sitelockdsf

Cennik na Usługi Radcy Prawnego 2016 w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  obowiązujące od 27 października 2016 r.

L. p.

Za jakie czynności

Cena

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

I. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

1

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

2 Rozwód 720 zł
3 Rozwód, jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia 1080 zł
4 Unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 720 zł
5 Przysposobienie 360 zł
6 Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka 240 zł
7 Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia 480 zł
8 Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 480 zł
9 Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
10 Podział majątku wspólnego między małżonkami

Stawkę obliczoną na podstawie punktu I od wartości udziału,

a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki

11 Alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 120 zł

Stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych

12 O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50% stawki obliczonej na podstawie punktu I
13 O rozgraniczenie 720 zł
14 Dotyczących służebności 480 zł
15 O naruszenie posiadania 320 zł
16 O wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 240 zł
17 O zniesienie współwłasności

stawkę obliczoną na podstawie punktu I od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego

przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki

18 Związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną 480 zł
19 O usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

50% stawki

obliczonej na podstawie punktu I od wartości prawa dotkniętego niezgodnością

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego 

20

Zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych

120 zł
21 Stwierdzenie nabycia spadku 120 zł
22 Stwierdzenie nabycia spadku, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu 720 zł
23 Dział spadku

Stawkę obliczoną na podstawie punktu I od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez

adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

Inne

24 Opróżnienie lokalu mieszkalnego 240 zł
25 Wydanie nieruchomości rolnej 720 zł
26 Wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego

stawkę obliczoną na podstawie punktu I od wartości

sześciomiesięcznego czynszu.

27 O uchylenie uchwały organu spółdzielni 360 zł
28 O ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 720 zł
29 Z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie 240 zł
30 O uchylenie wyroku sądu polubownego 2400 zł
31 Z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 3600 zł
32 O uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 480 zł
33 Egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości

50% stawki obliczonej na podstawie punktu I, a przy egzekucji innego

rodzaju – 25% tej stawki

34 Za skargi na czynności komornika 80 zł
35 O wyjawienie majątku 120 zł
36 Rejestracji spółki 2400 zł
37

W przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca

umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym

1200 zł
38 Rejestracji spółdzielni 2400 zł
39 Innych rejestracji 1200 zł
40 Zmiany w rejestrze 720 zł
41

W przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym

600 zł
42 O zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 120 zł
43

O zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 

120 zł
44 O zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 120 zł
45 O ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 960 zł
46 O ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1200 zł
47 O naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
48

O stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania

znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego

1440 zł
49 O przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
50 O uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 1080 zł
51 O wyłączenie wspólnika 1080 zł
52 O rozwiązanie spółki kapitałowej 1080 zł
53 O przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 300 zł
54

O odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

aresztowania

240 zł
55 O ubezwłasnowolnienie 480 zł
56 O uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 360 zł

Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa pracy

57

Nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub

ustalenie sposobu ustania stosunku pracy

180 zł
58 Wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy

75% stawki obliczonej na podstawie

punktu I od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy

59 Inne roszczenia niemajątkowe 120 zł
60 Ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 240 zł
61 Świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

50% stawki obliczonej

na podstawie punktu I od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy

62

W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

180 zł

Stawki minimalne za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym

63 Przed sądem okręgowym

50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat

75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

64 Przed sądem apelacyjnym

75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam

adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym

65 Przed sądem okręgowym

25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat

50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

66 Przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji

sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Stawki minimalne w postępowaniu kasacyjnym

67 Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki

minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu

przypadkach nie mniej niż 240 zł

68

Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi

kasacyjnej

50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki

minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

69 Za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej

instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach

nie mniej niż 240 zł

Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą

70

Za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100%

stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

71

Za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego

orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach

nie mniej niż 240 zł;

72 Za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził

sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem,

nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki

minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Stawki minimalne w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

73 Za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie 960 zł
74

Za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi

1200 zł

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

75 Dochodzenie 360 zł
76 Śledztwo 600 zł
77 Czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 180 zł

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

78 Przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 720 zł
79 Przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 360 zł
80 Przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 840 zł
81 Przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 840 zł
82

Przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym

1200 zł
83 Przed Sądem Najwyższym 1200 zł

Stawki minimalne za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał

84 Sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 720 zł
85 Sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 1200 zł
86 Czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 720 zł
87

Sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw

do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym

720 zł
88 Sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem 720 zł
89 Stawki minimalne za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego 240 zł
90

Stawki minimalne za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie

lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

240 zł
91 Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana
92

Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego

aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego

50% stawki

minimalnej

Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym

93 W sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 360 zł
94 W sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 360 zł
95 W sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 240 zł
96 Za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 240 zł
97 Za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania 240 zł
98 Za prowadzenie sprawy o ułaskawienie 480 zł
99 Za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 480 zł

Stawki minimalne w innych sprawach

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji

100 W sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna Stawka obliczona na postawie punktu I
101 Za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego 1200 zł
102 W innej sprawie 480 zł

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji

103 Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

75% stawki minimalnej określonej wyżej (w pierwszej instancji), a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat

100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

104

Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi

kasacyjnej

50% stawki minimalnej określonej wyżej (w pierwszej instancji), a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

105 Za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

50% stawki minimalnej określonej wyżej (w pierwszej instancji),

a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

106 W postępowaniu zażaleniowym 240 zł

Stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach

107 Z zakresu ochrony konkurencji 1440 zł
108 O uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 120 zł
109 Z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego 1440 zł
110

Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej

zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego

240 zł

Wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości

111

Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się

z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych wyżej.

112

Opłatę w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.

113

Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną,

która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

114

Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. W braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w wyżej ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem.

115

W sprawach karnych i wykroczeniach:

1) w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%;

2) za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

116

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

117

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd, na wniosek adwokata, zasądza koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.

118

W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

119

Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Cennik na Usługi Radcy Prawnego 2016
5 (100%) 1 vote
najlepszy prawnik