Cennik na usługi radcy prawnego obowiązujący 2018/2019

O B W I  E  S  ZC ZE N  I  E  M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 

 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
 • rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1667);
 • rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1799).
 1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
 • 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1667), które stanowią:

„§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
 • 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1799), które stanowią:

„§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. (poz. 265)

 

R O ZP O R ZĄ D  ZE N  I  E  M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 

Na podstawie art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Rozporządzenie określa:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 • stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
 • wysokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

 

Rozdział 2

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 • 2.1) Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł ‒ 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;

6)      powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;

7)      powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;

8)      powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;

9)      powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

 • 3.1) 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)      do 500 zł ‒ 60 zł;

 • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1200 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 2400 zł;

6)      powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 3600 zł;

7)      powyżej 200 000 zł ‒ 7200 zł.

 1. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1667), które weszło w życie z dniem 27 października 2016 r.

 

 

 • 4. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o: 1)2) rozwód i unieważnienie małżeństwa ‒ 720 zł;

2)2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa ‒ 720 zł;

 • przysposobienie ‒ 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ‒ 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia ‒ 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym ‒ 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ‒ 720 zł;
 • podział majątku wspólnego między małżonkami ‒ stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków ‒ 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ‒ 120 zł.
 1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń  przewidzianych  w art. 58 § 2  i 3  ustawy  z dnia  25 lutego  1964 r.  ‒  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust.
 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
 3. Stawki, o których mowa w 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
 • 5. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księ- gach wieczystych:
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości ‒ 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;
 • o rozgraniczenie ‒ 720 zł;
 • dotyczących służebności ‒ 480 zł;
 • o naruszenie posiadania ‒ 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ‒ 240 zł;
 • o zniesienie współwłasności ‒ stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowane- go przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników ‒ 50% tej stawki;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną ‒ 480 zł;
 • o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym ‒ 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
 • 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych ‒ 120 zł;
 • stwierdzenie nabycia spadku ‒ 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu ‒ 720 zł;
 • dział spadku ‒ stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania ‒ 50% tej stawki.
 • 7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o: 1)3) opróżnienie lokalu mieszkalnego ‒ 240 zł;
 • wydanie nieruchomości rolnej ‒ 720 zł;
 • wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego ‒ stawkę obliczoną na podstawie 2 od wartości sześcio miesięcznego czynszu.

2)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

 

 

 • 8. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1)      o uchylenie uchwały organu spółdzielni ‒ 360 zł;

2)4) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich ‒ 720 zł;

 • z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie ‒ 240 zł;
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego ‒ 2400 zł;
 • z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego ‒ 3600 zł;
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ‒ 480 zł;
 • egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości ‒ 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju ‒ 25% tej stawki;

8)5) ze skargi na czynności komornika ‒ 80 zł;

 • o wyjawienie majątku ‒ 120 zł;
 • rejestracji spółki ‒ 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym ‒ 1200 zł;
 • rejestracji spółdzielni ‒ 2400 zł;
 • innych rejestracji ‒ 1200 zł;

13)6) zmiany w rejestrze ‒ 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym ‒ 360 zł;

 • o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności ‒ 120 zł;
 • o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu ‒ 120 zł;
 • o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa ‒ 120 zł;
 • o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego ‒ 960 zł;
 • o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ‒ 1200 zł;
 • o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ‒ 1680 zł;
 • o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego ‒ 1440 zł;
 • o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ‒ 1680 zł;
 • o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy ‒ 1080 zł;
 • o wyłączenie wspólnika ‒ 1080 zł;
 • o rozwiązanie spółki kapitałowej ‒ 1080 zł;
 • o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ‒ 300 zł;
 • o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tym- czasowego aresztowania ‒ 240 zł;
 • o ubezwłasnowolnienie ‒ 480 zł;
 • o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego ‒ 360 zł.
 1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
 • 9. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1)7) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy ‒ 180 zł;

4)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7)      W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

 

 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 ‒ 75% stawki obliczonej na podstawie
 • 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 • inne roszczenia niemajątkowe ‒ 120 zł;
 • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ‒ 240 zł;
 • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ‒ 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem

2.8) Stawki    minimalne   wynoszą   180 zł   w sprawach   o świadczenia   pieniężne   z ubezpieczenia   społecznego   i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 • 10. 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
 • przed sądem okręgowym ‒ 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ‒ 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym ‒ 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rad- ca prawny ‒ 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
 • przed sądem okręgowym ‒ 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ‒ 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym ‒ 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny ‒ 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Do ustalenia stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 9.
 2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
 • za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym ‒ 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ‒ 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ‒ 50%  stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej  instancji ten sam radca prawny ‒  75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym ‒ 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej ‒ 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wy- noszą:
 • za sporządzenie  i wniesienie  skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział  w rozprawie przed Sądem Najwyższym ‒ 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem ‒ 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ‒ 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem ‒ 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym ‒ 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem,  od  którego  prawomocnego  orzeczenia  wniesiono  skargę  o stwierdzenie  niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ‒ 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1799), które weszło w życie z dniem 13 października 2017 r.

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1)9) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie ‒ 960 zł;

2)9) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi ‒ 480 zł.

 

Rozdział 3

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 • 11. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
 • dochodzeniem ‒ 360 zł;
 • śledztwem ‒ 600 zł;
 • czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ‒ 180 zł.
 1. Stawki minimalne za obronę wynoszą:
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym ‒ 720 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ‒ 360 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym ‒ 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją ‒ 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym ‒ 1200 zł;
 • przed Sądem Najwyższym ‒ 1200 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
 • sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy ‒ 720 zł;
 • sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy ‒ 1200 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą:
 • za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzone- go ‒ 720 zł;
 • za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym ‒ 720 zł;
 • za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem ‒ 720 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego ‒ 240 zł.
 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ‒ 240 zł.
 3. Przepisy ust. 1‒5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela
 • 12. 1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego ‒ 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
 1. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego ‒ 50% stawki minimalnej.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

 

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowa nia sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1‒3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego radcę prawnego nie może przekroczyć stawki
 • 13. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
 • w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary ‒ 360 zł;
 • w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary ‒ 360 zł;
 • w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia ‒ 240 zł;
 • za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczają- cych ‒ 240 zł;
 • za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania ‒ 240 zł;
 • za prowadzenie sprawy o ułaskawienie ‒ 480 zł;
 • za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym ‒ 480 zł.

 

Rozdział 4

Stawki minimalne w innych sprawach

 • 14. 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
 • w pierwszej instancji:
  1. w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna ‒ stawkę obliczoną na podstawie 2,
  2. za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego ‒ 1200 zł,
  3. w innej sprawie ‒ 480 zł;
 • w drugiej instancji:
  1. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ‒ 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ‒ 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  2. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ‒ 50% stawki  minimalnej  określonej  w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji ‒ 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  3. za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ‒ 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji ‒ 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  4. w postępowaniu zażaleniowym ‒ 240 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie ‒ sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1)10) z zakresu ochrony konkurencji ‒ 720 zł;

2)      o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone ‒ 120 zł;

3)11) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego ‒ 720 zł.

 1. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego stawka minimalna wynosi 240 zł.

10)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

 

Rozdział 5

Wysokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

 • 15. 1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2‒4.
 1. Opłatę w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości równej stawce
 2. Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:
 • niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
 • wartość przedmiotu sprawy;
 • wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,  jak również  do  wyjaśnienia  i rozstrzygnięcia  istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości  w orzecznictwie i doktrynie;
 • rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
 • 16. Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia radcy prawnego. W braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem.
 • 17. W sprawach, o których mowa w § 11‒13:
 • w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%;
 • za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.
 • 18. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować    z opłaty w całości.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd, na wniosek radcy prawnego, zasądza koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez radcę prawnego.
 • 19. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
 • 20. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 • 21. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
 • 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 oraz z 2015 r. poz. 617 i 1078).
 • 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Cennik na usługi radcy prawnego 2018/2019
5 (100%) 1 głosy