Prawo

Wspólność majątku spadkowego i dział spadku, Umowy dotyczące spadku, Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

prawnik

TYTUŁ VIII Wspólność majątku spadkowego i podział spadku Art. 1035. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego   oraz    do    działu    spadku    stosuje    się    odpowiednio    przepisy   o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Art. 1036. Spadkobierca…
Czytaj dalej

Przyjęcie i odrzucenie spadku

prawnik

TYTUŁ V Przyjęcie i odrzucenie spadku Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Art. 1013. (uchylony) Art. 1014….
Czytaj dalej

Zapis windykacyjny, Polecenie, Zachowek

prawnik

Rozdział II Zapis windykacyjny  Art. 9811. § 1. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca  może  postanowić,  że  oznaczona  osoba  nabywa  przedmiot  zapisu  z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). 2. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do…
Czytaj dalej

Testament

prawnik

Rozdział II Forma testamentu Oddział 1 Testamenty zwykłe Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu…
Czytaj dalej

Ubezpieczenia majątkowe, Przechowanie

prawnik

DZIAŁ II Ubezpieczenia majątkowe Art. 821. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Art. 822. § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia…
Czytaj dalej

najlepszy prawnik