Ministrów
31.08.20091.09.2009Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A.Głogówdolnośląskie2952Smulders Steel International B.V.HOLANDIA1,01%60 006 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
2.09.20092.09.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TRANS-POL Sp. z o.o. w LegnicyLegnicadolnośląskie6021Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublinie S.A.POLSKA6,36%140 000 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
2.09.20092.09.2009Radomska Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.Radommazowieckie8042Wspólnik Spólki - Cezary BukałaPOLSKA5,77%1 200 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
2.09.20092.09.2009Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Gorzów Wielkopolskilubuskie4521Miasto Gorzów WielkopolskiPOLSKA2,15% 728 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
3.09.20093.09.2009Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A.Sosnowiecśląskie4100Gmina SosnowiecPOLSKA32,50% 42 958 416,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
3.09.20098.09.2009Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk - Wieniec Sp. z o.o.Gdańskpomorskie0111Krystyna i Mieczysław Kobyłko Zbigniew NowakPOLSKA100,00%7 772 900 złnegocjacje ogłoszone publicznie
7.09.20097.09.2009Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.Piławielkopolskie7032"Rabat Pomorze" S.A.POLSKA3,09%112 922 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
7.09.20099.09.2009Spółka Handlowo Usługowa Sp.z o.o. PAPIERŁódźłódzkie5156podmiot grupowyPOLSKA1,82%4 000 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
7.09.200910.09.2009Bank BPH SAKrakówmałopolskie6512podmiot grupowy3,68%67 183 000 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.09.200915.09.2009Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o.Łódźłódzkie7310Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARTECH-PLUS" Marcin Mistarz S.J.POLSKA85,00%100 020 złzgoda Rady Ministrów
17.09.200917.09.2009MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A.Świecie nad Wisłąkujawsko-pomorskie2 112podmiot grupowy5,00%167 500 000 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
21.09.200921.09.2009MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A.Świecie nad Wisłąkujawsko-pomorskie2112Bank Handlowy w Warszawie S.A.POLSKA0,00%7 236 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
21.09.200921.09.2009Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Ustrzyki Dolnepodkarpackie4030Gmina Ustrzyki DolnePOLSKA2,09% 96 200,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
23.09.200923.09.2009Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu "Bukowa Góra" S.A.Zagórzeświętokrzyskie1450PCC SENIEMCY90,25%18 891 400 złaukcja ogłoszona publicznie
1.10.20091.10.2009Grupa KĘTY S.A.Kętymałopolskie2742GPW w Warszawie S.A.POLSKA4,52%42 958 416 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
1.10.20095.07.2010Kappa S.A.Warszawamazowieckie64.2EUREKO B.V.HOLANDIA0,00% 100 000,00 (wartość nominalna) realizacja umowy pomiędzy Eureko B.V. a Skarbem Państwa
7.10.20097.10.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.Pszczynaśląskie6021osoba fizycznaPOLSKA51,41%728 000 złnegocjacje ogłoszone publicznie
12.10.200913.10.2009Zakłady Elektromaszynowe - Elektronarzędzia CELMA S.A.Goleszówśląskie3110Complex S.A.POLSKA6,99%222 177 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
14.10.200914.10.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.Bielsko-Białaśląskie6021Powiat BielskiPOLSKA15,00%wartość 600 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
15.10.200915.10.2009Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "AGROBEST" Sp. z o.o.(nie prowadząca działalności)Pyrzycezachodniopomorskie2940osoba fizycznaPOLSKA5,00%280 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
23.10.200930.12.2009Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.Krakówmałopolskie4521Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.POLSKA85,00%77 520 000 złnegocjacje ogłoszone publicznie
27.10.200927.10.2009Zakład Produkcyjno- Remontowy Energetyki "JEDLICZE" Sp. z o.o.Jedliczepodkarpackie2811VOLTEX S.A.POLSKA85,00%8 976 000 złnegocjacje ogłoszone publicznie
28.10.20097.12.2009Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.Rzeszówpodkarpackie7032Województwo PodkarpackiePOLSKA5,34%506 000 złart. 50 ustawy o samorządzie województwa
29.10.200929.12.2009Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.Legnicadolnośląskie4030Energetyka Sp.z o.o.POLSKA85,00%200 600 000 złnegocjacje ogłoszone publicznie
9.11.20099.11.2009Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "MIŃSK MAZOWIECKI" S.A.Mińsk Mazowieckimazowieckie3520Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. HoldingPOLSKA25,31%5 768 409 złaukcja ogłoszona publicznie
9.11.200913.11.2009Bank Handlowy w Warszawie S.A.Warszawamazowieckie6512podmiot grupowy2,49%215 479 913 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
17.11.200917.11.2009Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.Jarocinwielkopolskie2940ABENESZWECJA5,80%306 632 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
23.11.200923.11.2009Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi Sp. z o.o.Łódźłódzkie7420PROMETEON Marcin KlimaszewskiPOLSKA85,00%7 976 400 złaukcja ogłoszona publicznie
26.11.20092.12.2009CERSANIT SAKielceświętokrzyskie2622podmiot grupowy1,95%43 935 840 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
30.11.200930.11.2009EXIDE TECHNOLOGIES S.A.Poznańwielkopolskie3140ETHE, EXIDE TRANSPORTATION HOLDING EUROPE S.L.HISZPANIA2,69%1 613 301 złprzymusowy wykup akcji
30.11.200930.11.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.Radomskołódzkie6021osoba fizycznaPOLSKA85,00%3 511 300 złnegocjacje ogłoszone publicznie
30.11.20098.03.2011Zakład Podzespołów Indukcyjnych Indel Sp. z o.o.Brzezinyłódzkie2711Krzysztof KlibiszPolska38,20% 170 000,00 zł zgoda Rady Ministrów/realizacja zapisów umowy
7.12.20097.12.2009Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o.Łódźłódzkie1754Era-Ivex Co. LTD Sp z o.o.POLSKA51,02%7 722 750 złnegocjacje ogłoszone publicznie
8.12.20098.12.2009Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010podmiot grupowy4,97%116 606 371 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.12.20098.12.2009CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT Sp. z o.o.Łańcutpodkarpackie4030Miasto ŁańcutPOLSKA100,00%wartość 5 650 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
8.12.20099.12.2009WIEK S AKrakówmałopolskie2651EXIM Sp. z o.o.POLSKA0,06%1 482 złaukcja ogłoszona publicznie
14.12.200914.12.2009Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.Gorzów Wielkopolskilubuskie5119Miasto Gorzów WielkopolskiPOLSKA0,33%wartość 20 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.12.200917.12.2009Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Spółka z o.o.Katowiceśląskie7430Energy Management and Conservention AgencyPOLSKA85,00%4 017 100 złaukcja ogłoszona publicznie
17.12.200917.12.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.Nowy Sączmałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA2,08%wartość 59 210 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.12.200917.12.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.Krakówmałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA0,89%wartość 26 480 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.12.200917.12.2009Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.Wadowicemałopolskie6021Marszałek Województwa MałopolskiegoPOLSKA2,71%wartość 27 730 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
22.12.200922.12.2009Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.Gdańskpomorskie4010EDF InternationalFRANCJA1 akcja800 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
22.12.200922.12.2009Regionalny Park Przemysłowy "ŚWIDNIK" Sp.z o.o.Świdniklubelskie7032Powiat ŚwidnickiPOLSKA1,78%wartość 90 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
22.12.200922.12.2009Transbud Sp. z o.o. w ToruniuToruńkujawsko-pomorskie6025Miasto/Gmina ToruńPOLSKA100,00%wartość 2 200 000 złnieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
23.12.200923.12.2009KOPEX S.A.Katowiceśląskie5165podmiot grupowy2,92%54 207 500 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.12.200929.12.2009Polimex - Mostostal S.A .Warszawamazowieckie2810podmiot grupowy0,28%4 959 042 złsprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.12.200929.12.2009Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych "ENMAG - EG" Sp. z o.o.Piekary Śląskieopolskie4030TRANSBED Sp. z o.o. w PyrzowicachPOLSKA17,23%1 065 600 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
30.12.200930.12.2009SKINPOLEX Sp. z o.o.Bydgoszczkujawsko-pomorskie5124osoba fizycznaPOLSKA9,53%28 600 złtryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
5.01.20108.01.2010Madro Białystok S.A.Białystokpodlaskie2952Anna PlewaPOLSKA85,00% 6 283 960,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
6.01.20106.01.2010Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.Pyrzycezachodniopomorskie4030nieodpłatne przekazanie na rzecz Burmistrza Gminy PyrzycePOLSKA0,02%10 000,00 (wartość nominalna)nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
6.01.20106.01.2010Barlinek S.A.Kielceświętokrzyskie2010Podmiot grupowy0,01% 47 829,23 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
6.01.20106.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,26% 88 345,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
6.01.20108.01.2010HUTMEN S.A.Wrocławdolnośląskie2744Podmiot grupowy0,04% 50 843,90 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
6.01.20108.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,31% 236 361,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
7.01.20107.01.2010Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.Ustkapomorskie8511Hotel Lubicz Sp. z o.o.POLSKA92,78% 14 028 000,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
7.01.20107.01.2010Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych Eltor - Warszawa Sp. z o.o.Wołominmazowieckie4521Bartosz ZawiślanPOLSKA85,00% 2 170 050,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
7.01.20107.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,07% 22 819,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
7.01.20108.01.2010HUTMEN S.A.Wrocławdolnośląskie2744Podmiot grupowy0,34% 482 350,58 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
7.01.20108.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,15% 116 960,75 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.01.20108.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,06% 38 393,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.01.20108.01.2010KGHM Polska Miedź S.A.Lubindolnośląskie1320Inwestorzy Kwalifikowani art. 8 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej10,00% 2 060 000 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.01.20108.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,24% 83 890,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.01.201011.01.2010Elektrobudowa S.A.Katowiceśląskie4531Podmiot grupowy3,50% 28 949 946,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.01.201011.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,25% 85 443,67 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.01.201012.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,13% 104 704,96 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.01.201012.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,33% 113 645,94 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.01.201013.01.2010Pol-Mot Warfama S.A.Dobre Miastowarmińsko - mazurskie2932Podmiot grupowy0,01% 2 357,04 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.01.201013.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,25% 184 154,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.01.201013.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,16% 120 106,13 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.01.201013.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,29% 98 654,18 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.01.201014.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,26% 194 880,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.01.201014.01.2010Zakład Techniki Próżnowej TEPRO S.A.Koszalinzachodniopomorskie9212Arkadiusz KaczmarskiPOLSKA19,24% 1 412 259,75 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
14.01.201014.01.2010IBIS LTD. - International Bakery Industries - SPOMASZ Sp. z o.o.Szubinkujawsko-pomorskie2953MERCATOR Sp. z o.o.POLSKA38,55% 2 500 099,20 zł zgoda Rady Ministrów
14.01.201014.01.2010Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.Bielsk Podlaskipodlaskie4523UNIBEP S.A.POLSKA85,00% 5 100 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
14.01.201014.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,24% 84 312,54 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.01.201014.01.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,01% 1 193 890,45 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.01.201015.01.2010Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.Kuźnia Raciborskaśląskie2940Podmiot grupowy0,21% 160 671,60 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.01.201015.01.2010Rzeszowska Agencja Rozwoju RegionalnegoRzeszówpodkarpackie7414nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa PodkarpackiegoPOLSKA0,35% 30 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
15.01.201015.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,13% 42 479,14 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
18.01.201018.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,11% 35 684,81 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
19.01.201019.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,19% 63 381,05 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
20.01.201020.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,16% 51 290,35 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
21.01.201021.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,38% 126 546,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
22.01.201022.01.2010Grupa Lotos S.A.Gdańskpomorskie2320Podmiot grupowy10,78% 406 000 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
22.01.201022.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,03% 8 696,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
25.01.201025.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,06% 21 285,90 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.01.201026.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,19% 61 182,50 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
27.01.201027.01.2010Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.Krakówmałopolskie8511STP Inwestment S.A.POLSKA92,42% 18 090 920,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
27.01.201027.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,24% 76 447,54 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.01.201028.01.2010Śląskie Centrum Logistyki S.A.Gliwiceśląskie7032nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy GliwicePOLSKA15,00% 55 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
28.01.201028.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,41% 132 449,25 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.01.201029.01.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,03% 9 322,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
1.02.20101.02.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,01% 2 057,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
2.02.20102.02.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,00% 669,92 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
3.02.20103.02.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,02% 4 740,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.02.20104.02.2010TVL Sp. z o.o.Lubindolnośląskie5911nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy LubinPOLSKA0,40% 20 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
4.02.201026.03.2010Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.Pabianicełódzkie2442Zakład Farmaceutyczny ADAMED PHARMA S.A.POLSKA5,04% 17 776 820,25 zł negocjacje ogłoszone publicznie
5.02.20105.02.2010Energoaparatura S.A.Katowiceśląskie4534Podmiot grupowy0,27% 88 014,60 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.02.20109.02.2010Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.Warszawamazowieckie7420Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPOLSKA51,61% 1 440 000,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
10.02.201010.02.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodwej w Starogardzie Gdańskim S.A.Starogard Gdańskipomorskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu StarogardzkiegoPOLSKA0,00% 250,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
10.02.201010.02.2010Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Zawiercieśląskie4100nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy ZawierciePOLSKA0,08% 1 200,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
10.02.201010.02.2010Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w GrajewieGrajewopodlaskie4523Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "UNIDRÓG" Sp. z o.o.POLSKA42,16% 1 388 623,92 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
10.02.201015.02.2010Enea S.A.Poznańwielkopolskie4011Podmiot grupowy14,44% 1 020 262 080,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.02.201012.03.2010Enea S.A.Poznańwielkopolskie4010Podmiot grupowy1,61% 113 362 448,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
24.02.201024.02.2010Fortum Częstochowa S.A.Częstochowaśląskie4030Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.FINLANDIA0,13% 59 163,96 zł realizacja zapisów umowy
25.02.201025.02.2010Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w MiechowieMiechówmałopolskie4523Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Dromos" Sp. z o.oPOLSKA17,38% 543 150,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
26.02.201026.02.2010Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.Zabrześląskie3002Podmiot grupowy1,79% 721 076,79 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
1.03.20101.03.2010Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.Katowiceśląskie7420EC GrupaPOLSKA85,00% 4 103 154,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
3.03.20103.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,24% 92 343,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.03.20104.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,12% 43 449,10 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
5.03.20105.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,001% 1 134,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.03.20108.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,09% 34 470,36 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.03.20109.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,01% 2 025,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.03.201012.03.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot grupowy46,69% 1 119 681 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.03.201010.03.2010Polbus-PKS Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie6021Osoby fizycznePOLSKA3,24% 707 901,12 zł realizacja zapisów umowy
10.03.201010.03.2010Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A.Bytomśląskie1822Podmiot grupowy0,08% 31 002,76 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.03.201010.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o.Łosicemazowieckie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu ŁosickiegoPOLSKA100,00% 1 945 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
10.03.201010.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.Bełchatówłódzkie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu BełchatowskiegoPOLSKA100,00% 1 833 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
11.03.201011.03.2010Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.Zabrześląskie3002Podmiot grupowy0,35% 136 800,80 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.03.201012.03.2010Mostostal Zabrze Holding S.A.Zabrześląskie4521Podmiot grupowy0,07% 472 132,56 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.03.201012.03.2010Prochem S.A.Warszawamazowieckie7420Podmiot grupowy0,01% 10 173,48 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.03.201015.03.2010Prochem S.A.Warszawamazowieckie7420Podmiot grupowy0,03% 25 184,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.03.201016.03.2010Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "Fritar" S.A.Tarnówmałopolskie1513Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "IGLOKRAK" Sp. z o.o.POLSKA0,20% 50 275,20 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
16.03.201016.03.2010Prochem S.A.Warszawamazowieckie7420Podmiot grupowy0,01% 1 847,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
17.03.201017.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.Rzeszówpodkarpackie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" Sp. z o.o.POLSKA100,00% 6 840 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.03.201017.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.Kamienna Góradolnośląskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu KamiennogórskiegoPOLSKA100,00% 2 500 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.03.201017.03.2010Prochem S.A.Warszawamazowieckie7420Podmiot grupowy0,08% 71 577,73 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
17.03.201017.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 333 200,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
18.03.201018.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach sp. z o.o.Głubczyceopolskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu GłubczyckiegoPOLSKA100,00% 1 400 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
18.03.201018.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o.Kluczborkopolskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu KluczborskiegoPOLSKA100,00% 1 660 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
19.03.201019.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,04% 8 387 526,98 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
23.03.201023.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,07% 16 660 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
23.03.201023.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,06% 12 288 050,29 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
24.03.201024.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 4 045 200,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
25.03.201025.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,06% 12 827 072,62 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.03.201026.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,06% 13 007 943,19 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.03.201029.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,06% 13 039 256,83 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
30.03.201030.03.2010Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Obiektów PROZEMAK S.A.Warszawamazowieckie7020Tadeusz ZeżykPOLSKA10,00% 130 000,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
30.03.201030.03.2010Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o.Wągrowiecwielkopolskie2361ABM SOLID S.A.POLSKA85,00% 5 250 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
30.03.201030.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 4 603 595,37 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
30.03.201030.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,52% 116 620 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
31.03.201031.03.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.Szczecinekzachodniopomorskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu SzczecinińskiegoPOLSKA100,00% 2 140 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
31.03.201031.03.2010Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A.Żarylubuskie2811Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A.POLSKA10,21% 3 086 389,50 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
31.03.201031.03.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,04% 7 971 327,53 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
31.03.20108.04.2010"Agencja Rynku Energii" S.A.Warszawamazowieckie7310Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego S.A.POLSKA10,10% 510 004,90 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
1.04.20101.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,03% 6 170 528,65 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
6.04.20106.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 3 715 027,21 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.04.20108.04.2010"SPOMASZ" Bełżyce S.A.Bełżycelubelskie2924Podmiot Grupowy5,00% 316 963,32 zł art. 50 w związku z art. 49 u.o.k.i.p.
8.04.20108.04.2010Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Krakówmałopolskie9000Wacław StańczykowskiPOLSKA0,17% 10 000,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
9.04.20109.04.2010Orbis S.A.Warszawamazowieckie5511Podmiot Grupowy0,04% 729 030,35 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.04.201012.04.2010Zakład Ceramiki Budowlanej "Markowicze" S.A.Cegielnia Markowiczelubelskie2640Leier Polska S.A.POLSKA85,00% 14 611 500,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
12.04.201012.04.2010Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Warszawamazowieckie2211Podmiot Grupowy0,30% 1 262 428,65 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
12.04.201012.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,05% 11 913 295,64 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.04.201013.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,05% 10 196 929,75 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.04.201014.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,03% 6 726 576,41 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.04.201015.04.2010Przedsiębiorstwo Hotelarskie "Kujawy Zajazd Polski" Sp. z o.o.Włocławekkujawsko-pomorskie5511Andrzej Leszek Rozbicki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Daniel"POLSKA75,72% 11 000 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
15.04.201015.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 4 309 311,76 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.04.201016.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,05% 11 202 777,61 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
19.04.201019.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 666 800,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
21.04.201021.04.2010Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A.Lublinlubelskie4533Podmiot Grupowy0,04% 15 780,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.04.201026.04.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "WSCHÓD" w Lublinie S.A.Lublinlubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa LubelskiegoPOLSKA100,00% 7 200 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
26.04.201026.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 452 800,20 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.04.201030.04.2010Mennica Polska S.A.Warszawamazowieckie3621Inwestorzy Kwalifikowani art. ust.1 ustawy o ofercie publicznej31,64% 261 968 490,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.04.201029.04.2010Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujściezachodniopomorskie3315Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA73,00% 1 460 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
29.04.201029.04.2010Stocznia Remontowa NAUTA S.A.Gdyniapomorskie3315Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA93,15% 17 490 529,17 (wartość nominalna) wniesienie
29.04.201029.04.2010Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.Jaworznośląskie7022Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA19,13% 110 000,000 (wartość nominalna) wniesienie
29.04.201029.04.2010Kombinat "PZL - Hydral" S.A.Wrocławdolnośląskie3030Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA1,88% 383 990,00 (wartość nominalna) wniesienie
29.04.201029.04.2010"Radmor" S.A.Gdyniapomorskie2630Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA0,66% 32 830,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.04.201030.04.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,10% 20 988 185,43 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.05.20104.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,06% 12 938 952,45 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
5.05.20105.05.2010Skórimpex Towarzystwo Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.Łódźłódzkie1520Jerzy Kopczyński, Maciej Stalmaszczyk, Zbigniew Pander, Ireneusz MintusPOLSKA7,20% 25 200,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
5.05.20105.05.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.Łukówlubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu ŁukowskiegoPOLSKA100,00% 2 620 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
5.05.20105.05.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.Racibórzśląskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu RaciborskiegoPOLSKA100,00%2 200 000 (wartość nominalna)nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
11.05.201011.05.2010Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka AkcyjnaWarszawamazowieckie6512Podmiot Grupowy5,00% 1 349 254 687,50 zł zgoda Rady Ministrów
12.05.201012.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,04% 9 111 177,50 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.05.201013.05.2010Przedsiębiorstwo Komunkiacji Samochodowej w Oławie S.A.Oławadolnośląskie4520nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu OławskiegoPOLSKA100,00% 6 400 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
13.05.201013.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,05% 11 029 704,49 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.05.201014.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 571 885,60 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
17.05.201017.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 4 826 350,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
18.05.201018.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,05% 9 977 786,92 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
19.05.201019.05.2010Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o.Wadowicemałopolskie4211Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A.POLSKA85,00% 13 000 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
25.05.201025.05.2010Fabryka Mebli Okrętowych "FAMOS" Sp. z o.o.Starogard Gdańskipomorskie3011Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A.POLSKA0,12% 53 049,84 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
27.05.201027.05.2010Fabryka Osłonek Białkowych "FABIOS" S.A.Białkamałopolskie2221Stalprodukt - Profil S.A.POLSKA85,00% 79 900 000,00 zł przetarg publiczny
27.05.201027.05.2010Grupa "Silikaty" Sp. z o.o.Grabowo k/Ostrołękimazowieckie2361Tadeusz KłosPOLSKA10,57% 5 787 860,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
27.05.201027.05.2010Przedsiębiorstwo Konserwcji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.Szczecinzachodniopomorskie4291Przedsiębiorstwo Konserwcji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.POLSKA34,01% 317 240,00 zł przetarg publiczny
27.05.201027.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,08% 17 734 842,28 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.05.201028.05.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 491 217,93 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.06.20108.06.2010Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie Sp. z o.o.Ostródawarmińsko - mazurskie2511Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 935 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A.Warszawamazowieckie7020Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA90,00% 8 100 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010ADEXTRA S.A.Piasecznomazowieckie6820Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 12 750 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "PEKTOWIN" S.A.Jasłopodkarpackie1032Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA100,00% 36 291 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.Szczecinzachodniopomorskie3315Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 26 350 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010Miastoprojekt - Poznań Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie1711Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 1 700 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
8.06.20108.06.2010Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.Radommazowieckie4520Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA100,00%3 651 300 (wartość nominalna)wniesienie
8.06.20108.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 78 600,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.06.20109.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 3 610 675,52 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.06.201010.06.2010PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.Bydgoszczkujawsko-pomorskie3530PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA0,32% 959 013,36 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
10.06.201010.06.2010PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.Gorzów Wielkopolskilubuskie3511PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA5,92% 10 585 157,37 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
11.06.201011.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,11% 23 578 528,91 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.06.201011.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,37% 78 000 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.06.201011.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,12% 24 139 574,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.06.201014.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,12% 25 347 375,25 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.06.201014.06.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,60% 124 800 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.06.201016.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.Stalowa Wolapodkarpackie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa PodkarpackiegoPOLSKA100,00% 5 570 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.06.201017.06.2010Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Czeremchapodlaskie1610Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 8 762 820,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
17.06.201017.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.Strzelce Opolskieopolskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu StrzeleckiegoPOLSKA100,00% 3 320 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.06.201017.06.2010Stadnina Koni "Strzegom" Sp. z o.o.Strzegomdolnośląskie6820Granlux Sp. z o.o.POLSKA100,00% 7 210 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
17.06.201017.06.2010"MARMUR" Sławniowice Sp. z o.o.Sławniowiceopolskie811Osoba fizycznaPOLSKA85,00% 2 261 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
17.06.201017.06.2010Instytut Turystyki Sp. z o.o.Warszawamazowieckie7320"Pańska Centrum" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 4 675 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
21.06.20105.07.2010Kappa S.A.Warszawamazowieckie64.2Kappa S.A.POLSKA32,89% 79 500 641,00 zł realizacja umowy pomiędzy Eureko B.V. a Skarbem Państwa
22.06.201022.06.2010Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BALTONA" S.A.Warszawamazowieckie4711Culex Sp. z o.o.POLSKA26,83% 6 164 730,00 zł przetarg publiczny
23.06.201023.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.Nysaopolskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu NyskiegoPOLSKA100,00% 2 580 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie Sp. z o.o.Kutnołódzkie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu KutnowskiegoPOLSKA100,00% 1 700 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.Ciechanówmazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 14 109 830,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.Mińsk Mazowieckimazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 7 554 975,61 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.Mławamazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 23 666 040,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.Ostrołękamazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 14 026 385,50 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.Płockmazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 9 859 728,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.06.201024.06.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.Przasnyszmazowieckie4939Mobilis Sp. z o.o.POLSKA85,00% 7 971 300,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
29.06.201029.06.2010Stora Enso Poland S.A.Ostrołękamazowieckie1712Stora Enso Poland S.A.POLSKA0,12% 1 203 156,64 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
29.06.201029.06.2010F.S.O. Remor S.A.Rzeczzachodniopomorskie3511Jaroma S.A.POLSKA38,15% 2 253 207,01 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
30.06.201030.06.2010"Polmo Gniezno" Sp. z o.o.Gnieznowielkopolskie4730"Polmo Gniezno" Sp. z o.o.POLSKA26,60% 850 132,00 zł zgoda Rady Ministrów
30.06.201030.06.2010Inter-Vis Sp. z o.o.Warszawamazowieckie4690Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA53,90% 1 886 500,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.06.201030.06.2010Gdańskie Zakłady Elektroniczne "Unimor" S.A.Gdańskpomorskie3230Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA61,56% 905 346,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.06.201030.06.2010Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A.Brzozówpodkarpackie2524Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 6 205 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.06.201030.06.2010Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. Kłodawawielkopolskie1440Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 25 500 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.06.201030.06.2010Tauron Polska Energia S.A.Katowiceśląskie4010Podmiot Grupowy51,66% 3 984 728 012,57 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym wraz z opcją stabilizacyjną
1.07.20101.07.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.Turekwielkopolskie4931nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej TurekPOLSKA100,00% 2 800 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
1.07.20101.07.2010Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Rybnik Sp. z o.o.Rybnikśląskie4523GPW Inwestycje Sp. z o.o.POLSKA85,00% 4 526 281,88 zł aukcja ogłoszona publicznie
7.07.20107.07.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.Jarosławpodkarpackie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu JarosławskiegoPOLSKA100,00% 4 700 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
14.07.201014.07.2010"SUPON" - Łódź Sp. z o.o.Łódźłódzkie5142Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "SUPON" S.A.POLSKA85,00% 410 550,00 zł przetarg publiczny
14.07.201014.07.2010Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach S.A.Kielceświętokrzyskie1412Kopalnia Granitu Kamienna Góra Sp. z o.o.POLSKA85,00% 18 560 617,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
15.07.201015.07.2010Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A.Śremwielkopolskie2751Odlewnia Żeliwa 'Śrem S.A.POLSKA12,09% 6 002 763,48 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
16.07.201016.07.2010Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A.Brzegopolskie3110Interelektra Holding S.A.POLSKA4,35% 692 250,00 zł przymusowy wykup akcji
20.07.201020.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 35 458,41 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
20.07.201020.07.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.Kaliszwielkopolskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta KaliszPOLSKA100,00% 4 360 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
21.07.201021.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 4 043 463,69 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
22.07.201022.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,15% 30 056 492,12 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
23.07.201023.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,00% 676 517,54 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.07.201026.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,45% 92 460 000,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.07.201026.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,03% 7 010 043,03 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
26.07.201026.07.2010MERAZET S.A.Poznańwielkopolskie5170"Forcom" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 15 486 362,50 zł przetarg publiczny
26.07.201026.07.2010Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A.Warszawamazowieckie2861Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A.POLSKA0,51% 1 522,14 zł przymusowy wykup akcji
27.07.201027.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,03% 5 186 936,60 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.07.201028.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,11% 22 716 506,42 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.07.201028.07.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.Słupskpomorskie4939Związek Celowy Powiatów Lęborskiego i SłupskiegoPOLSKA100,00% 3 300 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
28.07.201028.07.2010PMB S.A.Białystokpodlaskie1511Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o.POLSKA0,04% 12 318,37 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
29.07.201029.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,15% 31 380 988,64 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.07.201029.07.2010Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "METALZBYT" Sp. z o.o.Będzinśląskie5154Complex S.A.POLSKA85,00% 2 196 400,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
30.07.201030.07.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,15% 31 507 898,06 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
2.08.20102.08.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,02% 3 910 828,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.08.20104.08.2010Dalkia Łódź S.A.Łódźłódzkie4010Dalkia Polska S.A.POLSKA0,43% 5 851 251,80 zł realizacja zapisów umowy
5.08.20105.08.2010Telekomunikacja Polska S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,10% 22 349 028,53 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.08.201011.08.2010Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.Krakówmałopolskie7310"INVESTGAS" S.A.POLSKA85,00% 12 000 300,00 zł przetarg publiczny
11.08.201011.08.2010Poznańskie Zakłady Ortopedyczne Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie3310Poznańska Wyższa Szkoła BiznesuPOLSKA85,00% 9 022 256,36 zł aukcja ogłoszona publicznie
18.08.201018.08.2010Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi "Polmozbyt Jelcz" S.A.Jelczdolnośląskie5030Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 12 325 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
18.08.201018.08.2010FS Holding S.A.Lublinlubelskie2010Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 46 750 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
18.08.201018.08.2010Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniapomorskie6111Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA21,09% 5 610 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
19.08.201019.08.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecdolnośląskie6021nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu BolesławieckiegoPOLSKA100,00% 5 500 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
19.08.201019.08.2010Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.Tychyśląskie4100nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy TychyPOLSKA0,04% 26 060,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
19.08.201019.08.2010Fabryka Łączników Radom S.A.Radommazowieckie2751FERRO MASZ INVEST Sp. z o.o.POLSKA85,00% 1 428 000,00 zł przetarg publiczny
19.08.201013.09.2010Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.Łódźłódzkie3310Famed - Nowe Technologie S.A.POLSKA91,16% 4 325 750,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
23.08.201023.08.2010Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.Białystokpodlaskie7420"Prometeon" Marcin KlimaszewskiPOLSKA85,00% 5 400 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
31.08.201031.08.2010Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.Gliwiceśląskie2873Janusz WójcikPOLSKA85,00% 31 416 000,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
31.08.201031.08.2010Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A.Ustrońśląskie8511American Heart of Poland Sp. z o.o.POLSKA90,78% 90 505 870,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
31.08.201031.08.2010"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.Inowrocławkujawsko-pomorskie8511Tadeusz Chęsy - Zakład Polografinczo-Wydawniczy "POZKAL" POLSKA92,42% 20 527 128,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
1.09.20101.09.2010Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.Olkuszmałopolskie4523Boloil S.A.POLSKA85,00% 7 700 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
2.09.20102.09.2010Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o.Sokołowowielkopolskie0130Rajmund GąsiorekPOLSKA100,00% 20 046 480,00 zł przetarg publiczny
2.09.20102.09.2010Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie7219Warsaw Eguity Investments Sp. z o.o.POLSKA85,00% 7 126 400,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
7.09.20107.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,04% 937 580,50 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.09.20108.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,02% 563 146,50 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.09.20109.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,06% 2 749 268,50 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.09.201010.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,08% 2 013 502,65 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.09.201013.09.2010Transbud Gdańsk S.A.Gdańskpomorskie6025Zdzisław GdaniecPOLSKA41,65% 4 561 766,44 zł negocjacje ogłoszone publicznie
13.09.201013.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,11% 3 310 047,70 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
14.09.201014.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,05% 1 266 569,45 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
15.09.201015.09.2010Centrozap Finanse Sp. z o.o.Katowiceśląskie6499Centrozap S.A.POLSKA0,10% 9 199,36 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
15.09.201015.09.2010Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych S.A.Rzeszówpodkarpackie6473Osoba fizycznaPOLSKA1,28% 666 944,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
15.09.201015.09.2010Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "Trybunalskie" S.A.Piotrków Trybunalskiłódzkie5511AGRO-JUMAL Sp. z o.o.POLSKA55,46% 5 031 990,65 zł aukcja ogłoszona publicznie
15.09.201015.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,02% 662 202,80 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.09.201016.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,02% 390 648,60 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.09.201020.09.2010RUCH S.A.Warszawamazowieckie5170Lurena Investments B.V.HOLANDIA56,84% 357 787 231,30 zł odpowiedź na wezwanie
17.09.201017.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,18% 5 313 269,45 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
20.09.201020.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,11% 3 033 551,30 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
21.09.201021.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,16% 4 528 059,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
22.09.201022.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,05% 1 512 090,80 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
23.09.201023.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,18% 4 933 712,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
24.09.201024.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,17% 4 751 911,80 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
27.09.201027.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,18% 5 415 473,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.09.201028.09.2010Siarkopol Gdańsk S.A.Gdańskpomorskie6311PERN "Przyjaźń" S.A.POLSKA85,00% 10 625 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
28.09.201028.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,07% 1 912 978,35 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
29.09.201029.09.2010VOX-ACTIVE Sp. z o.o.Janikowo k/Poznaniawielkopolskie7020Składy VOX Sp. z o.o.POLSKA41,65% 1 829 360,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
29.09.201029.09.2010Ośrodek Hodowli Zarodowej Kłanino Sp. z o.o.Kłaninozachodniopomorskie0121POLDANOR S.A.POLSKA100,00% 1 320 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
29.09.201029.09.2010Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.Bydgoszczkujawsko-pomorskie4030Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.POLSKA33,33% 61 037,26 zł zgoda Rady Ministrów
29.09.201029.09.2010Bumar Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawamazowieckie2952Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA57,13% 25 963 690,00 (wartość nominalna) wniesienie
29.09.201029.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,10% 2 991 857,85 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
30.09.201030.09.2010Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.Miasteczko Śląskieśląskie2443Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" S.A.POLSKA85,00% 67 150 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
30.09.201030.09.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,21% 5 892 250,05 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
1.10.20101.10.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,18% 5 623 906,10 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.10.20104.10.2010BSP S.A.Łódźłódzkie5010Roman BierzgalskiPOLSKA41,65% 1 624 598,49 zł aukcja ogłoszona publicznie
4.10.20104.10.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,11% 3 296 693,85 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.10.20104.10.2010Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.Dąbrowa Górniczaśląskie2851Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.POLSKA43,31% 11 520 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
5.10.20105.10.2010Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.Bogdankalubelskie1010Podmiot Grupowy0,05% 1 444 675,70 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
5.10.20105.10.2010Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.Wrocławdolnośląskie7111Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 698 649,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
6.10.20106.10.2010Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agrosped Sp. z o.o.Zebrzydowiceśląskie5229Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 2 040 000,00 (wartość nominalna) wniesienie
6.10.20106.10.2010Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo S.A.Brodnicakujawsko-pomorskie2932Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA85,00% 19 224 450,00 (wartość nominalna) wniesienie
6.10.20106.10.2010Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A.Zielona Góralubuskie3614Zyprych Sp. z o.o.POLSKA3,76% 4 012,78 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
8.10.20108.10.2010PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawamazowieckie3514Podmiot Grupowy10,00% 3 982 631 409,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
11.10.201011.10.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,07% 48 100,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
13.10.201013.10.2010PMB S.A.Białystokpodlaskie1511LS INVESTPOLSKA0,98% 250 567,75 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
13.10.201013.10.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.Poznańwielkopolskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta PoznańPOLSKA100,00% 10 000 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
13.10.201013.10.2010Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.Poznańwielkopolskie5811Osoba fizycznaPOLSKA67,95% 1 152 100,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
13.10.201013.10.2010Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.Białystokpodlaskie4222Elektrownia Chorzów S.A.POLSKA85,00% 7 813 540,00 zł przetarg publiczny
14.10.201014.10.2010Giełda Papierów Wartościowych S.A.Warszawamazowieckie6611Podmiot Grupowy63,82% 1 208 072 503,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym wraz z opcją stabilizacyjną
19.10.201019.10.2010Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.Kaliszwielkopolskie2221Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej PolskiejPOLSKA85,00% 3 563 200,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
20.10.201020.10.2010Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.Polanica Zdrójdolnośląskie8610KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychPOLSKA90,09% 138 227 030,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
21.10.201021.10.2010Południowy Koncern Energetyczny S.A.Katowiceśląskie3511Tauron Polska Energia S.A.POLSKA14,45% 225 287 900,00 (wartość nominalna) wniesienie
21.10.20102.11.2010Elektrownia Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolapodkarpackie3511Tauron Polska Energia S.A.POLSKA14,73% 33 876 360,00 (wartość nominalna) wniesienie
21.10.20102.11.2010EnergiaPro S.A.Wrocławdolnośląskie3513Tauron Polska Energia S.A.POLSKA13,76% 11 317 977,98 (wartość nominalna) wniesienie
21.10.20102.11.2010Enion S.A.Krakówmałopolskie3513Tauron Polska Energia S.A.POLSKA14,65% 37 067 253,06 (wartość nominalna) wniesienie
27.10.201027.10.2010Agroma Kielce S.A.Kielceświętokrzyskie4661"AGRO-JUMAL" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 12 044 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
27.10.201014.04.2011Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.Kielceświętokrzyskie0811Surowce Skalne Wschód Sp. z o.o.Polska85,00% 108 028 302,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
28.10.201028.10.2010Centrozap S.A.Katowiceśląskie4673Podmiot Grupowy0,02% 19 322,21 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
28.10.201028.10.2010SUPON Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie4690Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "SUPON" S.A.POLSKA85,00% 248 225,50 zł przetarg publiczny
3.11.20103.11.2010Elektrownia "RYBNIK" S.A.Rybnikśląskie3511EDF InternationalFRANCJA0,00%24,14realizacja zapisów umowy
3.11.20103.11.2010Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA S.A.Helpomorskie5222nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta HelPOLSKA100,00% 42 000 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
4.11.20104.11.2010Centrozap S.A.Katowiceśląskie4673Podmiot Grupowy0,30% 352 005,10 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.11.20104.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,08% 33 385,32 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
4.11.20104.11.2010Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN w Dywitach Sp. z o.o.Dywitywarmińsko - mazurskie4221Konsorcjum: Bujalski Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Dywitach Sp. z o.o.POLSKA85,00% 2 641 800,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
5.11.20105.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,07% 47 643,10 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
8.11.20108.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,01% 29 542,05 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.11.20109.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,07% 1 420,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
9.11.20109.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,05% 46 445,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
10.11.201022.12.2010Remag S.A.Katowiceśląskie2892TDJ S.A.POLSKA85,00% 183 027 100,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
12.11.201012.11.2010JAGO S.A.Krzeszowicemałopolskie4631Podmiot Grupowy0,06% 47 260,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.11.201016.11.2010BBI Capital NFI S.A.Warszawamazowieckie6420Podmiot Grupowy0,01% 10 343,16 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
16.11.201016.11.2010Cerg Sp. z o.o.Gliwiceśląskie2332CRH Klinkier Sp. z o.o.POLSKA27,58% 8 334 900,00 zł przetarg publiczny
16.11.201016.11.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białej Podlaskiej S.ABiała Podlaskalubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa LubelskiegoPOLSKA100,00% 3 500 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.11.201016.11.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o.Biłgorajlubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa LubelskiegoPOLSKA100,00% 1 600 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.11.201016.11.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Miedzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.Międzyrzec Podlaskilubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa LubelskiegoPOLSKA100,00% 2 000 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
16.11.201016.11.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o.Zamośćlubelskie4939nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa LubelskiegoPOLSKA100,00% 2 827 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
17.11.201017.11.2010Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.Pludryopolskie1610Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 5 918 550,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
17.11.201017.11.2010SUPON Sp. z o.o.Białystokpodlaskie2599Konsorcjum Inwestycyjne Sp. z o.o.POLSKA85,00% 10 960 000,00 zł przetarg publiczny
17.11.201017.11.2010Truck Center Nowiny Sp. z o.o.Sitkówka Nowinyświętokrzyskie4941Osoba fizycznaPOLSKA37,78% 159 795,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
22.11.201022.11.2010Uzdrowisko Połczyn S.A.Połczyn Zdrójzachodniopomorskie8610KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychPOLSKA85,00% 26 426 252,71 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.11.201024.11.2010Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.Białystokpodlaskie6820PUHIT S.A.POLSKA85,00% 15 102 800,00 zł przetarg publiczny
24.11.20103.01.2011Elektrociepłownia Zabrze S.A.Zabrześląskie3530Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.Polska85,00% 43 000 650,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
24.11.20103.01.2011Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.Bytomśląskie3530Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.Polska85,00% 38 999 751,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
29.11.201029.11.2010Grupa EFI S.A.Krakówmałopolskie7010Osoba fizycznaPOLSKA0,94% 1 903 675,27 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
30.11.201030.11.2010Uzdrowisko Wieniec S.A.Wieniec Zdrójkujawsko-pomorskie8610Osoba fizycznaPOLSKA93,00% 12 167 680,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
30.11.201022.12.2010Strzegomskie Zakłady Mechaniczne "ZREMB" S.A.Strzegomdolnośląskie2892"Zremb Strzegom" Akcjonariat Pracowniczy Sp. z o.o.POLSKA85,00% 14 229 000,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
2.12.20102.12.2010Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.Katowiceśląskie3530Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.POLSKA0,17% 303 084,42 zł przymusowy wykup akcji
7.12.20107.12.2010Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.Jastrzębie Zdrójśląskie3700Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.POLSKA90,59% 49 009 771,47 zł negocjacje ogłoszone publicznie
8.12.20108.12.2010Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usługowe JAGROL Sp. z o.o.Pierzchnowielkopolskie0150Top Farms Sp. z o.o.POLSKA100,00% 17 050 083,78 zł przetarg publiczny
8.12.20108.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.Brodnicakujawsko-pomorskie4939Województwo Kujawsko - PomorskiePOLSKA100,00% 3 300 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
8.12.20108.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu S.A.Inowrocławkujawsko-pomorskie4939Województwo Kujawsko - PomorskiePOLSKA100,00% 4 000 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
8.12.20108.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie Sp. z o.o.Lipnokujawsko-pomorskie4939Województwo Kujawsko - PomorskiePOLSKA100,00% 3 100 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
8.12.20108.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku Sp. z o.o.Włocławekkujawsko-pomorskie4939Województwo Kujawsko - PomorskiePOLSKA100,00% 4 479 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
15.12.201015.12.2010Polski Holding Farmaceutyczny S.A.Warszawamazowieckie7010Polski Holding Farmaceutyczny S.A.POLSKA26,90% 248 795 512,10 zł nabycie akcji/udziałów własnych w celu umorzenia
16.12.201016.12.2010Kopalnia i Prażalania Dolomitu "Żelatowa" S.A.Chrzanówmałopolskie0811Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Włodzimierz" S.A.POLSKA85,00% 22 108 500,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
16.12.201016.12.2010Polanex Sp. z o.oGnieznowielkopolskie1413Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA100,00% 2 460 750,00 (wartość nominalna) wniesienie
16.12.201016.12.2010Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Kalisz” S.AKaliszwielkopolskie3030Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.POLSKA100,00% 24 739 060,00 (wartość nominalna) wniesienie
20.12.201020.12.2010Scrapena S.A.Herbyśląskie3832CMC Centrozłom Sp. z o.o.POLSKA41,72% 10 512 667,08 zł aukcja ogłoszona publicznie
21.12.201021.12.2010Elektrownia Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolapodkarpackie3511Tauron Polska Energia S.A.POLSKA0,01% 67 174,02 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.12.201021.12.2010EnergiaPro S.A.Wrocławdolnośląskie3513Tauron Polska Energia S.A.POLSKA0,00% 99 394,58 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.12.201021.12.2010Enion S.A.Krakówmałopolskie3513Tauron Polska Energia S.A.POLSKA0,00% 45 065,79 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.12.201021.12.2010Fabryka Sklejka - Pisz S.A.Piszwarmińsko - mazurskie1621Paged S.A.POLSKA85,00% 65 100 000,00 zł przetarg publiczny
21.12.201021.12.2010Południowy Koncern Energetyczny S.A.Katowiceśląskie3511Tauron Polska Energia S.A.POLSKA0,01% 496 886,40 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.12.201021.12.2010Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "Obram" Sp. z o.o.Olsztynwarmińsko - mazurskie2893Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "Obram" Sp. z o.o.POLSKA3,39% 769 197,00 zł przymusowy wykup akcji
21.12.201021.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o.Gostyninmazowieckie4939Powiat GostynińskiPOLSKA100,00% 1 400 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
21.12.201021.12.2010Sjenit S.A.Niemczadolnośląskie0811Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacjiPOLSKA12,21% 1 695 087,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
21.12.201021.12.2010Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.Katowiceśląskie4211Elektrownia ChorzówPOLSKA85,00% 22 600 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
22.12.201022.12.2010Elektrociepłownia Tychy S.A.Tychyśląskie3530Elektrociepłownia Tychy S.A.POLSKA0,13% 37 519,16 zł przymusowy wykup akcji
22.12.201022.12.2010Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.Białystokpodlaskie1061Aggrocentrum Sp. z o.o.POLSKA4,39% 826 874,52 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
22.12.201022.12.2010Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Białystok" S.A.Białystokpodlaskie4211Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.POLSKA30,52% 1 451 800,00 zł przetarg publiczny
22.12.201022.12.2010Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.Jelenia Góradolnośląskie8610KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychPOLSKA89,71% 29 315 385,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
22.12.201022.12.2010Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o.Parczewlubelskie1084APIS-VITA druźba za proizvodnija d.o.o.SŁOWENIA85,00% 2 224 551,32 zł przetarg publiczny
23.12.201023.12.2010Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o.Stary Jaworówdolnośląskie01112B Efficient Sp. z o.o.POLSKA100,00% 19 523 332,40 zł przetarg publiczny
28.12.201028.12.2010Huta Łabędy S.A.Gliwiceśląskie2511Kompania Węglowa S.A.POLSKA93,33% 90 894 400,00 (wartość nominalna) wniesienie
28.12.201028.12.2010Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.Brzeszczemałopolskie3530Kompania Węglowa S.A.POLSKA100,00% 69 362 400,00 (wartość nominalna) wniesienie
28.12.201028.12.2010OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.Olsztynwarmińsko - mazurskie1812Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KOMPAP" S.A.POLSKA85,00% 16 825 750,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
28.12.201028.12.2010PGE Dystrybucja S.A.Lublinlubelskie3513PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA1,47% 199 330 569,20 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
28.12.201028.12.2010PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Bełchatówłódzkie3511PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA10,69% 1 457 056 314,54 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
28.12.201028.12.2010PGE Obrót S.A.Rzeszówpodkarpackie3514PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.POLSKA13,87% 1 442 000 330,65 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
29.12.201029.12.2010ABEX Sp. z o.o. - nie prowadzi działalnościŁódźłódzkiebrak agregatuTEKKA Sp. z o.o.POLSKA46,00% 46,00 zł zgoda Rady Ministrów
29.12.201029.12.2010Przesiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM - Łódź Sp. z o.oŁódźłódzkie4773Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.POLSKA0,27% 88 100,00 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
30.12.201030.12.2010Anwil S.A.Włocławekkujawsko-pomorskie2016Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.POLSKA5,56% 81 005 896,11 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
30.12.201030.12.2010Kozielska Fabryka Maszyn KOFAMA Sp. z o.o.Kędzierzyn Koźleopolskie2829AK Inwestor Sp. z o.o.POLSKA93,84% 6 012 690,00 zł przetarg publiczny
30.12.201030.12.2010Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o.Żywiecśląskie4939Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.POLSKA40,26% 1 891 080,00 zł realizacja zapisów umowy
30.12.201030.12.2010Rafineria Trzebinia S.A.Trzebiniamałopolskie1920Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.POLSKA9,19% 34 920 978,68 zł aukcja ogłoszona publicznie
30.12.201030.12.2010Wytwórnia Uszczelek „Morpak” Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2932Auto-Land Sp. z o.o.POLSKA18,89% 3 614 345,35 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
5.01.20115.01.2011Zakłady Tkanin Technicznych "Bonitex" S.A.Bolesławiecdolnośląskie1320POL-MEG Małgorzata ZiembaPOLSKA18,26% 827 524,86 zł aukcja ogłoszona publicznie
13.01.201113.01.2011BUDROL-PROJEKT Katowice Sp. z o.o.Katowiceśląskie7112Marek BłaszczykPOLSKA85,00% 5 225 000,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
25.01.201125.01.2011Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o.Kalinowałódzkie4623Agrosad J. Wróbel, R. Wróbel Spółka jawnaPOLSKA100,00% 8 728 500,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
26.01.201126.01.2011Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o.Lublinlubelskie7112Geokart-International Sp. z o.o.POLSKA85,00% 2 856 000,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
27.01.201127.01.2011Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp. z o.o.Gliwiceśląskie4211Mirosław KalickiPOLSKA85,00% 3 328 770,00 zł przetarg publiczny
2.02.20112.02.2011Nitroerg S.A.Bieruńśląskie2051KGHM Polska Miedź S.A.POLSKA85,00% 120 051 912,40 zł aukcja ogłoszona publicznie
3.02.20113.02.2011Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.Lublinlubelskie1200BiosyntecFRANCJA70,00% 31 856 664,00 zł przetarg publiczny
15.02.201115.02.2011Gryfskand Sp. z o.o.Gryfinozachodniopomorskie2014Dariusz MakowieckiPOLSKA0,19% 105 114,24 zł realizacja prawa pierwszeństwa/zgoda Rady Ministrów
15.02.201115.02.2011Gryfskand Sp. z o.o.Gryfinozachodniopomorskie2014Jan GruvstadSZWECJA1,93% 1 051 142,40 zł realizacja prawa pierwszeństwa/zgoda Rady Ministrów
15.02.201115.02.2011Gryfskand Sp. z o.o.Gryfinozachodniopomorskie2014Handelsaktiebolaget SkandivarorSZWECJA12,07% 6 569 640,00 zł realizacja prawa pierwszeństwa/zgoda Rady Ministrów
17.02.201117.02.2011Fabryka Wentylatorów "Owent" Sp. z o.o.Olkuszmałopolskie2825Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych "Konwektor" Sp. z o.o.POLSKA85,00% 10 005 435,00 zł przetarg publiczny
17.02.201117.02.2011Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA S.A.Wadowicemałopolskie4724Skawa-Bis Sp. z o.o.POLSKA31,18% 8 000 000,00 zł zgoda Rady Ministrów
17.02.201117.02.2011Morpak Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2932Janina KwiatkowskaPOLSKA0,002% 291,55 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
22.02.201122.02.2011Sudzucker Polska S.A.Wrocławdolnośląskie1081Krajowa Spółka Cukrowa S.A.POLSKA0,77% 1 529 784,00 (wartość nominalna) wniesienie
23.02.201123.02.2011Morpak Sp. z o.o.Gdańskpomorskie2932Auto-Land Sp. z o.o.POLSKA0,01% 2 040,85 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
24.02.201124.02.2011Huta "Łaziska" S.A.Łaziska Górneśląskie2410Radosław MiśkiewiczPOLSKA10,20% 17 844,95 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
9.03.20119.03.2011PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.Krakówmałopolskie2120Ratiopharm Polska Sp. z o.o.POLSKA3,09% 16 594 808,55 zł tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
9.03.20119.03.2011Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.Radzyń Podlaskilubelskie4931Miasto Radzyń PodlaskiPOLSKA100,00% 2 400 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
9.03.20119.03.2011Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.Dąbrowa Tarnowskamałopolskie3600Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji utworzony przez gminy: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i ŻabnoPOLSKA100,00% 7 500 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
18.03.201118.03.2011Bezalin S.A.Bielsko-Białaśląskie4690Grzegorz ŁaszkiewiczPOLSKA85,00% 17 051 000,00 zł przetarg publiczny
22.03.201123.03.2011Tauron Polska Energia S.A.Katowiceśląskie7010Podmiot Grupowy11,90% 1 282 139 700,00 zł sprzedaż akcji na rynku regulowanym
24.03.201124.03.2011Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.Pszczynaśląskie4939Marian CzesakPOLSKA21,46% 519 700,01 zł realizacja zapisów umowy
24.03.201124.03.2011Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o.Starzawapodkarpackie0322Michał OstafińskiPOLSKA100,00% 3 105 521,01 zł przetarg publiczny
24.03.201124.03.2011Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.Warszawamazowieckie6419Centrum Technologii Informatycznych IT Card S.A.POLSKA1,58% 8 418 240,00 zł przetarg publiczny
24.03.201124.03.2011Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej Sokołów Podlaski w Sokołowie Podlaskim S.A.Sokołów Podlaskimazowieckie4939Powiat SokołowskiPOLSKA100,00% 3 017 000,00 (wartość nominalna) nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
31.03.201131.03.2011SPOMASZ Bełżyce S.A.Bełżycelubelskie2924Podmiot Grupowy10,85% 729 937,37 zł art. 50 w związku z art. 49 u.o.k.i.p.
31.03.201131.03.2011Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o.Bogusławicełódzkie0143Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o.POLSKA100,00% 2 376 588,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
4.04.20114.04.2011Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w KatowicachKatowiceśląskie4932GC Investment S.A.POLSKA85,00% 3 534 300,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
6.04.20116.04.2011Veolia Transport Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie4939Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,0071% 9 294,75 zł realizacja zapisów umowy
6.04.20116.04.2011Veolia Transport Sp. z o.o.Toruńkujawsko-pomorskie4939Veolia Transport Polska Sp. z o.o.POLSKA0,0073% 10 256,40 zł realizacja zapisów umowy
11.04.201111.04.2011Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.Lesznowielkopolskie4211Strabag Sp. z o.o.POLSKA36,30% 10 834 372,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
14.04.201123.05.2011Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.Jasłopodkarpackie2223Zakłady LENTEX S.A.POLSKA85,00% 115 266 800,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
19.04.201119.04.2011Białostockie Zakłady Graficzne S.A.Białystokpodlaskie1812OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.POLSKA85,00% 6 672 500,00 zł negocjacje ogłoszone publicznie
20.04.201120.04.2011CALFROST Sp. z o.o.Kaliszwielkopolskie1039"Nordis" Chłodnie Polskie Sp. z o.o.POLSKA19,34% 665 000,00 zł realizacja prawa pierwszeństwa/zgoda Rady Ministrów
20.04.201120.04.2011NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.Wałbrzychdolnośląskie1039"Nordis" Chłodnie Polskie Sp. z o.o.POLSKA22,76% 668 800,00 zł przetarg publiczny
20.04.201120.04.2011Rafineria Nafty Jedlicze S.A.Jedliczepodkarpackie1920Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.POLSKA10,01% 11 027 720,00 zł aukcja ogłoszona publicznie
27.04.2011