Aktualizowano:

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Misją Urzędu Zamówień Publicznych jest zapewnienie wykonawcom dostępu do zamówień publicznych na niedyskryminujących zasadach i dbanie o przejrzystość i efektywność procedur. Poprzez kreowanie warunków dla nowoczesnego procesu udzielania zamówień publicznych Urząd wspiera podnoszenie poziomu innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki, a także jej zrównoważonego rozwoju.

 

Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Krajowej Izby Odwoławczej związaną z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych,
  • zapewnia zgodność regulacji polskiego systemu zamówień publicznych z prawem europejskim.

 więcej informacji warto pozyskać ze strony: www.uzp.gov.pl

 

W pażdzierniku 2018 Urząd Zamówień Publicznych  wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki wdrożył miniPortal – system dla zamawiających i wykonawców do elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego.

Za pośrednictwem miniPortalu i dostępnych formularzy będzie można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz komunikować się elektronicznie.

Co to jest miniPortal?
Ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W jakim celu powstał?
– generowanie kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert,
– komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą,
– bezpieczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kto może z niego korzystać?
Każdy Zamawiający posiadający skrzynki instytucji publicznej na ePUAP, ponieważ miniPortal jest rozwiązaniem uniwersalnym i ogólnodostępnym. Dedykowany jest Zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do elektronicznej komunikacji w procesie zamówień publicznych.
Zapraszamy do skorzystania z naszego rozwiązania

Dlaczego warto wybrać miniPortal?
– wykorzystanie dotychczasowych, dostępnych na rynku od lat, narzędzi BZP i ePUAP,
– prosty w obsłudze,
– bezpłatny.

Bezpieczeństwo
miniPortal pozwoli bezpiecznie przesyłać zaszyfrowane oferty lub wnioski do zamawiającego i zabezpieczy, aby nikt nie mógł zapoznać się z ich treścią przed upływem terminu składania wniosków lub otwarcia ofert.

 

 

żródło: Urząd Zamówień Publicznych

 

 

Chcesz dużej kasy? Od lat zamówienia publiczne taką przynoszą ale nielicznym
5 (100%) 1 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)