prawnik zadłużenie

Aktualizowano:

Państwo polskie rękoma polityków (którzy wszyscy jak jeden mąż chcą twojego dobra i tworzą dla ciebie “dobre prawo”), pożycza pieniądze od prywatnych banków i nie tylko, ale spłacają je z odsetkami wszyscy obywatele. Banki  za tę szczodrość cieszą się specjalnym statusem i traktowaniem (nie we wszystkich krajach na świecie tak jest – patrz brak lichwy). Banki są określane płucami a nawet sercem gospodarki wolnorynkowej.

A co się dzieje, kiedy jednostkowy obywatel pożycza pieniądze? Czy ma on pomoc Państwa w ramach reguły wzajemności i może liczyć, że państwo mu pomoże, kiedy on wpadnie w tarapaty z ich spłatą? Jak ta pomoc wygląda w praktyce? Najlepiej nie pożyczać…ale….(wątek na inny artykuł). Na pewno dzięki takim przypadkom, pracę mają: adwokaci, radcowie prawni, sądy, komornicy, policja, windykatorzy, tragarze, MOPSy, psychologowie, medycy, producenci alkoholi, służba więzienna, grabarze.

Dzisiaj pokazał się Raport GUS “Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 r.”
W 2017 r. objęto badaniem 105 podmiotów zajmujących się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2017 r., wyniosła: 

91,6 mld PLN

(kapitalizm obecny w Polsce od 28 lat)

Podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw windykacyjnych

W grupie 105 zbadanych przedsiębiorstw windykacyjnych było 26 spółek akcyjnych, 52 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 27 podmiotów o innych formach prawnych (12 spółek i 15 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne). Wg stanu na koniec 2017 r. w badanych podmiotach działalnością w zakresie windykacji zajmowało się 7 497 osób zatrudnionych głównie na podstawie umów o pracę.

Wśród zbadanych podmiotów, 56 jednostek wskazało windykację jako jedyny zakres swojej działalności, dla 33 podmiotów był to zakres dominujący, a dla 16 firm – zakres uboczny. Wśród przedsiębiorstw deklarujących w 2017 r. jedyny zakres działalności windykacyjnej, było 13 spółek akcyjnych i 31 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 12 podmiotów o innych formach prawnych (5 spółek i 7 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne). Działalność dominującą określiło 10 spółek akcyjnych, 13 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 podmiotów o innych formach prawnych (4 spółki i 6 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne). Uboczny zakres działalności windykacyjnej deklarowały 3 spółki akcyjne, 8 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 5 podmiotów o innych formach prawnych (2 spółki i 2 przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne oraz 1 podmiot o innej formie prawnej).

Do grup kapitałowych należało 20 przedsiębiorstw, w tym jednostek dominujących było 9, jednostek zależnych – 7, a jednostek jednocześnie zależnych i dominujących – 4. Według stanu na koniec 2017 r. przeważającymi udziałowcami w kapitale podstawowym 105 badanych przedsiębiorstw prowadzących działalność windykacyjną były osoby fizyczne – dla 65 podmiotów oraz przedsiębiorstwa prywatne (bez instytucji finansowych) – dla 32 podmiotów. W podziale na kapitał krajowy i zagraniczny: dla 88 podmiotów windykacyjnych przeważającymi udziałowcami byli inwestorzy krajowi, a dla 17 – zagraniczni.

Charakterystyka usług windykacyjnych

Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2017 r. obsługiwały czynne wierzytelności o wartości nominalnej 91,6 mld zł, w których 77,1% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne – 22,9%. Wartość odzyskanych wierzytelności w 2017 r. wyniosła 8,8 mld zł. Odzyskane wierzytelności konsumenckie stanowiły 74,5% tej wartości, a korporacyjne – 25,5%.

Ogółem1 w 2017 r. badane podmioty prowadziły 12,8 mln spraw dotyczących wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym 11,6 mln spraw stanowiły wierzytelności konsumenckie.

1 Dotyczy spraw obsługiwanych w ciągu 2017 r., które wpływały w danym roku i w latach poprzednich, przy czym sprawy powracające do obsługi były liczone oddzielnie.

 

Tablica 1. Działalność badanych przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wierzytelności

Ogółem

konsumenckie

korporacyjne

Liczba spraw przyjętych do obsługi w 2017 r.

8 657 099

964 497

9 621 596

Wartość ogółem wierzytelności przyjętych do obsługi (w tys. zł), w tym:

25 878 665

14 339 757

40 218 422

Wierzytelności przyjęte na zlecenie (inkaso) – w tys. zł

13 903 906

8 848 734

22 752 640

Wierzytelności zakupione – w tys. zł

11 749 759

5 491 023

17 465 782

Wartość odzyskanych w 2017 r. wierzytelności – w tys. zł

6 574 270

2 254 615

8 828 885

Wartość czynnych wierzytelności – stan na koniec 2017 r. – w tys. zł

70 579 324

21 014 434

91 593 758

Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich (wg ich wartości nominalnej) największą grupę stanowiły: banki (63,4%), operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych (12,4%) oraz firmy pożyczkowe (11,4%). Dla wierzytelności korporacyjnych wierzycielami pierwotnymi były głównie banki (70,2%).

Badane firmy windykacyjne nie tworzyły w 2017 r. konsorcjów dla zakupów inwestycji. Działalność za granicą prowadziło w tym okresie 7 podmiotów ze 105 uczestniczących w badaniu.

W ogólnej liczbie spraw przyjętych do obsługi windykacyjnej w 2017 r. wierzytelności konsumenckie stanowiły 90,0%, a korporacyjne – 10,0%. W odniesieniu do wartości nominalnej wszystkich wierzytelności przyjętych do obsługi w 2017 r., wierzytelności konsumenckie stanowiły 64,3%, a korporacyjne – 35,7%.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw windykacyjnych

Do oceny sytuacji finansowej wzięto pod uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości – 75 przedsiębiorstw.

Wartość aktywów ww. 75 podmiotów wzrosła w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 28,5% do poziomu 9,1 mld zł. W 2016 r. było to 7,1 mld zł. Wśród podmiotów prowadzących działalność windykacyjną w jedynym zakresie, wartość ich aktywów na koniec 2017 r. wyniosła 5,9 mld zł, a dla podmiotów o zakresie działalności windykacyjnej dominującym – 3,3 mld zł.

Wybrane pod względem wielkości elementy aktywów 75 podmiotów windykacyjnych w 2017 r. to: aktywa trwałe (7,1 mld zł), w tym inwestycje długoterminowe (6,4 mld zł) oraz aktywa obrotowe (2,0 mld zł).

W 2017 r. zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim wartość kapitału (funduszu) własnego ww. podmiotów – z 2,0 mld zł do 1,1 mld zł, wzrosła wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania – z 5,1 mld zł do 8,0 mld zł, w tym: zobowiązań krótkoterminowych z 1,8 mld zł do 3,7 mld zł, a zobowiązań długoterminowych z 2,8 mld zł do 3,6 mld zł.

Na koniec 2017 r. przychody z całokształtu działalności badanych 75 przedsiębiorstw wyniosły ogółem 3,1 mld zł, a w roku poprzednim – 2,5 mld zł. Wzrosły również w omawianym okresie przychody netto ze sprzedaży z 1,9 mld zł do 2,0 mld zł. Wzrosły koszty działalności operacyjnej podmiotów, w tym zwłaszcza pozostałe koszty operacyjne: 1,0 mld zł wobec 54,6 mln zł w 2016 r. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w tym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność windykacyjną w zakresie jedynym – z 1,2 mld zł do 1,3 mld zł, a w zakresie dominującym – z 0,7 mld zł do poziomu 1,1 mld zł na koniec 2017 r.

Spośród 75 badanych przedsiębiorstw, 50 wypracowało w 2017 r. zysk netto, a dla 25 firm podany rok zakończył się stratą netto.

Tablica 1. Podmioty prowadzące działalność windykacyjną według formy prawnej i zakresu działalności    
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółemDziałalność windykacyjna
JedynaDominującaUboczna
Ogółem liczba podmiotów105563316
Spółka akcyjna2613103
Spółka z o.o.5231138
Spółka jawna3111
Spółka cywilna3111
Spółka komandytowa532
Osoba fizyczna15762
Inna11
Tablica 2. Liczba podmiotów prowadzących działalność windykacyjną według przeważającego udziałowca w kapitale podstawowym    
Stan w dniu 31 XII 2017    
WYSZCZEGÓLNIENIE1OgółemPodmioty krajowePodmioty zagraniczne 
 
Ogółem1058817 
Banki11 
Instytucje finansowe (bez banków)734 
Przedsiębiorstwa prywatne (bez instytucji finansowych)322012 
Przedsiębiorstwa publiczne 
Osoby fizyczne6565 
Inne 
     
1 Deklarowany w badaniu udział wyszczególnionych podmiotów w kapitale podstawowym przedsiębiorstw windykacyjnych większy niż 50%.    
    
Tablica 3. Liczba pracujących zajmujących się działalnością windykacyjną w podmiotach według zakresu prowadzonej działalności
Stan w dniu 31 XII 2017    
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółemDziałalność windykacyjna
JedynaDominującaUboczna
Liczba pracujących osób7 4974 5112 729257
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru6 9034 1422 531230
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innych32918013613
na podstawie ustawy o działalności gospodarczej2651896214
    
Tablica 4. Podmioty prowadzące działalność windykacyjną według wybranych kryteriów 
Stan w dniu 31 XII 2017 
WYSZCZEGÓLNIENIELiczba podmiotów
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność windykacyjną105
jedyny rodzaj działalności56
dominujący rodzaj działalności33
uboczny rodzaj działalności16
Przynależność do grupy przedsiębiorstw20
jednostka dominująca9
jednostka zależna7
jednostka zależna i dominująca4
Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw182
 
Tablica 5. Liczba i wartość nominalna wierzytelności przyjętych do obsługi w 2017 r.      
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółem1Wierzytelności konsumenckie2Wierzytelności korporacyjne3
liczba sprawwartośćliczba sprawwartośćliczba sprawwartość
w tys. złw tys. złw tys. zł
Przyjęte na zlecenie (inkaso)5 173 78822 752 6404 267 00113 903 906906 7878 848 734
w tym:9 7312 051 1315 861342 9873 8701 708 144
zabezpieczone hipotecznie
Zakupione wierzytelności4 447 80817 465 7824 390 09811 974 75957 7105 491 023
w tym: 3 4341 014 2833 246879 736188134 547
zabezpieczone hipotecznie
Suma wierzytelności przyjętych do obsługi w 2017 r.49 621 59640 218 4228 657 09925 878 665964 49714 339 757
       
1 Pojęcie “wierzytelności przyjęte do obsługi” obejmuje wierzytelności przyjęte na zlecenie (inkaso) oraz wierzytelności zakupione – w ciągu 2017 r.
2 Nieuregulowane zobowiązania członków gospodarstw domowych (osób fizycznych), w tym gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów, utrzymujących się z niezarobkowych źródeł.
3 Nieuregulowane zobowiązania przedsiębiorstw dotyczące niepłacenia kontrahentom za zakupione towary, materiały lub wykonane usługi. Do tej kategorii należy zaliczyć także nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa.
4 Liczba i wartość nominalna wierzytelności przyjętych na zlecenie (inkaso) oraz wierzytelności zakupionych – w ciągu 2017 r. (sprawy powracające liczone oddzielnie).
      
Tablica 6. Liczba i wartość nominalna czynnych wierzytelności przyjętych do obsługi      
Stan w dniu 31 XII 2017      
WYSZCZEGÓLNIENIE1OgółemWierzytelności konsumenckieWierzytelności korporacyjne
liczba sprawwartośćliczba sprawwartośćliczba sprawwartość
w tys. złw tys. złw tys. zł
Przyjęte na zlecenie (inkaso)1 703 41911 257 6941 493 9744 640 319209 4456 617 375
w tym: 4 5411 760 974802222 5783 7391 538 396
zabezpieczone hipotecznie
Zakupione wierzytelności11 893 04680 336 06411 749 03665 939 005144 01014 397 059
w tym: 7 9172 443 5257 2341 825 473683618 052
zabezpieczone hipotecznie
Na zlecenie funduszy inwestycyjnych nie znajdujących się w grupie kapitałowej1 434 79317 846 1761 382 08111 934 58552 7125 911 591
w tym: 5 0343 015 0743 7611 550 5511 2731 464 523
zabezpieczone hipotecznie
Suma czynnych wierzytelności przyjętych do obsługi213 596 46591 593 75813 243 01070 579 324353 45521 014 434
       
1 Pojęcie “wierzytelności przyjęte do obsługi” obejmuje wszystkie posiadane w danym dniu wierzytelności przyjęte na zlecenie (inkaso) oraz wierzytelności zakupione (w 2017 r. i w latach poprzednich).
2 Liczba i wartość wszystkich czynnych wierzytelności przyjętych na zlecenie (inkaso) oraz wierzytelności zakupionych (sprawy powracające liczone oddzielnie).
      
Tablica 7. Wartość odzyskanych wierzytelności obsługiwanych w 2017 r.   
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółemWierzytelności konsumenckieWierzytelności korporacyjne
w tys. zł
Przyjęte na zlecenie (inkaso),5 425 8183 314 4942 111 324
w tym: 97 09456 67640 418
zabezpieczone hipotecznie
Zakupione wierzytelności3 403 0673 259 776143 291
w tym: 119 41995 19824 221
zabezpieczone hipotecznie
Suma wartości odzyskanych wierzytelności18 828 8856 574 2702 254 615
    
1 Suma deklarowanej w badaniu wartości odzyskanych wierzytelności przyjętych na zlecenie (inkaso) oraz wierzytelności zakupionych.
   
Tablica 8. Liczba i wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych w 2017 r.      
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółemWierzytelności konsumenckieWierzytelności korporacyjne
liczba sprawwartośćliczba sprawwartośćliczba sprawwartość
w tys. złw tys. złw tys. zł
Własnych funduszy19 656 35480 879 1959 334 78064 304 369321 57416 574 826
Zarządzanych funduszy23 188 54623 929 2662 218 11517 135 931970 4316 793 335
Suma własnych funduszy
i zarządzanych3
12 844 900104 808 46111 552 89581 440 3001 292 00523 368 161
       
1 Fundusze posiadane bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo.      
2 Fundusze niepowiązane osobowo lub kapitałowo.
3 Suma liczby i wartości wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych w 2017 r. (sprawy powracające liczone oddzielnie).
      
Tablica 9. Wybrane pozycje bilansu 75 podmiotów prowadzących działalność windykacyjną      
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółem1Ogółem1Ogółem1Działalność windykacyjna
Jedyny rodzaj działalnościDominujący rodzaj działalności
(75 przedsiębiorstw)(48 przedsiębiorstw)(27 przedsiębiorstw)
201620172016201720162017
w tys. zł
Aktywa trwałe5 553 6447 082 5723 898 7935 014 5921 654 8512 067 980
Wartości niematerialne i prawne84 03390 196####
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:#129 350#87 378#41 972
Środki trwałe#110 178#72 93225 63037 246
Środki trwałe, w budowie4 85418 155####
Należności długoterminowe180 946413 725####
Inwestycje długoterminowe, w tym:4 600 2956 401 6523 055 7934 470 8491 544 5021 930 803
Nieruchomości25 85335 340####
Długoterminowe aktywa finansowe4 474 0776 264 1733 050 7564 458 9421 423 3211 805 231
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe53 67147 64930 05524 16423 61623 485
Aktywa obrotowe1 552 5152 045 452858 999859 776693 5161 185 676
Zapasy5 4895 2963 539#1 950#
Należności krótkoterminowe602 736865 486266 581363 087336 155502 399
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:893 1881 121 835569 655472 881323 533648 954
Krótkoterminowe aktywa finansowe791 327979 198504 646374 894286 681604 304
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe51 10252 83519 22420 16031 87832 675
Należne wpłaty na kapitał podstawowy######
Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM7 106 2599 128 1244 757 7935 874 3692 348 4663 253 755
Kapitał (fundusz) własny2 028 7171 120 3071 135 953#892 764#
Kapitał (fundusz) podstawowy320 587374 514204 998203 162115 589171 352
Kapitał (fundusz) zapasowy1 147 8071 730 543889 006895 906258 801834 637
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny)######
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe136 99886 234129 46271 3387 53614 896
Zysk/strata z lat ubiegłych263 578#####
Zysk/strata netto####274 614#
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego-1 462-1 760####
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 077 5428 007 8173 621 8404 795 1131 455 7023 212 704
Rezerwy na zobowiązania92 460166 49943 17846 22149 282120 278
Zobowiązania długoterminowe2 835 6973 573 9402 161 8582 694 980673 839878 960
Zobowiązania krótkoterminowe1 812 0333 702 2691 226 944#585 089#
Rozliczenia międzyokresowe337 352565 109#438 158#126 951
PASYWA RAZEM7 106 2599 128 1244 757 7935 874 3692 348 4663 253 755
       
1 Dane firm, których działalność windykacyjna miała zakres jedyny lub dominujący.      
      
Tablica 10. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat 75 podmiotów prowadzących działalność windykacyjną      
WYSZCZEGÓLNIENIEOgółem1Działalność windykacyjna
Jedyny rodzaj działalnościDominujący rodzaj działalności
(75 przedsiębiorstw)(48 przedsiębiorstw)(27 przedsiębiorstw)
201620172016201720162017
w tys. zł
Przychody z całokształtu działalności2 455 8833 086 9781 353 3601 956 9121 102 5231 130 066
Przychody netto ze sprzedaży1 911 9742 010 5021 130 1231 062 492781 851948 010
Pozostałe przychody operacyjne37 559#26 084#11 47529 496
Przychody finansowe506 350#197 153#309 197152 560
Koszty z całokształtu działalności2 311 727#1 484 855#826 872#
Koszty działalności operacyjnej1 956 4582 353 1451 213 8761 269 052742 5821 084 093
Pozostałe koszty operacyjne54 6411 019 76146 952#7 689#
Koszty finansowe300 628#224 027168 52276 601#
Zysk brutto/strata brutto142 618#-133 112#275 730#
Zysk netto/strata netto112 560#-162 054#274 614#
       
1 Dane firm, których działalność windykacyjna miała zakres jedyny lub dominujący.      
      

 

 

żródło: Główny Urząd Statystyczny
Długi w Polsce to dobry interes dla prywatnych firm i nie chodzi tym razem o długi państwowe
5 (100%) 2 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)