Prawo

Wspólność majątku spadkowego i dział spadku, Umowy dotyczące spadku, Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

prawnik

TYTUŁ VIII Wspólność majątku spadkowego i podział spadku Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego   oraz    do    działu    spadku    stosuje    się    odpowiednio    przepisy   o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Art. 1036. Spadkobierca…
Czytaj dalej

Testament

prawnik

Rozdział II Forma testamentu Oddział 1 Testamenty zwykłe Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu…
Czytaj dalej

Poręczenie, Darowizna, Przekazanie nieruchomości, Renta i dożywocie

prawnik

TYTUŁ XXXII Poręczenie  Art. 876. § 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Art. 877. W  razie poręczenia…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, Umowa składu, Spółka

prawnik

TYTUŁ XXIX Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady Art. 846. § 1. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu,…
Czytaj dalej


najlepszy prawnik