Cennik na usługi adwokata obowiązujący w 2018/2019

R O ZP O R ZĄ D  ZE N  I  E   M I N I S T R A   S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

 Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze  (Dz. U. z 2015 r. poz. 615,   z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 • 1. Rozporządzenie określa:
 • stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
 • wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

 

Rozdział 2

 

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
 •  do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 •     powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 •     powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.
 • 3. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą 75% stawek obliczo- nych na podstawie § 2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogól- nych.
 • 4. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
 • rozwód – 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia – 1080 zł;
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064, 1224, 1255 i 1311.

 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposo- bienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • podział majątku  wspólnego  między  małżonkami  –  stawkę  obliczoną  na  podstawie  2 od  wartości  udziału,     a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.
  1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń  przewidzianych  w art. 58  2  i 3 ustawy  z dnia  25 lutego  1964 r.  –  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.2)), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.
  2. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
  3. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosz- tów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
 • 5. Stawki minimalne wynoszą za  prowadzenie  spraw  z zakresu  własności,  innych  praw  rzeczowych  i prawa  o księgach wieczystych:
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;
 • o rozgraniczenie – 720 zł;
 • dotyczących służebności – 480 zł;
 • o naruszenie posiadania – 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 • o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowa- nego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 • o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
 • 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego zło- żenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;
 • stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;
 • dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej
 • 7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego – 480 zł;
 • wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;
 • wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
 • 8. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
 • o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1062, 1087, 1199 i 1274.

 • o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 1080 zł;
 • z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
 • z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
 • egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
 • ze skargi na czynności komornika – 240 zł;
 • o wyjawienie majątku – 120 zł;
 • rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzor- ca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
 • rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
 • innych rejestracji – 1200 zł;
 • zmiany w rejestrze – 1200 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnione- go w systemie teleinformatycznym – 600 zł;
 • o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
 • o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
 • o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
 • o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
 • o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
 • o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 • o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
 • o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 • o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjo- nariuszy – 1080 zł;
 • o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
 • o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
 • o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
 • o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tym- czasowego aresztowania – 240 zł;
 • o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 • o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.
 1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
 • 9. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
 • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 360 zł;
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie
 • 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 • inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
 • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
 • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
 1. Stawki minimalne wynoszą   360 zł    w sprawach   o świadczenia   pieniężne   z    ubezpieczenia   społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
 • 10. 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
 • przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
 • przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Do ustalenia stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 9.
 2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
 • za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% staw- ki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
 • za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział    w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawo- mocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
 • za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
 • za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 2400 zł;
 • za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 1200 zł.

Rozdział 3

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 

 •   1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
 • dochodzeniem – 360 zł;
 • śledztwem – 600 zł;
 • czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.
 1. Stawki minimalne za obronę wynoszą:
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym  jako  drugą  instancją  – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
 • przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orze czenie wydał:
 • sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;
 • sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą:
 • za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzone- go – 720 zł;
 • za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku pod- staw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;
 • za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
 3. Przepisy 1–5 stosuje  się  odpowiednio   do   opłat  za   czynności   w postępowaniu  karnym  i odpowiednio  w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełno- mocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 • 12. 1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
 1. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki minimalnej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1–3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki
 • 13. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
 • w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;
 • w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;
 • w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;
 • za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;
 • za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;
 • za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;
 • za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

 

Rozdział 4

 

Stawki minimalne w innych sprawach

 

 • 14. 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
 • w pierwszej instancji:
  1. w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – stawkę obliczoną na podstawie § 2,
  2. za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego

– 1200 zł,

 1. w innej sprawie – 480 zł;
 • w drugiej instancji:
  1. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  2. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki  minimalnej  określonej  w pkt 1,  a jeżeli  nie  prowadził  sprawy  ten  sam  adwokat  w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  3. za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
  4. w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.
 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
 • z zakresu ochrony konkurencji – 1440 zł;
 • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 120 zł;
 • z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 1440 zł.
 1. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego stawka minimalna wynosi 240 zł.

Rozdział 5

Wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości

 15. 1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2–4.

 1. Opłatę w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.
 2. Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:
 • niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
 • wartość przedmiotu sprawy;
 • wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak  również  do  wyjaśnienia  i rozstrzygnięcia  istotnych  zagadnień  prawnych  budzących  wątpliwości   w orzecznictwie i doktrynie;
 • rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
 • 16. Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego  i kosztów adwokackich  może zawierać  oświadczenie  o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. W braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem.
 • 17. W sprawach, o których mowa w § 11–13:
 • w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%;
 • za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.
 • 18. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd, na wniosek adwokata, zasądza koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.
 • 19. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
 • 20. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za pod- stawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 21. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy do tychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 • 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 oraz z 2015 r. poz. 616 i 1079).
 • 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

R O ZP O R ZĄ D  ZE N  I  E  M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:
 • 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1)     do 500 zł – 90 zł;

 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6)       powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7)       powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8)       powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9)       powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 • 3. 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)       do 500 zł – 60 zł;

 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6)       powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7)       powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 1. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.”;
 • w 4 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)     rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;”;
 • w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)     opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;”;

 • w § 8 w ust. 1:
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)     o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;”,

 1. pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)     ze skargi na czynności komornika – 80 zł;”,

 1. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;”;

5)      w § 9:

 1. w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)     nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;”,

 1. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego    i zaopatrzenia emerytalnego.”;

6)      w § 10 w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)     za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł;

2)       za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 480 zł.”;

7)      w § 14 w ust. 2:

 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)     z zakresu ochrony konkurencji – 720 zł;”,

 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)     z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 720 zł.”.

 • 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

R O ZP O R ZĄ D  ZE N  I  E  M I N I S T R A   S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999        i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 oraz z 2016 r. poz. 1668) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i za- opatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.”.

 • 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

Cennik na usługi adwokata 2018/2019
5 (100%) 1 głosy